You are here

Kommunalbestyrelsen - 28-11-2018

Dato: Onsdag den 28. november 2018 Tid: Kl. 17:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: OBS! Lukket møde kl. 16:30 - Mødelokale Havet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 2 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene(Lukket)

 • Punkt 3 Forespørgsler fra medlemmerne (Lukket)

 • Punkt 4 ØU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Tillægsbevillinger

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der samlet set ikke forventes tillægsbevillinger.

   

  På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der merudgifter på 0,185 mio. kr. Merudgifterne bliver finansieret af mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets og Økonomiudvalgets område.

   

  Der indgår fortsat opmærksomhedspunkter under Social- og Sundhedsudvalget i budgetopfølgningen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på 1,228 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -1,043 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,150 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -0,237 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 0,344 mio. kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -0,844 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 0,447 mio. kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -0,395 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,150 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,082 mio. kr. til deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,435 mio. kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud vedrørende forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,614 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt danskundervisning bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -0,097 mio. kr. til hovedkonto 8 bliver godkendt

   

  Beslutninger fagudvalg

  Budgetopfølgning med tillægsbevillinger for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

   

  På Teknik- og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

  På Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.

  På Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der samlet set ikke forventes tillægsbevillinger.

   

  Hovedforklaringer på mer- og mindreudgifter

   

  Børne- og Kulturudvalget

  Der forventes merudgifter på Børne- og Kulturudvalgets område som vedrører udgifter til visiterede støttetimer til enkeltintegration på skolerne. Merudgifterne bliver delvist modsvaret af mindreudgifter vedrørende en pulje til stigende børnetal på PPR-området, som ikke forventes anvendt i 2018.

  De resterende merudgifter bliver finansieret af mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets og Økonomiudvalgets område.

   

  Social- og Sundhedsudvalget

  På Social- og Sundhedsudvalget område forventes der merudgifter primært vedrørende førtidspension og genoptræning. Der forventes også mindreudgifter på området. De vedrører blandet andet individuelt støtte til befordring og merindtægter for refusion for særligt dyre enkeltsager.

   

  Teknik- og Miljøudvalget

  Vestforbrænding har oplyst, at der forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. på renovationsområdet på tema 9 Forsyningsvirksomheder. Dette er en reduktion fra de 0,8 mio. kr., der blev forventet pr. august måned. Afvigelser på renovationsområdet bliver håndteret over kontoen for mellemværender mellem kommunen og Vestforbrænding.

   

  Økonomiudvalget

  Under Økonomiudvalget er der mindreudgifter i forbindelse med finansiering af tandreguleringsklinik på baggrund af øget venteliste.

   

  Center for Beskæftigelse har foretaget småjusteringer og forventer ikke de store ændringer i hverken antal helårspersoner eller forbruget.

  Center for Beskæftigelse justerer budgettet under Økonomiudvalget med netto 0,097 mio. kr. i 2018 vedrørende de forsikrede ledige. Finansiering af merudgiften til forsikrede ledige/dagpengeområdet sker via beskæftigelsestilskuddet, som derved justeres.

   

  Opmærksomhedspunkter

  Der et udgiftspres inden for fritvalgsområdet for både den kommunale og private hjemmehjælp samt for pleje- og aktivitetsområdet. Der arbejdes på at få områderne i balance.

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 vedrørende drift, refusion og finansiering viser samlet set afvigelser på 0,000 mio. kr.

   

  Servicevækstramme 

  Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 opskriver isoleret set kommunens serviceudgifter med 0,440 mio. kr. Det korrigerede budget inden for servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune ligger med budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 21,256 mio. kr. over serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget for 2018. Det skyldes primært overførsel af mindreforbrug fra budget 2017, fordi den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet.

   

  Ændringerne i forhold til det oprindelige budget er en konsekvens af følgende:

   

  KB 21.12.2017 - Renovering af broer og bygningsvedligeholdelse

  0,821 mio. kr.

  Bevillingsoverførsler fra 2017 til 2018

  20,244 mio. kr.

  KB sag nr.11 – 28.02.2018 - Etablering af fælles akutfunktion

         0,477 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018

         -0,338 mio. kr.

  Udgiftsneutral budgetomplacering CPO (Center for Pleje og Omsorg)

   

  2,108 mio. kr.

  KB sag 10 – 25. april 2018 udskydelse af selvkørende busser

  -0,945 mio. kr.

  KB 30.05.18 pkt. 19, Ridecenter og skole fremtidig økonomi

  0,800 mio. kr.

  Flytning af midler til projekt Aula (flyttes fra 3.30.45 til 3.22.01).

  0,955 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  -3,306 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

  0,440 mio. kr.

  Total

  21,256 mio. kr.

  + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

   

  Det korrigerede budget for serviceudgifterne ultimo september 2018 udgør 723,174 mio. kr.   

  Oprindeligt budget 2018 - Servicevækstrammen

  701,918 mio. kr.

   

  Samlede bevægelser på servicevækstrammen pr. 30. september 2018

   

  21,256 mio. kr.

   

  Korrigeret budget 2018 – Serviceudgifter

   

  723,174 mio. kr.

  + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

   

  Fra 2018 til 2019 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler. Hvis der bliver overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2018 til 2019 svarende til niveauet fra 2017 til 2018, vil Vallensbæk Kommunes serviceramme blive udfordret. Det bemærkes, at den samlede overførsel fra 2017 til 2018 allerede var høj.

   

  Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter.

   

  Niveauet for overførsler har været forskelligt over de seneste fire år, jf. tabellen nedenfor.

   

  Overførte serviceudgifter

  Mio. kr.

