You are here

Kommunalbestyrelsen - 10-10-2018

Dato: Onsdag den 10. oktober 2018 Tid: Kl. 17:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: OBS! Lukket møde kl. 16:30 - Mødelokale Havet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Der er udsendt en tillægsdagsorden. Punktet på denne behandles efter punkt 7.

   

  Punkterne 13 og 14 behandles samlet. Evt. afstemninger finder dog sted sag for sag.

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene(Lukket)

 • Punkt 3 Forespørgsler fra medlemmerne (Lukket)

 • Punkt 4 Anmodning om forlængelse af orlov

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Carina Kristensen Berths anmodning om at få forlænget sin barselsorlov med to måneder.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at det bliver godkendt, at Carina Kristensen Berths orlov bliver forlænget til udgangen af 2018

  • at det bliver godkendt, at Malene Ellekilde fortsætter som stedfortræder til udgangen af 2018

  Sagsfremstilling

  Carina Kristensen Berth blev på Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2018 bevilget barselsorlov indtil den 1. november 2018.

   

  Carina Kristensen Berth har nu over for borgmesteren anmodet om, at hendes barselsorlov bliver forlænget til udgangen af 2018.

   

  Hun har som begrundelse henvist til, at hendes søn endnu ikke er tryg ved at blive passet i det omfang, som en genindtræden i Kommunalbestyrelsen vil kræve.

   

  Efter forvaltningens opfattelse vil det være lovligt at imødekomme anmodningen.

   

  Hvis anmodningen imødekommes, vil Malene Ellekilde (fortsat) være rette stedfortræder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgiften til stedfortrædervederlag til Malene Ellekilde afholdes inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Stedfortræder Malene Ellekilde bliver orienteret, og oplysninger om orlov og stedfortræder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth og Malene Ellekilde var inhabile og deltog ikke i sagens behandling.

   

  Godkendt.

 • Punkt 5 Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde den 21. - 22. marts 2019

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal vælge tre delegerede og tre stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde den 21. - 22. marts 2019. Herudover kan der udpeges andre deltagere.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at der bliver udpeget tre delegerede og tre stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde

  Sagsfremstilling

  Kommunalpolitisk Topmøde finder sted den 21. - 22. marts 2019.

   

  Hver kommune kan vælge én stemmeberettiget deltager og én stedfortræder pr. påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. De pågældende skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Herudover kan der udpeges andre deltagere, der ikke har stemmeret.

   

  Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund vælge tre delegerede med stemmeret og tre stedfortrædere blandt sine medlemmer. Herudover kan Kommunalbestyrelsen udpege andre deltagere. 

   

  Valget skal foretages ved forholdstalsvalg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der vil være udgifter for hver deltager til mødegebyr, der dækker KL´s omkostninger til mødemateriale m.v., frokost og festmiddag. Endvidere vil der være udgifter til transport og hotelophold. Udgifterne afholdes inden for budgettet.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Delegerede, stedfortrædere og evt. andre deltagere underrettes.

   

  KL underrettes om de valgte og evt. andre deltagere, når tilmelding sker.

  Retsgrundlag

  KL’s love.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Som delegerede blev følgende personer valgt:

   

  Henrik Rasmussen(C)

  Stedfortræder Jytte Bendtsen (C)

   

  Lene Holm Gamborg (C)

  Stedfortræder Ricky van Overeem (C)

   

  Søren Wiborg (A)

  Stedfortræder Martin Nielson (A)

   

   

  Herudover udpeger Gruppe O en deltager

 • Punkt 6 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Vestegnen HF og VUC

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal udpege et medlem til bestyrelsen for Vestegnen HF & VUC.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at der bliver udpeget et medlem til bestyrelsen for Vestegnen HF & VUC

  Sagsfremstilling

  Vestegnen HF & VUC er en selvejende undervisningsinstitution beliggende i Vallensbæk Kommune.

   

  Institutionens vedtægter er for nylig blevet ændret, sådan at Vallensbæk Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen.

   

  Medlemmerne af bestyrelsen vælges efter vedtægterne for fire år fra 1. maj i året efter afholdelse af kommunalvalg. Det nye medlem bliver udpeget inde i perioden og skal sidde resten af perioden, hvilket vil sige indtil udgangen af april 2022.

   

  Den udpegede skal ikke nødvendigvis være medlem af Kommunalbestyrelsen.

   

  Udpegningen sker ved flertalsvalg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vedtægter for Vestegnen HF & VUC.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Beskæftigelseschef René Sigaard Mikkelsen blev valgt.

 • Punkt 7 ØU - Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 - 2. behandling

  Beslutningstema

  Budgetforslaget for 2019 blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. september 2018 oversendt til 2. behandling. På baggrund af partiernes ændringsforslag bliver budgetforslaget nu sendt til 2. behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at budgetforslag for 2019-2022 bliver godkendt

  • at der tages stilling til partiernes ændringsforslag

  • at det bliver godkendt, at administrationen får kompetence til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen af budgetforliget i økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstakster

   

  Nr.

  Ændringsforslag – CAO

  2019

  (i 1.000 kr.)

   

  Indtægter

   

  CAO1

  Nedsættelse af dækningsafgiften med 0,2 promille.

  42

   

  Indtægter i alt

  42

   

   

   

   

  Drift og refusion

   

  CAO2

  Aktivitetspulje 2019 for Juniorklubben og Ungdomsskolen

  80

  CAO3

  Tilpasning af Juniorklubbens tildelingsmodel

  -34

  CAO4

  Tilpasning af Ungdomsskolens tildelingsmodel

  -37

  CAO5

  Styrkelse af den sproglige indsats i dagtilbud

  400

  CAO6

  Makerspace i skolen

  1.500

  CAO7

  Styrkede digitale læringsmiljøer

  0

  CAO8

  Musikskolen - ny tildelingsmodel fra Budget 2020

  0

  CAO9

  Forbedring af tilgængelighed – handicappede

  50

  CAO10

  Klippekort på plejecentrene

  700

  CAO11

  Understøtte hjemmeplejen for at sikre borgernes oplevelse

  300

  CAO12

  Hjemtagelse af korte familierådgivningsforløb (Ishøj område)

  -200

  CAO13

  Opnormering af korte familierådgivningsforløb i Vallensbæk

  200

  CAO14

  Etabl. af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger på 65 m2 (løbende drift)

  0

  CAO15

  Flextur i Vallensbæk Kommune

  300

   

  Drift og refusion i alt

  3.259

   

   

   

   

  Anlæg

   

  CAO16

  Udskiftning af kunstgræstæppe på Idrætscentrets ældste kunstgræsbane

  0

  CAO17

  Samarbejde mellem Egholmskolens skolebibliotek og Kultur- & Borgerhusets bibliotek

  200

  CAO18

  Æstetiske udtryk i Pilehaveskolens skolegård

  300

  CAO19

  Nem adgang (Nox anlæg) for borgere til Egholmskolen, festlokale Løkkekrogen og Vallensbæk Skole.

  970

  CAO20

  Juniorklub i Nord

  0

  CAO21

  Juniorklub i Nord

  -5.705

  CAO22

  Etablering af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger på 65 m2 (serviceareal)

  0

  CAO23

  Pulje til kapacitetsudvidelse/akutboliger på ældreområdet

  -2.500

  CAO24

  Ombygning af krydset Sdr. Ringvej – Vallensbæk Torvevej

  0

  CAO25

  Svømmehal med udvidelse af faciliteter (anlæg)

  0

  CAO26

  Vejlegårdsvej - renovering efter endt boligudbygning (fra erhverv til boligområde)

  0

  CAO27

  Hastighedsnedsættende tiltag på Brøndbyvej v. Højrupgårdsvej

  2.400

  CAO28

  Støjskærm i Nord mellem Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej

  0

  CAO29

  Kapacitetsundersøgelse og anlægspulje - Vallensbæk Skole

  2.000

  CAO30

  Støjværn Ringvejen magen til etableret Miljøskærm

  1.500

  CAO31

  Støjværn Ringvejen magen til etableret Miljøskærm

  0

  CAO32

  Etablering af svømmehal

  -36.000

  CAO33

  Etablering af svømmehal

  27.000

  CAO34

  Pulje til udvikling af havnen

  0

  CAO35

  Pulje til udvikling af havnen

  -1.914

  CAO36

  Anlæg - udviklingspulje - ØU

  5.000

   

  Anlæg i alt

  -6.749

   

   

   

   

  Øvrige forskydninger

   

  CAO37

  Etablering af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger på 65 m2 (grundkapitalindskud)

  0

  CAO38

  Etablering af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger på 65 m2 (jordsalg)

  0

   

  Øvrige forskydninger i alt

  0

   

   

   

  CAO i alt

   

  -3.448

   

  Sagsfremstilling

  Konservativt Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået forlig om budgettet for Vallensbæk Kommune for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 og stiller ændringsforslag til budgetoplægget.

