You are here

Kommunalbestyrelsen - 24-04-2019

Dato: Onsdag den 24. april 2019 Tid: Kl. 17:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: Bemærk! Lukket møde kl. 16:30
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Der blev på mødet fremlagt en tillægsdagsorden med én (åben) sag og en række spørgsmål til besvarelse i spørgetiden.

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 ØU - Godkendelse af ny forpagtningsaftale - caféen i Vallensbæk Idrætscenter(Lukket)

 • Punkt 3 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene (Lukket)

 • Punkt 4 Forespørgsler fra medlemmerne(Lukket)

 • Punkt 5 ØU - Regnskab 2018

  Beslutningstema

  Årsregnskabet for 2018 skal godkendes og derefter sendes til kommunens eksterne revisor BDO. Når det reviderede årsregnskab er modtaget fra revisionen skal det godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det skal ske senest d. 31. august 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at årsregnskab 2018 bliver godkendt og sendt til kommunens revisor

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal senest d. 1. maj 2019 sende årsregnskabet for 2018 til ekstern revision. Det reviderede årsregnskab vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet d. 26. juni 2019.

   

  Årsregnskabet har til formål at give en beskrivelse af kommunens økonomiske situation, dels ved regnskabsresultatet og dels ved bevægelser på balancen, herunder ændringer i kommunens likviditet.

   

  Hovedresultaterne for årsregnskab 2018 er:

   

  Regnskabsopgørelse (overordnet præsentation af udgifter og indtægter)

   

  Beløb i 1.000 kr.

  Opr. budget 2018

  Tillægs-bevillinger 2018

  Korr. budget 2018

  Regnskab 2018

  Afvigelse

  Skatter, udligning og tilskud

  -959.061

  -3.411

  -962.472

  -961.566

  -906

  Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder

  891.939

  20.060

  911.999

  878.736

  33.263

  Renter og kursregulering

  9.009

  -5.095

  3.914

  1.382

  2.532

  Primært driftsresultat

  -58.113

  11.554

  -46.559

  -81.448

  34.889

  Anlægsvirksomhed i alt ekskl. forsyningsvirksomheder

  37.561

  71.573

  109.134

  27.920

  81.214

  Skattefinansierede område i alt

  -20.552

  83.127

  62.575

  -53.528

  116.103

  Resultat af forsyningsvirksomheder

  2.661

  0

  2.661

  2.997

  -336

  Resultat i alt

  -17.891

  83.127

  65.236

  -50.531

  115.767

   

  Kommunens primære driftsresultat omfatter kommunens indtægter fra skatter, udligning og tilskud fratrukket nettoudgifter til drift og renter. For dette mellemresultat blev der budgetteret med indtægter på 46,6 mio. kr. (korrigeret budget). Regnskabsresultatet viser indtægter på 81,5 mio. kr. svarende til en forbedring på 34,9 mio. kr. Denne forbedring skyldes fortrinsvis, at nettodriftsudgifterne er mindre end budgetteret. Der er gennem året tillægsbevilliget 20,1 mio. kr. til drift. Hovedparten af dette beløb vedrører overført mindreforbrug fra 2017.

   

  En delmængde af nettodriftsudgifterne udgøres af serviceudgifter. Vallensbæk Kommunes serviceramme var på 701,9 mio. kr. i 2018. Regnskabsresultatet viser serviceudgifter på 690,6 mio. kr. svarende til et resultat på 11,3 mio. kr. under rammen eller en forbrugsprocent på 98,4.

   

  Vallensbæk Kommunes serviceramme blev hævet med 5,0 pct. fra 2017 til 2018. På samtlige politiske udvalg har der været en vækst i serviceudgifterne, men med en lavere rate. Det kan bl.a. fremhæves, at serviceudgifterne på de områder, som Ishøj Kommune varetager, er stort set uændrede fra 2017 til 2018.

   

  Der blev på det skattefinansierede område budgetteret med nettoudgifter på 62,6 mio. kr. (korrigeret budget). Regnskabsresultatet viser nettoindtægter på 53,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 116,1 mio. kr. De budgetterede anlægsudgifter blev i løbet af 2018 opskrevet med 71,6 mio. kr., heraf 30,0 mio. kr. overført fra 2017 til 2018. Med et regnskabsresultat på 27,9 mio. kr. i 2018 udviser anlægsområdet et samlet mindreforbrug på 81,2 mio. kr.

   

  Der blev i det korrigerede budget forventet et træk på kommunens likviditet på 65,2 mio. kr. som følge af drift, anlæg og forsyning. Regnskabsresultatet viser en forøgelse af likviditeten på 50,5 mio. kr. Dette giver et resultat, der er 115,7 mio. kr. bedre end forventet.

   

  Regnskabsoversigt (regnskab på bevillingsniveau)

  Beløb i 1.000 kr.

  Opr. budget 2018

  Tillægs-bev.

  Korr. budget 2018

  Regnskab 2018

  Afvigelse

  Overført til 2019

  Børne- og Kulturudvalget

  294.011

  14.820

  308.831

  297.536

  11.295

  10.930

  1. Børn og Unge

  267.162

  10.976

  278.138

  270.251

  7.887

  7.702

  2. Fritid og Kultur

  26.849

  3.844

  30.693

  27.284

  3.409

  3.228

  Social- og Sundhedsudvalget

  304.669

  10.228

  314.897

  312.013

  2.884

  726

  4. Sundhed og Sygdom

  170.165

  10.969

  181.134

  180.646

  488

  709

  5. Familier med særlige behov

  89.206

  -880

  88.326

  87.351

  975

  0

  6. Lovbestemte ydelser

  45.298

  139

  45.437

  44.016

  1.421

  17

  Teknik- og Miljøudvalget

  61.427

  998

  62.425

  60.514

  1.911

  2.126

  8. Vores by

  58.766

  998

  59.764

  57.517

  2.247

  2.126

  9. Forsyningsvirksomheder

  2.661

  0

  2.661

  2.997

  -336

  0

  Økonomiudvalget

  234.493

  -5.986

  228.507

  211.670

  16.837

  9.626

  12. Organisation

  142.452

  -1.492

  140.960

  123.666

  17.294

  10.226

  13. Arbejdsmarked

  92.041

  -4.494

  87.547

  88.004

  -457

  -600

  I alt

  894.600

  20.060

  914.660

  881.733

  32.927

  23.408

   

  Den ovenstående tabel vedrører alene drift. Bemærk at tabellen omfatter forsyning og at totalen derfor ikke matcher mellemtotalen i den første tabel, hvor driftsvirksomhed er opgjort ekskl. forsyningsvirksomheder. Tabellen viser bl.a., at der er overført 23,4 mio. kr. fra 2018 til 2019.

   

  Udover overførslen på 23,4 mio. kr. vedrørende drift er der overført 81,0 mio. kr. vedrørende anlæg og -56,4 mio. kr. vedrørende finansiering fra 2018 til 2019.

   

  Afvigelserne mellem budget og regnskab under hvert udvalg udgør:

  • Børne- og Kulturudvalget har et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. på driften og 35,9 mio. kr. på anlæg. De væsentligste bevægelser er:
   • Som følge af stigende børnetal er der overført 5,4 mio. kr. fra puljen til mer-/mindreindskrivning til daginstitutionerne. De fleste daginstitutioner har afsluttet året med mindreforbrug.
   • Det stigende børnetal har yderligere betydet, at forældrebetalingen er større end budgetteret. Desuden er der realiseret en nettoindtægt på mellemkommunale afregninger af daginstitutionspladser.
   • Antallet af børn i den skolepligtige alder er ligeledes vokset og skolernes budgetter er justeret i overensstemmelse hermed.
   • Specialundervisningsområdet på deltema 1.3 udviser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Indeholdt heri er en pulje til stigende udgifter, der blev afsat med budget 2018.
   • Kultur- og Borgerhuset har akkumuleret et overskud til køb af bl.a. møbler og anden inventar samt 3D-printere og informationsskærme.
   • Tre anlægsprojekter er afsluttet i 2018, mens fem er videreført i 2019. Tre af de videreførte anlægsprojekter blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 19. december 2018, hvor der blev afsat 0,5 mio. kr. til produktionskøkken i Syvhøjvænge, der har tilvalgt frokostordning, samt afgivet tillægsbevillinger på hhv. 4,7 og 1,2 mio. kr. til energirenovering af Mejsebo og opførelse af ny daginstitution i nord.

  • Social- og Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på driften og 33,2 mio. kr. på anlæg. De væsentligste bevægelser er:
   • Fra 2018 er den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet ændret, så der nu bl.a. foretages en aldersdifferentieret afregning på det somatiske område og sygesikringsområdet. For Vallensbæk Kommune har dette betydet merudgifter på 9,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, heraf 3,1 mio. kr. i efterregulering for 2017. Området har været kendetegnet ved stor uigennemsigtighed blandt andet på grund af manglende og mangelfulde data fra Sundhedsdatastyrelsen. I sommeren 2018 blev der tillægsbevilliget 5,7 mio. kr., men udgiften endte altså med at blive yderligere 4,1 mio. kr. højere.
   • Kommunen har modtaget midler over bloktilskuddet til generel sundhedsfremme og forebyggelse. Midlerne er allokeret til fagcentrene, men ikke benyttet fuldt ud i 2018, hvilket har givet er mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der overføres til 2019.
   • Det er tilført 1,2 mio. kr. til genoptræningsområdet som følge af dyre enkeltsager.
   • To anlægsprojekter er afsluttet i 2018 og to er videreført i 2019. Det ene af disse vedrører en tilbygning til Pilehavehus, hvor Kommunalbestyrelsen d. 19. december 2018 afgav en bevilling på knap 33,0 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af skema A og hvor 32,1 mio. kr. er overført til 2019.