  Fra 2014 til 2015

  14,703

  Fra 2015 til 2016

  14,221

  Fra 2016 til 2017

  19,313

  Fra 2017 til 2018

  20,244

   

  Den aktuelle forbrugsprocent for servicevækstrammen pr. 30. september 2018 udgør 71,78 % i forhold til det oprindelige budget. Dette skal ses i forhold til, at 75,00 % af året er gået pr. 30. september 2018. Forbrugsprocenten pr. 30. september var 73,93 % i 2017 i forhold til oprindeligt budget og i 2016 var den 71,48 %.   

   

  Direktionen følger løbende serviceudgifterne.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Der var inden mødet udsendt et notat om kommunal medfinansiering.

   

  Godkendt.

 • Punkt 5 ØU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Anlæg

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 vedrørende anlæg. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

   

  Derudover forventes det, at der samlet bliver overført 34,289 mio. kr. fra budget 2018 til budget 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

   

  Beslutninger fagudvalg

  Budgetopfølgning med anlæg for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

   

  På Teknik- og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

  På Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.

  På Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2018 vedrørende anlæg, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne.

   

  Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til anlæg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 vedrørende anlæg udviser samlet set ingen afvigelser.

   

  Der forventes samlet overført 34,289 mio. kr. fra budget 2018 til budget 2019 på følgende projekter:

   

  Børne- og Kulturudvalget

   

  Energirenovering Mejsebo

  -10,000 mio. kr.

  Etablering af ny daginstitution i Nord

  -14,600 mio. kr.

  Science-lab Vallensbæk Skole

                 -0,450 mio. kr.

   

  Teknik- og Miljøudvalget

   

  Lukning af Egeskovvej

  -0,595 mio. kr.

  Etablering af Skovmosen 2

  -0,250 mio. kr.

  Støjinitiativ

  -1,000 mio. kr.

  Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej

   

  -0,200 mio. kr.

  Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark

  -1,450 mio. kr.

  Udvikling af Strandparken

  -0,800 mio. kr.

  Etablering af Svømmehal

  -2,500 mio. kr.

  Pulje til udvikling af havnen

  -2,409 mio. kr.

  Mole og badeanstalt

  -0,400 mio. kr.

  Videreudvikling af aktiviteter Grønt Strøg

  -0,170 mio. kr.

   

   

  Økonomiudvalget

   

  Salg af areal - Vallensbæk Strandvej 173

  0,535 mio. kr.

   

   

  Samlet overførsel til budget 2019

  -34,289 mio. kr.

   

  Fra 2017 til 2018 udgjorde anlægsoverførslerne 29,965 mio. kr.

  Det forventede regnskab 2018 på anlæg udgør ca. 35,6 mio. kr. Det skal ses i forhold til et oprindeligt anlægsbudget i 2018 på ca. 37,6 mio. kr. Dette betyder, at Vallensbæk Kommune på nuværende tidspunkt ligger inden for anlægsrammen i 2018.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 6 ØU - Genvurdering af finansiel strategi for Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Godkendelse af den finansielle strategi for Vallensbæk Kommune. Den finansielle strategi rummer retningslinjer for låneoptag, gældspleje og forvaltning af kommunens aktiver.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller, 

  • at forslaget til finansiel strategi for Vallensbæk Kommune bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommunes finansielle strategi skal behandles af Kommunalbestyrelsen det første år i hver ny valgperiode. Der fremlægges derfor forslag til en finansiel strategi, der skal gælde i perioden 2018 til 2021.

   

  I forslaget til en finansiel strategi bliver der lagt op til, at hovedparten af kommunens investeringer fortsat skal være placeret i danske obligationer. Kommunens investeringer i obligationer siden 2015 har været en økonomisk fordel, idet midlerne alternativt skulle have været anbragt på kommunens bankkonto. Der har på bankkontoen igennem en længere periode været tale om en negativ rente på -0,45 % for indeståender over 20 mio. kr. Fra og med maj 2018 tilskrives den negative rente for hele indeståendet på kommunens bankkonto. Samtidig har det været muligt at opnå et årligt afkast på de investerede midler i størrelsesordenen ca. 1,0 %.

   

  Den finansielle strategi er baseret på et princip om, at Vallensbæk Kommunes investeringer altid skal foretages med en lav risiko for tab. Ønsket om at opnå en højere forrentning af kommunens likviditet skal således være underordnet hensynet til at sikre en lav risiko for tab.

   

  Det foreslås imidlertid at ændre den finansielle strategi, så det bliver muligt at anbringe en begrænset del af kommunens investerede midler i danske aktier. Det foreslås, at investeringer i aktier højest kan udgøre 20 % af kommunens samlede investeringer.

  Forslaget om at åbne op for investeringer i aktier er begrundet i et ønske om at sikre stabiliteten af afkastet på de investerede midler. Aktuelt er midlerne udelukkende anbragt i obligationer, hvilket medfører en risiko for kurstab i tilfælde af større rentestigninger. Rentestigninger vil ofte forekomme i forbindelse med tiltagende økonomisk vækst, som ofte vil medføre stigende indtjening i erhvervslivet og dermed stigende aktiekurser. Ved også at investere midler i aktier, vil et eventuelt kurstab som følge af rentestigninger, helt eller delvis kunne imødegås af kursgevinster på aktier.

   

  Hovedformålet med at åbne op for investeringer i aktier er således at undgå tab i forbindelse med en fremtidig stigning i renteniveauet.

   

  Hvad angår kommunens låneoptag, bliver der ikke ændret i bestemmelserne om, at kommunens gæld kun må optages i danske kroner og, at maksimalt 50 % af gælden må optages i variabelt forrentede lån. Aktuelt er ca. 17 % af kommunens gæld optaget med variabel forrentning.

