You are here

Kommunalbestyrelsen - 30-01-2019

Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Tid: Kl. 17:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: OBS! Lukket møde kl. 16:30 - Mødelokale Havet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Borgmester Henrik Rasmussen havde forfald til den lukkede del af mødet. Der var ikke indkaldt en stedfortræder.

   

  Første viceborgmester Søren Wiborg ledede den lukkede del af mødet.

   

  Kenneth Kristensen Berth deltog i mødet efter godkendelsen af dagsordenen.

   

   

  Godkendt.

   

   

  Kommunens nye projektdirektør, Connie Graul, der starter den 1. februar, kom til stede i slutningen af den lukkede del af mødet og blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen.

 • Punkt 2 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene (Lukket)

 • Punkt 3 Forespørgsler fra medlemmerne (Lukket)

 • Punkt 4 ØU - Tidsplan for og indhold af budgetstyring i 2019

  Beslutningstema

  Forslag til indholdet af og tidsplanen for budgetstyringen i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at forslag til tidsplan for og indhold af budgetstyringen i 2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Budgetstyringen i Vallensbæk Kommune består af budgetopfølgninger, og opfølgning på likviditet, gældspleje og kapitalforvaltning. Disse budgetstyringsprodukter skal sikre, at budgettet bliver overholdt og understøtte, at Vallensbæk Kommune bidrager til overholdelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet et forslag til tidsplan og indhold for budgetstyringen i 2019.

   

  Budgetopfølgning

  I budgetstyringen for 2019 indgår fire budgetopfølgninger. Alle budgetopfølgninger følger op på drift og rummer aktivitetstal for de enkelte områder. De tre sidste budgetopfølgninger følger også op på anlæg.

   

  Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2019 foreslås kun behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 rummer en evaluering af aktivitetstallene, hvor der kan besluttes nye aktivitetstal til det kommende budgetår.

   

  Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2019 og budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2019 rummer desuden en status for handleplaner for institutioner og enheder.

    

  Likviditetsopfølgning

  Formålet med opfølgningen på likviditeten er at orientere om udviklingen i kassebeholdningen herunder om kommunen overholder kassekreditreglen. Likviditetsopfølgningerne vil blive fremlagt på økonomiudvalgsmøderne i januar, maj, september og november.

   

  Opfølgning på gældsportefølje og kapitalforvaltning

  I januar, maj, september og november vil der blive fremlagt en status for kommunens gældsportefølje og kapitalforvaltning.

   

  Rapporteringen om kommunens gæld indeholder oplysninger om gældens størrelse, gennemsnitlig rentesats, afdrag og fordeling på fast/variabelt forrentede lån.

   

  Rapporteringen om kommunens kapitalforvaltning indeholder oplysninger om størrelsen og forrentningen af de anbragte midler.

   

  Tidsplanen for budgetstyringen i 2019 fremgår af oversigten nedenfor.

   

  Tidspunkt

  Produkt

  Indhold

  Januar

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Marts

  Budgetopfølgning 1

  pr. 31. januar 2019

  Fremlægges direkte i Økonomiudvalget

  Driftsbudget pr. 31. januar 

  Aktivitetstal pr. 31. januar

  Maj

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Maj

  Budgetopfølgning 2

  pr. 31. marts 2019

  Driftsbudget pr. 31. marts
  Anlægsbudget pr. 31.marts Aktivitetstal pr. 31. marts

  Evaluering af aktivitetstal

  September

  Budgetopfølgning 3

  pr. 30. juni 2019

   

  Driftsbudget pr. 30. juni Anlægsbudget pr. 30. juni Aktivitetstal pr. 30. juni

  Status på handleplaner

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

   November

  Budgetopfølgning 4

  pr. 30. september 2019

   

   

  Driftsbudget pr. 30. september

  Anlægsbudget pr. 30. september 

  Aktivitetstal pr. 30. september

  Status på handleplaner

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte budgetopfølgninger. Eventuelle økonomiske konsekvenser af udviklingen i kommunens likviditet, gæld og kapitalforvaltning vil også blive indarbejdet i årets budgetopfølgninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

 • Punkt 5 ØU - Budgetprocedure og tidsplan for budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023

  Beslutningstema

  Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023 bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at forslag til budgetprocedure for budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023 bliver godkendt
  • at den foreslåede høringsperiode på seks dage (fra den 19. – 25. september 2019) og høringsform bliver godkendt, herunder at Center for Økonomi og Indkøb løbende i budgetprocessen aktivt kommunikerer om frist og proces
  • at ledere, bestyrelser og råd kan fremsende forslag til mulighedskataloget til videre budgetdrøftelse
    
  • at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2020–2023 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023 beskriver retningslinjerne for behandlingen af budgettet for 2020 og overslagsår.

