You are here

Folkeoplysningsudvalget - 26-06-2018

Dato: Tirsdag den 26. juni 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Kursuslokalet, 1. sal
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-06-2018

   

   

  Godkendt.

   

   

  Erdal Colak deltog som stedfortræder for Nina Lumby Pinto Ferreira.

   

  Palitha Amarasinghe, Liff Behrendt, og Ricky van Overeem deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 2 Folkeoplysningsudvalgets budget 2018

  Beslutningstema

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid orienterer om budget 2018 efter fordeling af overførte midler fra 2017.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget tager orienteringen om budget 2018 til efterretning

  Sagsfremstilling

  På Folkeoplysningsudvalgets møde den 29. maj 2018 blev udvalgets overførte midler fra 2017 drøftet og fordelt. Center for Sundhed, Kultur og Fritid fremlægger på den baggrund her en oversigt med Folkeoplysningsudvalgets nye budget for 2018.

   

  Oversigt med budget 2018 efter fordeling af overførte midler fra 2017

  Puljer

  Oprindelig fordeling budget 2018

  Ny fordeling 2018 (inkl. overførte midler fra 2017)

  Voksenundervisning

  80.000 kr.

  80.000 kr.

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenunderv.)

  100.000 kr.

  100.000 kr.

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  1.120.000 kr.

  1.120.000 kr.

  Lokaletilskud

  42.000 kr.

  42.000 kr.

  Start- og udviklingspulje

  43.000 kr.

  0 kr.

  Fritvalgspulje

  44.000 kr.

  0 kr.

  Udviklingspulje

  0 kr.

  200.000 kr.

  Starttilskud

  0 kr.

  20.000 kr.

  Uddannelsespulje

  0 kr.

  100.000 kr.

  Tilskud til internationale idrætsstævner

  61.000 kr.

  61.000 kr.

  Pulje til implementering og tiltag

  87.000 kr.

  0 kr.

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  0 kr.

  87.000 kr.

  Rest af overførte midler fra 2017 til fordeling i 2018 (se sag ” Fordeling af resterende overførte midler fra 2017”) 

  0 kr.

  214.372 kr.

  I alt

  1.577.000 kr.

  2.024.372 kr.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen har sammenhæng til visionen om at udvikle Vallensbæk i samarbejde med ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-06-2018

  Taget til efterretning.

   

   

  Erdal Colak deltog som stedfortræder for Nina Lumby Pinto Ferreira.

   

  Palitha Amarasinghe, Liff Behrendt og Ricky van Overeem deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 3 Fordeling af resterende overførte midler fra 2017

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, hvordan de resterende overførte midler fra 2017 skal fordeles.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget beslutter, hvordan de resterende overførte midler fra 2017 skal fordeles

  Sagsfremstilling

  På Folkeoplysningsudvalgets møde den 29. maj 2018 besluttede udvalget, at Center for Sundhed, Kultur og Fritid skulle komme med et oplæg til, hvordan de resterende 214.372 kr. i overførte midler fra 2017 skal fordeles.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår følgende to scenarier til fordeling af midlerne:

   

   

  Scenarie 1

  Scenarie 2

  Ekstra medlemstilskud

  100.000 kr.

  150.000 kr.

  Tilskud til foreninger med under 100 medlemmer (u/o 25 år)

  100.000 kr.

  50.000 kr.

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  14.372 kr.

  14.372 kr.

   

   

  Ekstra medlemstilskuddet vil blive udbetalt til de tilskudsberettigede foreninger som et forhøjet medlemstilskud i 3. og 4. kvartal 2018.

   

  Tilskuddet til foreninger med i alt under 100 medlemmer (u/o 25 år) vil blive udbetalt som et engangstilskud til de tilskudsberettigede foreninger. Det vurderes, at der i øjeblikket er ca. 30 foreninger med under 100 medlemmer (u/o 25 år), hvilket vil give hver forening ca. 3.333 kr. i engangstilskud i scenarie 1 og ca. 1.667 kr. i engangstilskud i scenarie 2.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er overført i alt 447.372 kr. i uforbrugte midler fra 2017. Folkeoplysningsudvalget har fordelt de 233.000 kr. til nye puljer. Der resterer derfor 214.372 kr., som skal fordeles i 2018.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen kan ses i sammenhæng med visionen om at udvikle kommunen i samarbejde med engagerede borgere og ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-06-2018

  Folkeoplysningsudvalget besluttede at bruge 125.000 kr. til ekstra medlemstilskud og 75.000 kr. til tilskud til foreninger med under 100 medlemmer. De resterende midler går til Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser. Hvis det viser sig at der er klubber, der ligger på grænsen og det giver anledning til at revurdere niveauet på 100 involveres folkeoplysningsudvalget på mail.

