You are here

Folkeoplysningsudvalget - 29-05-2018

Dato: Tirsdag den 29. maj 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen og Sletten på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Godkendt.

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 2 Procedure i fm. ansøgning om godkendelse af ny folkeoplysende forening

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte procedurer for ansøgninger og godkendelse af folkeoplysende foreninger. Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil gennemgå forslaget på mødet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, 

  ·         at Folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter krav til ansøgninger som folkeoplysende forening

  ·         at Folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter procedurer for godkendelse af folkeoplysende foreninger

  Sagsfremstilling

  På Folkeoplysningsudvalgets temamøde den 24. april 2018 besluttede udvalget, at Center for Sundhed, Kultur og Fritid skulle udarbejde forslag til nye, klare procedurer for ansøgning og godkendelse af folkeoplysende foreninger.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at ansøgninger om folkeoplysende foreninger skal indeholde:

   

  1.    Foreningens vedtægt, dateret og underskrevet af den valgte bestyrelse.

  Kravene til vedtægten skal følge bekendtgørelse nr. 1251 i Folkeoplysningsloven.

  2.    Referat fra stiftende eller seneste generalforsamling, dateret og underskrevet af referenten.

  3.    Dateret medlemsfortegnelse med oplysninger om navn, fødselsdato og bopælskommune for alle kontingentbetalende medlemmer.

  4.    Udfyldt ansøgningsskema inkl. tro og love-erklæring

   

  Se bilag 1 for nærmere beskrivelse.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår følgende procedurer for godkendelse af folkeoplysende foreninger:

   

  Udgangspunkt for godkendelsen tager udgangspunkt i Folkeoplysningslovens otte punkter, som skal indfries for at være en folkeoplysende forening.

   

  De otte punkter er:

  1.    Foreningen skal have formuleret et formål med foreningen, som skal fremgå af en vedtægt.

  2.    Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter Folkeoplysningsloven.

  3.    Foreningen skal have en bestyrelse.

  4.    Foreningen skal være demokratisk opbygget.

  5.    Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer.

  6.    Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

  7.    Foreningen skal være hjemmehørende i Vallensbæk Kommune.

  8.    Foreningen skal have en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig.

   

  Se bilag 2 for nærmere beskrivelse.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen hænger sammen med delvision 4, Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  De vedtagne krav og procedurer bliver indarbejdet i eksisterende vejledninger og tekster på Vallensbæk Kommunes hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Godkendt. 

   

  Når der udarbejdes information skal der gøres opmærksom på at bankerne stiller særskilte krav til foreningerne når der skal oprettes bankkonto og cvr-nummer.

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 3 Folkeoplysningsudvalgets puljer

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalgets puljer skal drøftes og besluttes.

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil gennemgå forslaget på mødet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, 

   

  • at puljerne bliver drøftet og besluttet

  Sagsfremstilling

  På Folkeoplysningsudvalgets temamøde den 24. april 2018 blev det besluttet, at Center for Sundhed, Kultur og Fritid skulle udarbejde et forslag til puljer. Det er et krav i Folkeoplysningsloven, at der skal være en pulje til udvikling. Derudover kan Folkeoplysningsudvalget selv etablere puljer, inden for det budget Folkeoplysningsudvalget har til rådighed.

  I dag har Folkeoplysningsudvalget følgende puljer:

  ·         Start- og udviklingspuljen.

  ·         Fritvalgspuljen.

  ·         Tilskud til internationale idrætsstævner. Udbetales administrativt efter en fastsat tilskudsmodel.

   

  Folkeoplysningsudvalget råder også over en pulje til implementering og tiltag. Det er Folkeoplysningsudvalgets egne midler til at understøtte tiltag og aktiviteter, som Folkeoplysningsudvalget iværksætter.

   

  Forslag til fremtidige puljer

   

  Center for Sundhed, Kultur og fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalget fremadrettet har følgende puljer:

   

  • Udviklingspulje
  • Starttilskud
  • Uddannelsespulje

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at den nuværende start- og udviklingspulje bliver delt op i en udviklingspulje og starttilskud. Det skaber større klarhed for foreningerne, når de skal søge puljerne.

