You are here

Kommunalbestyrelsen - 28-02-2018

Dato: Onsdag den 28. februar 2018 Tid: Kl. 16:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: Mødelokale Havet på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Anette Eriksen og Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

   

  John Sørensen og Niels Tønnesen deltog som stedfortrædere. Niels Tønnesen er Gruppe A’s 2. stedfortræder, men 1. stedfortræder kunne ikke møde.

   

  Nina Lumby var fraværende under den lukkede del af mødet.

   

  Der var udsendt en tillægsdagsorden før mødet.

   

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 TMU - Udbud af rengøring og vinduespolering - prækvalifikation af ansøgere(Lukket)

 • Punkt 3 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene(Lukket)

 • Punkt 4 Forespørgsler fra medlemmerne(Lukket)

 • Punkt 5 ØU - "Automatiske" bevillingsoverførsler fra regnskab 2017 til budget 2018

  Beslutningstema

  Overførsel af ”automatiske” overførsler af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på alle fagudvalgenes områder svarende til et overskud på i alt 50,042 mio. kr.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at der bliver overført et samlet overskud på 20,077 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018 vedrørende den skattefinansierede drift og et samlet overskud på 29,965 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

   

  Fra overførslerne bliver der givet tillægsbevilling til et anlægsprojekt finansieret af overskud på driften. Det drejer sig om 2,5 mio. kr. til Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej. Denne tillægsbevilling fremgår af indstillingspunkterne under anlæg (fra drift til anlæg).

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  Anlæg (fra drift til anlæg)

  • at tillægsbevilling og rådighedsbeløb ved overførsel af overskud på 2,500 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej bliver godkendt

  Drift

  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 3,363 mio. kr. til deltema 1.1 dagtilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 5,382 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,016 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 1,329 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 1,032 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,767 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 1,367 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,002 mio. kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,131 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,307 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,320 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 9,811 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 1,016 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning bliver godkendt

  Anlæg

  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 14,838 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,529 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 3,923 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 8,689 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 1,986 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der søges om at overføre et samlet overskud på 20,077 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018 på konti med automatisk bevillingsoverførsel vedrørende den skattefinansierede drift og et samlet overskud på 29,965 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

  Institutioner, afdelinger og centre har adgang til at overføre budget mellem årene. Herved kan der spares op til projekter, eller en vanskelig økonomisk situation kan håndteres. Ved overførsel af merforbrug eller mindreforbrug på mere end 5 pct. skal der i udgangspunktet udarbejdes en handleplan. Alle overførsler skal godkendes politisk.

   

  Overførsel af budgetmidler fra et budgetår til et andet betyder konkret, at der sker en genbevilling, og dermed er der teknisk set tale om en tillægsbevilling i budget 2018.

   

  På baggrund af resultatet af regnskab 2017 søges der om overførsel af overskud vedrørende drift på 20,077 mio. kr. og overskud vedrørende anlæg på 29,965 mio. kr. til budget 2018 på områder, der efter gældende økonomiske styringsprincipper giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

   

  Børne- og Kulturudvalget

  Der søges om overførsel af overskud på 11,122 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af overskud på 15,367 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Social- og Sundhedsudvalget

  Der søges om overførsel af underskud på 0,467 mio. kr. vedrørende drift. Der søges ikke om overførsel vedrørende anlæg. I de 0,467 mio. kr. indgår en omplacering af driftsbudget på 1,0 mio. kr. til budget 2018 fra deltema 12.2 Administrativ organisation, til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Hjemmeplejen til nedskrivning af underskuddet på 1,167 mio. kr. på baggrund af overtagelse af hjemmehjælp efter en privat leverandørs konkurs i juni 2017.

   

  Teknik- og Miljøudvalget

  Der søges om overførsel af overskud på 0,627 mio. kr. vedrørende drift samt overførsel af overskud på 12,612 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Økonomiudvalget

  Der søges om overførsel af overskud på 8,795 mio. kr. vedrørende drift samt overførsel af overskud på 1,986 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Drift og anlæg

  Der søges overført et samlet overskud på 2,500 mio. kr. fra områder med ikke-automatisk overførselsadgang, jf. næste sag på dette møde. Overskuddet vedrører bufferpuljen. Driftsoverskuddet bliver tilført anlægsprojekt ”Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej” deltema 8.1 Veje og grønne områder med 2,5 mio. kr. Merudgifterne til anlægsprojektet kan primært forklares med udgifter til ekspropriation samt med udgifter til bortkørsel af overskudsjord.

   

  Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende automatiske bevillingsoverførsler.

   

  Handleplaner

  Ved overførsel af merforbrug eller mindreforbrug på mere end 5 pct. skal der i udgangspunktet udarbejdes en handleplan.

   

  Der bliver ikke udarbejdet handleplaner for over- og underskud over 5 pct. af budgettet for så vidt angår fællesudgifter og indtægter, puljer og for administrationen, da disse konti kan have store udsving mellem årene, blandt andet på grund af igangværende projekter og projekter, der skydes mellem årene.

   

  Der er ved regnskab 2017 tre institutioner (Piletræet, Sommerfuglen og Stien) der er berørt af princippet om handleplaner, da alle institutioner har oparbejdet et overskud der ligger ud over de 5 pct. af budgettet. Administrationen anbefaler dog i alle tre tilfælde, at der ikke udarbejdes en handleplan, da overskuddene blandt andet er oparbejdet med henblik på investering, og udgifterne forventes afholdt i budget 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der søges om overførsel af i alt 50,042 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018 vedrørende områder med ”automatisk” overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, fordelt med overskud på 20,077 mio. kr. vedrørende drift og overskud på 29,465 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Anlæg

  Overførsel af anlægsmidler på 29,965 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018 vil give et samlet korrigeret anlægsbudget på 65,426 mio. kr. i 2018, som ligger ca. 18,8 mio. kr. over Vallensbæk Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen i 2018. Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2018 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af økonomiaftalen, sådan at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres.

   

  Tabellen viser nyt korrigeret budget i 2018 i 1.000 kr.

  Beregnet anlægsloft for Vallensbæk Kommune

  46.600

  Korrigeret anlægsbudget 2018

  35.461

  Overførsel af anlægsudgifter til budget 2018

  29.965

  Nyt korrigeret anlægsbudget 2018

  65.426

   

   

  Serviceudgifter 2017

  I budget 2017 er Vallensbæks servicevækstramme på 668,386 mio. kr. KL har efterfølgende i august 2017 udmeldt reviderede ”sigtepunkter” for servicerammen. Det reviderede sigtepunkt skyldes ændrede forudsætninger vedrørende pris- og lønfremskrivning (P/l) og vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet i 2017. Konkret betyder det for Vallensbæk Kommune, at sigtepunktet på servicerammen i forhold til en individuel sanktion er nedjusteret til 666,919 mio. kr.