   

  Budgetproceduren er udarbejdet for at sikre god økonomistyring og brugerinddragelse. Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i kommunen.

   

  Budgetproceduren til budget 2020-2023 er overordnet set inddelt i tre elementer – basisbudget, mulighedskatalog og administrativ koordinering. Dette svarer til grundelementerne i de senere års budgetprocesser, som har været medvirkende til at sikre en sund økonomi i Vallensbæk Kommune.

   

  Direktionen har evalueret budgetprocessen for budget 2019-2022 medio december 2018. Derudover har MED-udvalg, bestyrelser, råd mv. evalueret budgetprocessen for budget 2019-2022. Evalueringen er inddraget ved udarbejdelsen af forslaget til budgettidsplan for 2020-2023.

  Budgetprocedure

  Budgetproceduren er inddelt i tre elementer og arbejdet med dem indgår i hele budgetprocessen. 

   

  • Basisbudgettet, som samler de tekniske korrektioner

  • Mulighedskataloget, der indeholder den politiske del af budgettet

  • Koordinering via fire koordineringsmøder med direktion og borgmester

   

  Indholdet i de tre elementer i budgetprocessen er nærmere beskrevet i vedhæftet bilag.

   

  Marts
  Økonomiudvalget sætter budgetprocessen i gang på et opstartsmøde i marts, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognose bliver drøftet.

  Alle ledere bliver i marts samlet til orientering om deres rolle i budgetprocessen i forhold til brugerbestyrelser og medarbejdere. Det sker for at have fokus på brugerinddragelsen og understøtte processen med udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget. Forvaltningen samler op på mulighedsforslagene i juni måned med henblik på fremlæggelse af mulighedskatalog i fagudvalgene i august måned.

   

  April 

  Bestyrelses- og rådsformænd samt formænd og næstformænd i MED-udvalgene bliver inviteret til et orienteringsmøde i april. Her bliver de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2020 præsenteret.

  Økonomiudvalget får desuden opdaterede informationer vedrørende status på kommunens økonomi.

   

  Maj

  Der bliver afholdt budgetmøde for borgmester, udvalgsformænd og direktører.

   

  Juni

  Økonomiudvalget bliver blandt andet orienteret om status på kommunens økonomi.

   

  August - september

  Fagudvalgene bliver orienteret om forslag til mulighedskataloget på fagudvalgsmøderne ultimo august 2019, og Økonomiudvalget bliver orienteret på mødet i september 2019. Fagudvalgsmedlemmerne vil i den forbindelse have mulighed for at komme med nye forslag eller ændringsforslag til mulighedskataloget.

   

  Første behandling af budgetforslaget sker i Økonomiudvalget den 4. september og i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019.

  I den efterfølgende periode fra den 12. september til den 17. september 2019 har borgmesteren forhandlinger med de politiske partier. De politiske partier skal fremsende eventuelle ændringsforslag senest den 17. september kl. 12.00. Forslagene vil indgå i det materiale, der efterfølgende bliver sendt i høring.

   

  Høring 

  I perioden 19. september til og med 25. september 2019 er der høringsperiode for ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg. Det er vigtigt, at lederne, bestyrelserne, rådene og MED-udvalgene tager højde for høringsfristen og sørger for at afholde budgetmøder i denne periode, da der skal afleveres skriftlige høringssvar vedrørende budgetforslagene senest den 25. september 2019 kl. 12.00. Bemærkninger til budgetforliget/partiernes ændringsforslag fra MED-udvalgene skal samles i ét fælles høringssvar fra HovedMED. Der bliver afholdt et orienteringsmøde for bestyrelsesformænd, råd og MED-udvalg den 19. september 2019.