   

  Centeret foreslår desuden, at den nuværende fritvalgspulje bliver lagt sammen med den nye udviklingspulje, da beskrivelsen af de to puljer ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, og puljen vil vokse og blive mere attraktiv. Derudover foreslår Center for Sundhed, Kultur og Fritid, at der bliver oprettet en pulje til uddannelse af ledere, trænere og instruktører for at sikre og fastholde høj kvalitet i foreningerne. Tilskuddet til internationale idrætsstævner bibeholdes og udvides til også at kunne gives til borgere i Vallensbæk, som er medlem i foreninger uden for Vallensbæk. Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår også at Folkeoplysningsudvalgets egen pulje omdøbes.

   

  Puljerne beskrives i det følgende:

   

  Udviklingspulje

  Det nuværende udviklingstilskud under start- og udviklingspuljen ændrer navn og indhold til udviklingspulje.

   

  Formål:             At støtte nye initiativer, aktiviteter eller projekter med folkeoplysende sigte, herunder nødvendige materialer. Desuden støtte nye partnerskaber og samarbejde på tværs. Puljen er et krav i Folkeoplysningsloven §6.

  Målgruppe:        Alle typer foreninger, selvorganiserede frivilliggrupper og

  borgere

   

  Ansøgningsfrist:  Løbende behandling i Folkeoplysningsudvalget, så længe der er midler i puljen.

   

  Se bilag 1 for forslag til Retningslinjer for Udviklingspulje

   

  Starttilskud

  Nuværende starttilskud under start- og udviklingspuljen ændrer navn til starttilskud.

   

  Formål:             At støtte nye folkeoplysende foreninger i opstartsperioden til etablering.

  Målgruppe:        Nye godkendte folkeoplysende foreninger

  Beløbsramme:   Der kan ansøges om op til 5000,- enten pr. medlem eller udgiftsbaseret

  Ansøgningsfrist: Inden for det første år en folkeoplysende forening er

      godkendt. Løbende behandling i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Det skal drøftes om starttilskuddet skal ændres fra medlemsbaseret til udgiftsbaseret til materiel/rekvisitter med samme maksimale grænse på 5000,-. En ændring til udgiftsbaseret tilskud vil kunne tilgodese mindre foreningers opstart.

   

  Uddannelsespulje

  Formål:             Puljen yder økonomisk støtte til kursus og uddannelse for instruktører, trænere og frivillige ledere tilknyttet folkeoplysende foreninger. Udgifter omhandler kursusafgift eller underviser samt opholds- og transportudgifter.

  Målgruppe:       Godkendte folkeoplysende foreninger

  Beløbsramme:   Pr. deltager maks. 2500,-  og pr. forening samlet maks. 10.000,-. ”Først til mølle”-princip indtil puljen er tom.

  Ansøgningsfrist: Løbende behandling i Folkeoplysningsudvalget.

   

   

  Yderligere forslag

  Betingelserne for tilskud ved deltagelse i internationale idrætsstævner bliver revideret til at også at kunne tilgodese enkeltstående tilfælde af Vallensbæk borgere i en udenbys klub. Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget behandler sådanne ansøgninger.

   

  Puljen til implementering og tiltag omdøbes til Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser, da det ikke er en pulje til ansøgninger.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er afsat følgende beløb til puljer i budget 2018

   

   Nuværende fordeling af budget

  Budget 2018 i hele kr.

  Forbrug og disponering d.d.

  Start- og udviklingspulje

  43.000

  5.000

  Fritvalgspulje

  44.000

  0

  Internationale idrætsstævner

  61.000

  61.000

  Pulje til implementering og tiltag (Folkeoplysningsudvalget egen pulje)

  87.000

  0

  I alt

  235.000

  66.000

   

  Der har været et forbrug på 5.000 kr. på Start- og udviklingspuljen i 2018 og der er disponeret 61.000 kr. til efterårets ansøgninger om tilskud til internationale idrætsstævner.