   

  Erdal Colak deltog som stedfortræder for Nina Lumby Pinto Ferreira.

   

  Palitha Amarasinghe, Liff Behrendt og Ricky van Overeem deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 4 Drøftelse af medlems - og ekstramedlemstilskud

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal drøfte retningslinjerne for medlems- og ekstramedlemstilskud.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget drøfter retningslinjer for medlems- og ekstramedlemstilskud

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid gennemgår de nuværende retningslinjer for medlems- og ekstramedlemstilskud (jf. bilag), med henblik på at Folkeoplysningsudvalget drøfter retningslinjerne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvisionen ”Vilje til ildsjæle”.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 5.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-06-2018

   

   

  Folkeoplysningsudvalget besluttede at fortsætte tilskudsmodellen. Medlemstilskuddet omdøbes til grundtilskud og ekstra medlemstilskuddet omdøbes til variabelt tilskud.

  Center for Sundhed, kultur og fritid omskriver vejledningen.

   

  Erdal Colak deltog som stedfortræder for Nina Lumby Pinto Ferreira.

   

  Palitha Amarasinghe, Liff Behrendt og Ricky van Overeem deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 5 Afgørelse om cricket som indendørs sport i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Endelig afgørelse af cricket som indendørs sport i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at Folkeoplysningsudvalget afgør, om cricket kan godkendes som indendørs sport i Vallensbæk Kommune

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune råder ikke over en udendørs cricketbane og kan derfor ikke godkende cricket, som forening i Vallensbæk. Cricketforeningen har derfor spurgt om cricket kan godkendes som indendørssport i Vallensbæk.

   

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2018, efter ansøgning fra cricketforeningen Copenhagen Zalmi om godkendelse af cricket som indendørs sport, at udskyde afgørelsen til der lå en udtalelse fra Vallensbæk Idrætscenters brugerbestyrelse.

   

  Brugerbestyrelsen har udtalt følgende:

  ”Et samlet brugerråd var enige om, hvis cricket ikke er en udendørs sport vi har i Vallensbæk kommune, så skal den heller ikke være en indendørssport vi skal have”.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Foreningen bliver orienteret om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-06-2018

  Folkeoplysningsudvalget besluttede at følge brugerrådets udtalelse om at cricket ikke er en indendørssport.

   

  Erdal Colak deltog som stedfortræder for Nina Lumby Pinto Ferreira.

   

  Palitha Amarasinghe, Liff Behrendt og Ricky van Overeem deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 6 Ansøgning som folkeoplysende forening i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgning fra Vallensbæk Håndvåben Skytter om at blive godkendt som folkeoplysende forening.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at Folkeoplysningsudvalget afgør, om foreningen Vallensbæk Håndvåben Skytter bliver godkendt som folkeoplysende forening i Vallensbæk Kommune

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget imødekom foreningen Vallensbæk Håndvåben Skytter behov for et forhåndstilsagn om skydebaneadresse i Vallensbæk Kommune til udvalgsmødet den 27. februar 2018.

   

  Foreningen har nu ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening, da foreningen er blevet optaget i Dansk Skytte Union og DIF (bilag 5), men mangler at sende ansøgning om våbenregistrering til Politiet. Til politiet skal der vedlægges foreningens vedtægter samt en endelig bekræftelse på, at foreningen disponerer over en skydebane, hvor våben kan anvendes.

   

  Folkeoplysningsudvalget vedtog på mødet den 29. maj 2018 nye procedurer for godkendelse af folkeoplysende forening. Foreningen opfylder kravene.

   

  1.    Foreningen har en vedtægt, dateret og underskrevet af den valgte bestyrelse.

   (bilag 1).