   

  Anden behandling af budgetforslaget sker i Økonomiudvalget den 2. oktober og i Kommunalbestyrelsens den 9. oktober 2019.

   

  Administrativ koordinering 

  Direktionen afholder fire koordineringsmøder undervejs i budgetprocessen. De første to møder foregår i henholdsvis april og maj måned, hvor den økonomiske situation bliver vurderet ud fra et prognosemøde og et planlægningsmøde. I august afholder direktionen tredje budgetmøde, hvor de nyeste prognoser for skatter mv. indgår. Det sidste koordineringsmøde falder medio december, hvor budgetprocessen for budget 2020-2023 bliver evalueret.

   

  Væsentlige forhold i budgetprocessen:

  • Alle selvstændige forslag til mulighedskataloget fra de underliggende MED-udvalg skal repræsenteres via dialog igennem Hoved-MED. Det vil sige, at alle forslag fra de underliggende MED-udvalg skal fremsendes til Hoved-MED og skal derfor ikke fremsendes selvstændigt. Hoved-MED fremsender et samlet forslag til mulighedskataloget.

  • Bestyrelser, MED-udvalg og råd deltager i høringen i september måned af de/det fremsendte budgetforslag/budgetforlig. Alle høringssvar fra de underliggende MED-udvalg skal ligeledes igennem Hoved-MED og skal derfor ikke fremsendes selvstændigt. Hoved-MED samler og sammenskriver alle bemærkninger fra de underliggende MED-udvalg i ét fælles høringssvar.

  • I forbindelse med den korte høringsfrist på seks dage vil Center for Økonomi og Indkøb udsende reminder i foråret til alle lederne, bestyrelserne, rådene og MED-udvalgene om fristen for afgivelse af høringssvar med opfordring til at booke budgetmøder i forbindelse med afgivelse af høringssvar.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetprocessen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Bestyrelsesformænd, institutioner, MED-udvalg og ledere bliver orienteret om budgetproceduren herunder varsling af høringsperiode. De bliver desuden orienteret om tidspunkterne for de planlagte orienteringsmøder.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 ØU - Revisionsberetning nr. 28 (løbende revision)

  Beslutningstema

  Delberetning nr. 28, der omfatter en sammenfatning af den løbende revision for regnskabsåret 2018, bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at delberetning nr. 28 vedr. løbende revision bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  BDO, Kommunernes Revision, har fremsendt delberetning nr. 28 vedrørende løbende revision for regnskabsåret 2018. BDO har frem til december 2018 aflagt en række besøg i kommunen med henblik på at vurdere kommunens økonomiske forvaltning. Revisionen har:

  • Undersøgt om bilagsbehandling sker i overensstemmelse med økonomiregulativet
  • Foretaget uanmeldt tilsyn af tilstedeværelsen af kommunens kontante og likvide beholdninger
  • Undersøgt forretningsgang for afstemning af statuskonti
  • Foretaget en gennemgang af IT-sikkerheden, herunder en overordnet vurdering af status på implementeringen af databeskyttelsesforordningen
  • Undersøgt kommunens lønadministration
  • Foretaget udvidet forvaltningsrevision af mentorstøtte

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og det konkluderes i de enkelte undersøgelser, at forretningsgange, kontroller, m.v. er betryggende tilrettelagt og uden fejl. Revisionen har givet enkelte anbefalinger til forbedringer. Anbefalingerne vedrører de interne kontroller af IT-sikkerheden samt udarbejdelse af skriftlige arbejdsgange på mentorområdet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Delberetning nr. 28 bliver sendt til tilsynsmyndigheden og til de relevante sektorministerier sammen med årsregnskab 2018 og revisionens afsluttende beretning i juli måned.

  Retsgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

 • Punkt 7 ØU - Opkvalificering af jobcenterets medarbejdere og ledere

  Beslutningstema

  Orientering om nyt, eksternt finansieret projekt, der skal forberede medarbejdere og ledere i Center for Beskæftigelse til ny beskæftigelseslovgivning. Vallensbæk Kommune modtager finansiering til projektet, og der skal derfor meddeles bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Beskæftigelse indstiller,  

  • at orienteringen om, at Center for Beskæftigelse igangsætter eksternt finansieret kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, bliver taget til efterretning
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling på -354.000 kr. i 2019, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling på 354.000 kr. i 2019 vedrørende udgifter til implementering af LAB (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats), med relevant kompetenceudviklingsforløb

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet Vallensbæk Jobcenters ansøgning om tilskud til implementering af ny Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) i Vallensbæk og Ishøj kommuner.