   

  Folkeoplysningsudvalget kan omfordele 169.000 kr. til puljerne i 2018 samt vælge at bruge overførte midler til puljer i forbindelse med behandling af sag nr. 4 - Fordeling af overførte midler fra 2017. 

   

  Fra 2019 og frem er der afsat budget til Start- og udviklingspulje og Internationale Idrætsstævner.

   

  Fritvalgspuljen og Pulje til implementering og tiltag er midlertidige puljer, som er vedtaget i forbindelse med overførte midler fra tidligere år.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Delvision 4 (viljen til ildsjæle)

  Kommunikation

  Der skal kommunikeres til foreninger og borgere om puljerne via hjemmeside, facebook og til foreningerne en direkte mail.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Godkendt.

   

  Der oprettes

  • en udviklingspulje
  • en pulje til starttilskud. Nystartede foreninger kan som udgangspunkt søge op til 5000 kr. til materialer og materiel. I særlige tilfælde kan der bevilliges yderligere.
  • en uddannelsespulje, hvor foreningerne 2 gange om året (i februar og september) kan få forhåndstilsagn til tilskud af uddannelse. Der kan max. søges op 2500 kr. pr. deltager og en foreningen kan max søge 20.000 kr. pr. år.

   

  Derudover besluttede Folkeoplysningsudvalget at

  • Tilskud til internationale stævner også kan omfatte Vallensbæk borgere i udenbys foreninger. Sådanne ansøgninger fremlægges for Folkeoplysningsudvalget.
  • Folkeoplysningsudvalgets egen pulje omdøbes til Folkeoplysnings udvalgets aktiviteter og indsatser.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid gennemskriver materialet og præciserer udviklingspuljen inden det sendes ud til foreningerne.

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 4 Afregning af tilskud 2017 til den folkeoplysende voksenundervisning

  Beslutningstema

  Aftenskolerne AOF og FOF har fremsendt regnskaber for 2017, der bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at regnskaberne bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Ifølge retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal aftenskolerne aflægge regnskabsoplysninger for det afsluttende regnskab senest den 1. maj.

   

  I 2017 er der udbetalt et samlet tilskud på 88.000 kr. til AOF og FOF.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har gennemgået de tilsendte regnskaber. Det fremgår af regnskaberne, at aftenskolerne tilsammen, på grund af færre aktiviteter end forventet, skal tilbagebetale 34.372 kr.

   

  Beløbene fordeler sig på følgende måde:

   

  Tilskud

  Forbrug

  Tilbagebetaling

  AOF

  44.000 kr.

  17.137 kr.

  26.863 kr.

  FOF

  44.000 kr.

  36.491 kr.

  7.509 kr.

  I alt

  88.000 kr.

  53.628 kr.

  34.372 kr.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Beløbene bliver betalt tilbage og indgår i den samlede opgørelse over uforbrugte midler i sagsfremstillingen ”Anvendelse af overførte midler fra 2017”.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvision 4: Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 4.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Godkendt.

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 5 Anvendelse af overførte midler fra 2017

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvordan overførte midler skal anvendes i 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget tager stilling til, hvordan de overførte midler på 447.372 kr. skal anvendes i 2018

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 28. februar 2018 sagen omkring bevillingsoverførsler fra regnskab 2017 til budget 2018, hvor der blev overført 413.000 kr. på Folkeoplysningsudvalgets område.

   

  Følgende beløb er overført:

   

  Overført fra 2017

  Voksenundervisning

  29.000

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  151.000

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  -11.000

  Lokaletilskud

  6.000

  Start- og udviklingspulje

  54.000

  Internationale Idrætsstævner

  11.000

  Leje svømmehal

  14.000

  Vestegnens Idrætsklinik

  15.000

  Fritvalgspulje

  7.000

  Pulje til implementering og tiltag

  137.000

  I alt

  413.000

   

  Der udover skal AOF og FOF tilbagebetale 34.372 kr. af det udbetalte tilskud i 2017 grundet færre aktiviteter end forventet.