  • Teknik- og Miljøudvalget har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på driften og 11,6 mio. kr. på anlæg. De væsentligste bevægelser er:
   • Kommunale ejendomme har akkumuleret et overskud til brug ved planlagt vedligeholdelse af Kirkebækskolen og Kløvervænget samt til udskiftning af brandhaner.
   • På vej- og parkområdet er alle kviksølvsbaserede lysarmaturer til vejbelysning udskiftet med LED-lys. Dette er bl.a. lagt til grund for en justering af afregningen med Ørsted med virkning fra 1. juli 2018. Denne justering har givet en besparelse på 0,7 mio. kr. til vejbelysning.
   • Udgifterne til kollektiv trafik balancerer med det korrigerede budget. En lovændring fra 1. juli 2018 har imidlertid udvidet målgruppen for individuel handicapbefordring til at omfatte blinde og stærkt svagsynede mod tidligere kun svært bevægelseshandicappede. Udgifterne til individuel handicapbefordring har derfor oversteget forventningerne.
   • Fem ud af 19 anlægsprojekter er afsluttet i 2018. De afsluttede anlægsprojekter omfatter bl.a. en række trafiksikkerhedstiltag, vejanlæg og renovering af broer. De anlægsprojekter, der videreføres i 2019, omfatter bl.a. en række initiativer omkring udvikling af havnen og det grønne strøg.

  • Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. på driften og 0,6 mio. kr. på anlæg. De væsentligste bevægelser er:
   • Der er mindreudgifter til kommunens administration, der bl.a. kan henføres til projektansatte med ekstern finansiering samt IT-systemer under implementering.
   • På beskæftigelsesområdet er der tilført 4,0 mio. kr. til forsikrede ledige som følge af dagpengereformen, der trådte i kraft i januar 2017. Reformen har for Vallensbæk Kommune betydet stigende udgifter til a-dagpenge og ressourceforløb. Omvendt ses dog nu et fald i udgifterne til sygedagpenge.
   • På integrationsområdet er udgiftsniveauet generelt faldet, dog med undtagelse af kurser til danskuddannelse samt jobrettede kurser og mentorstøtte, hvor der i 2018 er modtaget færre indtægter fra statsrefusion.
   • To anlægsprojekter vedrørende arealer påvirket af Ringstedbanen og salg af et areal på Vallensbæk Strandvej er videreført i 2019.

  Balanceforskydninger

  Kommunens likviditet primo og ultimo året er (i 1000 kr.):

  Likviditet pr. 1. januar 2018

  88.346

  Årets resultat

  50.531

  Optagelse af lån

  35.531

  Afdrag på lån

  -56.516

  Øvrige finansforskydninger

  -14.811

  Likviditet pr. 31. december 2018

  103.081

   

  Kommunens likviditet er gennem 2018 blevet øget med 14,7 mio. kr.

   

  Årets resultat på 50,5 mio. kr. i nettoindtægt har forøget likviditeten, mens særligt nettoafdragene på lån på -21,0 mio. kr. har reduceret likviditeten, men samtidig nedbragt kommunens gæld. Øvrige finansforskydninger omfatter fortrinsvis kommunens skyldige beløb og tilgodehavender og har reduceret likviditeten med ca. 14,8 mio. kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Regnskabet viser, at kommunens likviditet er forøget med 14,7 mio. kr. gennem 2018. Den primære årsag er regnskabsresultatet, der viste en indtægt på 50,5 mio. kr.

   

  Med det korrigerede budget blev der forventet et kassetræk på 65,2 mio. kr., og regnskabsresultatet på 50,5 mio. kr. er dermed en forbedring på 115,8 mio. kr.

   

  Årsagen til denne forbedring skyldes mindreforbrug på både drift og anlæg. Forbedringen er størst på anlæg, hvor der blev givet flere tillægsbevillinger i udgangen af året. Sammenholdes regnskabsresultatet i stedet med det oprindelige budget for 2018 er der tale om en forbedring på 32,6 mio. kr.

   

  Regnskabet viser desuden, at kommunens driftsudgifter ligger 11,3 mio. kr. under kommunens forholdsmæssige andel af den samlede serviceramme på landsplan.

   

  De seneste landsplanstal viser, at kommunerne under ét overholder servicerammen, men overskrider anlægsrammen med ca. 2,2 mia. kr. Det udløser ikke automatisk en sanktion ved overskridelser af anlægsrammen i regnskabet.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Årsregnskab 2018 sendes til revisionen og sendes elektronisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Retsgrundlag

  Styrelseslovens § 45 med tilhørende bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 ØU - Opløsning af Iværksætterkontaktpunktet

  Beslutningstema

  Iværksætterkontaktpunktet er en tværkommunal forening, som har koordineret køb af kurser til iværksættere hos iværksætterhuset under Væksthus Hovedstadsregionen. Med ændringen i det nationale erhvervsfremmesystem, er der ikke længere behov for fælles indkøb af iværksætterydelser. Det indstilles derfor, at Iværksætterkontaktpunktet bliver opløst som forening.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

   

  Center for Beskæftigelse indstiller på vegne af borgmester i Ishøj Kommune, Ole Bjørstorp, formand for Iværksætterkontaktpunktet:

  • at Iværksætterkontaktpunktet opløses som forening iht. rammen i vedtægterne

  • at den forventede formue på 67.892 kr. fordeles mellem de otte kommuner jf. vedtægterne

  Sagsfremstilling

  Baggrund og Iværksætterkontaktpunktets formål

  Iværksætterkontaktpunktet er en forening bestående af kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

   

  Jan Høgskilde, medlem af kommunalbestyrelsen, repræsenterer Vallensbæk Kommune i Iværksætterkontaktpunktets bestyrelse.

   

  Foreningens formål er at øge antallet af nye, levedygtige virksomheder samt medvirke til, at nye virksomheder udvikler sig til større virksomheder gennem koordination og optimering af den lokale iværksætterindsats.

   

  Siden 2015 har Iværksætterkontaktpunktets eneste aktivitet været at købe kurser til iværksættere hos Iværksætterhuset under Væksthus Hovedstadsregionen. Før 2015 købte foreningen kurser via private aktører og tilbød iværksættere henvisning til etableringsvejledere.

   

  Lov om erhvervsfremme trådte i kraft den 1. januar 2019. Den medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme.

   

  Med ændringerne i det nationale erhvervsfremmesystem, står Erhvervshusene for at hjælpe alle virksomheder, inklusive iværksættere. Dermed er det ikke relevant at fortsætte med fælles indkøb af iværksætterydelser og koordinering af disse.

   

  Forslag om opløsning som forening

  Det foreslås, at Iværksætterkontaktpunktet opløses som forening. Det er fastlagt i vedtægterne, hvordan en opløsning kan finde sted:

   

  Ved en opløsning af foreningen skal 2/3 af partnerne i foreningen stemme for en opløsning og ved ophøret bliver eventuelle aktiver i foreningen solgt til højestbydende. Formue og gæld bliver fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra befolkningstallet.

   

  Status fra de øvrige kommuner

  Forslaget er i marts politisk behandlet og godkendt i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Ishøj Kommuner. Forslaget forelægges politisk i Herlev, Hvidovre og Rødovre Kommuner i april. 

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Formuen i Iværksætterkontaktpunktet udgør per 31/12 2018 73.892 kr. Af disse midler skal der betales for revision af regnskab 2018. Den forventede udgift er på 6.000 kr.

   

  Den forventede formue til fordeling mellem de otte medlemskommuner udgør således kr. 67.892,31. Vallensbæk Kommunes andel af indestående formue bestemmes af befolkningstallet, og anslås at udgøre 4.485 kr.

   

  Der er ikke yderligere aktiver i foreningen. Telefonnummer og e-mail tilhører Ishøj Kommune.

   

  Der er ikke opkrævet kontingent for 2019. Vallensbæk Kommunes medlemsbidrag udgjorde 35.964 kr. i 2018 og var beregnet til at udgøre 44.119 kr. i 2019. Beløbet vil indgå i budgetopfølgningen og blive håndteret i den kommende budgetlægning for 2020 og overslagsårene.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Forslaget om at opløse Iværksætterkontaktpunktet, for i stedet at tilbyde erhvervsservice fra Erhvervshus Hovedstaden, kan ses i sammenhæng med visionen om at rammesætte et dynamisk arbejdsliv og fleksibel erhvervsservice af høj kvalitet.

  Kommunikation

  Resultatet af den politiske behandling i Vallensbæk Kommune meddeles skriftligt til Iværksætterkontaktpunktets sekretariat. 