   

  Budgetforliget har været i høring i institutioner, råd og MED-udvalg. De indkomne høringssvar vedrørende partiernes ændringsforslag indgår som et bilag i sagen.

   

  Ændringsforslagene fra Konservativt Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tager udgangspunkt i det budgetoplæg, der blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen d. 12. september 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er ved 1. behandlingen af budgettet og i budgetmaterialet redegjort for de økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

   

  Ved den seneste indberetning til KL lå kommunerne ca. 0,4 mia. kr. under den aftalte serviceramme for 2019 på i alt 252,3 mia. kr. I budget 2019 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at servicerammen overholdes på landsplan. Vallensbæk Kommunes andel af dette betingede bloktilskud udgør ca. 8,4 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i indtægterne i 2019 i det fremlagte budgetforslag.

   

  Ved indberetningen til KL lå kommunerne ca. 0,8 mia. kr. over den aftalte anlægsramme for 2019 på i alt 17,8 mia. kr. I budget 2019 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at anlægsrammen overholdes på landsplan. Vallensbæk Kommunes andel udgør ca. 2,8 mio. kr., der er indregnet i det fremlagte budgetforslag.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Det vedtagne budget bliver sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og til BDO Kommunernes Revision. Desuden vil budgettet være tilgængeligt via kommunens hjemmeside og blive summarisk beskrevet i novemberudgaven af Vallensbæk NU.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven §§ 37 og 38. Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til budget for det kommende år og tre overslagsår, der forelægges Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal behandles to gange.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Punkt 8 ØU - Fastsættelse af skattesatser for 2019

  Beslutningstema

  I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2019 skal der træffes beslutning om størrelsen af de kommunale skattesatser for 2019. Det skal også besluttes, om kommunen skal vælge statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2019. Endelig skal der fastsættes en kirkeskatteprocent for 2019 på basis af det budget for indtægter fra kirkeskat, der er fremsendt af Glostrup Provsti.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller, 

  • at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019
  • at udskrivningsprocenten i Vallensbæk Kommune for 2019 fastsættes uændret til 25,1
  • at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,38
  • at dækningsafgiften af forskelsværdien af erhvervsejendomme nedsættes til 9,3 promille jf. ændringsforslag i budgetforliget
  • at dækningsafgiften af forskelsværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 5 promille
  • at dækningsafgiften af grundværdierne af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 12,19 promille
  • at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,68 procent

  Sagsfremstilling

  Kommunerne kan ved budgetteringen af indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

   

  Statsgaranti indebærer, at indtægterne bliver budgetteret ud fra et udskrivningsgrundlag og de tilknyttede tilskuds- og udligningsbeløb, der er udmeldt og garanteret af staten. Der sker ingen efterregulering af de statsgaranterede indtægter.

   

  Selvbudgettering indebærer, at indtægterne bliver budgetteret ud fra kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Ved valg af selvbudgettering sker der en efterregulering af indtægterne tre år senere, når det faktiske udskrivningsgrundlag og folketal er opgjort.

   

  Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode der vælges i det enkelte år.

   

  Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte i juni måned det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019. Det er for Vallensbæk Kommune på 2.995.092.000 kr.

   

  Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering skønnes til 3.101.458.000 kr. i 2019.

   

  Statsgaranti og selvbudgettering – Beløb i 1000 kr.

  Parametre

  Ved valg af statsgaranti

  Ved valg af selvbudgettering

  Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst)

  Indkomstskatteprovenu - personskatter

  752.459

  779.157

  26.698

  Tilskud og udligning

  139.983

  126.196

  -13.787

  Nettoprovenu

  892.442

  905.353

  12.911

  Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2019 i 2022

  0

  -5.443

  -5.443

  I alt inkl. efterregulering

  892.442

  899.910

  7.468

  Beregningsparametre:

   

   

   

  Forventet betalingskommunefolketal

  pr. 1. januar 2019

  16.457

  16.679 

   

   

  Udskrivningsgrundlag

  2.995.092

  3.101.458 

   

   

  Skatteprocent

  25,1

  25,1 

   

   

  Grundværdier

  3.983.947

  3.984.308

   

   

  Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

  Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet ud fra det forventede betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2019 på 16.679 indbyggere. Det skønnede udskrivningsgrundlag på 3,101 mia. kr. giver med en udskrivningsprocent på 25,1 en skatteindtægt på 779,157 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 905,3 mio. kr. i 2019.

   

  Der vil til behandlingen af sagen blive fremlagt en opdateret prognose for de selvbudgetterede indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Prognosen vil tage hensyn til befolkningstallet opgjort pr. 1. oktober 2018 og den forventede indflytning i nybyggerier i kommunen frem til 1. januar 2019.

   

  Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 2,995 mia. kr. i 2019. Med en udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 752,4 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 892,4 mio. kr. i 2019.

   

  Valg af udskrivningsgrundlag

  Der forventes en mindreindtægt på ca. 12,9 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti i forhold til valg af selvbudgettering. Valg af selvbudgettering vurderes at medføre en negativ efterregulering på 5,4 mio. kr. i 2022. Når man tager hensyn til den negative efterregulering i 2022, medfører valg af statsgaranti en samlet mindreindtægt på 7,5 mio. kr. i forhold til valg af selvbudgettering.

   

  Budgetforslaget for 2019 er udarbejdet med valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38.

    

  Vallensbæk Kommunes valg af udskrivningsgrundlag de seneste år ser sådan ud:

    

  2011: selvbudgettering, gav gevinst på 4,8 mio. kr.

   

  2012: statsgaranti gav gevinst på 7,2 mio. kr.

   

  2013: statsgaranti gav gevinst på 19,8 mio. kr.

   

  2014: selvbudgettering gav tab på 12,0 mio. kr.

   

  2015: statsgaranti gav et tab på 0,6 mio. kr.

   

  2016: statsgaranti gav et tab på 3,0 mio. kr.

   

  2017: selvbudgettering med en forventet gevinst på 11,0 mio. kr.

   

  Det endelige tal for forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 opgøres først endeligt i maj måned 2019. Som tidligere nævnt sker reguleringen af indtægterne fra skatter og tilskud og udligning 3 år senere.


  Forvaltningen anbefaler statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2019, da der er sikkerhed for opnåelsen af de statsgaranterede indtægter. Den endelige beslutning om valg af statsgaranti i forhold til selvbudgettering bør dog afvente den opdaterede prognose for de selvbudgetterede indtægter, der er klar og bliver fremlagt ved behandlingen af sagen.

   

  Grundskyldspromillen

  De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre 3.984,3 mio. kr. i 2019. Med en uændret grundskyldspromille på 24,38 giver det et provenu på 97,1 mio. kr. Grundskyldspromillen skal mindst udgøre 16 promille og højst 34 promille.

   

  Dækningsafgifter

  Erhvervsejendomme kan pålægges en dækningsafgift. Formålet med dækningsafgiften er at dække de udgifter, som kommunen har i forbindelse med erhvervsejendomme.

   

  Dækningsafgiften bliver opkrævet af forskelsværdien, som er forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien.