   

  Der er således 447.372 kr. til rådighed til rådighed i 2018 ud over budgettet. Udvalget kan vælge at fordel beløb til puljer, øremærke beløb til bestemte projekter, til foreningerne, fordele midler til medlemstilskud eller andet til det folkeoplysende arbejde.

   

  Der er i det oprindelige budget 2018 afsat følgende beløb:

   

   

  Budget 2018

  Voksenundervisning

  80.000

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  100.000

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  1.120.000

  Lokaletilskud

  42.000

  Start- og udviklingspulje

  43.000

  Internationale Idrætsstævner

  61.000

  Fritvalgspulje

  44.000

  Pulje til implementering og tiltag

  87.000

  I alt

  1.577.000

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen har sammenhæng til visionen om at udvikle Vallensbæk i samarbejde med ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Folkeoplysningsudvalget besluttede at anvende midlerne på følgende måde:

   

  113.000 kr. tilføres det oprindelige budget til udviklingspuljen

    20.000 kr. overføres til den nyoprettede pulje til starttilskud

  100.000 kr. overføres til den nyoprettede uddannelsespulje

   

  De resterende 214.372 kr. skal fordeles til foreningerne og evt. til udvalgets aktiviteter og indsatser. Center for Sundhed, Kultur og Fritid blev bedt om at komme med et oplæg til næste møde den 26. juni 2018.

   

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 6 Sæsonfordeling 2018/2019

  Beslutningstema

  Fordeling af kommunens lokaler og haller for sæson 2018/2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

            

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, 

  • at forslag til sæsonfordeling sæson 2018/2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen anvise lokaler og haller mv. til den frie folkeoplysende virksomhed.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget og behandlet ansøgninger om lån af lokaler og haller fra folkeoplysende foreninger i Vallensbæk Kommune.

   

  På baggrund af de ansøgninger, der er kommet, har centret udarbejdet et forslag til sæsonfordeling gældende fra 1. august 2018 til 30. juni 2019.

   

  Det har i stort omfang været muligt at imødekomme foreningernes ønsker. Der har dog været enkelte sammenfald i tiderne i Idrætscentret, men på et fordelingsmøde med de implicerede foreninger blev der opnået enighed om fordelingen af tiderne. Se oversigt i bilaget.

   

  Fordelingen af de udendørs fodboldbaner er aftalt særskilt i god dialog mellem fodboldforeningerne og Idrætscenteret.

   

  Der kan blive ledige tider i svømmehallerne, da skolerne på nuværende tidspunkt ikke er færdige med skemalægningen. Ledige tider vil blive udbudt til foreningerne og vil blive tildelt administrativt sidst i juni måned 2018.

   

  For at få et overblik over eventuelle ledige tider i sæson 2018/2019 vil Center for Sundhed, Kultur og Fritid, i løbet af september 2018, indhente oplysninger om de oprettede hold. Efterfølgende vil de ledige tider blive frigivet til nye bookninger.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen kan ses i sammenhæng med visionen om at udvikle kommunen i samarbejde med engagerede borgere og ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Hvis udvalget godkender forslag til sæsonfordeling 2018/2019, bliver der givet besked til foreningerne.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens § 21.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Godkendt, men det skal afklares hvorfor den tid, som fodbold har søgt om fredagen i Idrætscenteret ikke fremgår af oversigten.

   

  Udvalget drøftede om det er muligt at dyrke badminton og andre lignende sportsgrene i Tennishallen. Henning Boe undersøger mulighederne med lederen af Idrætscenteret.

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 7 Ansøgning til start- og udviklingspuljen fra Vestegnen FK

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgning til start- og udviklingspuljen fra Vestegnen FK

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal gives et tilskud fra start- og udviklingspuljen

  Sagsfremstilling

  Formålet med start- og udviklingspuljen er at fremme folkeoplysende aktiviteter i Vallensbæk Kommune. Puljen deles i starttilskud og udviklingstilskud.

