You are here

Børne- og Kulturudvalget - 03-04-2019

Dato: Onsdag den 3. april 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Børne- og Kulturudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

 • Punkt 2 Pilehaveskolen får ny legeplads i skolegården

  Beslutningstema

   

  Etablering af nye faciliteter i Pilehaveskolens skolegård.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at etablering af nye faciliteter i Pilehaveskolens skolegård bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2019 afsat 300.000 kr. til at skabe nyt læringsmiljø med æstetiske udtryk på Pilehaveskolen. Det handler om at gøre Pilehaveskolens skolegård mere imødekommende og give skolegården bedre aktivitetsmuligheder, sportsfaciliteter m.v.

   

  I forlængelse af udviklingsstrategiens delvision om grønt byliv med central beliggenhed er der afsat midler til aktivitetsmuligheder og generelt mere imødekommenhed i skolegården på Pilehaveskolen. På nuværende tidspunkt har Pilehaveskolen en forholdsvis stor, asfalteret skolegård, hvor der blandt andet er mulighed for at spille basketball og fodbold. De nye faciliteter supplerer de nuværende muligheder og giver en større variation i udfoldelsesmulighederne i skolegården.

   

  I forbindelse med udførelse af dette arbejde er der indhentet tilbud og inspiration fra Kompan, MaXplay og Uniqa.

  Skolens elevråd har været involveret i processen, og elevrådet har indstillet tilbuddet fra Kompan til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen har drøftet forslaget på et skolebestyrelsesmøde, og tilsluttet sig elevrådets forslag. Forslaget kan ses i bilaget.

   

  De væsentligste elementer, som Pilehaveskolen har vægtet i løsningen:

  •      Aktiviteter som understøtter leg og læring

  •      Understøtter oplevelser, som elever kan være fælles om

  •      Intuitiv læring

  •      Aldersgruppe: 6-14 år

  •      Slidstærke og vedligeholdelsesfri materialer med lang garanti og levetid

   

  Den løsning, der er peget på, vil skabe en klar opdeling af gården, hvor der samtidig er plads til mange børn på flere områder. Der vil være trampoliner, pyramidenet, parkour anlæg, gummibakker mm.

   

   

   

   

  Det er tanken, at arbejdet kan igangsættes omkring 1. maj 2019.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er afsat 300.000 kr. til æstetiske udtryk i Pilehaveskolens skolegård på budget 2019.

   

  Midlerne skal anvendes til at gøre skolens skolegård mere imødekommende og give skolegården bedre aktivitetsmuligheder, sportsfaciliteter m.v.

   

  Projektet bliver afholdt inden for det afsatte budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Indretning af nyt udendørs læringsmiljø er i overensstemmelse med Vallensbæks vision ”Det hele menneske i fremtidens boligby”  og med delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed” og med delvision 5 ”Et udviklende børne- og ungeliv”.

  Kommunikation

  Alle involverede parter er orienteret.

  Elevrådet og skolebestyrelsen har været en del af processen.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger. 

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

 • Punkt 3 Oprettelse af specialklasse inkl. skolefritidsordning på 4. klassetrin

  Beslutningstema

  Oprettelse af specialklasse inkl. skolefritidsordning på 4. klassetrin.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter, Ishøj indstiller,

   

  • at oprettelse af en 4. specialklasse i skoleåret 2019/2020 i Vallensbæk Kommune bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 488.000 kr. i 2019 til driftsbudget af specialklassen inkl. skolefritidsordning under deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -488.000 kr. i 2019 vedrørende indtægtsbudget for specialklassen inkl. skolefritidsordning under deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj foreslår, at der i skoleåret 2019/2020 oprettes en specialklasse i Vallensbæk på 4. klassetrin.

   

  Klassen vil bestå af fire elever, som alle er bosat i Vallensbæk Kommune. De fire børn har behov for en særlig pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang, der ligner hinanden. Alle elever er født i 2007 eller 2008. Dvs. at ordningen vil have elever på hhv. 4. og 5. klassetrin, men vil være en samlet 4. klasse.

   

  Alternativet for disse børn er specialklassetilbud i andre kommuner, som ligger relativt langt væk, på grund af pladsmangel i de omkringliggende kommuner. Den lange transporttid er ikke hensigtsmæssig for børnene og medfører desuden store udgifter til kørsel.