   

  Det afgiftspligtige grundlag for opkrævning af dækningsafgift forventes at udgøre 850,7 mio. kr. i 2019. Med en uændret dækningsafgiftspromille på 9,5 udgør provenuet 8,1 mio. kr. Budgetforliget indeholder et ændringsforslag om nedsættelse af dækningsafgiftspromillen til 9,3. Dette vil indebære en mindreindtægt på 0,170 mio. kr. i 2019 og frem. I økonomiaftalen er der etableret en tilskudsordning til kommuner, der nedsætter skatten. I 2019 giver det et tilskud på 75 pct. af provenutabet. Tilskuddet reduceres til 50 pct. i 2020-2021 og til 25 pct. i 2022. Samlede netto mindreindtægter udgør herefter 0,042 mio. kr. i 2019, 0,086 mio. kr. i 2020-2021 og 0,128 mio. kr. i 2022.

   

  Offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld, kan blive pålagt en særskilt fastsat dækningsafgift af forskelsværdien opgjort som forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien samt en dækningsafgift af grundværdien.

   

  Dækningsafgiftspromillen af forskelsværdien for disse ejendomme fastsættes uændret til 5 promille.

   

  Dækningsafgiftspromillen af grundværdien for disse ejendomme fastsættes uændret til 12,19 promille.

   

  Kirkeskat

  Glostrup Provsti har fremsendt provstiudvalgets budget 2019 for sognet i Vallensbæk Kommune, der indeholder følgende beløb vedrørende kirkeskat:

   

  Vallensbæk Menighedsråd                                           

  10.977.324 kr.

  Provstiudvalgets 5 pct. beløb                                       

  0 kr.

  Provstiudvalgskassen

  399.870 kr.

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten til           

  3.210.989 kr.

  Ovennævnte svarer til en samlet kirkeskat på i alt         

  14.587.183 kr.

   

  Provstiudvalget har forbeholdt sig 0 kr. af kirkeskatteindtægterne i 2019 til imødegåelse af eventuelle uforudsete udgifter eller nedsættelse af kirkeskatten.

   

  Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten og den nuværende kirkeskatteprocent på 0,68 pct. fås et provenu på 14.629.357 kr. i 2019, hvilket er 42.174 kr. mere end provstiudvalgets forslag.

   

  Det er provstiudvalget, der fastsætter udskrivningsbeløbene, og kommunen skal på baggrund af de fastsatte udskrivningsbeløb og udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten fastsætte en udskrivningsprocent, der sikrer opkrævning af et dækkende udskrivningsbeløb. For 2019 kan dette ske ved en fastholdelse af den nuværende kirkeskatteprocent på 0,68 pct. kombineret med en stigning i det tilgodehavende kirkekassen har i forhold til Vallensbæk Kommune.

   

  Vallensbæk Kommune havde pr. 31. december 2017 en gæld på 36.713 kr. i forhold til kirken. I budget 2018 reduceres kirkens tilgodehavende over for kommunen med 44.563 kr., hvorefter Kommunen har et tilgodehavende i forhold til kirken. Det skyldes, at de beløb, der bliver afregnet til de kirkelige kasser i 2018, er lidt større end de indtægter kommunen modtager fra kirkeskat i 2018.

   

  For 2019 vil det fremsendte budget fra provstiudvalget indebære, at mellemværendet i kirkens favør forhøjes med 42.174 kr. Dette vil medføre, at kirken ved udgangen af 2019 vil have et tilgodehavende på 34.324 kr. i forhold til Vallensbæk Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Kommunernes Landsforening har oplyst, at det på nuværende tidspunkt forventes, at kommunerne samlet set vil sætte skatten op med ca. 200 mio. kr. i 2019. Dette vil indebære en overtrædelse af skattestoppet og vil medføre en sanktion over for kommunerne i form af en reduktion af bloktilskuddet i 2019 og frem.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  De vedtagne skattesatser vil fremgå af kommunens trykte budget og blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Lov om kommunal ejendomsskat.

  Lov om kommunernes styrelse.

  Lov om folkekirkens økonomi.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Anbefales, idet beslutning om første indstillingspunkt dog afventer ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for kommunalbestyrelsesmødet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Godkendt, dog sådan at der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (og ikke statsgaranteret udskrivningsgrundlag som nævnt i første indstillingspunkt), jf. beslutning i sag på tillægsdagsorden.

 • Punkt 9 TMU - Igangsætning af forslag til Lokalplan nr. 102 - Vallensbæk Byhave

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om forvaltningen skal udarbejde en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Egeskovvej 1-11 med henblik på at etablere boliger og erhverv, som foreslået af Arkitema Architects.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

  Center for Teknik indstiller,

  • at forvaltningen går i gang med at udarbejde forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave og kommuneplantillæg i overensstemmelse med det præsenterede projektoplæg fra Arkitema Architects

  Arkitema Architects, GreenLiving og CASA Group fremlægger et oplæg om deres projekt for Kommunalbestyrelsen forud for Teknik- og Miljøudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Projektudviklingsselskabet GreenLiving har henvendt sig til Center for Teknik, fordi de har udviklet et boligprojekt i området ved Egeskovvej i Vallensbæk. GreenLiving ønsker at få udarbejdet en lokalplan, der skal muliggøre projektets udførelse.

   

  Selskabet har i partnerskab med projektudviklings- og entreprenørselskabet CASA Group indgået købsaftaler med samtlige grundejere i området. Boligprojektet på Egeskovvej er designet af Arkitema Architects. Se bilag 1.

   

  Arkitemas forslag er at skabe en tæt og grøn bebyggelse, hvor der opføres etageboliger i mellem 3 og 18 etager; højest mod motorvejen og en gradvis nedtrapning mod de eksisterende nabobebyggelser mod øst og syd. Biler skal primært parkeres i bygninger og sekundært langs motorvejen. På den måde bliver der opnået bilfrie, grønne friarealer i grønne byrum mod syd.

   

  Eksisterende forhold

  Egeskovvej består i dag af en række erhvervsejendomme, hvoraf enkelte er rømmede og andre er udtjente. Området er omfattet af Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej, som giver mulighed for byomdannelse fra alene erhvervsområde til bolig- og erhvervsområde, blot ikke i samme omfang som ønsket med det nye skitseprojekt. I bilag 2 vises de eksisterende forhold på et luftfoto.

   

  Fremtidige forhold

  Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at skabe mulighed for at omdanne det eksisterende nedslidte erhvervsområde til at kunne rumme ca. 600 nye boliger. Projektet vil samtidig give mulighed for fortætning af det øvrige stationsnære område i overensstemmelse med Kommuneplan 2016 og fingerplanens overordnede principper.

   

  Den nye lokalplan vil skabe flere boliger og samtidig rumme parkering inde i bygninger, grønne friarealer og LAR-løsninger. (Lokal Afledning af Regnvand)

   

  Arkitemas forslag arbejder med op til maks. 18 etager og en bebyggelsesprocent på 175 %. Begrundelsen for at indføre denne større tæthed er dels, at området er stationsnært, dels at der etableres tre letbanestationer inden for få hundrede meter fra området. Endelig er denne særlige beliggenhed velegnet til partielt at bygge relativt højt, da de primære skyggepåvirkninger bliver på motorvejen, ligesom bygningerne der placeres langs motorvejen vil fungere som en støjskærm for de bagvedliggende nabo-boligområder.

   

  Vurdering

  Det eksisterende plangrundlag giver ikke mulighed for at realisere det skitserede projekt (se bilag 1) at bygge boliger i op til 18 etager. Kommuneplanrammeområde 3-BE2 området har et maksimum antal etager på 5 etager og en maksimal bebyggelsesprocent for de enkelte ejendomme på 120 %. Kommuneplanramme 3-BE2 har heller ikke et krav om parkering i konstruktion eller under terræn.

   

  Derfor kræver projektet både en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for at kunne realiseres. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et nyt plangrundlag for det tidligere industriområde langs Egeskovvej, da det er i overensstemmelse med Vallensbæk kommunes vision om et grønt byliv med central beliggenhed, dels i form af nærheden til S-togsstationen og de kommende letbanestationer, dels i forhold til de store, grønne idrætsarealer, som er nabo til projektområdet og endelig fortætningen i projektet med bilparkering i konstruktion, der frigiver plads til store, grønne fælles friarealer og lokal afledning af regnvand i bebyggelsen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis lokalplanen bliver godkendt til udarbejdelse, er det forventningen, at der i midten af 2020 er ca. 600 boliger klar til indflytning og mulighed for erhverv.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter udviklingsstrategiens Delvision 2 – Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Indstillingen var herefter godkendt.