   

  Det er et lovkrav, at en kommunes investeringer i aktier skal foregå som køb af andele i investeringsforeninger. Hvis det besluttes, at der kan investeres i aktier vil der blive indledt en dialog med kommunens kapitalforvalter, om der på nuværende tidspunkt bør investeres i aktier.

   

  Den konkrete anbringelse af midlerne vil blive foretaget af kommunens kapitalforvalter. Der indgås alene aftale med kapitalforvalter, der har tiltrådt FN’s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (miljø, samfundsforhold og governance) og anvender FN’s Global Compacts principper (virksomheders arbejde med samfundsansvar) ved udvælgelse af de virksomheder, der investeres i. Dertil investeres der ikke i lande, som optræder på EU’s og Danmarks sanktionsliste over lande, hvor investeringer ikke er tilladt.

   

  Der henvises til vedhæftet bilag med forslag til finansielle strategi for Vallensbæk Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ændringen i den finansielle strategi forventes ikke umiddelbart at medføre finansielle merindtægter. Eventuelle merindtægter vil blive medtaget ved en af de årlige budgetopfølgninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lånebekendtgørelsen, Styrelsesloven § 44.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales, dog sådan at investeringer i aktier højest kan udgøre 10 % af kommunens samlede investeringer, og sådan at forvaltningen orienterer Økonomiudvalget om dialogen med kommunens kapitalforvalter inden implementeringen.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

 • Punkt 7 ØU - Vestforbrænding IS - godkendelse af lånerammer for 2019 - 2020

  Beslutningstema

  Vestforbrænding I/S har anmodet om godkendelse af en foreløbig låneramme på 353 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i årene 2019 og 2020.

   

  En lignende sag bliver fremlagt i Vestforbrænding I/S’ øvrige interessentkommuner.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at der bliver godkendt en foreløbig låneramme på 353 mio. kr. til Vestforbrænding I/S til finansiering af anlægsudgifter i årene 2019 til 2020

  • at det bliver godkendt, at lånet bliver optaget med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, svarende til 6,1 mio. kr. for Vallensbæk Kommune

  Sagsfremstilling

  Vestforbrænding I/S har anmodet om Vallensbæk Kommunalbestyrelses godkendelse af en foreløbig låneramme på 353 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i Vestforbrændings forsyningsområde. Investeringerne forventes fordelt med 159 mio. kr. i 2019 og 194 mio. kr. i 2020.

   

  Godkendelse af lånerammen vil medføre, at Vallensbæk Kommune som medejer af Vestforbrænding I/S kommer til at hæfte for en andel af gælden opgjort efter pro-rata princippet. Princippet indebærer, at de enkelte kommuner hæfter for en andel af gælden svarende til den andel, som kommunens folketal udgør af det samlede folketal i de kommuner, der indgår i Vestforbrænding. Den forholdsmæssige hæftelse for et givent lån opgøres ud fra folketallet i det år, hvor lånet optages.

   

  Administrationen vurderer, at låneoptagelsen er relevant, og anbefaler, at Vestforbrændings bestyrelses indstilling bliver godkendt af Kommunalbestyrelsen.

   

  Vallensbæk Kommunes andel af de 353 mio. kr. udgør 1,73 %, svarende til ca. 6,1 mio. kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommunes andel af de 353 mio. kr. udgør 1,73 %, svarende til ca. 6,1 mio. kr.

   

  Godkendelsen af lånerammen belaster ikke Vallensbæk Kommunes låneramme og medfører ikke krav om deponering. Der vil ikke være nogen økonomiske udgifter forbundet med godkendelsen af lånerammen, så længe Vestforbrænding er i stand til at betale renter og afdrag på gælden.

   

  Låneoptagelsen vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

   

  Vallensbæk Kommunes samlede pro-rata-hæftelse for Vestforbrændings låneoptag udgjorde 24,6 mio. kr. ved udgangen af 2017.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Vestforbrænding I/S bliver orienteret om kommunalbestyrelsens beslutning.

  Retsgrundlag

  Lånebekendtgørelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 8 ØU - Beskæftigelsesplan 2019

  Beslutningstema

  Godkendelse af beskæftigelsesplan for 2019.  

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for beskæftigelse indstiller,

  • at Beskæftigelsesplan 2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen beskriver de indsatser og målsætninger, som Vallensbæk Jobcenter arbejder efter i 2019.

   

  Regeringen har indgået en ny beskæftigelsesaftale med virkning fra medio 2019. Udformningen af et nyt lovgrundlag vil foregå i løbet af 2019. Denne beskæftigelsesplan er skrevet under hensyntagen til det eksisterende lovgrundlag.

   

  Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelses-politiske udfordringer i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

   

  Ledigheden er aktuelt 3,5 procent (per nov. 2018) i Vallensbæk Kommune og 6,6 procent i Ishøj Kommune. Til sammenligning er ledigheden 3,6 i hele landet.

   

  Befolkningerne i Ishøj og Vallensbæk er vokset de seneste år, og dermed er arbejdsstyrken også udvidet. Arbejdsmarkedet præges af stigende beskæftigelse og faldende ledighed.

   

  Beskæftigelsesministerens seks vejledende fokusområder belyses i beskæftigelsesplanen.

  • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
  • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
  • Udsatte ledige skal have en indsats

  Indsatsen er specificeret i en række målsætninger. Udvælgelsen afspejler dels ministerens fokus, dels specifikke lokale politiske prioriteringer. Målsætningerne er:

  • Unge udgør en prioriteret målgruppe i jobcentret. De unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at de gennemfører en uddannelse
  • Flere jobparate ledige skal i job
  • Særligt fokus på, at flere nyledige kommer i job og selvforsørgelse inden for de første tre måneders ledighed
  • Andelen af aktivitetsparate borgere med småjobs øges
  • Samarbejdet med virksomheder, lokalt og i hele Storkøbenhavn, skal udbygges
  • Det gode samarbejde mellem jobcenter, kontrolenhederne i Ishøj og Vallensbæk samt udbetalingsenhederne udbygges, med fokus på kontrol, koordinering og kommunikation


  Planen bygger på lokale og regionale analyser af målgrupper og udviklingstræk samt drøftelser i Vallensbæk Beskæftigelsesforum.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Aktiviteterne i beskæftigelsesplanen bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

   

  Der gennemføres desuden ekstraordinære projektaktiviteter, der er finansieret af puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Fokus i beskæftigelsesplanen skal ses i sammenhæng med Vallensbæk Kommunes udviklingsstrategi fra 2018, der slår fast at:

   

  ”Vi skal understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet. Vallensbæks borgere er selvforsørgende.

  Vi skal stille krav til og støtte de ledige til at træde ind på arbejdsmarkedet.

   

  Et særligt fokus skal være på at støtte de unges vej ind på arbejdsmarkedet – særligt de unge, hvor der er risiko for, at de falder igennem systemet. Derfor skal vi træde til med en tidlig og håndholdt indsats. Alle unge skal i uddannelse og job, og vi arbejder for meget lav ledighed og en plads på arbejdsmarkedet for alle. Det er en fælles opgave, der skal løftes i et samspil med erhvervsliv, andre kommuner, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst de unge og deres forældre”.

   

  Beskæftigelsesplanen spiller samtidig godt ind i de politiske prioriteringer for Ishøj Kommune, der vægter, at alle skal bidrage til fællesskabet.

  Kommunikation

  Beskæftigelsesplanen bliver sendt til orientering til Ishøj Kommune.

   

  Når beskæftigelsesplanen er vedtaget i Vallensbæk Kommune, bliver den tilgængelig i en trykt udgave og på hjemmesiden

  Retsgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 9 ØU - Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Vallensbæk Kommune har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om midler til nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen.

   

  Styrelsen har imødekommet Vallensbæk Kommunes ansøgning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at tillægsbevilling på -430.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende projekttilskud til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 430.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende driftsudgifter til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet Vallensbæk Kommunes ansøgning om tilskud til projekt ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Vallensbæk Kommune”.

   

  Der er givet et tilsagn på 430.000 kr. for 2018. Hvis finansloven for 2019 bliver vedtaget med det forventede beløb, vil der blive givet yderligere tilsagn om tilskud på 780.000 kr. for 2019-2020. Samlet set svarer det til et tilskud på 1.210.000 kr. for 2018, 2019 og 2020.

   

  Formålet med projektet er at nedbringe sygefravær og begrænse varigheden af sygemeldinger i ældreplejen. Målgruppen i Vallensbæk Kommune består af 281 medarbejdere i ældreplejen. 

   

  Indsatsen vil blive tilrettelagt i to spor:

  1. Der arbejdes konkret med sygefraværet på plejecenteret Højstruphave. Der gennemføres blandt andet spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bliver inddraget i indsatsen

  2. Der samarbejdes med kommunens HR-afdeling og med jobcentrets sygedagpengeafdeling. En stor andel af medarbejderne på Højstruphave bor og arbejder lokalt. Der arbejdes ud fra indsatsen “Fast Track”, hvor der følges hurtigt op på medarbejdernes status i forbindelse med sygemelding

  Der er nedsat en styregruppe i projektet, som består af relevante ledere og nøglepersoner i kommunen. Derudover er der nedsat en faglig følgegruppe bestående af relevante fagpersoner, som skal sikre sparring og ekspertise.

   

  På baggrund af erfaringer fra projektet bliver der udarbejdet en strategi for nedbringelse af sygefraværet, som skal udbredes til resten af ældreplejen.

   

  Alle landets kommuner har haft mulighed for at få del i puljen. Tildeling af tilsagn er givet på baggrund af kommunens ansøgning og budget.

   

  Projektperioden er september 2018 – december 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der bliver budgetteret med indtægter på 430.000 kr. i 2018 til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Der bliver ligeledes budgetteret med udgifter for 430.000 kr. i 2018. Samlet set er projektet udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

   

  Hvis finansloven for 2019 vedtages med det forventede beløb, vil der blive givet yderligere tilsagn om tilskud på 780.000 kr. for 2019-2020 fra Styrelsen af Arbejdsmarked og Rekruttering. Hvis tilskuddet vedtages i finansloven for 2019, håndteres dette i forbindelse med en budgetopfølgning i 2019.

   

  Puljemidlerne skal anvendes til ansættelse af en erfaren projektleder til at drive projektet samt til afholdelse af udgifter til undervisere og eksterne konsulenter.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Projektet ligger i tråd med Vallensbæk Kommunes delvision om et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service. Vallensbæk Kommune prioriterer et godt arbejdsmiljø, kvalitet i opgaverne og medarbejdernes tilstedeværelse højt. Det er kommunens målsætning, at det gennemsnitlige årlige sygefravær er blandt de 10 % af landets kommuner med det laveste sygefravær.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 10 TMU - Godkendelse af takster 2019 for Vallensbæk Strands Vandforsyning

  Beslutningstema

  Godkendelse af takstblad 2019 for Vallensbæk Strands Vandforsyning. En vandforsyning skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. De fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningen ligger.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj Kommune indstiller,

  • at Takstblad 2019 for Vallensbæk Strands Vandforsyning bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Strands Vandforsyning har anmodet om godkendelse af Vandforsyningens takstblad for 2019. Vandafgiften er identisk med taksterne i 2016, 2017 og 2018.