   

  Vallensbæk Kommune overholder ikke servicevækstrammen i regnskab 2017 set i forhold til det oprindelige budget 2017 og heller ikke i forhold til det reviderede sigtepunkt. Vallensbæk Kommune har således en forbrugsprocent inden for serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget på 100,53 og en forbrugsprocent på 100,75 pct. i forhold til det reviderede sigtepunkt. Regnskabet har en forbrugsprocent i forhold til det korrigerede budget på 97,33 pct.

   

  Den samlede overskridelse på servicevækstrammen i forhold til det oprindelige budget udgør 3,5 mio. kr. og i forhold til KL´s reviderede sigtepunkt 5,0 mio. kr. Da overholdelse af kommunens serviceramme i udgangspunktet måles i forhold til oprindeligt budget er det klart, at udgiftsudviklingen i 2017 på Ishøj-områderne udfordrer dette – dels med tillægsbevillingen ved Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 med godt 11 mio. kr. og dels efterfølgende med merforbruget på 4,0 mio. kr. i regnskab 2017.

   

  Serviceudgifter 2018

  Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at overførselssagerne (”Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2017 til budget 2018” og ”Bevillingsoverførsel fra regnskab 2017 til budget 2018 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang”) i udgangspunktet påvirker kommunens servicevækstramme i 2018 med 21,199 mio. kr., idet der søges overførsel af midler, der medregnes i servicevækstrammen.

   

  De automatiske overførsler fra 2017 til 2018 vedrørende drift ligger på niveau med de automatiske overførsler fra 2016 til 2017 vedrørende drift. Overførslerne vedrørende anlæg ligger markant lavere i 2017 til 2018 i forhold til 2016 til 2017. Faldet i overførsler på anlæg er et udtryk for mange afsluttede anlægsprojekter i 2017.

   

  Automatiske overførsler

  Drift

  Antal anlægsprojekter *)

  Antal anlægsprojekter der overføres

  Anlæg

  2015 til 2016

  14,209 mio. kr.

  30 projekter

  11 projekter

  27,675 mio. kr.

  2016 til 2017

  19,780 mio. kr.

  19 projekter

  14 projekter

  44,748 mio. kr.

  2017 til 2018

  20,077 mio. kr.

  26 projekter

  12 projekter

  29,965 mio. kr.

  *) Anlægsprojekterne kan være flerårige. De samme anlægsprojekter kan derfor indgå over flere år.

   

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

   

  Forvaltningen udarbejder forud for Kommunalbestyrelsens møde et notat om de tre institutioners mindreforbrug.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Punkt 6 ØU - Bevillingsoverførsel fra regnskab 2017 til budget 2018 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang

  Beslutningstema

  Bevillingsoverførsel af over- og underskud fra regnskab 2017 til budget 2018 på områder, der efter gældende økonomiske styringsprincipper ikke automatisk giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

   

  Der søges overført et samlet overskud på 0,106 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018 for så vidt angår den skattefinansierede drift. Derudover søges overført 28,807 mio. kr. vedrørende finansiering (låneoptagelse).

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  Drift 

  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,056 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,050 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

  Finansiering 

  • at overførsel af mindreindtægter på 28,807 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018 vedrørende finansiering (låneoptagelse) bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  På baggrund af resultatet af regnskab 2017 på områder, hvor der ikke er ”automatisk” overførselsadgang mellem årene, søges om overførsel af drift og finansiering til budget 2018 efter ansøgning fra centrene. Områder med ikke-automatisk overførselsadgang dækker typisk over budget på ikke-styrbare områder eller budget til formålsbestemte forhold, hvor der også er budget i efterfølgende år. Det kan f.eks. være budget til kommunens revision og valgafholdelse.

   

  Drift

   

  Børn- og Kulturudvalget

  Der søges om overførsel af overskud på 0,056 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende vandskaden på Birkely og genhusning, hvor der kan forventes udgifter i 2018.

   

  Social- og Sundhedsudvalget

  Der søges om overførsel af overskud på 0,050 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende ubrugte midler til Handicaprådet.   

   

  Økonomiudvalget

  Der søges overført et samlet overskud på 2,500 mio. kr. fra Bufferpuljen, som er placeret på området med ikke automatisk overførselsadgang. Overskuddet bliver tilført anlægsprojekt ”Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej” deltema 8.1 Veje og grønne områder.

   

  Finansiering

   

  Der søges om overførsel af forventet låneoptagelse vedrørende 2017 på 9,959 mio. kr. Låneoptagelsen vedrørende 2017 er budgetlagt i 2017, men søges overført til 2018, da optagelsen sker i første kvartal 2018. Der fremlægges en særskilt sag om låneoptag for 2017 på samme møde som sagerne om overførsler.

   

  Herudover søges om overførsel af budget til låneoptagelse for anlægsprojekter med låneadgang, hvor der overføres anlægsbudget til 2018, med i alt 18,848 mio. kr.

   

  Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der søges om overførsel af overskud vedrørende drift på 0,106 mio. kr. samt mindreindtægter vedrørende finansiering på 28,807 mio. kr. fra regnskab 2017 til budget 2018.

   

  Overførsel af drift på de 0,106 mio. kr. er serviceudgifter. Beløbet bliver derfor medregnet i servicevækstrammen for budget 2018.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Punkt 7 ØU - Optagelse af lån til anlægsprojekter i 2017

  Beslutningstema

  Opgørelse af Vallensbæk Kommunes lånemulighed vedrørende 2017 og beslutning om låneoptagelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at der bliver optaget lån vedrørende 2017 på 9,959 mio. kr.
  • at der bliver optaget lån med variabel rente

  Sagsfremstilling

  En kommune har mulighed for at lånefinansiere en række nærmere afgrænsede udgifter, der er fastlagt i lånebekendtgørelsen. Summen af disse udgifter udgør kommunens låneadgang for et givent år.

   

  Låneoptagelsen vedrørende 2017 er budgetlagt i 2017. Den søges i sagen om ikke-automatiske bevillingsoverførsler fra 2017 til 2018 overført til 2018, da optagelsen sker i første kvartal 2018. Sagen om ikke-automatiske bevillingsoverførsler fra 2017 til 2018 behandles på samme møde som sagen om låneoptagelsen.

   

  Låneoptagelsen foregår i 2018, da låneadgangen for 2017 på en række områder afhænger af kommunens faktiske udgifter i 2017. Låneadgangen kan derfor først opgøres endeligt efter årets afslutning.

   

  Vallensbæk Kommunes låneadgang for 2017 består af følgende dele:

   

  Lån til energibesparende anlæg

  Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere anlægsudgifter til energibesparende formål.

   

  Når der i et budgetforlig vedtages anlægsprojekter til energibesparende formål i Vallensbæk Kommune, bliver der også vedtaget en låneoptagelse som en del af budgetforliget. Der kan være tale om en låneoptagelse svarende til hele anlægsbevillingen eller en andel af anlægsbevillingen, hvis det kun er en del af anlægsprojektet, der vedrører energibesparende formål.