   

  Den 1. juli 2019 træder en ny beskæftigelseslovgivning i kraft.

   

  Den nye beskæftigelseslov er netop sendt i høring (14. januar 2019), og den endelige ordlyd kendes derfor ikke. Intentionen med loven er forenkling via færre proceskrav, ens regler på tværs af målgrupper, flere digitale løsninger og fokus på resultaterne, bl.a. via benchmarking. Der lægges op til en større frihed for kommuner og a-kasser til at tilpasse indsatsen den enkelte ledige, og virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i beskæftigelsesindsatsen.  

   

  Jobcenter Vallensbæk vil i den forbindelse gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne – blandt andet med henblik på en intensiveret indsats for de nyledige. Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er, at alle ansatte i Jobcenter Vallensbæk understøtter implementeringen af beskæftigelseslovens intentioner bedst muligt.

   

  Opkvalificeringen skal medvirke til:

  -      at borgerne sikres den indsats de har ret til og behov for i forhold til at komme i job og væk fra offentlig forsørgelse

  -      at udbygge og professionalisere samarbejdet med virksomhederne

  Implementeringen sker januar – juni 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Tilsagnet udgør et maksimalt tilskud på 354.000 kr.

   

  Vallensbæk Kommune modtager et fast tilskud fra projektet på 354.000 kr. som dækker indsatsen i Vallensbæk og Ishøj kommune i 2019. Tilskuddet bliver anvendt til kompetencemidler.

   

  Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det endelige projektregnskab.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  I Vallensbæk Kommune udvikler vi vores service, så den i høj grad tager udgangspunkt i borgernes behov. (delvision 1)

   

  Dette harmonerer fint med intentionerne bag den kommende forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som skal implementeres. Af intentionerne fremgår blandt andet, at kommunerne skal have større frihed og incitament til at tilpasse indsatsen til den enkelte borgere og der skal frigøres ressourcer i kommunerne til effektivt at hjælpe ledige i beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

 • Punkt 8 ØU - Ny indsats opkvalificerer til transportområdet

  Beslutningstema

  Orientering om nyt, eksternt finansieret jobcenterprojekt ”Opkvalificering til transportområdet” og godkendelse af bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Beskæftigelse indstiller,  

  • at orienteringen om, at jobcenteret igangsætter eksternt finansieret projekt for ledige borgere i kontanthjælpssystemet, bliver taget til efterretning
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling på -659.000 kr. i 2019, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og tillægsbevilling på 659.000 kr. i 2019 til dækning af udgifter til personale og indkøb af ordinær uddannelse
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling på -669.000 kr. i 2020, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og tillægsbevilling på 669.000 kr. i 2020 til dækning af udgifter til personale, indkøb af ordinær uddannelse og revision

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet Vallensbæk Jobcenters ansøgning om tilskud til projekt ”Opkvalificering til transportområdet” i Vallensbæk og Ishøj kommuner.

   

  Formålet er dels at imødekomme transporterhvervets aktuelle rekrutteringsbehov, dels at hjælpe kontanthjælpsmodtagere fra Vallensbæk og Ishøj kommuner i job inden for transportområdet via en virksomhedsrettet indsats kombineret med opkvalificering og individuel støtte.

   

  Projektet giver mulighed for at bevilge nogle relativt dyrere kørekort til flere borgere, og ansætte en deltidsmedarbejder, der er dedikeret til netop denne indsats. Indsatsen skal bestå af opsøgende indsats over for transportvirksomheder, opkvalificering af ledige og individuelt jobmatch, hvor medarbejderen tager den ledige med ud på arbejdspladser i en håndholdt indsats.

   

  Blandt de eksisterende 250 jobparate kontanthjælpsmodtagere i jobcentret angiver 10-15 procent, at de søger job inden for transportområdet eller har formelle kvalifikationer, som bevirker, at de umiddelbart kan visiteres til målgruppen. På den baggrund ventes cirka 65 borgere fra Vallensbæk og Ishøj at indgå i projektet.