  2.    Referat fra seneste generalforsamling er dateret og underskrevet af referenten (bilag 2 og bilag 3)

  3.    Der er vedlagt dateret medlemsfortegnelse med oplysninger om navn, fødselsdato og bopælskommune for alle kontingentbetalende medlemmer (bilag 4)

  4.    Forening har udfyldt ansøgningsskema (bilag 5)

   

  Derudover skal foreningen opfylde følgende og Center for Sundhed, Kultur og Fritid vurderer at punkterne 1-6 samt 8 er opfyldt. Punkt 7 om hjemmehørende i Vallensbæk er op til Folkeoplysningsudvalget at vurdere.

   

  1)   Foreningen har formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår fremgå af en vedtægt. 

   

  Foreningens vedtægt indeholder:

  ·         Foreningens formål

  ·         Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

  ·         Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

  ·         Foreningens hjemsted

  ·         Betingelser for medlemskab

  ·         Tegningsret for foreningen

  ·         Procedure for vedtægtsændringer

  ·         Anvendelse af foreningens eventuelle overskud/formue ved ophør (skal være almennyttigt)

   

   

  2)   Foreningen tilbyder folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter Folkeoplysningsloven. 

   

  3)   Foreningen har en bestyrelse.

   

  4)   Foreningen er demokratisk opbygget.

   

  5)   Foreningen bygger på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer ifølge tro & loveerklæring.

   

  6)   Foreningen vurderes at være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål i henhold til vedtægter ud fra et åbenhedskriterie

   

  7)   Foreningen skal være hjemmehørende i Vallensbæk Kommune.

   

  8)   Foreningen har en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Håndvåben Skytter vil med en godkendelse være berettiget medlemstilskud for medlemmer under 25 år og kan ansøge om starttilskud. Foreningen er informeret om, at den i så fald skal oprette et CVR-nummer.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvision 4 ”Vilje til ildsjæle”.

  Kommunikation

  Foreningen orienteres efterfølgende om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-06-2018

  Folkeoplysningsudvalget vurderede at foreningen kunne være hjemmehørende i Vallensbæk da der er ledig kapacitet på skydebanerne.

   

  Folkeoplysningsudvalget besluttede derfor at imødekomme skytternes ansøgning om at blive folkeoplysende under forudsætning af at klubben får politiets godkendelse og andre officielle tilladelser.

   

  Erdal Colak deltog som stedfortræder for Nina Lumby Pinto Ferreira.

   

  Palitha Amarasinghe, Liff Behrendt, og Ricky van Overeem deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 7 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019

  I sagsfremstillingen på sidste møde vedrørende Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019 stod der at der var møde den 20. november, i stedet for den 26. november, som var datoen der fremgik af den samlede mødeplan, som var vedlagt som bilag.

  Den rigtige mødedato er tirsdag den 26. november 2019. Dette stemmer overens med, at Folkeoplysningsudvalget altid mødes på tirsdage.

   

  Opfølgning på Sæsonfordeling

  På sidste møde var der spørgsmål til fodbolds indendørstider i Idrætscenteret i forbindelse med sagen om sæsonfordeling. I Center for Sundhed, Kultur og Fritid blev det vurderet at fodbold ikke var med i den første fordeling da fodbold er en udendørssport. Fodbold ville derfor få indendørs tider når den første fordeling var på plads. Det har vist sig at der har været andre uformelle procedurer de foregående mange år da det drejer sig om fodbold for mindre børn.  Center for Sundhed, Kultur og Fritid beklager at fodbold ikke blev inviteret med til fordelingsmødet. Inden næste sæsonfordeling skal Folkeoplysningsudvalget drøfte principperne og fremadrettede procedurer beskrives. Til al held kunne fodbold alligevel få de tider de ønskede – men en tid måtte flyttes til Pilehaveskolen frem for Idrætscenteret.

   

  Kommende arrangementer

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid orienterede om:

  • Gadekærskoncerten den 16. august.
  • Mosens dag den 9. september.
  • Vestegnens Kulturuge i uge 37
  • Festlig Fredag den 14. september.

   

   

  Erdal Colak deltog som stedfortræder for Nina Lumby Pinto Ferreira.

   

  Palitha Amarasinghe, Liff Behrendt, og Ricky van Overeem deltog ikke i behandling af punktet.