   

  Driftsbidrag

   

  Takstblad 2019

  Vandafgift pr. m3 for andelshavere

  9,75 kr. ekskl. moms / 12,19 kr. inkl. moms

  Vandafgift pr. m3 for ikke andelshavere

  12,75 kr. ekskl. moms /15,94 kr. inkl. moms

   

  Den samlede vandpris består af en variabel vandtakst (den som kommunalbestyrelsen skal godkende ovenfor), en fast vandafgift og en fast afgift til drikkevandsbeskyttelse.

  Statsafgiften af ledningsført vand er 6,18 kr. pr. m3 ekskl. moms, og afgiften til drikkevandsbeskyttelse er 0,19 kr. pr. m3 ekskl. moms.

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning er 100 % selvforsynende. Ved fastholdelse af vandtaksten er der budgetteret med et overskud på 86.000 kr. for 2019. Vandforsyningen er godt vedligeholdt, så der er ikke udsigt til større udgifter til vedligeholdelse. Vandforsyningens likvide midler indeholder allerede midler til omlæggelse af to ledninger i forbindelse med letbaneprojektet.

   

  Ishøj Kommune, som er miljømyndighed for Vallensbæk Kommune, har vurderet,

  at Vallensbæk Strands Vandforsynings vandtakster er rimelige, og at takstfastsættelsen danner basis for fortsat god vandværksdrift. 

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning vil med det fremsendte driftsbidrag fortsat kunne sikre en tidssvarende drift, der både tager hensyn til forsyningssikkerhed og kvalitetskrav.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Vallensbæk Strands Vandforsyning får besked om afgørelsen.

  Retsgrundlag

  Lov om vandforsyning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 11 TMU - Fjernvarmedistribution i Ragnesminde

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ansøgning fra Brøndby Fjernvarme om godkendelse af et projektforslag, der indebærer, at en række virksomheder i området Ragnesminde pålægges en såkaldt tilslutnings- og forblivelsespligt i forhold til fjernvarmeforsyningen i området.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at projektforslaget godkendes, og de berørte virksomheder pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt i forhold til fjernvarmeforsyning 

  Sagsfremstilling

  Ansøgning fra Brøndby Fjernvarme

  Brøndby Fjernvarme har ansøgt Vallensbæk Kommune om godkendelse af et projektforslag. Forslaget indebærer, at en række virksomheder i området Ragnesminde pålægges en såkaldt tilslutnings- og forblivelsespligt i forhold til fjernvarmeforsyningen i området.

   

  Projektforslaget har været i høring hos de enkelte berørte virksomheder (fjernvarmeforbrugere). Ingen af virksomhederne har fremsendt høringssvar.

   

  Baggrund

  I 2011 godkendte Vallensbæk Kommune projektet "Fjernvarme i industrikvarteret Ragnesminde, Vallensbæk". Projektet vedrørte etablering af fjernvarmeforsyning i industrikvarteret Ragnesminde i Vallensbæk og Brøndby Kommuner og tilslutningspligt for nybyggeri i området.

   

  Projektet blev dengang iværksat ud fra landspolitisk ønske om lokal udnyttelse af varmeværkers overskudsvarme og blev godkendt ud fra en samlet vurdering af alle relevante omstændigheder, herunder samfundsøkonomiske beregninger og miljømæssige fordele.

   

  I forbindelse med projektet dengang blev der indgået aftaler om prisgaranti for virksomhederne, sådan at de havde incitament til at overgå fra naturgas til fjernvarme.

   

  Fjernvarmen til virksomhederne distribueres af Brøndby Fjernvarme.

   

  Aktuel udfordring og baggrunden for projektet

  Strukturen med aftaler om prisgaranti har med de faldende naturgaspriser vist sig uhensigtsmæssig for Brøndby Fjernvarme. De berørte virksomheder får på grund af aftalerne fjernvarmen uhensigtsmæssigt billigt.

   

  Brøndby Fjernvarme ønsker derfor med projektforslaget at sikre investeringen i fjernvarmeforsyning af området i overensstemmelse med det oprindelige projekt.

   

  Brøndby Fjernvarme ser tilslutnings- og forblivelsespligt som en nødvendighed for at sikre stabil fjernvarmeforsyning.

   

  Den etablerede fjernvarmeforsyning er efter Brøndby Fjernvarmes opfattelse også i dag samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til potentielle alternative energikilder (naturgas og varmepumper). Fjernvarme er desuden en miljørigtig varmekilde, der understøtter klimapolitiske hensyn om at formindske afhængigheden af fossile brændsler. Særligt i forhold til naturgas, hvor den forventede nedgang i dansk naturgasproduktion medfører en fremtidig, uønsket importafhængighed, står fjernvarme derfor som et gunstigt alternativ – både i et miljømæssigt perspektiv og i forhold til den fremtidige brugerøkonomi.

   

  Tilslutnings- og forblivelsespligt vil fastholde en stor forbrugerkreds på fjernvarmenettet, hvilket sikrer nyttiggørelse af de allerede foretagne investeringer i forsyningsområdet. De fremtidige yderligere tilslutninger i henhold til tilslutningspligten vil endvidere medføre, at omkostningerne til drift og vedligehold af forsyningsnettet bliver fordelt ud over en større forbrugerkreds med en mindre individuel betalingsandel til følge.

   

  Godkendelse af projektet haster, idet folketinget forventes at vedtage ændringer af lovgivningen, der vil afskaffe muligheden for at pålægge forbrugere forblivelsespligt ved årsskiftet.