   

  Projektperioden er december 2018 – december 2020.

   

  Succeskriterier

  Succeskriteriet er, at 40 borgere fra Vallensbæk og Ishøj opnår ansættelse inden for transportområdet. Alle kontanthjælpsmodtagere, der har lønnet beskæftigelse, tæller med, uanset om det er ansættelse på fuld tid eller få timer om ugen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Jobcenteret modtager et tilskud fra projektet på 659.000 kr. i 2019 og i 2020, der dækker indsatsen i Vallensbæk og Ishøj kommuner i 2019. Tilskuddet bliver anvendt til udgifter til frikøb af medarbejder (deltid) og køb af ordinær uddannelse, der understøtter muligheden for ansættelse inden for transportområdet.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet støtter de ledige til at træde ind på arbejdsmarkedet og hænger sammen med visionen om, at Vallensbæks borgere er selvforsørgende. (delvision 1)

  Kommunikation

  Ishøj Kommune orienteres om projektet.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

 • Punkt 9 ØU - Projekt 'Flere Skal Med - Frontrunner'

  Beslutningstema

  Orientering om nyt, eksternt finansieret projekt ”Flere skal med - Frontrunner”, som er målrettet udsatte ledige fra Vallensbæk og Ishøj kommuner. Projektet bygger videre på erfaringer fra JobFirst-projektet, som nu er evalueret. Vallensbæk Kommune modtager finansiering til projektet, og der skal derfor meddeles bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Beskæftigelse indstiller,  

  • at orienteringen om, at jobcenteret igangsætter ’Flere Skal Med Frontrunner’, som eksternt finansieret projekt for aktivitetsparate borgere i kontanthjælpssystemet, bliver taget til efterretning
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling på -907.000 kr. i 2019, som et fast tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling på -907.000 kr. i 2019, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis jobcenteret indfrier aktivitetskrav om at 85 procent af målgruppen får en personlig jobformidler
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling på -1.210.000 kr. i 2019, som et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis jobcenteret indfrier aktivitetskrav om at 40 procent af målgruppen deltager i virksomhedsrettet aktivitet
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling på 3.024.000 kr. i 2019 vedrørende udgifter til sagsbehandlere, jobformidlere, projektledelse, administration og revision
  •  at orienteringen om den afsluttende evaluering på JobFirst-projektet bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet Vallensbæk Kommunes ansøgning om tilskud til projekt ”Flere skal med - Frontrunner” i Vallensbæk og Ishøj kommuner.

   

  Jobcenter Vallensbæk er ét blandt 15 jobcentre i hele landet, der får penge til at gennemføre den særlige virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate borgere, som typisk har været væk fra arbejdsmarkedet i årevis. Målet er at få flere i job.

   

  Projektet skal bygge videre på erfaringerne fra projektet JobFirst (2016-2018), hvor STAR netop har offentliggjort en afsluttende national evaluering og de foreløbige erfaringer fra Flere Skal Med (2017-2019), der har vist, at indsatserne giver en markant positiv ændring for de pågældende borgere.

   

  Flere skal Med – Frontrunner

   

  Med den nye indsats skal flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere opnå hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Målgruppen består af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Der er 398 borgere i jobcentret, heraf 79 ledige fra Vallensbæk og 319 fra Ishøj.

   

  Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er en gruppe som ikke umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det skyldes fysiske og psykiske barrierer, utilstrækkelige dansksproglige kompetencer og ofte en kombination af disse.

   

  Sammenlignet med befolkningen generelt viser en kortlægning fra STAR, at målgruppen er kendetegnet ved, at en højere andel er enlige forsørgere, har et væsentligt lavere uddannelsesniveau, en markant højere andel har været anbragt som barn, de har hyppigere kontakt til sundhedssystemet, flere har en kriminel historik og de har alle en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. Halvdelen er ikke-vestlige indvandrere.

   

  Målgruppe og indsatsen følger tre spor:

  • Borgere med jobpotentiale får en afklaring af kompetencer og får en personlig jobformidler og en virksomhedsrettet indsats, med aktiv støtte fra jobcentrets jobformidler; formålet er at opnå ansættelse i småjob / ordinær beskæftigelse
  • Borgere, der er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal have sin sag forelagt kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam
  • Socialforvaltningen eller sundhedsafdelingen inddrages, hvis borgere vurderes at være ude af stand til at deltage i projektet eller anden beskæftigelsesrettet indsats på grund af meget alvorlige sociale og helbredsmæssige udfordringer.