   

  Det budgetterede låneoptag overføres til efterfølgende år i det omfang de udgifter, der kan lånefinansieres også bliver overført til efterfølgende år. Det faktiske låneoptag afhænger altid af de faktisk afholdte udgifter og kan således afvige fra det budgetterede låneoptag.

   

  I 2017 er der afholdt udgifter på fire anlægsprojekter med energibesparende formål.

  • Pilehaveskolen
  • Energispareprojekt renovering Piletræet
  • Energispareprojekt renovering, Rådhus
  • Energirenovering Mejsebo


  De samlede udgifter til de ovenstående anlægsprojekter, der vedrører energibesparende anlæg, udgør 9,959 mio. kr. i 2017. Det indstilles derfor, at der bliver optaget lån for dette beløb i 2018.

   

  Lån til indefrosne ejendomsskatter

  Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere indefrosne ejendomsskatter. I 2017 har indfrielsen af indefrosne ejendomsskatter været betydeligt større end tilvæksten af indefrosne ejendomskatter. Der er derfor ingen låneadgang til dette formål for 2017.

   

  Låneadgangen er opsummeret nedenfor.

   

  Lånemulighed

  Mio. kr.

  Lån til energibesparende anlæg

  9,959

  Låneadgang i alt

  9,959

   

  Lånet optages med en løbetid på 25 år.

   

  Lånet foreslås optaget med variabel rente for at udnytte det aktuelt meget lave renteniveau. Efter lånet er optaget, vil kommunens andel af variabelt forrentede lån ligge på 16 %. Dette er inden for rammerne af Vallensbæks Kommunes finansielle strategi, som indebærer, at lån med variabel rente maksimalt må udgøre 50 % af kommunens samlede gæld.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De forventede konsekvenser for renter og afdrag af låneoptaget for 2017 er indarbejdet i det vedtagne budget 2018-2021.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lånebekendtgørelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendelse.

 • Punkt 8 TMU - Forslag til Støjhandlingsplan 2018

  Beslutningstema

  Forslag til Støjhandlingsplan 2018 for Vallensbæk Kommune godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

  Indstilling

   

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Park-, Vej- og Miljøcenter Ishøj, indstiller,

  • at forslag til Støjhandlingsplan 2018 for Vallensbæk Kommune bliver sendt i otte ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse

  Sagsfremstilling

  Støjhandlingsplan 2018 er den lovpligtige støjhandlingsplan for 2018 – 2023. Den er udarbejdet på baggrund af kortlægning af trafikstøjen i Vallensbæk Kommune i 2017 i forbindelse med den lovpligtige støjkortlægning af større samlede byområder.

   

  Sideløbende med den lovpligtige støjhandlingsplan arbejder forvaltningen i Vallensbæk Kommune med at udarbejde et udkast til en helhedsorienteret handlingsplan for nedbringelse af trafikstøj som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2017. Forvaltningen vil i arbejdet med den helhedsorienterede handlingsplan sørge for involvering af kommunalbestyrelse, borgere og virksomheder. I handlingsplanen skal indgå en række input, herunder Rambølls rapport om støjafskærmning langs Holbækmotorvejen eller input fra en anden teknisk rådgiver og input fra borgerinitiativer som ”Nej til Trafikstøj” og firmaet Jord.dk m.fl. Den helhedsorienterede handlingsplan for nedbringelse af trafikstøj vil, når den er klar, blive forelagt til politisk godkendelse.

   

  Støjindsatsen står dermed på to ben: Den lovpligtige Støjhandlingsplan 2018 og den helhedsorienterede handlingsplan for nedbringelse af trafikstøj.

   

  Det er Støjhandlingsplan 2018, der nu bliver fremlagt til godkendelse.

   

  Støjhandlingsplan 2018

  Støjkortene viser, at en stor del af støjgenerne i Vallensbæk Kommune stammer fra motorvejene og togbanerne. Det er Vejdirektoratet, der er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplaner for motorvejene.

   

  På baggrund af støjkortlægningen er der udarbejdet et forslag til støjhandlingsplan gældende for perioden 2018-2023. Denne støjhandlingsplan indeholder alene et objektivt billede af, hvor i kommunen der er problemer med støjniveauer, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

   

  I støjhandlingsplanen for Vallensbæk Kommune er der beskrevet mulige indsatsområder, der kan komme på tale i forbindelse med reduktionen af trafikstøjen fra de kommunale veje. Det er bl.a. anvendelse af støjreducerende asfaltbelægning for veje med en hastighedsbegrænsning på over 50 km/t., lukning af huller i støjvolden ved Holbækmotorvejen og forlængelse af støjskærm langs Søndre Ringvej med 650 meter.

   

  Støjbekæmpelsesforanstaltninger i de næste fem år
  Støjhandlingsplanen peger på disse initiativer de næste fem år:

   

  Støjsvag asfalt (2018 +)

  Som udgangspunk vil der i forbindelse med fornyelse af asfaltbelægninger blive skiftet til støjreducerende asfaltbelægning for veje med en hastighedsbegrænsning på over 50 km/t.

  Støjinitiativ (2018)

  Støjen fra Holbækmotorvejen overstiger mange steder og ved mange boliger de 58 dB, som er grænseværdien for, hvornår man er støjplaget. Kommunen ønsker at lede cyklister og fodgængere igennem de rekreative områder, som præger kommunen. Derfor ledes de to steder under motorvejen og den kommende Ringstedbane. Dette medfører, at man har været nødt til at lave huller i støjvolden, som støjen så kan sprede sig igennem.

  Kommunalbestyrelsen har afsat 1 mio. kr. til at få lukket disse huller. Det færdige produkt forventes at være en støjdæmpende foranstaltning på to udvalgte punkter, for at reducere støjniveauet fra trafikstøjen fra Holbækmotorvejen og Ringstedbanen.

   

  Forlængelse af støjskærm på Sdr. Ringvej 650 m (2021)

  Støjskærmen, der er opsat langs otte boliger på Søndre Ringvej, kan forlænges med 650 m. Skærmen er produceret af aflagte vindmøllevinger og genbrugsplast.

  Støjskærmen på Søndre Ringvej forlænges tidligst omkring 2021 i overensstemmelse med budgetforliget om budget 2018.

   

  Derudover er der fra 2017-2020 årligt afsat 300.000 til en pulje (Silent City), der kan finansiere lokale støjinitiativer i Vallensbæk Kommune samt sikre fokus på støjproblematikker i kommunen. 

   

  Ishøj Kommune, Park-, Vej- og Miljøcenter anbefaler, at det udarbejdede forslag til Støjhandlingsplan sendes i offentlig høring i otte uger, inden den bliver forelagt til endelig godkendelse.