   

  Klassen bliver placeret på Pilehaveskolen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Oprettelsen af 4. specialklassen inkl. skolefritidsordning for fire elever er samlet set udgiftsneutral for Vallensbæk Kommune.

   

  Konkret vil der skulle tilføres budget på 488.000 kr. til den skole, hvor klasserne placeres (under afklaring) svarende til udgifterne ved tilbuddet for perioden august-december 2019. Samtidig skal der oprettes et indtægtsbudget på 488.000 kr. til PPR for Vallensbæk Kommune svarende til indtægterne fra betaling af andre kommuners elever, jf. deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 3 – ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” hvor vi er særligt

  opmærksomme på borgere med særlige behov.

  Kommunikation

  Efter godkendelse i Børne- og Kulturudvalget vil Center for Børn og Unge gå i dialog med relevante ledere og forældrene til de involverede børn. Herefter orienteres skolebestyrelsen.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven §20, stk. 2.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Anbefales.
  Inden mødet i Økonomiudvalget undersøger forvaltningen muligheden for placering af specialklasen på Vallensbæk Skole.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

 • Punkt 4 Resultat af de nationale test i folkeskolen 2017/2018

  Beslutningstema

  Orientering om resultaterne af de nationale test i folkeskolen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at orientering om resultaterne af de nationale test bliver taget til efterretning

   

  Børne- og ungechef Dennis Danielsen vil præsentere resultaterne på Børne- og Kulturudvalgsmødet.

  Sagsfremstilling

  De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag. Ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, og fire test kan tages på frivillig basis. Testene kan give lærere og forældre et indblik i den enkelte elevs faglige niveau inden for de områder af fagene, der testes i. Testene er digitale og selvrettende, og det betyder, at testsystemet beregner elevens resultat. Desuden er testene adaptive og tilpasser sig derfor elevens faglige niveau undervejs i testforløbet.

   

  De nationale test er et supplement og skal ikke stå alene. De er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, der anvendes. Resultaterne fra de nationale test kan indgå i den samlede vurdering af eleverne og af klasserne sammen med den øvrige viden. Det gælder for eksempel viden fra:

   

  • den løbende evaluering af undervisning
  • observationer og samtaler
  • faglige eller diagnostiske test
  • afleveringer eller andre produkter

   

  Resultaterne fra de nationale test anvendes også til at følge den faglige udvikling på landsplan.

   

  Der er opstillet nationale mål for den faglige udvikling i folkeskolen:

  • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
  • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
  • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

   

  Bilaget er en præsentation af resultaterne og indeholder fortrolig information.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

 • Punkt 5 Ændringer på folkeskoleområdet, jf. folkeskoleforlig

  Beslutningstema

  Forventede ændringer på folkeskoleområdet som følge af det nye folkeskoleforlig.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at orientering om ændringer på folkeskoleområdet bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. Aftalen indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen. Hensigten er at skabe endnu bedre lokale vilkår for at indfri de politiske ambitioner bag folkeskolereformen fra 2013.

   

  Justeringerne består af 13 initiativer, som skal udvikle folkeskolen inden for tre temaer:

  1. Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen
  2. Øget faglighed og kvalitet
  3. Øget frihed

   

  Initiativer i aftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole

  Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

  1. Kortere skoleuge i indskolingen
  2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b

  Øget faglighed og kvalitet

  1. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
  2. Prioritering af udvalgte fag
  3. Styrket læseindsats
  4. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen
  5. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
  6. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

  Øget frihed

  1. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
  2. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
  3. Forenkling af elevplanen
  4. Evaluering af de nationale test
  5. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

   

  Forligskredsen bag folkeskoleloven (V, K, LA, S, DF, RV og SF) har den 30. januar 2019 indgået en aftale om justeringer af folkeskoleloven, og lovudkastet er den 8. februar 2019 sendt i høring. Dele af ændringerne forventes at træde i kraft til skoleåret 2019-2020, mens andre dele først forventes at træde i kraft til skoleåret 2020-2021. I denne sag gennemgås ændringerne, idet der tages forbehold for, at lovteksten kan blive ændret på baggrund af høringsprocessen og endelig vedtagelse.