  Retsgrundlag

  Iværksætterkontaktpunktets vedtægter § 15.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 7 TMU - Udbud og bedømmelsesudvalg - Havneudvidelse, mole og badeanstalt

  Beslutningstema

  Havneudvidelse, mole og badeanstalt bliver udbudt i totalentreprise med forhandling. Det besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2019. Der skal nu træffes beslutning om, hvem der skal sidde i bedømmelsesudvalgene for at vurdere tilbuddene fra entreprenørerne og udpege vinderprojekterne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet på Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Projektenheden indstiller,

  • at de forslåede bedømmelsesudvalg bliver udnævnt til vurdering af tilbud og udpegning af vinderprojekter for henholdsvis havneudvidelse, og mole og badeanstalt

  Sagsfremstilling

  I februar 2019 blev principper for havneudvidelse, mole og badeanstalt godkendt som grundlag for udbud i totalentreprise med forhandling.

   

  Processen for udbud i totalentreprise er visualiseret i bilag 1 med markering af milepæle og en overordnet beskrivelse af arbejdet mellem milepælene.

   

  Ved totalentreprise med forhandling bliver et udvalg af entreprenører inviteret til at aflevere tilbud. Totalentreprenørerne skal råde over de fornødne ingeniør- og arkitektfærdigheder for at kunne løse opgaven.

   

  Havneudvidelse på den ene side og mole og badeanstalt på den anden side bliver udbudt som to parallelle udbud med opdelte tilbudslister. Hermed bliver det muligt at vælge et tilbud på havneudvidelse fra entreprenør A og tilbud på mole og badeanstalt fra entreprenør B. Forlænget adgang til molespids og etablering fyrtårn udbydes som option.

   

  Projekterne udbydes med en budgetramme, hvor kriterier som eksempelvis funktion, kvalitet, arkitektur og lignende skal identificere det mest fordelagtige tilbud. Da interessenterne er forskellige for henholdsvis havneudvidelse og for mole og badeanstalt, anbefaler Projektenheden, at der bliver nedsat to bedømmelsesudvalg.

   

  De anbefalede bedømmelsesudvalg oplistet nedenfor består af borgmester Henrik Rasmussen som formand, alle medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, hvoraf flere medlemmer også repræsenterer Børne- og Kulturudvalget, en repræsentant fra liste O, for at sikre bred politisk forankring, og relevante interessenter og rådgivere for bedømmelsesudvalget.

   

   

  Bedømmelsesudvalg - Havneudvidelse (tilbud A)

   

  Formand for bedømmelsesudvalget

  Henrik Rasmussen, Borgmester (C)

   

  Politiske repræsentanter

  Jan Høgskilde (C)

  Marianne Friis-Mikkelsen (C)

  Lene Holm Gamborg (C)

  Martin Nielson (A)

  Erdal Colak (A)

  Carina Kristensen Berth (O)

           

  Interessentrepræsentanter

  Søren Christiansen, havnebestyrelsen      

  Steen Hillebrecht, Vallensbæk Sejlklub

  Finn Rasmussen, Vallensbæk Bådklub

  Dan Sandager, Dansk Naturfredningsforening

           

  Rådgivere for bedømmelsesudvalget

  Anniken Kirsebom, bygherrerådgiver - emcon A/S

  Connie Graul, projektdirektør - Vallensbæk Kommune

  Tina Aalund, projektleder - Vallensbæk Kommune

   

  Bedømmelsesudvalg - Mole og badeanstalt

  (tilbud B-1 og B-2)

   

  Formand for bedømmelsesudvalget

  Henrik Rasmussen, Borgmester (C)

   

  Politiske repræsentanter

  Jan Høgskilde (C)

  Marianne Friis-Mikkelsen (C)

  Lene Holm Gamborg (C)

  Martin Nielson (A)

  Erdal Colak (A)

  Carina Kristensen Berth (O)

           

  Interessentrepræsentanter

  Erling Skovgaard-Holm, Strandparken I/S

  Repræsentant for vinterbadere      

  Carl Eltorp, Vallensbæk Svømmeklub

  Jan Hvitfelt, Vallensbæk Sportsdykkerklub

  Ole Bertelsen, Friluftsrådet

           

  Rådgivere for bedømmelsesudvalget

  Anniken Kirsebom, bygherrerådgiver - emcon A/S

  Connie Graul, projektdirektør - Vallensbæk Kommune

  Tina Aalund, projektleder - Vallensbæk Kommune

   

  Det forventes, at de udpegede vindertilbud kan forelægges til politisk godkendelse i efteråret 2019, inden der skrives kontrakt med entreprenørerne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Havneudvidelse, mole og badeanstalt udbydes i totalentreprise med forhandling. Projekterne udbydes med rammepriser og vurderes ud fra økonomisk mest fordelagtige bud i forhold til bedømmelseskriterier.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

   

  Projektet understøtter følgende mål i delvision 2, 3 og 4: 

  • Vi skal udvikle Strandparken og havnen, så området i samspil med bycentrum bliver et levende, mangfoldigt aktiv for alle, hele året rundt
  • Vi skal bruge naturen og gøre det mere spændende at bevæge sig ud i Vallensbæks grønne oaser
  • I Vallensbæk Kommune har vi byrum og mødesteder, der skaber sociale relationer og fællesskaber
  • I Vallensbæk Kommune skal der skabes flere generationsmøder
  • I Vallensbæk styrker og udvikler vi fællesskaber i alle aldre
  • I Vallensbæk Kommune stiger antallet af aktive borgere i foreninger, tilbud og selvorganiserede aktiviteter

  Kommunikation

  Entreprenører og rådgivere oplyses om udbudsprocessen gennem Byggefakta.dk.

  Retsgrundlag

  Udbudsloven.

  Tilbudsloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 8 TMU - Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 - Carolines Have

  Beslutningstema

  Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 103, Carolines Have bliver forelagt til endelig vedtagelse efter at have været i offentlig høring i fire uger.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 103, Carolines Have bliver vedtaget endeligt
  • at høringssvar bliver besvaret som beskrevet under ’Center for Tekniks anbefaling til svar på høringssvar’ i bilag 1

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have blev godkendt til offentlig høring på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. januar 2019. Planforslagene blev offentliggjort den 5. februar 2019 og var i høring frem til den 5. marts 2019. 

   

  Der er afholdt dialogmøde om planforslagene torsdag den 7. februar 2019. Der var cirka 60 fremmødte borgere.

   

  Dialogmødet blev afholdt i starten af høringsperioden med henblik på at give borgerne mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål, inden de indgav eventuelle høringssvar.

  Høring

  Center for Teknik har modtaget 26 høringssvar: et høringssvar fra anden myndighed og 25 høringssvar fra borgere. Høringssvarene omhandler følgende emner:

  Emner           

  Antal høringssvar der omhandler emnet

  Myndighedsforhold

  1

  Trafikale forhold

  16

  Parkering

  13

  Kapacitet i skoler og institutioner

  3

  Bebyggelsens omfang

  15

  Bebyggelsens beboersammensætning

  3

  Indbliks- og skyggegener

  10

  Ødelagt udsigt

  2

  Regnvand

  3

  Støj

  5

  Værdiforringelse af naboejendomme

  3

  Miljøforhold under anlægsfasen

  3

  Ros til projektet

  2

  Miljøscreening af planen mangler

  1

  Masterplanen

  2

  Lokalplanens navn

  1

   

  Det er især de nærmeste naboer til lokalplanområdet, der er bekymrede for de indbliks- og skyggegener byggeriet vil medføre, men de beskriver også en generel bekymring for, hvordan de trafikale forhold i området bliver over de kommende år.

  Dem der bor i oplandet til lokalplanområdet er primært bekymrede for trafikale forhold.

   

  Center for Teknik anerkender, at de nærmeste naboer i villaerne mod syd og vest samt beboerne i Amalieparken vil opleve, at der vil være indbliks- og skyggegener fra boligblokkene i Carolines Have.

   

  Siden 2009 har det været fastlagt i Kommuneplanen, at det er muligt at bygge i op til fem etager i området. Som boligejer i området har man mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde, svarende til 1½ plan. Der har på den måde også tidligere været mulighed for at bygge relativt højt i området.

   

  Den boligblok i Carolines Have, der er placeret nærmest Amalieparken ligger ca. 25 meter fra det nærmeste punkthus i Amalieparken. Det er en større afstand end den indbyrdes afstand mellem flere af punkthusene i Amalieparken. Flere af disse er placeret med 16 meters afstand fra hinanden, og de er alle i seks etager med altaner på alle sider. Indbliksgenerne er således inden for det man normalt vil kunne forvente, hvis man bor i en etageejendom.

   

  16 høringssvar beskriver en oplevelse af, at området er dårligt indrettet for bløde trafikanter, og er bekymrede for, at de nye biler vil skabe trafikpropper. 13 høringssvar udtrykker ligeledes en bekymring for, at der ikke vil være intern parkeringskapacitet nok i de nye bebyggelser.