   

  Støjhandlingsplanen skal skabe grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener, som støj kan have på mennesker. Påvirkning af ekstern støj kan ifølge WHO’s undersøgelser medfører kommunikationsbesvær, hovedpine, forhøjet blodtryk og lignende og være medvirkende årsag til bl.a. psykiske sygdomme og indlæringsproblemer.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er afsat 1 mio. til et støjinitiativ i 2018. Derudover vil driftsudgifterne i forbindelse med anvendelse og vedligeholdelse af støjsvag asfalt stige. Der vil desuden være en egenbetaling i forbindelse med forlængelse af støjskærmen på Søndre Ringvej.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen har sammenhæng med visionen om et grønt byliv med central beliggenhed (delvision 2) og en fremtidssikret infrastruktur (tema 2).

  Kommunikation

  Den offentlige høring annonceres på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og på kommunens Facebook side.

   

  Det planlægges, at høringen suppleres med arrangementer for borgere i Vallensbæk Kommune, hvor man i fællesskab kan drøfte støj, udfordringerne herved og støjhandlingsplanen.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, Bek. nr. 1065 af 12/092017.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2018

  Anbefales idet følgende præciseres, 

  • At der ved fornyelse af asfaltbelægninger anvendes støjreducerende asfalt på veje, hvor hastighedsbegrænsningen er på 50 km/t og derover
  • At en løsning på støjbelastningen fra underføringen af Vejlegårdsstien under Køge Bugt Motorvejen medtages i den helhedsorienterede handlingsplan for nedbringelse af trafikstøj.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales, idet følgende præciseres (i stedet for Teknik- og Miljøudvalgets præcisering):

   

  • At der ved fremtidige anlægs- og renoveringsarbejder på vejanlæg, som involverer asfaltbelægning, altid skal følge et økonomisk overslag på opgradering til støjdæmpende belægning (reparationer undtaget)
  • At en løsning på støjbelastningen fra motorvejen ved underføringen af Vejlegårdsstien under Køge Bugt Motorvejen ved bebyggelsen Egeskovvej 21-61 medtages i den helhedsorienterede handlingsplan for nedbringelse af trafikstøj
  • At denne støjhandlingsplan ikke udelukker, at der i de kommende fem år kan komme yderligere initiativer med henblik på støjbekæmpelse

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendt med Økonomiudvalgets præcisering.

 • Punkt 9 TMU - Ændring i hovedregnvandsledning fra Højstrupparken til Store Vejleå

  Beslutningstema

  HOFOR foreslår en ændring af forløbet af det planlagte bassinrør til regnvand fra Højstrupparken til Store Vejleå.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at HOFORs løsningsforslag (tracé 3) bliver godkendt, og at kommunen stiller de nødvendige arealer på matrikel 10g til rådighed for projektet

  Sagsfremstilling

  HOFOR foreslår at ændre forløbet af det planlagte bassinrør til regnvand fra Højstrupparken til Store Vejleå.

   

  HOFOR’s første forslag til en alternativ ledningsføring blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2017, men blev ikke godkendt.

   

  Det var planlagt at udlede regnvand til Store Vejleå før broen ved sammenfletningen af Søndre Ringvej og Vallensbæk Strandvej. HOFOR foreslår, at udledningen flyttes til et forløb i Højstrupvej, forløbende fra bassinet mod øst til adgangsvejen til Højstrupparken, videre mod syd ad Højstrupvej til rundkørslen i Vallensbæk Strandvej, hvor den fortsætter langs den sydøstlige side af Vallensbæk Strandvej frem til engarealet øst for St. Vejleå.


  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 2015 Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2022 for Vallensbæk Kommune.

   

  Tillægget omfatter etablering af en ny hovedregnvandsledning fra Højstrupparken til Store Vejleå langs Søndre Ringvej. Ledningen vil få højere kapacitet og kan fungere som bassin for regnvand ved ekstremregn. Ledningen kan derfor erstatte regnvandsbassinet ved Højstrupparken.

   

  I spildevandstillægget lægges der op til, at hovedregnvandsledningen vil få udløb til Store Vejleå ved det eksisterende bygningsværk til udløbet ved Åsvinget, der ligger på kommunens grund med spejderhytten.

   

  HOFOR’s forslag til ændring

  HOFOR har et ønske om at ændre ledningens forløb, idet det oprindelige forslag har en række ulemper:

   

  1) St. Vejle Å føres under Ishøj Strandvej i en 80 meter lang tunnel. I underføringen aflejres i dag store mængder sand mv. grundet den lave vandhastighed. Det er derfor at foretrække, at tilførsel af regnvand sker nedstrøms tunnelen fremfor opstrøms.

   

  2) Tidsplanen for projektet ville være afhængig af anlægsarbejderne for Letbanen, hvilket ville medføre en meget stram tidsplan for projektering og udførelse.

   

  3) Projektet ville i anlægsfasen give trafikale problemer i forbindelse med krydsningen af Søndre Ringvej (v. Svenstrupvej) og Vejlegårdsvej. Begge veje er stærkt trafikerede.

   

  4) På strækningen langs Åsvinget skulle ledningen ligge på privat grund, og ville give vanskelige adgangs- og parkeringsforhold for de berørte beboere, da anlægsarbejderne vil ske meget tæt på ejendommen. Hvis der skulle ske spunsning, kan der være risiko for skader på ejendommen.

   

  Som sagt blev HOFOR’s første forslag til en alternativ ledningsføring ikke godkendt af Teknik- og Miljøudvalget ved behandlingen den 5. december 2017. Det oprindelige forslag er vist som tracé 1 på kortet nedenfor.

  HOFOR har herefter udarbejdet 2 nye alternative forslag til ledningsføring: tracé 2 og 3.

   

   

   

  Løsningsforslag tracé 2

  Her føres ledningen ved krydsningen af Vejlegårdsvej over i den modsatte side af Søndre Ringvej og til et nyt udløbspunkt syd for Ishøj Strandvej/Vallensbæk Strandvej.

   

  Fordele:

  • Dette forslag vil undgå at lede mere vand igennem tunnelen under Ishøj Strandvej/Vallensbæk Strandvej og samtidig løse problemstillingerne ved Åsvinget.

  Ulemper:

  • Tidsplanen for projektet er afhængig af anlægsarbejderne for Letbanen, hvilket medfører en meget stram tidsplan for projektering og udførelse.
  • Der er en betydelig usikkerhed forbundet med underføringen af ledningen ved flyover ved Søndre Ringvej. Broens fundamenter kan i praksis gøre denne ledningsføring umulig eller vanskelig og dermed dyr.
  • Forslaget giver flere trafikale gener i anlægsperioden, da Søndre Ringvej nu skal krydses to gange, og da Vejlegårdsvej stadig skal krydses.

  Løsningsforslag tracé 3

  Her flyttes ledningen til et forløb i Højstrupvej, forløbende fra bassinet mod øst til adgangsvejen til Højstrupparken, videre mod syd ad Højstrupvej til rundkørslen i Vallensbæk Strandvej, hvor den fortsætter langs den sydøstlige side af Vallensbæk Strandvej frem til engarealet øst for St. Vejleå. Her fra bliver der etableret en åben grøft frem til St. Vejleå. Engarealet på matr.nr. 10g er ejet af Vallensbæk Kommune.