   

  Ændringer i folkeskolelov som følge af forlig og lovforslag:

   

  Tema og tiltag

  Kort beskrivelse

  Ikraft-trædelse

  Klarere rammer for tilrettelæggelsen af skoledagen

  1. Kortere skoleuge i indskolingen

  Skoleugen for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse afkortes med 90 klokketimer årligt pr. år pr. klassetrin – svarer til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser. Reduktionen er på den understøttende undervisning.

   

  På nuværende tidspunkt har indskolingen 1.200 klokketimer årligt, og det vil ændre sig til 1.110 klokketimer årligt.

   

  De frigivne ressourcer fra afkortningen anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen.

   

  Finansiering til øget åbningstid i SFO sker via statslige midler.

  2019/

  2020

  2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af §16b (konvertering af understøttende undervisning) og nye muligheder for afkortning af skoleugens længde på mellemtrinnet og i udskolingen med indførelse af §16d.

  0.-3. klassetrin: Fortsat mulighed for at anvende § 16b generelt, som giver mulighed for at konvertere op til 2 timer ugentligt til to-voksenundervisning mv., dog skal der som minimum være 1 ugentlig times understøttende undervisning. Dette kræver ansøgning forvaltningen fra skoleleder med udtalelse fra skolebestyrelse. Gælder for 1 år af gangen.

   

  Anvendes dette skal åbningstiden i SFO øges tilsvarende uden merudgifter for forældrene. Der er ikke statslig finansiering til dette.

   

  4.-9. klassetrin: Mulighed for at konvertere op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Dette kræver ansøgning fra skoleleder med udtalelse fra skolebestyrelse. Gælder for 1 år af gangen. Dette er en tilføjelse til loven, tilføjet som §16d

   

  Anvendes dette på mellemtrinnet skal åbningstiden i klub øges tilsvarende uden, at der opkræves særskilt betaling fra forældrene herfor.

   

  Samtidig vil der være mulighed for at konvertere yderligere 1,5 timers understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse.

   

  Konvertering følges af ministeriet i årlig undersøgelse og skal afrapporteres i Kvalitetsrapport.

  2019/

  2020

  Øget faglighed og kvalitet

  3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

  Ressourcer sparet ved at mindske antallet af timer til understøttende undervisning skal blive i folkeskolen til kvalitetsløft.

   

  Kommunerne får midler til øget fritidstilbud i indskoling. Niveau for kompensation til kommunerne er endnu ikke udmeldt.

   

  2019/

  2020

  4. Prioritering af udvalgte fag

  I 2. klasse øges timetallet i dansk med 30 timer.

  I 3. klasse reduceres timetallet i dansk med 30 timer.

  I 3. klasse tildeles timer til håndværk/design med 60 timer.

  I 4. klasse reduceres timetallet i idræt med 30 timer.

  I 5. klasse øges timetallet i tysk/fransk med 30 timer.

  I 5. klasse reduceres timetallet i idræt med 30 timer.

  I 6. klasse reduceres timetallet i idræt med 30 timer.

  I 6. klasse tildeles timer til billedkunst med 30 timer.

  I 7. klasse øges timetallet i idræt med 30 timer.

  I 7. klasse reduceres timetallet i håndværk/design og madkundskab (samlet set) med 60 timer.

  I 8. klasse øges timetallet i idræt med 30 timer.

  I 9. klasse øges timetallet i historie med 30 timer.

  I 9. klasse øges timetallet i idræt med 30 timer.

   

  2020/

  2021

  5. Styrket læseindsats

  Særligt treårigt program med særlig pulje. Ministeriet laver arbejdsgrupper om den styrkede læseindsats.

  2019/

  2020

  6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen

  Ministeriet laver arbejdsgrupper om reduktion af faglige bindinger for undervisningen til efterfølgende beslutning i forligskreds. Forslaget handler om de tværgående temaer ”it og medier” samt ”innovation og entreprenørskab”.

  2019/

  2020

  7. Færre vikarer og justeret mål for kompetencedækning

  National undersøgelse om omfang og årsag til vikarforbrug. Forventning om lavere vikarforbrug efter 2019/2020. Øget gennemsigtighed i nøgletal vedr. skolerne. 95% dækning skydes fra 2020 til 2025. 90% udskydes fra 2019 til 2021.

   

  Mål for kompetencedækning udskydes.

  Kompetencedækning defineres som, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence.