   

  Konsekvens for berørte virksomheder

   

  Tilslutnings- og forblivelsespligt i henhold til projektforslaget omfatter dels pålæg om tilslutningspligt efter maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse eller ved udskiftning af væsentlige installationer inden 9 år. Dels omfatter det pålæg om forblivelsespligt, der indebærer at de forbrugere, der allerede er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, skal forblive tilsluttet fjernvarme.

   

  Ved pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt vil de berørte virksomheder skulle overgå til almindelig afregning efter varmeforsyningslovens regler. Det betyder, at de individuelt indgåede aftaler om prisgaranti bortfalder.

   

  Brøndby Fjernvarmes beregninger af brugerøkonomi efter prisaftalernes bortfald viser, at det kun er de store forbrugere, der vil opleve en stigning i forhold til den nuværende opkrævning, mens de mindre forbrugere vil opleve et fald i prisen.

   

  Brøndby Fjernvarme bemærker i den forbindelse, at den stigning, som de store forbrugere vil opleve i forbindelse med tilslutnings- og forblivelsespligt under alle omstændigheder vil træde i kraft ved udløbet af de individuelt aftalte prisgarantier 20 år fra indgåelsen af aftaler om prisgaranti, ligesom forbrugerne allerede har opnået en besparelse i forhold til andre fjernvarmekunder gennem årene.

   

  For de forbrugere som oplever større stigninger, vil Brøndby Fjernvarme arbejde for, at prisstigningen bliver indfaset over en periode. Det forudsætter dog, at økonomien bag en sådan model efter en konkret vurdering kan godkendes af Forsyningstilsynet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler.

   

  Berørte virksomheder kan under visse betingelser fritages for tilslutnings- eller forblivelsespligt. Det kræver indlevering af en ansøgning herom og behandling af Vallensbæk Kommune. Det skal ske inden kommunalbestyrelsens beslutning om godkendelse af projektet. Det er virksomhederne orienteret om i forbindelse med høringen, men ingen af dem har reageret.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Underretning af Brøndby Fjernvarme og offentliggørelse i forhold til berørte virksomheder.

  Retsgrundlag

  Varmeforsyningslovgivningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 12 TMU - Fugletårn i Vallensbæk Mose

  Beslutningstema

  Godkendelse af udformning af fugletårn i Vallensbæk Mose.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomivalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag nr. 3 til etablering af fugletårn i Vallensbæk Mose bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Projektbeskrivelse af Fugletårn i Vallensbæk Mose er godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.

   

  Projekt- og arbejdsgruppen har i fællesskab gennem en længere proces udarbejdet flere forslag til ’Fugletårn i Vallensbæk Mose’. Projektdeltagerne har bidraget med forskellig viden om byggeri, natur, analog og digital tilgængelighed, pædagogisk indhold og daglig drift.

   

  Placering af fugletårnet i Vallensbæk Mose (rød prik)

   

  Herunder præsenteres tre forslag, der er blevet arbejdet med under processen.

   

  Forslag 1

  Det brede bygningsvolumen

  Set fra mosesiden

   

  Forslag nr. 1 indeholder to afdelinger med en bro imellem. En rampe fører op til første niveau i fugletårnet. På første niveau vil der være analog og digital formidling af flora og fauna, særligt fuglelivet. Der bliver plads til, at der kan tages skoleklasser med til undervisning i naturen.

   

  Undervisningsmateriale, som kan være net og spande m.m., kan opbevares i skabe under fugletårnet. På andet niveau, som ikke er overdækket, er to sidebygninger med en bro imellem.

   

  Forvaltningen vurderer, at forslaget er for stort til behovet, og at det fylder for meget i landskabet i forhold til skalaen og den nærliggende bygning, som er et læskur til fritgående kvæg. Formen på forslag 1 kan virke dominerende i landskabet med sin lange bygningskrop. Konstruktionen vil pga. længden være dyr at opføre pga. det store materialeforbrug.

   

  Forslag 2

  I processen dukkede der et forslag op om at lade flere kunstnere få tilbud om at designe valgmuligheder og siden vælge én af kunstnerne til at udføre fugletårnet.

   

  Efter kontakt til Kunsternes Fagforening blev forvaltningen gjort opmærksom på udgifterne til den proces. Et skitseforslag ansættes til 25-35.000 kr. pr. kunstner. Honorar til kunstneren ved valg af vedkommendes udformning af et fugletårn beløber sig til ca. 250-300.000 kr. Dette beløb er uden materialer.

   

  Forvaltningen har været i dialog med to kunstnere, som bekræftede honorarbetingelserne. De betingede sig, at de selv skulle udføre fugletårnet, hvilket ikke stemmer overens med projektbeskrivelsen, som fondene har vurderet deres bidrag ud fra – og tilsagnet ville kunne bortfalde.

   

  Afhængig af hvor mange kunstnere, der skulle inviteres til en fugletårnskonkurrence, vil ekstraudgiften være 300 - 400.000 kr. eksklusiv materialer. Dette er der i den politisk godkendte projektbeskrivelse ikke taget højde for. Desuden er der i budgettet ikke beregnet honorar til eksterne kunstnere, kun til eksterne konsulenter til beregninger af statik o.lign. Desuden var det et centralt tema i projektbeskrivelsen, at det var kommunens beskæftigelsesprojekt, der sammen med borgere skulle udføre opgaven.

   

  Forvaltningen vurderer, at involvering af kunstnere vil fordyre projektet og ikke være i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

   

  Forslag 3

  Model af fugletårnet med rampe til kørestolsbrugere og gangbesværede.