   

   

  Gruppe O benyttede sig af standsningsretten og indbragte sagen for Kommunalbestyrelsen.

   

   

  Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

  ”Dansk Folkeparti har fra kommunalbestyrelsen første gang skulle tage stilling til byggeri ved Egeskovvej og Køge Bugt Motorvejen tilkendegivet, at vi ønsker erhvervsbyggeri i området – og ikke boliger.

  Årsagen hertil er, at området ikke er egnet til beboelse, da det ligger så tæt på Køge Bugt Motorvejen og at støjbilledet derfor er voldsomt.

  Stor var vores overraskelse da der i det konkrete forslag lægges op til at bygge højhuse på 18 henholdsvis 16 etager i området. Dette vil fundamentalt ændre såvel kommunens visuelle udtryk som borgerne i områdets dagligdag, når man et rejser et ”Høje Vallensbæk” langs Køge Bugt Motorvejen.

  Dansk Folkeparti har samtidig stor tvivl over for om det overhovedet er muligt for kommunen at håndtere 600 nye boliger med indflytning i 2020 i den nuværende skole- og daginstitutionskapacitet, der ikke med så kort varsel kan ændres grundlæggende.

  Dansk Folkeparti mener således at forslaget helt principielt er forkert, men også – såfremt nogle partier – skulle være tilhængere heraf har en udviklingstid, der gør effekten af projektet helt uoverskueligt for kommunen. Dansk Folkeparti benytter standsningsretten for at give anledning til at partierne igen kan overveje om det virkelig er det rette projekt for kommunen.

  Dansk Folkeparti kan ikke støtte forslaget.”

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Følgende tilføjes som nyt punkt under indstillingspunktet:

   

  Forvaltningen medtager følgende overvejelser i det videre arbejde med lokalplanen: 

  • Faktisk Indvendig støj i boliger kontrolleres før indflytning
  • Støjfri udluftning og ventilation mod motorvej
  • Glaslukkede svalegange mod motorvej
  • Støjafskærmning fra motorvej for overholdelse af grænseværdier på 58 dB på yderside af facader
  • Støjberegningskort for ny lokalplan samt for eksisterende forhold, hvor påvirkede naboområder medtages
  • Indblikshensyn til nærmeste naboområder
  • 175% bebyggelse gennem højdeudligning langs motorvej
  • Sikring af beboerdemokrati
  • Socialt ansvar i byggeri, ungdomsboliger, ældreboliger, daginstitution uden for området
  • Bæredygtig fremtidssikring, solceller, el-ladestandere, affaldssortering, IT infrastruktur, fibernet”

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

  Imod stemte ingen.

  Gruppe O (2 stemmer) undlod at stemme.

  Forslaget var herefter godkendt.

   

  Indstillingen, med den ændring det godkendte ændringsforslag indebærer, blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Indstillingen, med den ændring det godkendte ændringsforslag indebærer, var herefter godkendt.

   

   

  Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

  ”Dansk Folkeparti har fra kommunalbestyrelsen første gang skulle tage stilling til byggeri ved Egeskovvej og Køge Bugt Motorvejen tilkendegivet, at vi ønsker erhvervsbyggeri i området – og ikke boliger.

  Årsagen hertil er, at området ikke er egnet til beboelse, da det ligger så tæt på Køge Bugt Motorvejen og at støjbilledet derfor er voldsomt.

  Stor var vores overraskelse da der i det konkrete forslag lægges op til at bygge højhuse på 18 henholdsvis 16 etager i området. Dette vil fundamentalt ændre såvel kommunens visuelle udtryk som borgerne i områdets dagligdag, når man et rejser et ”Høje Vallensbæk” langs Køge Bugt Motorvejen.

  Dansk Folkeparti har samtidig stor tvivl over for om det overhovedet er muligt for kommunen at håndtere 600 nye boliger med indflytning i 2020 i den nuværende skole- og daginstitutionskapacitet, der ikke med så kort varsel kan ændres grundlæggende.

  Dansk Folkeparti mener således at forslaget helt principielt er forkert, men også – såfremt nogle partier – skulle være tilhængere heraf har en udviklingstid, der gør effekten af projektet helt uoverskueligt for kommunen.

  Dansk Folkeparti kan ikke støtte forslaget.”

 • Punkt 10 TMU - Masterplan - udviklingsmuligheder i kommuneplanen

  Beslutningstema

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en masterplan for kommunens udvikling.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at Masterplan for kommunens udvikling bliver taget til efterretning

  Centerchef Kristine Klæbel præsenterer masterplanen på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet en masterplan for kommunens fremtidige udvikling. Masterplanen er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2016, men den er også tænkt som indspark til processen om den kommende Kommuneplan 2019.

   

  Masterplanen er et dynamisk, visuelt værktøj, der illustrerer, hvor i kommunen det er muligt at byudvikle inden for en overskuelig årrække. Der er desuden indlagt eksempler på forskellige bygningstyper og forventede bygningshøjder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Masterplanen vil blive hængt op i Vallensbæk Kultur & Borgerhus, så interesserede borgere kan følge med i udviklingen. Da masterplanen er et dynamisk værktøj, vil oplysningerne blive opdateret løbende.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Blev taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 11 TMU - Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2027

  Beslutningstema

  Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2027 bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at ”Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2027” bliver sendt i høring i fire uger

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er ansvarlige for en stor andel af det danske vejnet og spiller også

  en vigtig rolle i forhold til vejtekniske tiltag, kampagner og information. Stort set alle kommuner arbejder målrettet med at forbedre trafiksikkerheden. Mange kommuner udarbejder trafiksikkerhedshandlingsplaner, som for størstedelens vedkommende bygger på Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplaner.

   

  I efteråret 2017 igangsatte forvaltningen udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan for perioden 2018 til 2027. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af Vallensbæk Kommune i samarbejde med rådgivere fra COWI A/S.

   

  Formålet med trafiksikkerhedsplanen er at udstikke rammer for de kommende års indsats for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje.

   

  Trafiksikkerhedsplanen identificerer udfordringer for den fremtidige trafiksikkerhed og beskriver forslag til forbedringer.

   

  Trafiksikkerhedsplanen opstiller kommunens målsætning for reduktion af personskader i trafikken:


  ”Målsætningen er, at det samlede antal dræbte og tilskadekomne i politiregistrerede trafikulykker inden udgangen af 2027 halveres i forhold til gennemsnittet for perioden 2015-2017 svarende til maks. 3 personskader i 2027.”

   

  Målsætningen tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 ”Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar”, som sigter mod at halvere antal personskader fra 2010 til 2020. Det er dog valgt at forlænge målopfyldelsen til år 2027.

   

  Trafiksikkerhedsplanen indeholder:

  • Beskrivelse af de samfundsomkostninger, der er forbundet med trafikulykker.
  • En status på trafiksikkerhedsarbejdet og en kortlægning af de trafikale forhold i kommunen med fokus på uheld.
  • En beskrivelse af udførte trafiktællinger og hastighedstællinger de seneste år.
  • En systematisk udpegning af de lokaliteter, hvor der i de seneste fem år er sket flest uheld med belysning af problemstillinger, og hvor vejtekniske tiltag kan forventes at reducere antallet af uheld.
  • En skolevejsanalyse, som belyser hvor på kommunens vejnet skolebørn oplever det farligt eller utrygt at færdes. Skolevejsundersøgelser er gennemført som møder med ledelsen på kommunens skoler, hvor forældrerepræsentanter og elevrådsrepræsentanter har haft mulighed for at deltage.
  • Forslag til information og kampagner, der har til formål at få trafikanter til at ændre adfærd og være opmærksomme, når de færdes i trafikken.
  • En handleplan med tiltag til forebyggelse af trafikulykker og større tryghed på vejene herunder:
   • Fysiske tiltag for at reducere antallet af ulykker (Vallensbæk Torvevej)
   • Fysiske tiltag for at øge trygheden omkring skolerne
   • Fysiske tiltag med henblik på at sænke hastigheden, hvor denne er vurderet for høj i forhold til hastighedsgrænsen (Vejlegårdsparken og Vejlegårdsvej)
  • En etapeplan for vejprojekter, kampagner, undervisning og opdatering/evaluering af trafiksikkerhedsplanen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I trafiksikkerhedsplanens afsnit 11.1 er de forslåede tiltag beskrevet i oversigtsform med angivelse af overslag over anlægsomkostninger baseret på erfaringsomkostninger fra lignende tiltag. Disse skal ses som foreløbige bud, der kan ændre sig, når projekterne bliver gennemgået på detailniveau.