   

  Fordele:

  • Forslaget undgår at skulle lede mere vand igennem tunnelen under Ishøj Strandvej/Vallensbæk Strandvej.
  • Projektet er tidsmæssigt uafhængigt af anlægsarbejderne i Letbanen.
  • Løsningen vil give færre trafikale gener i anlægsfasen, idet Højstrupvej ikke har gennemkørende trafik. Det forventes at være muligt at anvendes Højstrupparken som tilkørselsvej til området, når der arbejdes i Højstrupvej.
  • Projektet vil medføre, at der helt eller delvis vil blive plads til vand fra ny letbane ved Åsvinget.

  Ulemper:

  • Der vil være trafikale gener i anlægsperioden ved krydsningen af rundkørslen i Vallensbæk Strandvej, men disse vurderes at være af mindre omfang.

  Det er HOFOR’s vurdering, at tracé 3 vil afhjælpe de hydrauliske forhold ved underføringen af St. Vejle Å og give en mindre presset tidsplan og samtidig medføre færrest gener i anlægsfasen, da løsningen ikke afhænger af anlægsarbejder i forbindelse med letbanen.

   

  HOFOR forventer, at projektændringen kan holdes inden for samme anlægsøkonomi som det forløb, der allerede er planlagt.

   

  I Højstrupvej er der i dag en eksisterende ledning fra 1964, der afleder regnvandet fra ejendommene. I hvilket omfang den nye ledning vil erstatte den eksisterende er ikke afklaret og afhænger bl.a. af pladsforholdene og hvilken dybde ledningerne ligger i.

   

  På baggrund af HOFOR’s redegørelse anbefaler Center for Teknik løsningsforslaget med tracé 3.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  HOFOR forventer, at ændringen er udgiftsneutral for både kommunen og forbrugstakster. Økonomien fastlagt i Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014 er fortsat gældende ramme for projektet.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter tema 1 ”Vi er energieffektive og forebygger klimaforandringer”, hvor der er fokus på samarbejde med bl.a. forsyningsselskaber om de effektive løsninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vallensbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2022, Tillæg nr. 1.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Punkt 10 TMU - Fugletårn i Vallensbæk Mose

  Beslutningstema

  Godkendelse af projektet ’Fugletårn i Vallensbæk Mose’.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at projektet ”Fugletårn i Vallensbæk Mose” bliver godkendt

  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2018 på deltema 8.1 Veje og grønne områder til anlægsprojekt ”Fugletårn i Vallensbæk Mose”

  • at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -600.000 kr. i 2018 på deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende tilskud til anlægsprojekt ”Fugletårn i Vallensbæk Mose”

  Sagsfremstilling

  Center for Teknik har i et samarbejde om fundraising med Center for Beskæftigelse sendt ansøgninger til fire udvalgte fonde for at søge midler til at finansiere et fugletårn i Vallensbæk Mose. Projektet med fundraising er beskrevet i projektbeskrivelsen ’Et kig på Naturen – multianvendeligt fugletårn i krydsfeltet mellem analog og digital formidling i Vallensbæk Mose’. Se bilag 1. Ønsket om et fugletårn i Vallensbæk Mose har været udtrykt i flere sammenhænge herunder af Friluftsrådet, som er repræsenteret i Lokal Agenda 21-rådet.

   

  Der er mange fine naturværdier i Vallensbæk Mose, som borgerne kan nyde fra et fugletårn. Der er mange usædvanlige trækfugle og en rig flora og fauna.

   

  Tårnet skal medvirke til at fremme nysgerrighed og viden om dyre- og plantelivet i Vallensbæk Mose. Der skabes nye friluftsmuligheder, som er attraktive for alle borgere, og som giver oplevelser og variation til Mosen. Det multianvendelige fugletårn skal understøtte mangfoldigheden og tilgængeligheden, skabe inkluderende fællesskaber og et nyt naturrum for borgerne. Et dybereliggende formål er at skabe fordybelse, bevægelse og aktivitet for alle borgere i Vallensbæk, uanset alder og bevægelsesform.

   

  Et kodeord i projektbeskrivelsen er den maksimale tilgængelighed digitalt, analogt og fysisk. Det skal være muligt også for handicappede at komme op over jorden og kigge ud over landskabet. Der skal være oplysende skilte på stedet om Vallensbæk Moses naturhistorie, geologi, flora og fauna. Der skal eksperimenteres med digital anskueliggørelse via smartphones.

   

  Det cirka fire meter høje fugletårn er tænkt placeret, hvor stien, der begynder for enden af Lundbækvej, slår et sving mod kommunegrænsen. Se bilag 2.

   

  Der er søgt midler hos Miljø- og Fødevareministeriet, Aage V. Jensen Naturfond, Friluftsrådet og 15. Juni Fonden. Der er meddelt støtte på 300.000 kroner fra Friluftsrådet og 300.000 kroner fra 15. Juni Fonden.

   

  Videre proces

  Intentionen er, at fugletårnet bliver til i et tæt samarbejde mellem de involverede kommunale fagcentre i Vallensbæk Kommune og unge mennesker i kommunen herunder Ungdomsskolen. Projektet vil også have et beskæftigelsesrettet fokus, da Projekt Lundbækvej også deltager i samarbejdet.

   

  Der er nedsat en projekt- og arbejdsgruppe med medlemmer fra Center for Teknik (Projekt Lundbækvej, Vej & Park og Trafik, Plan og Byg), Center for IT og Digitalisering, Center for Børn og Unge, Center for Pleje og Omsorg, og Center for Sundhed, Kultur og Fritid. Gruppen vil løbende sørge for inddragelse af potentielle brugere af tårnet.

   

  Projekt- og arbejdsgruppen udarbejder i fællesskab indholdet i ’Fugletårn i Vallensbæk Mose.’ Blandt projektdeltagerne er der vidt forskellig viden om både byggeri, natur og digital og fysisk tilgængelighed, pædagogisk indhold og daglig drift.

   

  Tidsplan

  Projekt Fugletårn i Vallensbæk Mose er planlagt til at skulle være færdigt i august-september 2018 med efterfølgende afrapportering til de to bevilgende fonde.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Friluftsrådet og 15. Juni Fonden bidrager til projektet med i alt 600.000 kroner. Vallensbæk Kommune bidrager med den medgåede tid hos medarbejderne, og det omfatter ud over deltagelse i projekt- og arbejdsgruppe også revision og endelig afrapportering og formidling af projektet til fondene. Det forventes, at udgifterne kan afholdes inden for de midler, der er til rådighed.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen har sammenhæng med tema 3, Grønne områder og urbanisering i balance og deltemaet herunder, at bruge vores arealer, både byrum og grønne områder til aktiviteter, kunst og fritidsoplevelser.

  Kommunikation

  Projektet vises på kommunens hjemmeside og Facebook. De to bevilgende fonde bliver orienteret undervejs med tekst og fotos.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Punkt 11 SSU - Etablering af fælles akutfunktion (efter høring)

  Beslutningstema

  Forslag om etablering af fælles akutfunktion i samarbejde mellem Vallensbæk, Albertslund, Glostrup og Høje-Taastrup kommuner med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes eksisterende akutfunktion.