   

  2019/

  2020

  8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

  Ministeriet laver arbejdsgruppe. Rigsfællesskabet gøres til obligatorisk element i historieundervisning.

  2020/

  2021

  Øget frihed

  9. Udvidet kompetence til skolebestyrelse ved ansættelse af skoleleder

  Mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen skal være med i ansættelsesudvalget ved ansættelse af skoleleder.(Dette sker allerede i dag i Vallensbæk).

  2019/

  2020

  10. Mulighed for toårig valgperiode for forældre i skolebestyrelse

  Kommunalbestyrelsen kan beslutte toårige valgperioder for de forældrerepræsentanter der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole. I dag er perioden på fire år.

  2019/

  2020

  11. Forenkling af elevplan

  Ministeriet nedsætter arbejdsgruppe. Forligskredsen tager stilling på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppe.

  2019/

  2020

  12. Evaluering af
  nationale test

  Evaluering af nationale test gennemføres af Undervisningsministeriet. På den baggrund drøfter forligskredsen, om der skal ske ændringer.

  2019/

  2020

  13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft

  ·         Forligskredsen tilslutter sig en række allerede igangsatte initiativer:

  ·         Aftale om at løsne bindinger i folkeskolens Fælles Mål.

  ·         Lokal dialog om meningsfuld brug af læringsplatforme.

  ·         Regeringens naturvidenskabsstrategi.

  ·         Aftale om styrket praksisfaglighed.

  ·         Oprettelse af nationalt center for fremmedsprog.

  ·         Styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

  2019/

  2020

   

  Der vil blive fremlagt sager om ovenstående og evt. andre forhold i relation til dette for Børne- og Kulturudvalget, når loven er vedtaget i Folketinget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Kortere skoleuge i indskolingen:

   

  De frigivne ressourcer fra afkortningen anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen. I Vallensbæk Kommune svarer de frigivne ressourcer til en samlet lønudgift på cirka 781.000 kr.

   

  Den øgede åbningstid i SFO svarer til 2¼ time om ugen i de 40 skoleuger. Det svarer til en samlet lønudgift på i alt cirka 1.115.000 kr.

   

  Den konkrete beregning af økonomien kan først ske, når ministeriet kommer med en udmelding om dette. Hvis ministeriets udmelding ikke svarer til ovenstående udgift på 1.115.000 kr., vil der skulle tages stilling hvordan en eventuel merudgift skal finansieres.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 – ”Et udviklende børne- og ungeliv” hvor uddannelse og læring er centrale elementer.

  Kommunikation

  Skolernes ledelser er løbende blevet orienteret og inddraget i processen.

  Når loven er vedtaget vil forældre og elever blive orienteret om ændringerne.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

 • Punkt 6 Juniorklubbens fysiske placering i skolernes ferier

  Beslutningstema

  Juniorklubbens fysiske placering i skolernes ferier.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at forslag til Juniorklubbens fysiske placering i skolernes ferier bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Kulturudvalgsmøde den 24. september 2014 blev det besluttet, at Juniorklubben skulle opholde sig på Ungdomsskolens matrikel i diverse ferier -  efterårsferien, vinterferien, sommerferien og påskeferien.

   

  Juniorklubben

  Tilbuddet er etableret pr. 1. august 2014. Juniorklubben i Vallensbæk Kommune er et tilbud efter skoletid for børn i 5. og 6. klasse. Juniorklubben hører under Vallensbæk Ungdomsskole – og der er en juniorklub tilknyttet hver skole. Tilbuddet giver børnene mulighed for at komme i klub om eftermiddagen og være sammen med vennerne i rammer, hvor der tilbydes forskellige spændende aktiviteter. Børnene er med til at planlægge indholdet, og der er fokus på børnenes dannelse, identitet og trivsel. Det bestræbes, at medarbejderne sammen med børnene skaber rammer, hvor børnene kan være kreative og udfolde nogle forskellige sider af sig selv, med fokus på fællesskab og anerkendelse. Juniorklubberne er tre klubber, men fungerer som en enhed, der arbejder tæt sammen om pædagogiske tiltag og ture.  

   

  Efter at have høstet erfaringer de seneste år er det oplevelsen, at Juniorklubben har meget begrænset søgning til klubben i skoleferierne, og at Ungdomsskolens egen matrikel ikke er specielt godt indrettet til Juniorklubbens aldersgruppe.