  Center for Teknik anerkender, at den byudvikling, der er undervejs i området omkring Vejlegårdsvej, vil medføre et behov for at se på trafikale forhold i området. Derfor har centeret igangsat udarbejdelsen af en større trafikanalyse af de fremtidige forhold i hele området omkring Vejlegårdsvej. Analysen skal belyse, hvor der kan opstå trafikale problemer, og hvilke løsninger der vil kunne afhjælpe eventuelle problemer.

   

  Ifølge Danmarks Statistik har en familie i Vallensbæk i gennemsnit 0,86 biler til deres rådighed. Det vil sige at der, inklusiv firmabiler og varevogne, i gennemsnit er under en bil pr. familie/bolig. Hvis man går ti0 år tilbage, har tallet ligget meget stabilt omkring 0,86-0,89 biler pr. familie. I perioden har udbuddet af boliger i Vallensbæk ændret sig mod væsentligt flere etageboliger. Det har tilsyneladende ikke påvirket antallet af biler pr. familie i kommunen, og derfor er der god grund til at forvente at parkeringsnormen på 1 parkeringsplads pr. etagebolig og 1½ parkeringsplads pr. rækkehus er tilstrækkelig. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er områder, hvor man kan opleve, at det kan være svært at finde en parkeringsplads, da behov for parkering kan variere mellem områder og tidspunkter på dagen.

   

  Indsigelsesskema

  Overordnet set har høringssvarene ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planforslagene, da de foreslåede rettelser og tilføjelser er i overensstemmelse med planforslagenes intentioner. Bemærkningerne er samlet i bilag 1 med forslag til besvarelse. Grundet omfanget af høringssvar og forslag til besvarelser, er disse ikke beskrevet i sagsfremstillingen, men kun i høringsskemaet, der er vedlagt som bilag.

   

  Forslag til Lokalplan nr.  103 - Carolines Have

  På økonomiudvalgsmødet d. 20. juni 2018 var JJW Arkitekter inviteret til at præsentere skitseforslaget ”Carolines Have”. På mødet var Kommunalbestyrelsen inviteret til deltage, og der var mulighed for at stille spørgsmål til arkitekterne.

   

  Med udgangspunkt i det præsenterede forslag besluttede Økonomiudvalget at iværksætte udarbejdelse af en ny projektlokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1. Lokalplanen markerer et paradigmeskift i forhold til reguleringsniveauet i kommunens lokalplaner for byudviklingsprojekter. Derfor er lokalplanen sat op, med en stram regulering og skarpe bestemmelser, der udelukkende gør det muligt at opføre det skitseprojekt, der har sat lokalplanen i gang.

   

  Strukturen i lokalplanforslaget er at give mulighed for at opføre etageboliger i op til seks etager langs Vejlegårdsvej og rækkehuse mod de lave boligområder mod vest i henholdsvis tre og to etager. Etageboligerne bliver konstrueret i flere niveauer fra seks til tre etager. Bygningerne er højest ved Vejlegårdsvej og bliver lavere mod vest. Derved sker der en gradvis nedtrapning af bebyggelsen fra Amalieparken til de fritliggende, lave enfamiliehuse mod vest.

   

  Lokalplanforslagets friarealer bliver opdelt i fælles og offentligt tilgængelige områder på terræn og i private haver og tagterrasser. De fælles friarealer er en række forbundne grønne rum, der binder bebyggelsen sammen på tværs af boligtyper og færdsel. På friarealerne vil der blive etableret LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) i form af kanaler og bassiner.

   

  Der bliver etableret minimum 70 parkeringspladser i kælder under terræn, men for at sikre tilstrækkelig med parkering, bliver der også etableret minimum 30 parkeringspladser på terræn. Derved overholdes parkeringsnormen og der sikres parkering tæt ved både etageboliger og rækkehuse.

   

  Nyt kommuneplantillæg

  Lokalplanforslaget bliver ledsaget af kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2016.

  Kommuneplantillægget består af to rammeområder. Rammeområde 3-B113 - Carolines Have etageboliger og 3-B203 - Carolines Have Rækkehuse.

  De nye rammeområder erstatter dele af rammeområde 3-B295 og 3-BE2.

   

  Rammerne ændres, så der fremover vil være mulighed for at bygge i op til seks etager i 22,5 meters højde ud mod Vejlegårdsvej og tre etager i 11,5 meters højde mod de eksisterende fritliggende enfamiliehuse vest for planområdet. Bebyggelsesprocenten hæves fra 75 til 140 for rammeområde 3-B113 (etageboliger) og fra 50 til 70 for rammeområde 3-B203 (rækkehuse). Parkeringsnormen for de to områder forbliver uændret, dvs. 1 parkeringsplads pr. bolig for rammeområde 3-B113 og 1,5 1 parkeringsplads pr. bolig for rammeområde 3-B203.

  Derudover ændres kravet om 8 meter fra 1. sals vindue til naboskel ved rækkehusene til 5 meter.

   

  Miljøvurdering

  Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  På kommunalbestyrelsesmøde 31. januar 2019 blev det besluttet, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have blev sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

   

  Center for Teknik har med udgangspunkt i den beslutning truffet en screeningsafgørelse, der konkluderer, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning. Screeningsafgørelsen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside onsdag d. 13. marts 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre flere mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er blandt andet med til at sikre kvalitet i byggeriet, grønne byrum og klimasikring.

  Kommunikation

  Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 103, Carolines Have bliver offentliggjort på plandata.dk og kommunens hjemmeside, når den er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen svarer dem, der har afgivet høringssvar, som beskrevet i bilag 1.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5 og kap. 6

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales med følgende ændringer:

  • Afsnittet i høringsskemaet side 8 med afdelingens anbefaling til svar startende med ”Lokalplan nr. 103 indeholder mange bestemmelser...” tilføjes i samtlige høringssvar.

  • Afsnittet i høringsskemaet side 2 med afdelingens anbefaling til svar startende med ”Ifølge Danmarks Statistik har en familie …”, der slettes teksten i afsnittet til og med ”…  de sidste 10 år”.

  I stedet tilføjes følgende tekst:

  ”Kommuneplanen arbejder med, at der skal være 1 parkeringsplads pr. lejlighed og 1½ parkeringsplads for rækkehuse, og i en 10-årig periode har udbuddet af boliger….”

  Ovenstående konsekvensrettes i alle høringssvarene.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet med Teknik- og Miljøudvalgets ændringer.

   

   

  Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Dansk Folkeparti ønsker, at hele området udlægges til rækkehuse eller fritliggende parceller. Dansk Folkeparti peger på, at der tilføres omkring 1.000 nye boliger til kommunen over få år, og vi er bekymrede for, at det kommer til at belaste vores skoler og daginstitutioner. I forhold til det konkrete projekt er der betydelige indbliksgener og skyggegener forbundet med en realisering, og vi kan heller ikke af den grund anbefale projektet.”

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Indstillingen var herefter godkendt (med Teknik- og Miljøudvalgets ændringer).

   

   

  Gruppe O gentog følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Dansk Folkeparti ønsker, at hele området udlægges til rækkehuse eller fritliggende parceller. Dansk Folkeparti peger på, at der tilføres omkring 1.000 nye boliger til kommunen over få år, og vi er bekymrede for, at det kommer til at belaste vores skoler og daginstitutioner. I forhold til det konkrete projekt er der betydelige indbliksgener og skyggegener forbundet med en realisering, og vi kan heller ikke af den grund anbefale projektet.”

 • Punkt 9 TMU - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 - Havn og Strand

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand bliver fremlagt til offentlig høring i fire uger.

   

  Planforslagene omfatter udvidelse af Vallensbæk Havn, etablering af stiforbindelser fra Vallensbæk Strandvej mod Strandparken samt mulighed for udvikling af området ved Tanghusene.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand bliver sendt i offentlig høring i fire uger fra den 25. april 2019 til den 23. maj 2019

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand bliver sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det foreløbigt er vurderet, at planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet

  • at der bliver afholdt dialogmøde i høringsperioden

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2018, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for Vallensbæk Havn og Strand.

   

  En ny lokalplan for Vallensbæk Havn og strandområdet i Strandparken vil give mulighed for at udvide Vallensbæk Havn, tydeliggøre sammenhæng mellem by og havn ved at etablere rekreative stiforbindelser fra Det Grønne Strøg og ned over engområdet til havnen, samt give mulighed for at udvikle området omkring Tanghusene.

   

  Eksisterende forhold

  Lokalplanområdet består i dag af flere lokalplaner: Lokalplan nr. 16, nr. 22 med tillæg 1 samt en del af nr. 77 og. Nr. 61. Inden for området er der flere kommuneplanrammer, der alle giver mulighed for rekreativt område. Alle arealerne er en del af Fingerplanens Grønne Kystkile. 

   

  Lokalplanforslagets afgrænsning.

   

  Det grønne område, der er en del af delområde A, ligger uberørt hen og er præget af vildt græs med spredt beplantning. Delområde B består både af et stort engområde, en del af Ringebæk Sø og selve stranden. Især i sommermånederne indbyder området til forskellige former for rekreative formål. Ved stranden er der opstillet legeplads og de mere sæsonprægede ”Tanghuse”, hvor der både er kiosk og toiletbygninger.