   

  Forslaget fremlægges til beslutning efter høring i Ældrerådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at forslag om etablering af en fælles akutfunktion i samarbejde med tre andre kommuner bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 477.000 kr. i 2018 til akutfunktion under deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -477.000 kr. i 2018 til aktivitetsbestemt medfinansiering under deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehus bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den fortsatte opgaveoverdragelse fra hospitaler til kommuner er kommunerne pr. 1. januar 2018 forpligtede til at have en kommunal akutfunktion. Ligeledes er kommunerne forpligtet til at efterleve en række krav, som fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for de kommunale akutfunktioner, der udkom i april 2017 gældende fra januar 2018. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommuner med et mindre borgergrundlag indgår i tværkommunale samarbejder om varetagelsen af opgaver i akutfunktionen.

   

  Kommunale akutfunktioner er et tilbud til patienter, der ikke har behov for en hospitalsindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. Sundhedsstyrelsen har udgivet en kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

   

  I forlængelse af dette har Vallensbæk, Albertslund, Glostrup og Høje-Taastrup kommuner udarbejdet et forslag til et tværkommunalt samarbejde om de kommunale akutfunktioner med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes eksisterende akutfunktion, som har eksisteret siden maj 2015.

   

  Forslag til etablering af en fælles akutfunktion har været i høring hos Ældrerådet.

   

  Formålet med en kommunal akutfunktion er at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, som understøtter kommunernes øvrige arbejde med tidlig opsporing. Dette bidrager til at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Formålet med den kommunale akutfunktion er også at kunne levere opfølgning på hospitalets pleje- og behandlingsindsats – med tidligere hjemtagning af komplekse borgere, som fortsat har brug for en særlig sygeplejefaglig indsats. Herved opnås kortere indlæggelsestid og en øget livskvalitet for borgerne.

   

  Den primære målgruppe for de kommunale akutfunktioner er den ældre, medicinske borger, men akutfunktionen kan også varetage andre målgrupper med behov for særlige sygeplejeindsatser inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

   

  Tværkommunalt samarbejde om akutfunktionen

  De fire kommuner vil gerne indgå et tværkommunalt samarbejde om akutfunktionen, da det giver et større borgergrundlag, som kan være med til at sikre forudsætningerne for et kompetent og veldrevet akutteam med høj kvalitet for borgerne. Dette særligt i kraft af, at et tværkommunalt samarbejde:

  ·       øger muligheden for at sikre rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere til akutfunktionen

  ·       sikrer, at medarbejdernes kompetencer inden for særlige sygeplejeindsatser vedligeholdes og udvikles

  ·       sikrer lavere driftsomkostninger, end hvis hver kommune skulle etablere og drifte deres egen akutfunktion


  Derudover er disse fire kommuner placeret sammenhængende rent geografisk og har et vejnet, der understøtter et tværkommunalt samarbejde.

   

  Den Fælles Akut Funktion, herefter forkortet FAF, vil være bemandet i tidsrummet 7:30-23. I Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard indgår en forpligtelse til, at kommunerne skal kunne levere akutte sygeplejeydelser hele døgnet. Hvis en borgers forløb med FAF mod forventning ikke kan afgrænses til uden for nattetimerne, vil FAF sikre, at den lokale kommunes hjemmesygeplejersker oplæres i at kunne varetage indsatsen om natten.

   

  Det har fungeret på samme måde i Høje-Taastrup Kommunes akutfunktion indtil nu. Skulle der mod forventning alligevel opstå en akut situation om natten, så handler plejepersonalet, som de altid har gjort, og kontakter 1813 eller 112, afhængig af situationens karakter. Der vil løbende blive fulgt op på, om det giver problemer, at FAF ikke dækker nattetimerne.

   

  Organisering og vilkår for den tværkommunale akutfunktion

  Forslag til principper for samarbejdsaftalen mellem Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup og Vallensbæk Kommune vedrørende en fælles akutfunktion.

  1.   Særlige sygeplejeindsatser for borgere i de fire kommuner


  Det tværkommunale akutteam skal sikre, at borgerne i de fire kommuner i tidsrummet 7:30-23 har adgang til særlige sygeplejeindsatser ved behov, som defineret i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

  2.   Fleksibel organisering i et tværkommunalt samarbejde, der støtter op om øvrige sygeplejefaglige ydelser


  Den tværkommunale akutfunktion bliver forankret i Høje-Taastrup Kommune, da det er en videreudvikling af Høje-Taastrup Kommunes allerede eksisterende akutteam. Dog vil akutteamet fremadrettet fungere på lige fod i alle fire kommuner, med de enslydende samarbejdsaftaler kommunerne imellem.

   

  Hver af de fire kommuner har ansvaret for at visitere akutindsatserne til borgerne, mens FAF udelukkende varetager udfører-opgaven hos borgerne. Samarbejdet omkring den særlige sygeplejeindsats sker således i tæt samarbejde mellem den pågældende kommunes hjemmesygepleje og akutteamet.

   

  Der etableres et chefforum med repræsentanter fra alle fire kommuner, som sikrer, at alle parter er involverede i forhold til at træffe overordnede beslutninger vedr. udvikling af funktionen og budgettet/økonomien.

   

  FAF vil indgå samarbejdsaftale med hospitalerne og indgå i relevante samarbejder og faglige netværk med omegnskommunerne.

  3.   Gennemsigtig økonomimodel


  Omkostningerne forbundet med den fælles akutfunktion omfatter etableringsomkostninger, faste driftsomkostninger samt variable driftsomkostninger. Udgifterne til den tværkommunale akutfunktion fordeles mellem de fire kommuner på baggrund af kommunernes indbyggertal.

   

  Høje-Taastrup Kommune har lagt op til, at aftalen skal kunne opsiges med ni måneders varsel til udgangen af året. Det giver en lang opsigelsesperiode. Social- og Sundhedsudvalget besluttede derfor ved behandlingen af sagen inden høringen, at det bliver præciseret, at samarbejdsaftalen kan opsiges med 9 måneders varsel.

   

  Samarbejdsaftalen kan genforhandles, hvis en af parterne vurderer, at væsentlige forudsætninger for indgåelse af samarbejdsaftalen har ændret sig. Aftalen kan dog tidligst kræves genforhandlet et år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

   

  Høje-Taastrup Kommune udarbejder en årlig statusrapport med en statistisk oversigt over de leverede ydelser, behandlede borgere samt en gennemgang af årsregnskabet, som forelægges kommunalbestyrelser og byråd i Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner.

   

  Samarbejdsaftalen vil blive underskrevet af direktører i de fire kommuner og vil kunne træde i kraft umiddelbart efter, at samarbejdet er godkendt i de involverede kommuner.