   

  De ansvarlige ledere for Juniorklubben ønsker derfor muligheden for at holde åbent i skoleferierne andre steder end på Ungdomsskolen. Indtil nu har det været sådan, at der altid har været nogen til stede på Ungdomsskolens matrikel i sommerferien, også selvom der var ture ud af huset.

   

  I stedet er det forslaget, at Juniorklubben i skolernes ferier - efterårsferien, vinterferien, sommerferien og påskeferien fx kan opholde sig hele dagen på stranden, i Idrætscenteret eller på juniorklubbernes egne matrikler. Det er tanken, at udvalgte dage i en ferie eller hele uger i sommerferien og fx hele vinterferien kan foregå andre steder end på Ungdomsskolen. Juniorklubben vil så ikke være åben eller kunne kontaktes på Ungdomsskolens matrikel den dag. Forældrene vil være orienteret i god tid, og Juniorklubbens personale vil kunne kontaktes på telefon.

   

  Aktiviteterne vil foregå inden for kommunens egne grænser medmindre andet er oplyst, og forældrene vil blive orienteret i god tid. De udvalgte destinationer vil blive valgt ud fra hensynet til lokale- og sæsonprægede aktiviteter, som fx en strandtur på en solskinsdag i sommerferien og lignende.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgiften afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme for Juniorklubberne.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 ”Et udviklende børne- og ungeliv”.

  Kommunikation

  Juniorklubbens ledere, pædagoger, de involverede forældre mm. vil blive orienteret om ændringen, hvis forslaget vedtages.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

 • Punkt 7 Henvendelse fra KL om kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet

  Beslutningstema

  Henvendelse fra KL om kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at det bliver tilkendegivet over for KL, at Vallensbæk Kommune tilslutter sig KL’s bud på kerneværdier på børne- og ungeområdet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af KL’s Børne- og Ungetopmøde 2019 har KL udarbejdet et bud på kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet.

   

  Kerneværdierne er bl.a. tænkt til at danne et fælles afsæt for børne- og ungeområdet, samt tydeliggøre betydningen af det kommunale ansvar for opgaverne. Bud på kerneværdier samt brev fra Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg er vedlagt som bilag.

   

  Det foreslås at udvalget drøfter KL’s henvendelse og bud på kerneværdier mhp. et eventuelt input til KL’s videre arbejde. Et forslag til brev til KL er vedlagt som bilag.

   

  KL"s bud på mulige kommunale kerneværdier:

  1. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der både danner og uddanner
  2. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der sætter børnene og de unge forrest og lægger vægt på inddragelse
  3. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som samarbejder med forældrene, og løfter opgaverne i samspil med kommunalbestyrelse og forvaltning
  4. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der er en central del af lokalmiljøet, og som spiller sammen med børnenes, de unges og deres familiers liv
  5. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der efterspørger forskning af høj kvalitet og relevans, som kan bruges i hverdagen
  6. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der baserer indsatser på data og viden for at lykkes bedre med at styrke alle børn og unges læring og trivsel
  7. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med en stærk faglig ledelse, der er understøttet af en forvaltning, der sætter rammen
  8. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med dygtige fagprofessionelle, der trives og udvikler egen praksis i dialog med kollegaer og ledelse
  9. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor det tværprofessionelle samarbejde er i centrum med henblik på at løfte og udfordre alle børn
  10. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor initiativer kan vokse nedefra, og hvor den lokale og nationale ramme gør det muligt at udvikle de lokale tilbud
  11. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som skaber sammenhæng mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

 • Punkt 8 Vestegnens Kulturuge 2019

  Beslutningstema

  Orientering om temaet for Vestegnens Kulturuge 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  ·         at orienteringen bliver taget til efterretning

   

  Centerchef Annette-Hein Sørensen deltager under behandlingen af punktet og fortæller om årets tema i Vestegnens Kulturuge ”Kæmperne kalder”.

  Sagsfremstilling

  Temaet for Vestegnens Kulturuge i 2019 er ”Kæmperne kalder”. Udgangspunktet er ”De seks glemte kæmper” – skulpturerne, som Thomas Dambo opførte i anledning af Vestegnens Kulturuge i 2016.