   

  Vestegnen FK, som er en nystartet fodboldklub har ansøgt om et starttilskud.

  Foreningens søger om starttilskud til opstart af foreningen, herunder blandt andet indkøb af tøj, bolde, drikkedunke og førstehjælpstaske.

   

  Starttilskuddet svarer til medlemstilskuddet, som udgør 133 kr. pr. medlem. Foreningen har p.t. 27 medlemmer. Starttilskuddet vil derfor i alt udgøre 3.591 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er lige nu 38.000 kr. i start- og udviklingspuljen. Hvis starttilskuddet bliver bevilget til Vestegnen FK, vil der være 34.409 kr. tilbage i puljen.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen støtter op om delvision 3 Et sundt liv er et godt liv og delvision 4 Vilje til ildsjæle

  Kommunikation

  Foreningen får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Godkendt.

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 8 Ansøgning til fritvalgspuljen fra Vallensbæk Håndbold

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgning til fritvalgspuljen fra Vallensbæk Håndbold.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal gives et tilskud fra fritvalgspuljen

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har oprettet en fritvalgspulje, som kan søges til støtte til folkeoplysende aktiviteter. Der bliver lagt vægt på ansøgninger med samarbejdspartnere
  på tværs og aktiviteter af tværgående karakter.

   

  Vallensbæk Håndbold søger fritvalgspuljen om 7.750 kr. til afholdelse af et håndboldstævne for kommunens 3.klasser.

   

  Stævnet bliver afholdt i samarbejde med DGI, og sidste år fik Vallensbæk Håndbold tilskud fra start- og udviklingspuljen til afholdelse af et lignende stævne. Her deltog 3. klasserne fra Egholmskolen og Pilehaveskolen. I år forventes det, at 3. klasserne fra alle tre skoler deltager, hvilket giver ca. 225 elever.

   

  Formålet med stævnet er, ”at alle børn prøver at spille håndbold sammen som hold, og ser hvad holdsport kan gøre for fællesskabet”.

   

  Det forventes, at stævnet bliver afholdt i november 2018, men den endelige dato aftales med de involverede lærere.

   

  Aktiviteten lever op til kravet om, at det skal være af tværgående karakter, da det er et samarbejde mellem Vallensbæk Håndbold, DGI og skolerne i Vallensbæk.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at tilskuddet først udbetales, når håndboldstævnet er fastlagt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er på nuværende tidspunkt 44.000 kr. i fritvalgspuljen. Hvis der bliver givet det ansøgte beløb, vil der være 36.250 kr. tilbage i puljen.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ansøgningen støtter op om delvision 3: Et sundt liv er et godt liv og delvision 5: Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Foreningen får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Godkendt.

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 9 Forslag til budget 2019 - Mulighedskatalog

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at komme med forslag til mulighedskataloget for budget 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget drøfter, om de har forslag til mulighedskataloget for 2019
  • at udvalget fremsender eventuelle forslag til mulighedskataloget for budget 2019 senest mandag den 4. juni 2018 eller afgiver forslag på mødet

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har medio marts 2018 udsendt information omkring budgetprocessen for 2019.

   

  Folkeoplysningsudvalget kan komme med forslag til mulighedskataloget for budget 2019. Forslagene kan indeholde både udvidelses- og besparelsesforslag. Det er et bærende princip i kommunens økonomistyring, at udvidelsesforslag bliver ledsaget af forslag om kompenserende besparelser.

   

  Forslag til mulighedskataloget for budget 2019 skal indeholde oplysninger om:

   

  • Beskrivelse af forslag
  • Konsekvens for borgere/brugere
  • Eventuelle afledte konsekvenser på andre områder
  • Investeringsudgift eller besparelse
  • Tidshorisont (Forventet opstart/afslutning)

   

  Udvalget kan afgive forslag til mulighedskataloget for budget 2019 på mødet eller fremsende eventuelle forslag til Center for Sundhed, Kultur og Fritid senest mandag den 4. juni 2018.