   

  En igangsætning af et anlægsprojekt vil kræve en særskilt politisk godkendelse.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby og har sammenhæng til temaet om en fremtidssikret infrastruktur.

  Kommunikation

  Trafiksikkerhedsplanen bliver sendt i offentlig høring i fire uger.

  Retsgrundlag

  Færdselsloven og lov om offentlige veje.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Punkt 12 TMU - Forslag til landskabsplan for arealerne syd for Ringstedbanen

  Beslutningstema

  Projektforslag til landskabsplan for arealerne syd for Ringstedbanen bliver fremlagt til godkendelse. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af inputs og inspiration samlet på dialogmøde 9. april 2018, samt ”Visionsoplæg til efterbehandling af arealerne syd for Ringstedbanen”, der blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 16. januar 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at projektforslaget til Landskabsplan for arealerne syd for Ringstedbanen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Anlæggelsen af den ny jernbane fra København til Ringsted er ved at være afsluttet. Vallensbæk Kommune har i den forbindelse fået arealerne syd for banen leveret tilbage med reetablerede jordvolde, der blandt andet består af den jord, der er gravet væk fra baneterrænet. Støjvoldene er dækket af et muldlag.

   

  Niveauet for Banedanmarks forpligtelser i forbindelse med afleveringen er uddybet i anlægsloven for Ringstedbanen, og deraf fremgår det, at Banedanmark ikke må betale erstatning for noget, der ikke har med Ringstedbanen at gøre. Arealerne er derfor kun afleveret som muld tilsået med græsfrø. Ny beplantning, nye hegn om folde, nye stier og tilretninger af landskabet skal kommunen selv stå for.

   

   

  Arealerne langs Ringstedbanen som de ser ud ved tilbageleveringen i efteråret 2017

   

  Som en del af ekspropriationserstatningen er Vallensbæk Kommune blevet tildelt en erstatningssum på 1,9 mio. kr. til finansiering af den landskabelige efterbearbejdning af arealerne. På kommunalbestyrelsesmøde d. 21. juni 2017 blev der besluttet, at erstatningen på 1,9 mio. kr. lægges i pulje til landskabsprojekter langs Ringstedbanen med henblik på forbedring af de rekreative kvaliteter i området herunder også støjafskærmning.


  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 16. januar 2018, at der på baggrund af visionsoplæg udarbejdet arkitektfirmaet Møller og Grønborg blev udarbejdet en konkret, målfast landskabsplan med henblik på senere politisk godkendelse.

  Det blev afholdt dialogmøde på Korsagergård d. 9. april 2018. Lokale foreninger og interesserede borgere var inviteret til at komme med deres ideer til, hvad de synes området skal bruges til. På mødet deltog borgere og repræsentanter fra forskellige foreninger. De blev inddelt i grupper, som skrev og tegnede deres ideer på nogle plancher. Ideerne fra mødet er samlet i bilag 1.

  På dialogmødet d. 9. april fik borgerne indledningsvis mulighed for at opleve bakkerne. Efterfølgende fik de mulighed for at komme med forslag til landskabsplanen.

  Center for Teknik har med udgangspunkt i de indsamlede forslag udarbejdet et forslag til landskabsplan for arealerne syd for Ringstedbanen. Forslaget er udarbejdet med henblik på at sikre, at de løsninger, der bliver valgt, er gennemtænkt i forhold til fremtidig anvendelsesmuligheder, pleje og drift.

  Projektbeskrivelse

  Projektområdet starter på bakkerne nord for Vallensbæk Ridecenter, går langs banen nord for ejendommene på Kirkebakke Alle og slutter med arealer omkring regnvandsbassinet øst for Vallensbæk Torvevej. Området består af en række bakker, der bliver gennemskåret af det eksisterende vej- og stinet.

   

   

  Projektet har inddelt området i nogle forskellige zoner, hvor der er lagt vægt på forskellige anvendelsesmuligheder og udtryk. Forslaget kan ses på bilag 2.

   

  Nord for Ridecentret er bakkerne høje og dramatiske. Herfra er der god udsigt over søerne og mosen. Derfor vil der blive etableret en udsigtsplatform/terrasse på bakketoppen, og der bliver lavet et stiforløb med grusstier og trapper for at sikre nem adgang på trods af bakkernes stejle hældning. Gruspladsen, som Banedanmark har anvendt til byggeplads, bliver bevaret og udbygget en smule mod nord og mod vest, så den fremover kan bruges ved f.eks. Ridecentrets større arrangementer. Her bliver også etableret en naturlegeplads til børn samt nogle redskaber til naturfitness.

   

  Mellem Vejlegårdsvej og Kirkebakke Alle er bakkerne præget af slugten, hvor cykelstien løber. For at forstærke fornemmelsen af slugten bliver der plantet træer på begge sider. På bakken nord for cykelstien bliver der rejst en større trægruppe, der med tiden vil få karakter af skov. På sydsiden bliver træerne plantet i mindre grupper, hvilket giver en mere åben karakter. De eksisterende hestefolde syd for bakkerne udvides op til toppen af bakkekammen. I forlængelse af det levende hegn der går ned til landsbyen skabes med beplantning en lille shelterplads med bål og grillmulighed. Ridestien langs cykelstien bliver genetableret. Med tiden vil bevoksningen i området skærme mere og mere af og skabe en visuel barrierer mod motorvejen og jernbanen.

   

  For enden af Kirkebakke Alle bliver der etableret et hegn med støjdæmpning på bagsiden og planter, der kan vokse op på forsiden. Hegnet skal både fungere som støjdæmpning og som en visuel barriere mod jernbanen.

   

  Bakkerne mellem Kirkebakke Alle og Vallensbæk Torvevej ændres ikke væsentligt, da disse bakker allerede er bevoksede. Hen over bakken bliver der lagt en sti, som også vil kunne bruges, når bakken agerer kælkebakke i vinterhalvåret.

   

  Øst for Vallensbæk Torvevej bliver der etableret en 18-huls fodboldgolfbane. Banen bliver placeret rundt om regnvandsbassinet. Der vil ikke blive etableret nogle bygninger til banen, da det er meningen, at man selv medbringer en fodbold, hvis man ønsker at anvende banen. For at give området et naturligt udseende vil der mellem de forskellige huller blive etableret store områder med blomster, der vil give området karakter af eng. 

   

  Landskabsplanens anlægsoverslag bliver præsenteret i bilag 3.

   

  Projektudførelsen varetages af Vej og Park hen over efteråret og vinteren 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Landskabsplanen og det efterfølgende anlægsarbejde skal finansieres gennem den erstatning på 1,9 mio. kr. kommunen har modtaget fra Banedanmark.

   

  Rådgiverydelser i forbindelse med anlægsarbejdet bliver også finansieret af de 1,9 mio. kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed

  Kommunikation

  Der vil blive lagt information om projektet ud til borgerne via Facebook, kommunens hjemmeside og artikler i Vallensbæk NU.

  Retsgrundlag

  Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge, nr. 527 af 26. maj 2010

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Punkt 13 TMU - Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 96 - 1½-plans boliger syd for Egholmskolen

  Beslutningstema

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 96, 1½-plans boliger syd for Egholmskolen til offentlig høring i otte uger.