  Model af fugletårnet med udvendig trappe af stål (stålkaffekoppen)

   

  Forslag nr. 3 er udformet som en rund bygning med en rampe, der kan føre gående og kørestolsbrugere op til første niveau i fugletårnet. På første niveau vil der være analog og digital formidling af flora og fauna, med særligt fokus på fuglelivet. Der vil være en stor halvcirkelformet flade, som bliver stor nok til, at der kan tages skoleklasser med til undervisning i naturen. Undervisningsmateriale, som kan være net og spande m.m., kan opbevares i skabe under fugletårnet. På andet niveau, som ikke er overdækket, vil der være en fin udsigt over mosen 360 grader rundt. Højden bliver 4-5 meter. Fugletårnet får samme facadebeklædning som nabobygningen, som er et læskur til fritgående kvæg. Facadebeklædning består af brede kalmarplanker, som ligger ind over hinanden.

   

  Forvaltningen vurderer, at dette forslag rammer behovet, fordi det er en håndterbar størrelse i forhold til æstetik, konstruktion og økonomi.

   

  Forslag nr. 3 vil fremstå organisk med de bløde, runde former og falde naturligt ind i landskabet. Den runde form har desuden et mindre materialeforbrug, som gør udførelsen væsentligt billigere. Forvaltningen anbefaler forslag nr. 3.

   

  Forslagene har været præsenteret for Lokal Agenda 21 rådet, som enstemmigt anbefaler forslag 3 som det mest harmoniske til Vallensbæk Mose. Lokal Agenda 21 Rådets rolle er at rådgive og vejlede Kommunalbestyrelsen om bæredygtige tiltag og anbefale, hvilke der skal satses på.

   

  Forudgående undersøgelser

  Det har med en geoteknisk undersøgelse vist sig, at jordbunden i Vallensbæk Mose er blød ind til 14 meter nede. Dette har givet anledning til en mindre udsættelse i tidsplanen, da det skulle undersøges, hvilket fundament for fugletårnet, der kunne blive stabilt nok. Forvaltningen vurderer, at det med de bevilgede midler vil kunne lade sig gøre at gennemføre projektet med en mindre forsinkelse.

   

  Den oprindeligt godkendte tidsplan i projektbeskrivelsen anslog, at opførelsen kunne ske august-september 2018. Med forsinkelserne er det forventningen, at fugletårnet bliver opført primo 2019. De to bevilgende fonde har tilkendegivet, at forsinkelsen ikke har betydning for tilsagnene fra fondene. Efter færdiggørelse vil der blive afholdt en offentlig indvielse, som de bevilgende fonde inviteres til. Der skal efterfølgende udarbejdes en afrapportering om processen til de to bevilgende fonde.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Friluftsrådet og 15. Juni Fonden bidrager til projektet med i alt 600.000 kr. Der er i sidste kvartal 2018 anmodet om udbetaling af 300.000 kr. fra 15. juni Fonden.

   

  Digitaliseringspuljen bidrager med 177.000 kr.

   

  Vallensbæk Kommune bidrager med den medgåede tid hos medarbejderne, og det omfatter ud over deltagelse i projekt- og arbejdsgruppe også revision og endelig afrapportering og formidling af projektet til fondene.

   

  Det forventes, at udgifterne kan afholdes inden for de midler, der er til rådighed.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen er i overensstemmelse med delvision 2, et grønt byliv med central beliggenhed og delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Projektet vises på kommunens hjemmeside og Facebook. De to bevilgende fonde bliver inviteret til indvielsen.
   

  Center for Teknik afslutter projekt ’Fugletårn i Vallensbæk Mose’ med en afrapportering til de to bevilgende fonde efter indvielsen.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

   

  Lene Holm Gamborg havde meldt afbud til mødet og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 13 SSU - Godkendelse af ny værdighedspolitik for kommunens ældrepleje 2018-2021

  Beslutningstema

  Vallensbæk Kommune skal have en ny værdighedspolitik. I denne sag bliver forslag til værdighedspolitik fremlagt til godkendelse efter høring.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at Værdighedspolitik 2018-2021 for kommunens ældrepleje bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for det første år i den kommunale valgperiode at vedtage en værdighedspolitik. Derfor skal kommunalbestyrelsen i 2018 vedtage en værdighedspolitik for kommunens ældrepleje gældende for den kommunale valgperiode 2018-2021.

   

  Kravet om, at hver kommune skal have en værdighedspolitik har eksisteret siden 1. marts 2016. Den nuværende værdighedspolitik var gældende for perioden 2016 – 2017.

   

  Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

  1. Livskvalitet
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. Mad og ernæring
  5. En værdig død
  6. Pårørende

  Partierne bag finanslovsaftalen for 2018 er enige om at styrke kommunernes indsatser for pårørende til svækkede ældre. Derfor er området ”pårørende” indført som et nyt tema som den kommende værdighedspolitik skal indeholde.

   

  Proces

  Social- og Sundhedsudvalget inviterede i maj 2018 borgere og interessenter til et åbent dialogmøde, hvor de seks områder blev drøftet.

   

  Dialogmødet dannede grundlaget for indholdet i politikken og på et dialogmøde i august 2018 drøftede Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet første udkast til værdighedspolitikken.

   

  Politikken blev efter dialogmødet tilrettet og Social- og Sundhedsudvalget besluttede i september 2018 at sende politikken i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Høringssvar

  Ældrerådet kommenterer i deres høringssvar positivt på inddragelsen – både til dialogmødet i maj og august – og har ikke yderligere bemærkninger til politikken (se bilag 2).

   

  Handicaprådet er i deres høringssvar positive over for, at der bliver udarbejdet, en politik som beskriver værdisættet for tilgangen til borgere i Vallensbæk. Handicaprådet ønsker dog, at der ikke kun laves en politik for en enkelt gruppe borgere, men foreslår, at der bliver udarbejdet to politikker – en seniorpolitik og en selvstændig værdighedspolitik som gælder alle borgere.