   

  Der er vedhæftet et bilag over udviklingen i medlems- og ekstramedlemstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i perioden 2014 - 2018.

   

  Tidsplan for budget 2019:

   

  • 18. april 2018 – 1. orienteringsmøde for formænd og næstformænd for MED-udvalg vedrørende redegørelse for kommunens økonomi og orientering om den kommende budgetproces
  • 4. juni 2018 – hvis udvalget har forslag til mulighedskataloget for budget 2019 skal Center for Sundhed, Kultur og Fritid modtage dem
  • 6. juni 2018 – afleveringsfrist for forslag til mulighedskataloget for budget 2019
  • 20. september 2018 – 2. orienteringsmøde for formænd og næstformænd for MED-udvalg vedrørende budgetforlig eller partiernes ændringsforslag
  • 20. – 26. september 2018 – høring af budget 2019

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen har sammenhæng til visionen om at udvikle Vallensbæk i samarbejde med ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil videresende eventuelle forslag til mulighedskataloget for budget 2019 til Center for Økonomi og Indkøb.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Folkeoplysningsudvalget besluttede at udvalget ikke at sender forslag til mulighedskataloget.

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 10 Forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2019

  Beslutningstema

  Forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Direktionscentret indstiller,

   

  • at mødeplan for 2019 bliver drøftet og godkendt

  Sagsfremstilling

  I mødeplanen er der lagt op til, at Folkeoplysningsudvalget holder møde tirsdage kl. 17 på disse datoer i 2019:

   

  26. februar

  26. marts

  23. april

  28. maj

  18. juni

  24. september

  20. november

  17. december

   

  Der er lagt op til otte møder i Folkeoplysningsudvalget, da det har været erfaringen de senere år, at der ikke har været behov for ti årlige møder. Folkeoplysningsudvalgets møde i september er lagt, så det forventeligt vil komme til at passe med budgettets høringsperiode. Budgetprocessen er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

   

  Den samlede mødeplan for alle politiske udvalg vil blive behandlet og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Når den samlede mødeplan for 2019 er godkendt af kommunalbestyrelsen, vil datoerne for møderne blive tilgængelige på hjemmesiden.

  Retsgrundlag

  Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29-05-2018

  Godkendt.

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 11 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Den 10. juni er der Store Cykeldag. Det starter i Kultur og Borgerhuset og slutter på Naturlegepladsen. Dansk Cyklistforbund og Spejderne er med på dagen.

   

  I samarbejde med flere foreninger og fitness.dk har Vallensbæk Kommune lavet et 5 ugers program til borgerne – Op af stolen – ud i solen. Der er mange forskellige aktiviteter og i uge 24 er der især fokus på mænds sundhed – da det er international ”Mænds sundhedsuge”.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid er ved at planlægge ”Vinter i Vallensbæk” med aktiviteter på Rådhuspladsen i december. Foreningerne inviteres til at være med.

   

  Planlægningen af Mosens dag, Vestegnens kulturuge, Børnekulturuge og Festlig fredag er i fuld gang. Foreningerne har været inviteret til et første møde og der er stor interesse for at deltage og foreningerne er fulde af gode ideer.

   

  Vallensbæk Kommune har fået et enestående tilbud (med meget kort varsel) om at være værter for en kinesisk fotoudstilling – Drømme og erindringer – forandringer i kinesernes livsstil gennem 40 år. Udstillingen hænger kun fra den 6.  til den 10. juni. Det er samtidig med at et regeringsmedlem fra Kina er på besøg hos kulturministeren i Danmark. Fotoakrobaterne og kunstforeningerne er blevet inviteret til at være med hvis de vil have en rolle under besøget.

   

   

  Ingolf Mathiesen, Karina Waage-Jensen, Nina Lumby Pinto Ferreira og Palitha Amarasinghe deltog ikke i behandling af punktet.