   

  Planforslaget omfatter mulighed for etablering af udnyttelig tageetage på den enkelte ejendom. Planforslaget skal i overensstemmelse med kommuneplan og fingerplan give mulighed for at etablere flere boliger i form af dobbelthuse i de stationsnære områder.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Lokalplan nr. 96, 1½-plans boliger syd for Egholmskolen og kommuneplantillæg nr. 3 bliver sendt i offentlig høring i otte uger fra fredag den 16. oktober 2018 til mandag den 11. december 2018
  • at lokalplanen ikke bliver ledsaget af en miljøvurdering, da ændringerne i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet
  • at der bliver afholdt dialogmøde i høringsperioden

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er i gang med opdatering og justering af lokalplaner i Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommunes lokalplaner skal forenkles, og lokalplanerne skal gøres lettere for borgerne at forstå. De nye plangrundlag skal fortsat skabe rammer for forskellige boligområder og et bredt boligudbud.

   

  Den 19. april 2018 blev der afholdt et dialogmøde i Vallensbæk Kultur & Borgerhus. Her var borgerne fra området syd for Egholmskolen og borgerne fra Hyttekvarteret inviteret til at komme med input til hvilken udvikling, de synes, en ny lokalplan skal skabe mulighed for inden for deres område.

   

  Deltagerne fik først et oplæg omkring baggrunden for, hvorfor Center for Teknik ønsker at se på mulighederne for at revidere plangrundlaget.

   

  Dernæst blev de inddelt i grupper, hvor de skulle diskutere hvilke udviklingsmuligheder, de konkret ønskede for deres ejendomme. Deltagerne blev i den forbindelse bedt om at tage stilling til en række prædefinerede spørgsmål. Spørgsmålene var inddelt i 4 overordnede emner: Områdets bebyggelse, parkering og veje, klimatilpasning og andre relevante temaer. Deres besvarelser er samlet i et notat fra mødet. Dette notat er vedlagt sagen som bilag.

   

   

  Det fremgår af borgernes besvarelser, at der var en del, der ikke ønsker, at de kommende lokalplaner skal have en mulighed for at opføre rækkehuse. Holdningen blandt borgerne var, at området efter deres mening var fuldt udbygget og flere boliger vil bare skabe øget trafik samt problemer med parkering.

   

  Center for Teknik har på baggrund af borgernes ønsker udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 96, 1½-plans boliger syd for Egholmskolen.

   

  Lokalplanområdet er i dag omfattet af Vallensbæk Kommunes ældste byplanvedtægt nr. 1 fra 1951, som giver mulighed for at opføre enfamiliehuse i 1½ etager med en bebyggelsesgrad på 1/6 af grundens areal svarende til 16,6 %. Byplanvedtægt 1 er ikke længere tidssvarende i forhold til bygningsreglementet og samfundets generelle udvikling.

   

  Formålet med forslag til Lokalplan nr. 96 – 1½-plans boliger syd for Egholmskolen er bl.a. at muliggøre fortætning af de stationsnære områder i overensstemmelse med Kommuneplan 2016. Fortætningen sker dels ved at fastholde muligheden for boligbebyggelse i 1½ plan, og dels ved at give mulighed for en bebyggelsesprocent på 35 pr. grund i overensstemmelse med Kommuneplan 2016.

   

  Boligbebyggelse i 1½-plan giver mulighed for etablering af udnyttelig tageetage både som tilbygning oven på eksisterende boliger og ved nybyggeri. Derudover indeholder forslag til Lokalplan 96, 1½-plansboliger syd for Egholmskolen forslag til mindre afstande for carporte mod vejskel. Det er forslaget, at afstanden ændres fra 5 meter til 3 meter.

   

  I kommuneplan 2016 er rammeområdet for lokalplanen, 3-B350, udlagt til fortætning som de andre stationsnære rammområder med parcelhusbebyggelse. Men i modsætning til de sammenlignelige rammer er der ikke lagt op til nye udstykninger i 3-B350. For at lokalplanen kan give mulighed for nye udstykninger, er forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 i høring samtidig med lokalplanforslaget.   

   

  Center for Teknik har screenet de to planforslag, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har ikke fundet anledning til at foretage en miljøvurdering, da indholdet af planforslaget ikke ændrer miljøet væsentligt i forhold til den nuværende planlægning.

   

  Center for Teknik foreslår, at der bliver afholdt et dialogmøde hen mod slutningen af høringsperioden. Datoen for mødet bliver fastlagt i forbindelse med at planen sendes i høring, så alle de høringsberettede borgere får en invitation i høringsbrevet sammen med en kopi af planen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby og er i overensstemmelse med delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed, og tema 3: Grønne områder og urbanisering i balance.

  Kommunikation

  Hvis udvalget beslutter at sende forslag til Lokalplan nr. 96, 1½-plans boliger syd for Egholmskolen i offentlig høring15 vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside den 16. oktober 2018 med høringsfrist den 11. december 2018.

   

  Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere inden for planområdet samt øvrige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget.

   

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal afholdes dialogmøde i høringsperioden, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Indstillingen var herefter godkendt.

   

   

   

  Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at arealet syd for Egholmskolen er fuldt udbygget. Dansk Folkeparti mener derfor principielt ikke, at der skal gives mulighed for nye udstykninger i området og kan derfor ikke støtte sagen. Dansk Folkeparti mener dog godt, at bebyggelsesprocenten kan hæves og er enig i, at mulighed for bebyggelse i 1½ plan kan fastholdes, ligesom Dansk Folkeparti kan tilslutte sig forslaget om mindre afstand til vejskel.”

 • Punkt 14 TMU - Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2019 og Forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret

  Beslutningstema

  Center for Teknik fremlægger forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret til offentlig høring i otte uger.

   

  Planforslaget omfatter mulighed for etablering af tageetage, der kan udnyttes til beboelse på den enkelte ejendom. Planforslaget skal i overensstemmelse med kommuneplanen og fingerplanen give mulighed for at etablere flere boliger i form af dobbelthuse i de stationsnære områder.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller, 

  • at forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret og kommuneplantillæg nr. 5 bliver sendt i offentlig høring i otte uger fra tirsdag den 16. oktober 2018 til tirsdag den 11.december 2018
  • at lokalplanen ikke bliver ledsaget af en miljøvurdering, da ændringerne i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet
  • at der bliver afholdt dialogmøde i høringsperioden

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er i gang med opdatering og justering af lokalplaner i Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommunes lokalplaner skal forenkles, og lokalplanerne skal gøres lettere for borgerne at forstå. De nye plangrundlag skal fortsat skabe rammer for forskellige boligområder og et bredt boligudbud.

   

  Den 19. april 2018 blev der afholdt et dialogmøde i Vallensbæk Kultur & Borgerhus. Her var borgerne fra området syd for Egholmskolen og borgerne fra Hyttekvarteret inviteret til at komme med input til, hvilken udvikling de synes en ny lokalplan skal skabe mulighed for inden for deres område.

   

  Deltagerne fik først et oplæg omkring baggrunden for, hvorfor Center for Teknik ønsker at se på mulighederne for at revidere plangrundlaget.

   

  Dernæst blev de inddelt i grupper og skulle tale med hinanden om, hvilke udviklings-muligheder de konkret ønskede for deres ejendomme. Deltagerne blev i den forbindelse bedt om at tage stilling til en række prædefinerede spørgsmål. Spørgsmålene var inddelt i fire overordnede emner. Områdets bebyggelse, parkering og veje, klimatilpasning og andre relevante temaer. Deres besvarelser er samlet i et notat fra mødet, som er vedlagt som bilag.

   

   

  Det fremgår af borgernes besvarelser, at der var en del, der ikke ønsker, at de kommende lokalplaner skal have en mulighed for at opføre rækkehuse. Holdningen blandt borgerne var, at området efter deres mening var fuldt udbygget og flere boliger vil bare skabe øget trafik samt problemer med parkering.

   

  Center for Teknik har baggrund af borgernes ønsker udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret.

   

  Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 fra 1951 og Partiel byplan nr. 3 fra 1959. Begge byplanvedtægter giver mulighed for at opføre enfamiliehuse i 1½-etager med en bebyggelsesgrad på 1/6 af grundens areal svarende til 16,6 %. De to byplanvedtægter er de ældste i Vallensbæk Kommune og er ikke længere tidssvarende i forhold til bygningsreglementet og samfundets generelle udvikling.  

   

   

  Hyttebovej set fra Vallensbæk Torvevej efterår 2017.