   

  Ældrerådets høringssvar

  Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

  Ældrerådet er som udgangspunkt tilfredse med, at der bliver etableret en akutfunktion. Det vil give et løft for borgerne, når hele akutfunktionen er implementeret i hjemmeplejen, og samarbejdet med hospitalerne, lægerne og andre behandlingssystemer fungerer efter hensigten.

   

  Ældrerådet undrer sig over, at der ikke er indgået en aftale med Ishøj kommune, da Vallensbæk Kommune har et samarbejde med dem på flere områder.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at Ishøj Kommune ønsker at etablere sin egen akutfunktion.

   

  Ældrerådet bemærker endvidere, at forslaget til akutfunktionen ikke lever helt op til Sundhedsstyrelsens krav i kvalitetsstandarden for kommunale akutfunktioner. Det fremgår af kvalitetsstandarden, at ordningen skal være døgnbemandet.

   

  Forvaltningen vurderer ikke, at det er nødvendigt med natdækning i akutfunktionen. Som beskrevet oven for i afsnittet omkring det tværkommunale samarbejde, vil sygeplejerskerne i akutfunktionen sikre, at den lokale kommunes medarbejdere oplæres i at varetage indsatsen om natten.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er søgt midler gennem Sundhedsstyrelsens pulje ”videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Ansøgningen er godkendt, og midlerne skal bidrage til at optimere opstarten af det tværkommunale samarbejde.

   

  Der er desuden afsat midler i finansloven til at sikre den kommunale akutfunktion.

   

  De samlede drifts- og etableringsomkostninger for den fælles akutfunktion i 2018 er 6.179.587 kr. Med tilskuddet fra Sundhedsstyrelsens pulje, vil omkostningerne være 4.786.083 kr. fordelt på de fire kommuner.

   

  I 2019 og frem vil de samlede omkostninger udgøre 5.207.806 kr. årligt.

   

  Af det vedlagte bilag ”Udgifter til etablering og drift af fælles tværkommunal akutsygeplejefunktion” fremgår budgettet for etablering og drift af den fælles tværkommunale akutsygeplejefunktion.

   

  Udgifter for Vallensbæk Kommune

  Administrationen forventer, at udgifterne til akutfunktionen vil være 477.000 kr. i 2018 for Vallensbæks vedkommende – beregnet ud fra en forventet opstartsdato den 1. april 2018.

   

  Merudgiften i 2018 på 477.000 kr. under deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vil blive finansieret af aktivitetsbestemt medfinansiering under deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehus.

   

  I 2019 vil den forventede udgift til akutfunktionen være 706.000 kr. årligt. Udgiften vil blive indarbejdet i Budget 2019 og vil delvist være finansieret af bloktilskud på 433.000 kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Der bliver udarbejdet informationsmateriale.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Punkt 12 SSU - Udbygning af Pilehavehus med to blokke

  Beslutningstema

  Proces for udbygning af Pilehavehus med to blokke.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at den vedlagte projektbeskrivelse danner rammen for det videre arbejde med udbygning af Pilehavehus

  • at udkast til tids- og procesplan bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der blev i forbindelse med det vedtagne budgetforlig for 2018 afsat 2,54 mio. kr. i grundkapitalindskud til opførelse af nye ældreboliger i tilknytning til Pilehavehus.

   

  Budgetforliget beskriver ønsket om etablering af to nye tidssvarende boligblokke med otte boliger i hver.

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar Helhedsplan for Nordmarken, hvor der inviteres til en åben proces og hvor der arbejdes med placeringen af en ny daginstitution, en udvidelse af Pilehavehus og en klub mv., så placering og udformning bliver til i et samarbejde med borgere og interessenter. Byggeriet af de nye ældreboliger indgår i og koordineres med udarbejdelsen af Helhedsplan for Nordmarken.

   

  Der lægges op til borger- og brugerinddragelse igennem hele planlægnings- og byggeprocessen. Løbende dialogmøder afholdes i Pilehavehus hvor både beboere, personale og borgere i almindelighed inviteres.

   

  Det skal afklares, hvilke boligtyper boligblokkene skal indeholde og hvor stort et serviceareal, der skal være til de nye boliger. Der er mulighed for, at nogle af ældreboligerne bliver til ægtefælleboliger.

  Udarbejdelse af Helhedsplan for Nordmarken, herunder for det samlede område ved Pilehavehus og Birkely, er i gang. For at udvidelsen af Pilehavehus kan ske, skal der udformes en ny lokalplan for området. Helhedsplanen vil sammen med en ny lokalplan skabe rammerne for en god sammenhængende udvikling.

   

  Center for Teknik vil gå i gang med at udarbejde en ny lokalplan for Pilehavehus.

   

  Der er udarbejdet oplæg til samlet tids- og procesplan for projektet frem til forventet ibrugtagning af boligerne i oktober 2020. Tids- og procesplan er med forbehold for afklaring af de planmæssige forhold. Foreløbig tids- og procesplan vedlægges som bilag 1. 

   

  Der vil i løbet af foråret 2018 blive gennemført et miniudbud af totalrådgivning.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er i budget 2018 disponeret 2,54 mio. kr. til udvidelse af Pilehavehus.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Udbygningen af Pilehavehus er i tråd med visionen om fremtidens bolig by, som sætter mennesket i centrum uanset alder, og er i tråd med delvision 3, om fokus på sundhed, forebyggelse og tidlig indsats. Endvidere tema 4 som omhandler sundhed gennem forebyggelse og med fokus på at understøtte borgere med et særligt behov.

  Kommunikation

  Der vil løbende blive kommunikeret om projektet.

  Retsgrundlag

  Byggeprojektet udføres i henhold til kommende lokalplan, bygningsreglement og lov om almene boliger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Punkt 13 BKU - Ny daginstitution i nord

  Beslutningstema

  Godkendelse af proces for etablering af daginstitution i Vallensbæk nord.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at der bliver etableret en tværorganisatorisk bygherreorganisation med Center for Teknik som projektleder, der i samarbejde med fagcentre og brugere udmønter beslutning om etablering af ny daginstitution i nord

  • at byggeriet af den nye daginstitution bliver udbudt i totalentreprise, med forudgående arkitektkonkurrence

   

  Efter behandlingen i Børne- og Kulturudvalget er der tilføjet projektbeskrivelse og orientering om forsikring som bilag.

  Sagsfremstilling

  I Budget 2018 er der afsat midler til etablering af en ny daginstitution i nord.

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2018 proces for Helhedsplan for Nordmarken, hvor der inviteres til en åben proces, og hvor der arbejdes med placeringen af en ny daginstitution, en udvidelse af Pilehavehus, en klub mv., så placering og udformning bliver til i et samarbejde med borgere og interessenter. Møller og Grønborg er som rådgiver tilknyttet helhedsplan nord, og rådgiver i den forbindelse om infrastruktur.

   

  Byggeriet af den nye daginstitution planlægges udbudt i totalentreprise, med forudgående arkitektkonkurrence.