   

  De 5 kommuner i Vestegnens Kulturinvesteringsråd: Hvidovre, Albertslund, Ishøj, Høje Tåstrup og Vallensbæk kommuner vil udvikle fællesprojekter ud fra temaet, og sætte kæmperne på Vestegnen i fokus.

   

  I Vallensbæk Kommune indgår kæmpen ”Lille Tilde” på Mosens Dag, og temaet indtænkes i aktiviteterne til Festlig Fredag.

   

  Børnekulturugen i Vallensbæk Kommune tager udgangspunkt i ”De seks glemte kæmper”, og en del af Børnekulturugens aktiviteter bliver vist på Festlig Fredag i form af udstillinger, optrædener mm.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

 • Punkt 9 Nye faciliteter på Idrætscentret

  Beslutningstema

  Godkendelse af nye faciliteter på Idrætscentret.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at etablering af de nye faciliteter på Idrætscentret bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Idrætscenter ønsker fortsat at være et attraktivt idrætsanlæg ved at udvikle og forny faciliteterne. Derfor vil Idrætscentret nedlægge to af de otte grusbelagte tennisbaner, og i stedet etablere to udendørs padelbaner og en tennisbane med kunstunderlag. Idrætscentret ønsker også at etablere en krolfbane på det grønne areal ”Gammelgårds Have”.

   

  Padelbaner

  Idrætscenteret har været i dialog med Tennisklubben om etablering af to padelbaner. Der er fra Tennisklubbens side stor interesse i, at banerne bliver etableret. 

   

  Idrætscentret har også været i dialog med Brugerrådet på Idrætscentret, som har nikket til etableringen af de to padelbaner.

   

  Idrætscentret har indhentet tilbud fra to leverandører. Der er valgt en leverandør ud fra kriterierne pris og erfaring med etablering af padelbane.

   

  Padel er en af de hurtigst voksende sportsgrene i verden, og er en kombination af tennis og squash. Padel er mindre fysisk krævende end squash og tennis og er således velegnet til spillere i alle aldre på alle niveauer.

   

  Tennisbane med kunstunderlag

  Idrætscentret har ligeledes været i dialog med Tennisklubben og Brugerrådet om etablering af en tennisbane med kunstunderlag.

   

  Etablering af en udendørs tennisbane med kunstunderlag vil forlænge sæsonen for almindelig tennis.

   

  Krolfbane

  En gruppe på cirka 20 borgere har vist interesse for krolf, som er en sport, der består af en blanding af kroket og golf.

   

  Vallensbæk Idrætscenter vil gerne imødekomme denne interesse og vil derfor etablere en krolfbane på det grønne areal ”Gammelgårds Have” mellem Idrætscentret og tennishallen. Arealet kan fortsat anvendes som rekreativt område efter etablering af krolfbanen.

   

  Brug af banerne

  Padelbanerne, tennisbanen med kunstunderlag og krolfbanen kan anvendes af både foreninger, skoler og borgere. Booking af banerne vil ske, på samme måde som de øvrige faciliteter på Idrætscentret, via Bookingsystemet. Borgernes betaling for leje af banerne vil ligeledes ske i Bookingsystemet.

   

  Efter etablering af padelbanerne, tennisbanen med kunstunderlag samt krolfbanen vil Center for Sundhed, Kultur og Fritid fremlægge en sag på Børne- og Kulturudvalget til drøftelse af takst for leje af banerne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Padelbaner samt tennisbane med kunstunderlag

  Etablering af to padelbaner samt en tennisbane med kunstunderlag koster 1.100.000 kr., hvoraf Tennisklubben vil finansiere 150.000 kr. til tennisbanen med kunstunderlag.

   

  De resterende 950.000 kr. bliver finansieret af Idrætscentrets opsparede driftsmidler.

   

  I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 søges 950.000 kr. overført fra Idrætscentrets driftsbudget til et anlægsprojekt tilhørende Idrætscentret.

   

  Krolfbane

  Etablering af krolfbanen koster 8.000-10.000 kr., som Idrætscentret vil finansiere indenfor eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

 • Punkt 10 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Foreningsfest den 3. maj 2019
  • Den nye børnehavebus til Nøddeboparken indvies den 5. april 2019
  • Naturlegepladsen forbeholdes børnene fra Mejsebo i dagtimerne, mens institutionen renoveres. 
  • Forpagter til Idrætscentret
  • Ny afdelingsleder for indskolingen på Vallensbæk Skole