   

  Formålet med lokalplanforslaget er at bringe plangrundlaget til nutidens standard, bl.a. ved at muliggøre fortætning af de stationsnære områder i overensstemmelse med Kommuneplan 2016 og Fingerplan 2017. Fortætningen sker dels ved at fastholde mulighed for boligbebyggelse i 1½ plan og dels ved at give mulighed for en højere bebyggelsesprocent på 35.

   

  Boligbebyggelse i 1½-plan giver fortsat mulighed for etablering af tageetage, der kan udnyttes til beboelse, både som tilbygning oven på eksisterende boliger og ved nybyggeri. Samtidig skal lokalplanen give mulighed for at etablere flere boliger i form af dobbelthuse i de stationsnære områder.

   

  Derudover indeholder forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret forslag til en nedsættelse af vejbyggelinjen fra 5 meter fra vejskel til 3 meter fra vejskel for carporte, skure og lignende småbygninger. Der er givet dispensation til carporte placeret 3 meter fra vejskel flere steder inden for planområdet.

   

  I kommuneplan 2016 er rammeområdet for lokalplanen, 3-B300, udlagt til fortætning som de andre stationsnære rammområder med parcelhusbebyggelse. Kommuneplanrammen indeholder også mulighed for at bygge dobbelthuse og rækkehuse. For at fjerne muligheden for at bygge rækkehuse er forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 i høring samtidig med lokalplanforslaget.   

   

  Center for Teknik har screenet de to planforslag, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har ikke fundet anledning til at foretage en miljøvurdering, da indholdet af planforslaget ikke ændrer miljøet væsentligt i forhold til den nuværende planlægning.

   

  Center for Teknik foreslår, at der bliver afholdt et dialogmøde hen mod slutningen af høringsperioden. Datoen for mødet bliver fastlagt i forbindelse med, at planen sendes i høring, så alle de høringsberettede borgere får en invitation i høringsbrevet sammen med en kopi af planen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed

  Kommunikation

  Hvis udvalget beslutter at sende forslag til Lokalplan nr. 97 - 1½-plans boliger i Hyttekvarteret i offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside den 16. oktober 2018 med høringsfrist den 11. december 2018.

   

  Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere inden for planområdet samt øvrige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget.

   

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal afholdes dialogmøde i høringsperioden, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Punkt 15 TMU - Ekspropriationsbeslutning - krydsombygning ved Delta Park

  Beslutningstema

  Ved godkendelse af skitseprojektet for ombygning af krydset Vallensbæk Torvevej/Delta Park/Vejlegårdsparken blev det besluttet at gennemføre arealerhvervelse som ekspropriation.

   

  Grundlaget for en ekspropriationsbeslutning og erstatningstilbud bliver forelagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller, 

  • at de nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med arealfortegnelse og ekspropriationsplan bliver eksproprieret
  • at erstatningstilbuddene bliver godkendt og fastholdt

  Sagsfremstilling

  For at kunne gennemføre krydsombygningen i krydset Vallensbæk Torvevej/Delta Park/Vejlegårdsparken er det nødvendigt at erhverve areal fra fem matrikler. Som led i ekspropriationsprocessen blev der afholdt åstedsforretning den 16. og 17. august 2018.

   

  Ekspropriation

  På åstedsforretningen blev vejprojektet gennemgået, og de berørte arealer blev besigtiget. Lodsejerne eller deres fremmødte repræsentanter havde mulighed for at stille spørgsmål under gennemgangen.

   

  Følgende er vedlagt som bilag:

  Ekspropriationsplan – bilag 1

  Arealfortegnelser – bilag 2-7

  Protokoller over åstedsforretninger – bilag 8-10

   

  Frist for at komme med indsigelser mod projektet udløb d. 17. september 2018.

   

  Der er ikke modtaget nogle indsigelser mod projektet. Menighedsrådet har tilkendegivet, at de er positivt indstillet over for projektet.

   

  Center for Teknik anbefaler, at der bliver truffet en ekspropriationsbeslutning på det foreliggende grundlag. Efter ekspropriationsbeslutningen har lodsejerne en klagefrist på fire uger, hvorefter anlægsarbejdet kan gå i gang.

   

  Erstatningstilbud

  På åstedsforretningen blev erstatningstilbud drøftet med de enkelte lodsejere. Der er sammen med åstedsprotokollen fremsendt erstatningstilbud til lodsejerne. Erstatningstilbuddene fremgår af nedenstående skema og i bilag 11-13. Tilsagn og bemærkninger fremsendt af lodsejere er indsat i skemaet med kursiv.

   

  Matrikel

  Erstatningstilbud

   

  7ds

  NCC PROPERTY DEVELOPMENT A/S

   

   

  For arealafståelse

  185m2 á 0 kr.

  I alt

  0 kr.

   

   

   

   

   

   

  Underskrevet erstatningstilbud er modtaget.

   

  Vallensbæk Fjernvarme SYD A.m.b.a. bibeholder deres rettigheder på arealet jf. gældende servitut. Dvs. at gæsteprincippet er fraveget for ledningsejer.

   

   

   

   

   

  7fs

  EJERLEJLIGHEDER ApS

   

   

   

   

   

   

  For arealafståelse

  54 m2 á 0 kr.

  I alt

  0 kr.

   

   

   

   

   

  7de+7dg

  VALLENSBÆK MENIGHEDSRÅD

   

   

   

   

   

   

  For arealafståelse

  347m2+8m2 á 22 kr.

   

  7.810 kr.

   

  For midlertidig arealafståelse

  607m2+8m2 á 2 kr.

   

  1.230 kr.

   

  For træer og øvrige ulemper

   

   

  75.000 kr.

   

   

   

  I alt

  84.040 kr.

   

   

   

   

   

   

  Menighedsrådet har fremsat følgende bemærkninger til erstatningstilbuddet:

   

  Menighedsrådet er ganske uforstående over for den tilbudte ekspropriationspris. Der har igennem mange år ved flere lejligheder med kommunen været drøftet muligheden for at få ændret byplanen, så forskellige developer kunne udvikle og bebygge den attraktivt beliggende grund tæt på både Vallensbæk Centret og offentlige transportmidler. I den forbindelse har både kommune og developer tilbudt priser i et helt andet niveau per kvadratmeter.

   

  Som det væsentligste argument finder menighedsrådet det dog ganske uforstående, at kommunen igennem ganske mange år har kunnet fastsætte en kommunal ejendomsskat baseret på en langt højere vurdering end den tilbudte. Ved vurderingen i 2018 er grundens 11.424 kvm. således vurderet til 3.427.200 kr. svarende til en kvm pris på 300 kr. per kvm.

   

  Hvis kommunen således ønsker at fastholde den tilbudte ekspropriationspris på 22 kr. per kvm., må menighedsrådet konstatere at man igennem rigtig mange år har betalt en uacceptabel høj ejendomsskat.

   

  Mht. prisen for den midlertidige afståelse er vi af den opfattelse, at denne ved andre lignende projekter typisk ligger på 6 til 7 kr. per kvm. per påbegyndt år.

   

  Erstatningsbeløbet for de berørte træer finder vi acceptabel.

   

  7di

  VCH IV ApS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  For arealafståelse

  41 m2 á 0 kr.

  I alt

  0 kr.

   

   

   

   

   

   

  Underskrevet erstatningstilbud er modtaget.

   

   

  Menighedsgrunden er udlagt til offentlig formål, og kvadratmeterprisen er fastsat herefter i erstatningstilbuddet. Kommunen er ikke bundet af vurderingen i forhold til erstatningen.

   

  Hvis der ikke opnås enighed om erstatningen inden for otte uger fra ekspropriationsbeslutningen, skal sagen sendes til taksationsmyndighederne, der herefter afgør erstatningens størrelse.

   

  Center for Teknik anbefaler, at erstatningstilbuddet bliver godkendt og fastholdt. Hvis der ikke opnås enighed, vil der være ekstra udgifter til sagsomkostninger til taksationsmyndigheder og ekstra landinspektørydelser.
   