   

  Havnen, som er beliggende i delområde C, fungerer i dag som lystbådehavn med rekreative formål og har også kundeorienteret serviceerhverv som restaurant, café og kiosk samt toiletbygninger. Flere foreninger, der bruger havet og kystlandskabet, ligger i havnen. På havnens ubebyggede arealer er der også mulighed for vinteroplag for både.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand.

  Lokalplanens formål er at muliggøre en udvidelse af havnen og etablering af badeanstalt på siden af molen med en forbindelse for fodgængere. Derudover giver lokalplanforslaget også mulighed for etablering af rekreative stiforbindelser gennem det grønne engområde fra Vallensbæk Strandvej til parkeringspladsen. Der er mulighed for, at stiforbindelsen på sigt kan videreføres langs Ringebæk Sø og helt ud til selve stranden.

   

  Ved Tanghusene giver lokalplanen mulighed for at opføre bebyggelse, der kan understøtte den eksisterende anvendelse og opbevare udstyr og grej til friluftsaktiviteter i området som for eksempel kajak- og kanosejlads. 

   

  I det grønne engområde bliver der mulighed for at placere mindre udendørs friluftsaktiviteter, der skal fungere som mødesteder og støttepunkter, hvor læring om områdets flora og fauna kan blive centreret.

  Der tages derudover forbehold for evt. mindre ændringer i lokalplanforslaget der vedrører natur og miljø, da forvaltningen afventer endelige kommentarer og input fra Ishøj Kommune, der er myndighed på disse områder.

   

  Illustration af nye muligheder i lokalplanforslaget. 

   

  Forslag til nyt kommuneplantillæg

  Lokalplanforslaget bliver ledsaget af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016. Der bliver lavet et tillæg til kommuneplanen med fire nye rammeområder, der skal erstatte de nuværende rammer 3-F1, 3-F2, 3-G2 og 3-G4.

   

  Kommuneplantillæg nr. 9 indeholder fire nye rammeområder; 3-F3 Havnen - landområde, 3-F4 Havnen - bådpladser, 3-G20 Strandparken - Bynær Strand og 3-G21 Strandparken - Naturstrand.

   

  Rammerne ændres, så der fremover vil være mulighed for, at havnen kan bebygges med 15% i stedet for de nuværende 10%, og afgrænsningen mellem rammerne for landområde og bådpladser ændres, så der gives mulighed for en udvidelse af selve lystbådehavnen.  Derudover giver kommuneplanrammen også mulighed for opførelse af badeanstalt ved molen.

   

  Rammeområdet Strandparken - Bynær Strand vil give mulighed for opførelse af bebyggelse, til en mindre udvidelse af Tanghusene samt mindre servicebygninger ved parkeringspladsen.

   

  Rammeområdet for Strandparken – naturstrand vil opretholde områdets nuværende tilstand og samtidig give mulighed for etablering af mindre bebyggelse, der skal fungere som støttepunkter for området. 

   

  Miljøvurdering

  Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

   

  Center for Teknik har ved den indledende screening vurderet, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet i forhold til gældende planlægning.

    

  I screeningsnotatet, der er bilag til lokalplanforslaget, bliver det derfor anbefalet, at der ikke bliver udarbejdet en miljøvurdering.

   

  Høringsproces

  15. juni 2017 kom der en planlovsændring, der har gjort det muligt at nedsætte høringsfristen for lokalplaner og kommuneplantillæg. Kommunalbestyrelsen kan forkorte fristen, så høringsfristen er tilpasset projektets omfang, minimum er dog to uger. Større og meget komplekse projekter skal fortsat sendes i høring i otte uger.

   

  Center for Teknik indstiller, at høringsperioden for Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand sættes til fire uger. Høringsperioden på fire uger er begrundet i, at kommuneplantillæggets nye ramme indeholder mindre justeringer i forhold til de rammer, de afløser. Kommuneplantillæggets væsentligste ændringer er, at der ændres for afgrænsningen mellem rammerne, bebyggelsesprocenten hæves fra 10 til 15 på Vallensbæk Havn, at der bliver mulighed for begrænset bebyggelse ved Tanghusene samt, at der gives mulighed for opførelse af mindre støttepunkter i engområdet.

   

  Center for Teknik foreslår, at der bliver afholdt et dialogmøde i høringsperioden. Det er planen, at dialogmødet bliver holdt den 13. maj kl. 18.30-20.30. Når planen bliver sendt i høring, får alle de høringsberettigede borgere en invitation i høringsbrevet sammen med en kopi af planen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre en række mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er med til at sikre udvikling af Strandparken og havnen, så området i samspil med bycentrum bliver et levende, mangfoldigt aktiv for alle hele året rundt. Den rekreative stiforbindelse vil især fremme målet om at bruge naturen og gøre det mere spændende at bevæge sig ud i Vallensbæks grønne oaser.

  Kommunikation

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand, i offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside den 25. april 2019 med høringsfrist den 23. maj 2019.

   

  Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget, herunder naboer i kvarterene omkring lokalplanområdet.

   

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal afholdes dialogmøde i høringsperioden, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5 og kap. 6

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer

  Kommuneplan 2016

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales, idet der foretages den ændring i lokalplanforslagets § 2.2 om lokalplanens afgrænsning, at der sondres mellem matrikelnumre, der er fuldt ud omfattet, og matrikelnumre, der kun delvist er omfattet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

 • Punkt 10 TMU - Forslag til Lokalplan nr. 107 - Vallensbæk Stationstorv Syd

  Beslutningstema

  Forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd, til offentlig høring i fire uger.

   

  Planforslaget omfatter centerbebyggelse, torvet og passage syd for S-banen. Centerbebyggelsen udvides mod vest med 67 lejligheder, så der sammen med eksisterende centerbebyggelse bliver en karré med et støjafskærmet gårdrum til alle boliger.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd bliver sendt i offentlig høring i fire uger fra den 25. april 2019 til den 23. maj 2019
  •  
  • at forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd bliver sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det foreløbigt er vurderet, at planen ikke medfører væsentlige indvirkning på miljøet
  •  
  • at der bliver afholdt dialogmøde i høringsperioden mandag den 20. maj 2019

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2018, at der skulle igangsættes en ny lokalplan, der giver mulighed for at omdanne den eksisterende vareleveringsplads til boligområde med 67 boliger til aldersgruppen +55. Projektet er et ønske fra centerejeren af Vallensbæk Stationstorv Syd.

   

  Den nye lokalplan markerer en ændring i forhold til reguleringsniveauet i kommunens lokalplaner for byudviklingsprojekter. Fremover skal nye lokalplaner være projektlokalplaner, der med en stram regulering og skarpe bestemmelser, udelukkende gør det muligt at opføre det skitseprojekt, der har sat lokalplanen i gang.

   

  Projektet fra december er ændret lidt i forhold til nyeste projektforslag, som lokalplanen er udarbejdet ud fra. Efter forvaltningens vurdering er det mindre ændringer uden væsentlig betydning for det oprindelige projekt.

   

  Ændringerne er:

  • Rampen op fra parkeringskælder ligger tættere på facaden for at give plads til brandvej op langs S-banen. Brandvejen er også stiforbindelse op til torvet.
  • Elevatorer skal af tekniske hensyn udføres med overhøjde og vil derfor være højere end tagfladen.
  • Der er af byggetekniske årsager krav om at udføre nedløb fra altaner på udvendige facader. Disse nedløb vil blive udført, så de ikke skæmmer bygningen og arkitekturen.
  • Der bliver et indskudt dæk over den nye parkeringskælder. Det indskudte dæk skal anvendes til cykelparkering, depoter samt teknik.
  • Der etableres et affaldsrum i varegården og centralt beliggende for bygningens beboere med forbindelse til den sekundære trappeopgang. Beboerne kan her komme af med restaffald, andre affaldsfraktioner samt storskrald.
  • I forbindelse med varegården anlægges 4 parkeringspladser.
  • Der skabes adgang til taghaverne fra både de eksisterende og de nyetablerede boliger, enten direkte eller via fælles trappe.

   

  Herudover er det sikret, at der kan anlægges mindst 67 nye parkeringspladser til de nye boliger ved optimering af parkeringskælderen og en mindre udvidelse af parkeringskælderen. Det nyeste projekt fra 18. marts 2019 er bilag til sagen.

   

   

  Lokalplanens formål er at give mulighed for en tilbygning med 67 boliger i forlængelse af den vestlige centerbebyggelse. Samtidig skal varegården mod vest overdækkes og lukkes af, så støjen fra varelevering sænkes til et bedre niveau for et boligområde.

   

  Lokalplan nr. 107, Vallensbæk Stationstorv Syd, vil erstatte den sidste del af Lokalplan nr. 58. Den giver fortsat mulighed for boliger og centererhverv, som er foreneligt med naboskab til boliger. Når de nye boliger er opført, vil den vestlige centerbebyggelse være en lukket karré med en støjafskærmet gård i midten til både nye og eksisterende boliger.

   

  Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 13.000 m² og ligger syd for S-banen mellem Vallensbæk Stationstorv og den nybyggede østfløj fra 2017 ud til Vallensbæk Torvevej, der er opført efter Lokalplan nr. 92. Hele torvet er taget med for at sikre et samlet ensartet udtryk for både torvet og passagen mellem centerbebyggelsen og S-banen. Derfor vil den del af Lokalplan nr. 92, der gælder for torvet, blive aflyst.