   

  Byggeriet af den nye daginstitution indgår i og koordineres med udarbejdelse af Helhedsplan for Nordmarken. Der indgås en aftale med et rådgiverfirma om at bistå Vallensbæk Kommune med udarbejdelse af et byggeprogram, som tager udgangspunkt i funktionskrav. Byggeprogrammet skal bruges til at indbyde rådgivere til en arkitektkonkurrence.

   

  Der lægges op til borger- og brugerinddragelse igennem hele planlægnings- og byggeprocessen. Der bliver holdt løbende dialogmøder, hvor både bestyrelse, forældre, personale og borgere i almindelighed bliver inviteret og har mulighed for at komme med forslag til projektet. Daginstitutionen forventes at stå færdig i 2019.

   

  Dommerpanelet i arkitektkonkurrencen vil komme til at bestå af repræsentanter fra bestyrelsen, repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og ansatte i kommunen. 

   

  Det vil være Kommunalbestyrelsen, der efter indstilling fra dommerpanelet, skal tage endelig stilling til projektets udformning.

   

  Kapaciteten i den nye daginstitution vil være 19 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn. Det er en udvidelse af kommunens kapacitet med 6 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser i forhold til den gamle institution Birkely.

   

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. december 2017 nedrivningen af den tidligere daginstitution Birkely, der ikke længere var brugbar på grund af omfattende vandskade.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I Budget 2018 har Vallensbæk Kommunalbestyrelse besluttet at etablere en ny daginstitution i nord. Anlægsbevillingen er på 16.600.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019. Anlægsbevillingen er givet til opførelse af den nye bygning og nyt inventar, indretning mm. Nedrivningen af bygninger fra det tidligere Birkely indgår i anlægsprojektet og anslås at koste 550.000 kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Den nye daginstitution understøtter visionen om ”Det hele menneske i fremtidens boligby”, delvisionen ”Et udviklende børne- og ungeliv”, og ”Bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling”.

  Kommunikation

  Der udarbejdes særskilt kommunikationsplan for samarbejdet mellem brugere og bygherreorganisation gennem alle byggeriets faser, dvs. fra projektafklaring til drift og brugerevaluering.

  Retsgrundlag

  Byggeprojektet udføres i henhold til gældende udbudsregler og indkøbspolitik, lokalplan og Bygningsreglement.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 07-02-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Punkt 14 BKU - Kompetence til at behandle klager over mobning - høringssvar

  Beslutningstema

  Alle skoler skal som følge af etablering af national klageinstans mod mobning per 1. august 2017 udarbejde en antimobbestrategi og et værdiregelsæt sammen med en strategi til forebyggelse af digital mobning.

  Skolebestyrelserne er blevet hørt i sagen om antimobbestrategi mm., og der skal nu tages stilling til, hvem der skal have kompetencen til at behandle sager om mobning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at forslag om at kompetencen til at behandle klager over mobning på skolerne bliver delegeret til Center for Børn og Unge på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne

  • at Børne- og Kulturudvalget to gange årligt bliver orienteret om antal sager, typer af sager og håndtering af disse på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne

  Sagsfremstilling

  Alle skoler skal som følge af etablering af national klageinstans mod mobning herunder undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal der indgå en antimobbestrategi, som skal målrette skolens arbejde mod mobning samt en strategi til forebyggelse af digital mobning.

   

  Den 6. december 2017 behandlede Børne- og Kulturudvalget sagen om antimobbestrategi, værdiregelsæt mm.

   

  Forslaget, der blev sendt i høring, handler om, at kompetencen til at behandle klager over mobning på skolerne, bliver delegeret til Center for Børn og Unge og at Kommunalbestyrelsen bliver orienteret om sagerne to gange om året.

   

  Alle indkomne høringssvar er samlet i tabellen nedenfor sammen med forvaltningens vurdering.

   

  Høringssvarene er desuden vedlagt som bilag i deres fulde længde.

   

  Skolebestyrelse

  Høringssvar

  Vurdering fra Center for Børn og Unge

  Mulig handling

  Pilehaveskolen

  ”Skolebestyrelsen har på sit møde den 10. januar drøftet Børne- og Kulturudvalgets forslag om delegering af klagegangen til CBU.

   

  Bestyrelsen tager forslaget til efterretning, og mener at centeret vil være den rette klageinstans.

   

  Ligeledes tror og håber bestyrelsen at halvårsorienteringen til BKU vil være tilstrækkelig, da vi håber at antallet af klager bliver meget begrænset”.

  Ingen bemærkninger.

  Ingen handling.

  Vallensbæk Skole

  ”Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har på møde behandlet fremsendte høringsbrev.

   

  Skolebestyrelsen anbefaler, at kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at behandle klager over mobning på skolerne til CBU. Og at distriktslederen inddrages i behandling af klagen.

   

  Skolebestyrelsen anbefaler, at Børne- og Kulturudvalget bliver orienteret om antallet af sager to gange om året i juni og december.

   

  Skolebestyrelsen ønsker at påpege, at klageadgang i sager om mobning kommunikeres ud centralt til alle parter”.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Center for Børn og Unge vil kommunikere om  klageadgang i sager om mobning centralt til alle parter gennem de eksisterende kommunikationsplatforme på området.

  Ingen handling.

  Egholmskolen

  ”Skolebestyrelsen ser positivt på begge adspurgte punkter, men har nedenstående kommentarer:

   

  Det er vigtigt, at det bliver kommunikeret tydeligt:

  - hvordan forældrene klager 

  - Hvilken procedure forventes fastlagt?

   

   

   

   

  Det skal tydeliggøres, hvordan der samles op på lokale klager – altså sager med mobning, som forældrene ikke ønsker behandlet i forvaltningen:

  -Hvad betyder involvering af distriktsleder?

  -At lederen bliver bedt om en redegørelse – kommer med forslag til svar/handlinger eller?”

   

   

   

   

   

   

   

  Der vil blive kommunikeret om klageadgang og hvilke procedure, der forventes fastlagt centralt fra, til alle parter, igennem de eksisterende kommunikationsplatforme på området.

   

   

  Center for Børn og Unge foreslår, at håndteringen af sager om mobning lokalt bliver beskrevet i den mobbepolitik som hver skole skal udarbejde.

   

   

  Ingen handling.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter kommuneplanstrategiens delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Center for Børn og Unge vil sørge for, at alle parter kender til muligheden for at klage, og at medarbejdere, forældre og børn kender til antimobbestrategi, værdiregelsæt og strategi til forebyggelse af digital mobning.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Undervisningsmiljøloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 07-02-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-02-2018

  Søren Wiborg havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2018

  Godkendt.

 • Punkt 15 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Borgmesteren orienterede om følgende:

   

   

  • Status på udligning
 • Punkt 16 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Niels Tønnesen spurgte til:

   

  ·       Lysforhold på Vallensbæk Torvevej ud for Kollerupparken [rettelig: Lysforhold på Vallensbæk Torvevej ud for ejerlauget Kolleruphave – rettet den 20. marts 2018, Julie Rothe]

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 17 Spørgetid