  Uoverensstemmelse om erstatningens størrelse har ikke indflydelse på anlægsarbejdets tidsplan.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Da de endelige udgifter til arealerhvervelse endnu ikke er kendte, bliver finansiering af udgifterne håndteret i en selvstændig sag. Det er vurderingen, at udgifterne til ekspropriation ikke kan blive afholdt inden for den afsatte anlægsbevilling til selve krydset.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Projektet understøtter kommuneplanstrategiens tema 2 ”En fremtidssikret infrastruktur”, som peger på tilpasning af vejnettet med fokus på at øge trafiksikkerheden, og tema 7 ”Et styrket erhvervsklima og en ambitiøs erhvervsservice”.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Punkt 16 SSU - Revision af styrelsesvedtægt for Brugerbestyrelsen i Seniorhuset Korsagergård

  Beslutningstema

  Goodkendelse af revideret version af styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen i Seniorhuset Korsagergård.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at den reviderede styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen i Seniorhuset Korsagergård bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en temadag med brugerbestyrelsen for Seniorhuset Korsagergård er der udarbejdet et forslag til en revision af styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen. Den seneste vedtægt er godkendt af Kommunalbestyrelsen på deres møde den 6. januar 2010.

   

  Forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt blev godkendt af brugerbestyrelsen på deres møde den 30. august 2018 og skal nu endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

   

  Der er tale om præciseringer med henblik på at skabe klarhed i forbindelse med brugerbestyrelsens arbejde og funktion. Ud over dette er valghandlingen blevet beskrevet mere detaljeret, og der er tilføjet en ny paragraf (§ 9) vedr. vedtægtsændringer. Der er ikke ændret på de værdier, der er tanken bag brugerbestyrelsens arbejde.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om vilje til ildsjæle (delvision 4) og temaet om bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling (tema 8).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 25-09-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Punkt 17 BKU - Endelig godkendelse af feriekalender for skolerne i skoleårene 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023

  Beslutningstema

  Godkendelse af ferieplaner for skoleårene 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023.

   

  Der er nu indhentet høringssvar fra skolebestyrelserne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at ferieplaner for skoleårene 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ferieplaner, som efter behandling i Børne- og Kulturudvalget den 6. juni 2018 er sendt i høring i skolebestyrelserne.

   

  Forvaltningen har nu modtaget høringssvarene fra alle tre skoler.

   

  Høringssvar fra skolebestyrelserne

   

  Skolebestyrelse

  Bemærkninger

  Center for Børn og Unge
  - vurdering

  Mulig handling

  Vallensbæk Skole

  Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har behandlet fremsendte forslag til ferier 2019-2023 på møde.

   

  Skolebestyrelsen anbefaler ferieplanerne.

   

   

  Der foretages ingen handling.

  Egholmskolen

  Hermed høringssvar fra skolebestyrelsen på Egholmskolen.

  2019/20: ingen kommentarer

  2020/2021: ingen kommetarer

  2021/2022:
  Mange forældre har ikke mulighed for at tage lang ferie omkring jul/nytår og derfor er børnene i pasning i SFO – det vil derfor være mest hensigtsmæssigt og et ønske at flytte dage fra den lange juleferie til sommerferien.

  Ønske: Juleferien starter 22/12 (med sidste skoledag 21/12) og sommerferien forlænges med de to dage og slutter derfor 9/8 (med skolestart onsdag 10/8).

  2022/2023: ingen kommentarer

   

  Centerets vurdering er, at de andre to skoler er neutrale på dette punkt, og at der derfor ikke skal foretages ændringer.

  Der foretages ingen handling.

  Pilehaveskolen

  Skolebestyrelsen har på sit møde onsdag den 15. august drøftet forslaget til ferieplanen for de kommende fire skoleår.

   

  Bestyrelsen tager forslaget til efterretning, men vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er

  uhensigtsmæssigt at gøre fredag den 3. januar 2020 til en enkelstående skoledag. 

  Centerets vurdering er, at de andre to skoler er neutrale på dette punkt, og at der derfor ikke skal foretages ændringer.

  Der foretages ingen handling.

  Der er ikke i folkeskoleloven fastsat regler om, hvor mange skoledage der skal være på et år. Det er op til skolerne og kommunerne at beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, og hvor mange skoledage, elever skal have.

   

  Det er fastlagt i styrelsesvedtægten, at der skal være 200 skoledage pr. år, og at følgende ferier og fridage er obligatoriske i Vallensbæk Kommune:

   

  •      Efterårsferie (uge 42)

  •      Juleferie (hverdage mellem jul og nytår)

  •      Vinterferie (uge 8). Der er mulighed for, at skolebestyrelserne kan tilrettelægge vinterferien fleksibelt, fx over flere uger. Dette kan ske efter ansøgning til Børne- og Kulturudvalget. Ansøgningsfrist er den 1. marts for vinterferien i det efterfølgende skoleår

  •      Påskeferie

  •      Kristi Himmelfartsferie (også fredag efter Kr. Himmelfartsdag)

  •      Grundlovsdag

  •      2. januar

  •      Sommerferiens start (sidste lørdag i juni måned).

   

   

  Skoleåret 2019/2020

  Efterårsferie 12. oktober – 20. oktober

  Juleferie 21. december – 2. januar

  Vinterferie 15. februar – 23. februar

  Påskeferie 4. april – 13. april

  St. Bededag 8. maj – 10. maj

  Kr. Himmelfartsdag 21. maj – 24. maj

  Pinseferie 30. maj – 1. juni

  Grundlovsdag 5. juni

  Sommerferie 27. juni – 09. august

   

   

  Alle dage inklusive

  Der er i alt 200 skoledage. Fredag den 3. januar 2020 vil være en skoledag.

   

   

  Skoleåret 2020/2021


  Efterårsferie 10. oktober – 18. oktober

  Juleferie 19. december – 3. januar

  Vinterferie 20. februar – 28. februar

  Påskeferie 27. marts – 5. april

  St. Bededag 30. april – 2. maj

  Kr. Himmelfartsdag 13. maj – 16. maj

  Pinseferie 22. maj – 24. maj

  Sommerferie 26. juni – 8. august

   

  Alle dage inklusive 

  Der er i alt 200 skoledage

  Skoleåret 2021/2022

   

  Efterårsferie 16. oktober - 24. oktober 

  Juleferie 18. december - 2. januar

  Vinterferie 19. februar - 27. februar

  Påskeferie 9. april - 18. april

  St. Bededag 13. maj – 15. maj

  Kristi Himmelfartsdag 26. maj – 29. maj

  Grundlovsdag 5. juni

  Pinseferie 4. juni - 6. juni

  Sommerferie 25. juni - 07. august

   

  Alle dage inklusive

  Der er i alt 200 skoledage

   

   

  Skoleåret 2022/2023

  Efterårsferie 15. oktober – 23. oktober

  Juleferie 21. december – 2. januar

  Vinterferie 18. februar – 26. februar

  Påskeferie 1. april – 10. april

  St. bededag 5. maj – 7. maj

  Kr. Himmelfartsdag 18. maj – 21. maj

  Pinseferie 27. maj – 29. maj

  Grundlovsdag 5. juni

  Sommerferie 24. juni – 6. august

   

   

  Alle dage inklusive

  Der er i alt 200 skoledage

   

   

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Afholdelse inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Beslutningen videreformidles til skolerne.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 26-09-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2018

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i mødet. Malene Ellekilde deltog som stedfortræder.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2018

  Godkendt.

 • Punkt 18 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Borgmesteren orienterede om følgende:

   

  • Egholmskolens svømmebad

   

   

   

  Morten Schou Jørgensen, formand for Børne- og Kulturudvalget, orienterede om følgende:

   

  • Aktiviteter i Idrætscentret i efterårsferien
 • Punkt 19 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Søren Wiborg spurgte til:

   

  • Status på støjsikring ved Egeskovvej

   

   

  Borgmesteren svarede.

   

   

  Kenneth Kristensen Berth spurgte til:

   

  • Støjende virksomhed ved Vejlesvinget

   

  Borgmesteren svarede.

   

   

  Martin Nielson spurgte til:

   

  • Finansiering af støjsikring ved Egeskovvej

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 20 Spørgetid