   

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, så der er ikke behov for at udarbejde det kommuneplantillæg, som blev igangsat af Økonomiudvalget den 12. december 2018.

   

  Eneste opmærksomhed i forhold til kommuneplanen er et indskudt dæk til depotrum og cykler i stueetagen ved elevatoren til boligerne. Her er byggeriet reelt i 7 etager, hvor rammen i kommuneplanen siger 6 etager. Set udefra kan det indskudte dæk ikke ses og byggeriet ser ud til at være i 6 etager. Byggeriet overholder kommuneplanens ramme for bygningshøjde på 25 meter.

   

  Miljøvurdering

  Kommunen skal gennemføre en vurdering af, om lokalplanen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

   

  Center for Teknik har ved den indledende screening vurderet, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning.

   

  I screeningsnotatet, der bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside 28. marts 2019, bliver det derfor anbefalet, at der ikke bliver udarbejdet en miljøvurdering.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis lokalplanen bliver godkendt, er det forventningen, at der í 2020 er 67 boliger klar til indflytning. Boligerne vil henvende sig til borgere over 55 år. Det er forventet, at der vil flytte cirka 100 nye borgere ind, regnet fra 1. januar 2021 i befolkningsprognosen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre en række mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er med til at sikre kvalitet i byggeriet, grønne byrum og klimasikring.

  Kommunikation

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv i offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside den 25. april 2019 med høringsfrist den 23. maj 2019.

   

  Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget, herunder naboer i kvarterene omkring lokalplanområdet.

   

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal afholdes dialogmøde i høringsperioden, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Høringsfristen i første indstillingspunkt forlænges til otte uger”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.

   

   

  Indstillingen blev herefter sat til afstemning:

   

  For stemte alle.

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Høringsfristen i første indstillingspunkt forlænges til otte uger”

   

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.

   

   

  Indstillingen blev sat til afstemning:

   

  For stemte alle.

   

  Indstillingen var herefter godkendt.

 • Punkt 11 TMU - Renovering af Pilehaveskolen – bevillingsoverførsel fra regnskab 2018 til Budget 2019

  Beslutningstema

  Godkendelse af overførsel af restbudgettet vedrørende anlægsbevillingen ”Renovering af Pilehaveskolen” på 387.000 kr. fra regnskab 2018 til budget 2019, da anlægget ikke er afsluttet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Projektenheden indstiller,

  • at tillægsbevilling vedrørende overførsel af mindreforbrug på 387.000 kr. vedrørende anlægsbevilling ”Renovering af Pilehaveskolen” på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 27. februar 2019 en række ”automatiske” overførsler på drift og anlæg fra regnskab 2018 til budget 2019.
   

  I denne sag søges der om, at der yderligere kan overføres et mindreforbrug på 387.000 kr. vedrørende anlægsprojektet ”Renovering af Pilehaveskolen” fra regnskab 2018 til budget 2019, da der efterfølgende er kommet regninger til projektet.

   

  Hvis overførslen af mindreforbruget på anlægsbevillingen bliver godkendt, vil midlerne blive anvendt til at finansiere en række udgifter til genopretning af løbebane i terræn, opvarmning af auditorium, genopretning af lofter og lyskilder i kælderen, og udskiftning af dobbeltdør i facaden mod skolegården. Alle aktiviteterne har relation til det oprindelige anlægsprojekt, renovering af Pilehaveskolen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der søges som overførsel af et mindreforbrug på 387.000 kr. vedrørende anlægsprojektet ”Renovering af Pilehaveskolen”.

   

  Vallensbæk Kommunes oprindelige vedtagne anlægsbudget udgør i 2019 45,370 mio. kr.

   

  På kommunalbestyrelsesmødet 27. februar 2019 blev der godkendt overførsel af anlægsmidler på 80,643 mio. kr. fra regnskab 2018 til budget 2019. Det giver et samlet korrigeret anlægsbudget på 126,013 mio. kr. i 2019. I forhold til kommunens anlægsramme skal der herefter korrigeres for ældreboligbyggeriet ”Tilbygning Pilehavehus” (33,190 mio. kr.), som ikke indgår i forhold til den samlede udmeldte anlægsramme fra Finansministeriet. Herefter overskrides kommunens oprindelige anlægsramme med 47,453 mio. kr. i 2019.

   

  Hvis overførslen af mindreforbruget vedrørende anlægsprojektet ”Renovering af Pilehaveskolen” bliver godkendt, vil den samlede overskridelse udgøre 47,840 mio. kr. i 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 5 ”Et udviklende børne- og ungeliv”.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 12 TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Ombygning af Stationstorvet

  Beslutningstema

  Regnskab for anlægsbevilling vedrørende ombygning af Stationstorvet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at anlægsregnskabet bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Teknik fremsender regnskab for anlægsbevilling vedrørende ombygning af Stationstorvet.

   

  Anlægsbevilling

  8.744.000,00 kr.

  Anlægsudgifter

  8.734.275,95 kr.

  Mindreudgifter

  9.724,05 kr.

   

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 8.744.000,00 kr., hvilket er 9.724,05 kr. mindre end bevilget.

   

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 13 TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé

  Beslutningstema

  Regnskab for anlægsbevilling vedrørende Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at anlægsregnskabet bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Teknik fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé.

   

  Anlægsbevilling

  3.926.000,00 kr.

  Anlægsudgifter

  3.913.184,45 kr.

  Mindreudgifter

  12.815,55 kr.

   

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.913.184,45 kr., hvilket er 12.815,55 kr. mindre end bevilget.

   

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 14 TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Vejanlæg - Vallensbækvej

  Beslutningstema

  Regnskab for anlægsbevilling vedrørende Vejanlæg – Vallensbækvej.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at anlægsregnskabet bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Teknik fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende Vejanlæg – Vallensbæk

   

  Anlægsbevilling

  10.000.000,00 kr.

  Anlægsudgifter

  9.994.693,20 kr.

  Mindreudgifter

  5.306,80 kr.

   

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 9.994.693,20 kr., hvilket er 5.306,80 kr. mindre end bevilget.

   

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 15 TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Renovering af broer over Vejlegårdsvej og Ring 3

  Beslutningstema

  Anlægsregnskab vedrørende renovering af broerne over Vejlegårdsvej og Ring 3.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at anlægsregnskabet bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Teknik fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende renovering af broer over Vejlegårdsvej og Ring 3.

   

  Anlægsbevilling

  4.250.000,00 kr.

  Anlægsudgifter

  4.281.616,65 kr.

  Merudgifter

  31.616,65 kr.

   

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 4.281.616,65 kr., hvilket er 31.616,65 kr. mere end bevilget. I 2019 bliver asfalt mm. afsluttet. Udgifterne til disse sidste ting bliver afholdt af Vej og Parks driftsbudget.

   

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Anlægsregnskabet viser merudgifter på 31.616,65 kr. svarende til en overskridelse på 0,74 pct. af den samlede bevilling på 4.250.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vallensbæk Kommunes økonomiregulativ

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 16 TMU - Generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

  Beslutningstema

  Vallensbæk Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2019.

   

  De seneste år har der været behandlet en tilsvarende sag på nogenlunde samme tid.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at Vallensbæk Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning

  • at Vallensbæk Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter

  • at Vallensbæk Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat

  • at Vallensbæk Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i ”skabelon” fra HOFOR. Tilsvarende sager behandles i de øvrige ejerkommuner.

   

  Vallensbæk Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Brøndby Kommune siden årsskiftet 2014/15 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

   

  Ejerkommunerne har hver en repræsentant i de to holdingselskabers bestyrelser.  Henrik Rasmussen er Vallensbæk Kommunes repræsentant.

   

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tids nok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der afholdes derfor generalforsamlinger den 28. maj 2019.

   

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Vallensbæk Kommune 1,34 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 3,26 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

   

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen træffer i denne sag. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

   

  I lighed med sidste år bliver generalforsamlingerne holdt uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger. Det vil sige, at generalforsamlingerne ikke holdes fysisk. Selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund bliver der udarbejdet efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

   

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag vedlagte årsrapporter 2018 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2018 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 48,8 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 63,3 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen. Ledelsen anser årets resultat i selskaberne for tilfredsstillende og foreslår, at underskuddet henholdsvis underskuddet overføres til selskabernes egenkapital.

   

  Forvaltningen har spurgt HOFOR til baggrunden for underskuddet i HOFOR Vand Holding A/S. HOFOR har oplyst følgende:

   

  ”Der er vedr. underskuddet på 48,8 mio. kr. i HOFOR Vand Holding A/S ingen bagvedliggende forhold, der giver anledning til bekymring. Der er i hovedsagen tale om skatteberegningsmæssige reguleringer

   

  Hovedforklaringerne på underskuddet er et udskudt skatteaktiv i København, der reguleres ned med 42 mio. kr. som følge af årets skatteopgørelse. Omvendt er der forskellige skattemæssige reguleringer, der hæver skatteaktiverne i omegnskommunerne med i alt 10 mio. kr. Sammenlagt giver dette en nettoeffekt på minus 32 mio. kr.