   

  Center for Pleje og Omsorg oplyser, at årsagen til, at værdighedspolitikken er afgrænset til den kommunale ældrepleje skyldes loven, som netop pointerer, at der skal udarbejdes en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje som tager udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer efter folkepensionsalderen.

   

  Handicaprådet påpeger endvidere, at det skal fremgå, hvordan man har tænkt sig at monitorere, at politikkerne bliver implementeret og fulgt (se bilag 3).

   

  Center for Pleje og Omsorg oplyser, at der bliver fulgt op på implementeringen af værdighedspolitikken gennem udmøntningen af værdighedsmidlerne.

   

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i værdighedspolitikken.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Værdighedspolitikken relaterer sig til delvisionen ”Livskvalitet i et godt og sundt liv”.

  Kommunikation

  Den endelige værdighedspolitik bliver lagt på kommunens hjemmeside og bliver kommunikeret bredt ud til kommunens borgere gennem relevante kanaler. Politikken bliver også kommunikeret til de relevante MED-udvalg.

  Retsgrundlag

  Lov om social service §81a.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 14 SSU - Godkendelse af dispositionsforslag Pilehavehus

  Beslutningstema

  Godkendelse af dispositionsforslag for tilbygning i Pilehavehus.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at dispositionsforslag for de nye boliger bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der blev i budgetforliget for 2018 besluttet at afsætte 2,540 mio. kr. i 2018 til grundkapitalindskud til opførelse af nye ældreboliger i tilknytning til Pilehavehus.

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2018 projektbeskrivelsen, som beskrev ønsket om etablering af to nye tidssvarende boligblokke med otte boliger i hver. På kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2018 blev sammensætningen af styregruppe for projektet godkendt.

   

  Der er efterfølgende afholdt møder i styregruppen, hvor behovet for boligtyper og projektet er afklaret og tilpasset. Styregruppen indstiller i enighed vedlagte forslag.

   

  Dispositionsforslag

  Det eksisterende Pilehavehus indeholder 40 ens ældreboliger på ca. 65 m². Den nye

  bebyggelse kommer til at supplere boligtilbuddet med nye tidssvarende boliger

  i tre forskellige størrelser, der overholder de opdaterede tilgængelighedskrav ift.

  størrelser og indretning af ældreboliger.

   

  Den eksisterende bebyggelse bliver udvidet med en ny bygning i to etager mod nord med et samlet areal på 1260 m2. Den nye bygning kommer til at indeholde 16 ældreboliger i varierende størrelser, fordelt i to fløje med otte boliger i hver, som kobles sammen omkring et fælles adgangs- og fordelingsareal med fællesfaciliteter og servicearealer.

   

  Boligerne fordeles med seks boliger på ca. 65 m2, otte boliger på ca. 75 m2 og to ægtefælleboliger på ca. 85 m2. Alle boliger har altan eller have. Fællesarealerne består af to fælles opholdsarealer, et fælles toilet, et vaskeri samt teknikrum, som fordeles på begge etager i sammenbygningen. Derudover er der afsat et rum til servicefunktioner på hver etage.

   

  Den nye bygning kommer til at fremstå som en afslutning på den eksisterende bebyggelse, der består af fem selvstændige blokke med otte boliger i hver, der er bundet sammen af en overdækket gang. Gavlene på de nye fløje med ældreboliger vil ligge i flugt med de eksisterende overdækkede gavle, og fremstå som en forlængelse af de eksisterende bygninger. Den eksisterende overdækkede gang vil blive forlænget til de nye ældreboliger, og den eksisterende stiforbindelse, der kobler bebyggelsen sammen med området mod øst og vest, bliver bevaret i haverummet mellem de eksisterende blokke og den nye bygning.

   

  Den nye bygning vil skille sig ud fra de eksisterende boligblokke, da de to fløje er bygget sammen til en bygning. Facaderne vil ligeledes skille sig ud fra de eksisterende, da indryk til altaner er disponeret anderledes på grund af de varierende boligstørrelser.

   

  Det samlede projekt omfatter herefter i alt 16 plejeboliger på i alt ca. 1.163 m2 samt ca. 97 m2 serviceareal i forlængelse af det eksisterende Pilehavehus.

   

  Der bygges som udgangspunkt på dele af grunden Løkkekrogen 11F, som i dag rummer daginstitutionen Birkely, hvilket har afstedkommet en ny lokalplan for området.

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplansændringen 27. juni 2018 vedrørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 100, med Økonomiudvalgets tilføjelse om at der etableres en midlertidig sti langs byggeriet ved Pilehavehus.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De økonomiske konsekvenser af dispositionsforslaget bliver beskrevet i sag om skema A, som bliver fremlagt til behandling i december-møderækken. Skema A er den første samlede oversigt over et byggeris data og skal udarbejdes, når bygherre søger om tilsagn til opførelse af byggeprojektet. Skema A indeholder et overslag over samtlige udgifter, en projektbeskrivelse, en beskrivelse af finansieringen og af huslejen.  

   

  Der er afsat anlægsmidler i budgettet til gennemførelse af projektet.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Projektet understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om almene boliger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2018

  Godkendt.

 • Punkt 15 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Borgmesteren orienterede om følgende:

   

  • Vallensbæk udpeget som landets mest globaliserede kommune

   

   

  Morten Schou Jørgensen, formand for Børne- og Kulturudvalget, orienterede om følgende:

   

  • Der afholdes Jul i Vallensbæk lørdag den 1. december fra kl. 13. Juletræet tændes kl. 16
 • Punkt 16 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Søren Wiborg spurgte til:

   

  • indsats for at opspore ordblindhed tidligt

   

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 17 Spørgetid