   

  Herudover er der regnskabsteknisk et minus på 11 mio. kr. vedrørende intern avance på investeringsprojekter. Der er her tale om en tilbagevendende post i årsregnskaberne.”

   

  Forvaltningen har tilsvarende spurgt HOFOR til baggrunden for overskuddet i HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR har oplyst følgende:

   

  ”Mht. HOFOR Spildevand Holding A/S er hovedforklaringerne på overskuddet på 63,3 mio. kr. dels et overskud fra BIOFOS på 32,5 mio. kr., dels en positiv regulering af udskudt skat på 47,8 mio. kr. som følge af en genberegning af de skattemæssige indgangsværdier (POLKA-værdierne) i HOFOR Spildevand Albertslund. Endvidere er der over/underskud i de øvrige seks selskaber, der tilsammen giver et minus på ca. 17 mio. kr.”

   

  I årsrapporterne er omtalt en sag, der i offentligheden har været kaldt ”Danmarkshistoriens største skattesag”. Sagen omhandlede SKATs beregningsmetode ved værdiansættelse af vandselskaberne. Højesteret afsagde dom i sagen i november 2018 til vandselskabernes fordel. På baggrund af dommen skal SKAT ændre værdiansættelsen i selskaberne, hvilket forventes at få stor (positiv) betydning for vandsektoren og vand- og spildevandskunder i hele landet. 

   

  Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås selskabernes nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56), genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de bilag, der er vedlagt som udkast.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Tilbagemelding til HOFOR inden generalforsamlingerne den 28. maj 2019.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 17 SSU - Godkendelse af kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug - servicelovens § 101 (efter høring)

  Beslutningstema

  Misbrugstilbuddet Pitstop har pr. 1. november 2018 etableret et anonymt rådgivningstilbud. Derudover vil man i Pitstop gerne ændre opfølgningskadencen på afsluttede behandlingsforløb, så der bliver fulgt op to gange årligt i stedet for fire gange årligt. På den baggrund bliver der lagt op til, at den nuværende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 bliver revideret.

   

  Forvaltningen fremlægger den reviderede kvalitetsstandard til endelig godkendelse efter høring i Handicaprådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at kvalitetsstandard for servicelovens § 101 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 5. februar 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 101 blev sendt til høring i Handicaprådet.

   

  Handicaprådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

   

  På udvalgsmødet den 5. februar 2019 ønskede Social- og Sundhedsudvalget en præcisering af, at overskriften og indsatsen ”Særligt fokus på gravide misbrugere eller misbrugere med hjemmeboende børn” ændres til ”Særligt fokus på gravide misbrugere og misbrugere med hjemmeboende børn”. Præciseringen er foretaget i den vedlagte kvalitetsstandard.

   

  Social- og Sundhedsudvalget udtrykte endvidere ønske om en forklaring på hvorfor sætningen ”eller psykolog i særlige tilfælde” udgår af kvalitetsstandarden.

   

  Center for Voksne og Velfærd i Ishøj Kommune oplyser i den forbindelse at sætningen ”eller psykolog i særlige tilfælde” er fjernet, da Pitstop ikke har hjemmel til at henvise borgerne til psykolog – dette skal altid foregå via egen læge.

   

  Kvalitetsstandarden for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens § 101 er således opdateret. Der indgår nu en beskrivelse af muligheden for et gratis anonymt rådgivningstilbud til borgere med misbrugsproblematikker i begge kommuner. Ud over det nye anonyme rådgivningstilbud, er der indarbejdet en ændring i forbindelse med opfølgninger efter endt behandling med det formål at højne kvaliteten af opfølgningerne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Serviceloven § 101.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) var stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 18 SSU - Nye kvalitetsstandarder på træningsområdet (efter høring)

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger nye kvalitetsstandarder på træningsområdet til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at de nye kvalitetsstandarder og ydelseskataloget på træningsområdet, med Ishøj Kommunes to ændringer, bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  På mødet den 15. januar 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget høringsmaterialet med den rettelse at kørselsafsnittet i kvalitetsstandarden for ”Træning til borgere med kræft efter sundhedsloven” skulle være identisk med kørselsafsnittet i kvalitetsstandarden for ”Genoptræning efter sundhedsloven”.

   

  Udkast til de nye kvalitetsstandarder og ydelseskatalog på træningsområdet blev derefter sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med bemærkninger til kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget. Høringssvarene kan ses i de vedlagte bilag.

   

  Ældrerådets høringssvar

  Ældrerådet har ingen særskilte bemærkninger til de udarbejdede kvalitetsstandarder. Ældrerådet ser ydelseskataloget som et godt værktøj til at afstemme forventningerne på træningsområdet.

   

  Handicaprådets høringssvar

  Handicaprådet har ikke nogen kommentarer.

   

  Ændringer fra Ishøj Kommune

  Ishøj Kommune har efter høringsperioden ændret varigheden på holdtræning for ”Udehold”, i ydelseskataloget fra 45 minutter til 60 minutter, da det har vist sig, at man på disse hold ikke kan nå at få det fulde udbytte af træningen på 45 min. Udehold er træning, der foregår udendørs, og hører til under sundhedslovens § 140.

   

  Kvalitetsstandarderne ”Træning til borgere med kræft efter Sundhedsloven” og ”Genoptræning efter Sundhedsloven”, der er afsnittene om kørsel blevet opdateret med de nyeste beløbsgrænser for befordringsgodtgørelse, som er borgernes mulighed for at få dækket udgifter til transport.

   

  Dette indebærer, at der ydes befordringsgodtgørelse, hvis udgiften til transporten overstiger 42 kr. i alt for pensionister eller 100 kr. i alt for andre.

   

  De ændrede beløbsgrænser skyldes en regulering i lovgivningen gældende for 2019. (Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven).

   

  Resumé af ændringer før høring

  Der er udarbejdet fire nye kvalitetsstandarder:

  • Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedslovens § 119
  • Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140
  • Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter servicelovens § 86, stk.1
  • Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter servicelovens § 86, stk. 2

  De fire nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Som noget nyt er der desuden udarbejdet et ydelseskatalog, hvor pakkeforløbene er beskrevet. Ydelseskataloget er ligeledes vedlagt som bilag.

   

  De nye kvalitetsstandarder er opdelt efter indsatser - under hhv. sundhedslovens §§ 140 og 119 og servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2. Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard, der har dækket sundhedslovens § 119. Ens for alle standarderne er, at de er blevet mere detaljerede end tidligere.

   

  Ud over dette er § 140 i sundhedsloven ændret, så borgerne har ret til frit at vælge en privat leverandør af genoptræning, hvis kommunen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde opstart af genoptræning inden for syv kalenderdage, og hvis den private leverandør kan starte genoptræningen op senest samtidig med det kommunale tilbud.

   

  Endvidere er befordringen blevet udspecificeret, så de borgere, der har ret til befordring nu også har ret til befordringsgodtgørelse.

   

  I de nuværende (gældende) kvalitetsstandarder er serviceniveauet for træningsområdet beskrevet i to standarder: Kvalitetsstandard for genoptræning og Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning. De to nuværende standarder er vedlagt som bilag til sagen. 

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet beskrevet i kvalitetsstandarderne vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  De godkendte kvalitetsstandarder og ydelseskataloget vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Sundhedslovens §§ 140 og 119 og servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2.

  Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

   

  Sundhedslovens § 140 omhandler kommunens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der udskrives fra hospitalet med et genoptræningsbehov.

   

  Sundhedslovens § 119 omhandler kommunens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis for borgerne (forløbsprogrammer).

   

  Servicelovens § 86, stk. 1 omhandler kommunens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2 omhandler kommunens pligt til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

  Anbefales.

   

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Lene Holm Gamborg (C) var stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.

 • Punkt 19 BKU - Oprettelse af specialklasse inkl. skolefritidsordning på 4. klassetrin

  Beslutningstema

  Oprettelse af specialklasse inkl. skolefritidsordning på 4. klassetrin.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter, Ishøj indstiller,

  • at oprettelse af en 4. specialklasse i skoleåret 2019/2020 i Vallensbæk Kommune bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 488.000 kr. i 2019 til driftsbudget af specialklassen inkl. skolefritidsordning under deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -488.000 kr. i 2019 vedrørende indtægtsbudget for specialklassen inkl. skolefritidsordning under deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

  Tilføjet efter behandling i Børne- og Kulturudvalget:

  Forvaltningen har, som ønsket af Børne- og Kulturudvalget, undersøgt om det er muligt at etablere en specialklasse på Vallensbæk Skole, og oplyser, at det godt kan lade sig gøre.

  Sagsfremstilling

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj foreslår, at der i skoleåret 2019/2020 oprettes en specialklasse i Vallensbæk på 4. klassetrin.

   

  Klassen vil bestå af fire elever, som alle er bosat i Vallensbæk Kommune. De fire børn har behov for en særlig pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang, der ligner hinanden. Alle elever er født i 2007 eller 2008. Dvs. at ordningen vil have elever på hhv. 4. og 5. klassetrin, men vil være en samlet 4. klasse.

   

  Alternativet for disse børn er specialklassetilbud i andre kommuner, som ligger relativt langt væk, på grund af pladsmangel i de omkringliggende kommuner. Den lange transporttid er ikke hensigtsmæssig for børnene og medfører desuden store udgifter til kørsel.

   

  Klassen bliver placeret på Pilehaveskolen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Oprettelsen af 4. specialklassen inkl. skolefritidsordning for fire elever er samlet set udgiftsneutral for Vallensbæk Kommune.

   

  Konkret vil der skulle tilføres budget på 488.000 kr. til den skole, hvor klasserne placeres (under afklaring) svarende til udgifterne ved tilbuddet for perioden august-december 2019. Samtidig skal der oprettes et indtægtsbudget på 488.000 kr. til PPR for Vallensbæk Kommune svarende til indtægterne fra betaling af andre kommuners elever, jf. deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 3 – ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” hvor vi er særligt

  opmærksomme på borgere med særlige behov.

  Kommunikation

  Efter godkendelse i Børne- og Kulturudvalget vil Center for Børn og Unge gå i dialog med relevante ledere og forældrene til de involverede børn. Herefter orienteres skolebestyrelsen.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven §20, stk. 2.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Anbefales.
  Inden mødet i Økonomiudvalget undersøger forvaltningen muligheden for placering af specialklasen på Vallensbæk Skole.

   

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Anette Sandgreen (A) var stedfortræder.

  Ricky van Overeem (C) havde meldt afbud til mødet. Jytte Bendtsen (C) var stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

  Anbefales, idet det samtidig anbefales, at specialklassen placeres på Vallensbæk Skole.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

 • Punkt 20 Forslag fra Gruppe O – Hjemsendelsespolitik

  Beslutningstema

  Gruppe O har fremsendt følgende forslag:

   

  ”Hjemsendelsespolitik

   

  Dansk Folkeparti foreslår, at der udarbejdes en hjemsendelsespolitik målrettet flygtninge og indvandrere bosiddende i Vallensbæk Kommune.

   

  Sagsfremstilling:

  Vallensbæk er en af fire kommuner i Danmark, hvor mere end hver anden nyfødt i 2018 har en mor med indvandrer- eller efterkommerbaggrund. De tre andre kommuner er Ishøj, Brøndby og Høje-Taastrup. Det er efter forslagsstillernes opfattelse en uholdbar situation, idet høje forekomster af personer med indvandrer- og efterkommerbaggrund taler for at der ad åre vil etableres egentlige parallelsamfund i Vallensbæk Kommune, som vi allerede i dag kender det fra Ishøj, Brøndby og Høje-Taastrup. Situationen kalder derfor på politisk handling.

   

  Dansk Folkeparti foreslår derfor, at Vallensbæk Kommune etablerer en hjemsendelsespolitik målrettet dels nye flygtninge, der kommer til kommunen men også indvandrere, der har været i Danmark i flere år.

   

  Med regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Dansk Folkepartis aftale om finansloven ændres integrationsydelsen fremover til en repatrieringsydelse og det klare udgangspunkt bliver fremover, at flygtninge, der kommer til Danmark skal være her midlertidigt.

   

  Vallensbæk Kommune har på grund af kommunens høje andel af indvandrere og efterkommere som ifølge Danmarks Statistik udgør i størrelsesordenen 23 pct. kun i begrænset omfang modtaget nye flygtninge, men har til gengæld over de senere år oplevet en massiv tilflytning af indvandrere og efterkommere, hvilket udfordrer daginstitutioner og skoler.

   

  Det er velkendt, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ikke i samme grad som den øvrige del af befolkningen er i beskæftigelse eller gennemfører en uddannelse samt at børnene generelt set klarer sig fagligt dårligere i skolen end deres kammerater med dansk baggrund.

   

  I blandt andet Greve og Dragør Kommuner er der - med opbakning fra bl.a. De Konservative og Socialdemokratiet – allerede vedtaget hjemsendelsespolitikker eller også er sådanne undervejs igennem det politiske niveau.

   

  Dansk Folkeparti mener, at der i en sådan hjemsendelsespolitik bl.a. kan indgå følgende:

  ·         Udgangspunktet for at bo i Vallensbæk Kommune er, at man taler dansk og at danske værdier og love respekteres og tilegnes.

  ·         Der skal ikke være forskel mellem pigers og drenges, mænds og kvinders muligheder for at deltage i fritids- og arbejdslivet og der skal værnes om traditioner som juletræsfester, påskefrokoster, dansk mad i alle kommunens institutioner.

  ·         Kommunen skal styrke oplysningsindsatsen over for herboende indvandrere om muligheden for at vende hjem til oprindelseslandet med økonomisk støtte.

  ·         Udgangspunktet for alle flygtninge, der opholder sig i Vallensbæk, er at de skal vende tilbage og hjælpe med at genopbygge deres hjemland så snart muligheden er til stede.

  ·         Der udarbejdes derfor for hver enkelt flygtning, der kommer til Vallensbæk eller befinder sig i Vallensbæk og ikke har opnået permanent opholdstilladelse, en personlig hjemsendelsesstrategi indeholdende de forudsætninger, der skal være tilvejebragt, før vedkommende kan vende tilbage.

  ·         Såfremt en person med indvandrerbaggrund kommer i kontakt med Jobcenteret f.eks. på grund af ledighed skal vedkommende tilskyndes til at benytte lejligheden til at vende tilbage til sit hjemland.

  ·         Alle indvandrere, der i øjeblikket er ledige, skal af Jobcenteret indkaldes med henblik på en samtale om mulighederne for at rejse hjem.

  ·         Indvandrere, der kommer i kontakt med de sociale myndigheder, som følge af f.eks. børns kriminelle løbebane eller i forbindelse med bekymringssamtaler eller lignende, skal orienteres om og opfordres til at vende hjem.

  Ovenstående inspirationsliste er ikke udtømmende. Andre elementer kan indgå i en hjemsendelsespolitik.

   

  Tilslutning til forslaget indebærer alene, at partierne accepterer ambitionen om en hjemsendelsespolitik ikke tilslutning til ovenstående inspirationsliste.”

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Forslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Forslaget var herefter ikke godkendt.

 • Punkt 21 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Jytte Bendtsen orienterede om følgende:

   

  • Fejring af borgmesterens 25 års jubilæum den 25. april kl. 14-17 i Kultur- og Borgerhuset
 • Punkt 22 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Søren Wiborg spurgte til:

   

  • Mulighed for hjælp med lokaler til foreningen Stop Madspild

   

  Borgmesteren svarede.

   

   

  Martin Nielson spurgte til:

   

  • Om kommunen benytter revisionsfirmaet Ernst & Young, og om en nylig rejst sag mod firmaet får konsekvenser herfor

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 23 Spørgetid

  -

  Der var forud for mødet fremsendt følgende spørgsmål fra en gruppe forældre:

   

  ”På baggrund af den seneste demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutioner den 6. april, hvor 70.000 mennesker på landsplan gik på gaden og ca. 350 i Vallensbæk, ser vi gerne følgene spørgsmål taget op til næste kommunalbestyrelses møde den 23/4-19:

  ·         Hvad vil minimumsnormeringer i daginstitutionerne koste i Vallensbæk?

  ·         Vil forældre betalingen kunne sættes op, for at kunne indføre minimumsnormeringer?

  ·         Kan den høje grad af forældre-tilfredshed fra undersøgelserne i 2016, ikke ses som en stor tilfredshed med personalets indsats og ikke tilfredshed med rammerne og normeringerne i institutionerne?

  ·         Hvordan kan Borgmesteren konkludere noget som helst om forældrenes tilfredshed med hensyn til normeringerne i daginstitutionerne, når de undersøgelser, der er fortaget, udelukkende refererer til personalets kompetencer, og ikke spørgsmål angående om der er nok personale?

  ·         Vi vil gerne opfordre Borgmesteren til et samarbejdet, hvor vi i fællesskab undersøger, hvordan kvaliteten af forældretilfredshedsundersøgelserne kan beskrives og se ud fremover?

  ·         Der er allerede mangel på institutionspladser i distrikt syd og fuld gang i byggeri af nye lejligheder m.m. F.eks. Vallensbæk Byhave, Carolines have, Emiliehave, der skal tiltrække flere børnefamilier.

  1.    Hvordan hænger det sammen, hvis man ikke bygge flere daginstitutioner?

  2.    Er der planer for ny(e) daginstitution (er) i syd?

  ·         Kunne det tænkes at man kunne sætte øvre grænse for hvor mange børn der må være m2/pr stue? Indsatte i fængslerne har 12m2, vores børn er blevet til burhøns - som i øvrigt er blevet taget af hylderne.

  ·         Vi vil gerne invitere Borgmesteren til dialog møde ang. udfordringerne med at Vallensbæk ligger på den 7. dårligste placering med normering i forhold til den anbefalede normering fra BUPL, sammen med BUPL og FOA. Vi vil gerne på baggrund af forældrebeskrivelser, informere for borgmesteren, hvilke oplevelser forældrene står med, og hvilke udfordringer pædagogerne står overfor, samt hvad det giver af udfordringer hos børnene. Vil borgmesteren tage imod denne invitation?”

   

  Borgmesteren besvarede spørgsmålene på mødet.