  Projektperioden er fra den 1. december 2018 til den 31. december 2019.

  Der er overlap mellem målgruppen for Flere Skal Med Frontrunner og JobFirst, idet begge projektet drejer sig om at arbejde virksomhedsrettet med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. De gode erfaringer fra JobFirst bliver ført videre i Flere skal med – Frontrunner.

  Evaluering af Jobfirst

   

  JobFirst blev gennemført i perioden 1.3. 2016 – 31.3. 2018. JobFirst var målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceydelsesborgere. Det var borgere med varig begrænset arbejdsevne og borgere med komplekse helbredsproblematikker, sociale udfordringer, misbrug som typisk ikke umiddelbart vurderes at kunne komme i job. Da projektet gik i gang havde mange af borgerne fokus rettet mod førtidspensionering.

   

  Indsatsen havde særligt fokus på at opnå ordinære timer kombineret med intensiv mentorstøtte, hyppig opfølgning samt håndtering af borgernes udfordringer ud over ledighed i parallelindsatser.

   

  Den nationale evaluering viser, at JobFirst har haft positive effekter på omfanget af ordinære timer for målgruppen. Målt halvandet år efter indsatsstart havde godt 19 procent af borgerne i JobFirst i gennemsnit opnået løntimer. De borgere som er kommet i beskæftigelse har i gennemsnit fem timers lønarbejder/ugen.

   

  Fra Ishøj og Vallensbæk deltog 100 udsatte ledige, og heraf opnåede 36 borgere løntimer i samme periode. Enkelte er helt ude af offentlig forsørgelse, mens flertallet har opnået ansættelse i småjobs og modtager supplerende kontanthjælp ved side af.

   

  Fra Vallensbæk gik 11 borgere i job, herunder i småjobs. Når man ser på målgruppen, der som udgangspunkt er meget langt fra arbejdsmarkedet, er det et flot resultat, at så mange opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Tilsagnet udgør et maksimalt tilskud på 3.024.000 kr. Heraf vedrører 2.424.000 kr. indsats for borgere fra Ishøj Kommune, mens 600.000 kr. vedrører borgere fra Vallensbæk Kommune.

   

  Vallensbæk Kommune modtager 907.000 kr., svarende til 30 procent af tilsagnsbeløbet, som udbetales uden aktivitetskrav. Udbetaling af den resterende del er betinget af opfyldelse af specifikke aktivitetskrav.

  Tilskuddet på 907.000 kr., svarende til 30 procent af tilsagnsbeløbet  udbetales, hvis 85 procent af indsatsgruppen har fået tildelt en jobformidler i løbet af projektperioden.

  Tilskuddet på 1.210.000 kr., svarende til 40 procent af tilsagnsbeløbet udbetales, hvis minimum 40 procent af indsatsgruppen deltager i virksomhedsforløb i mindst én måned i løbet af 4.kvartal 2019.

  Tilsagnsbeløbet anvendes til sagsbehandlere, jobformidlere, projektledelse, administration og revision. Der vil kunne blive afholdt udgifter i takt med, at man modtager tilskud fra staten.


  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Indsatsen for at hjælpe borgere i job skal ses i lyset af udviklingsstrategiens fokus på at ville understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet samt understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. (delversion 1)

  Kommunikation

  Ishøj Kommune orienteres om bevillingen.

   

  Jobcenteret skal udarbejde en afsluttende rapport til STAR.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

 • Punkt 10 TMU - Valg af vejbelysning langs letbanestrækning på Ring 3

  Beslutningstema

  Beslutning om valg af armatur til belysningsanlægget i forbindelse med letbanens etablering og tilhørende finansiering af belysningsanlægget.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at model 2, med københavner-armaturer på hele strækningen, bliver valgt til belysning langs letbanen i Vallensbæk Kommune

  • at finansiering af basisudgift på 108.000 kr. bliver finansieret via det eksisterende budget og at merudgift til model 2 – hvis denne vælges - på 237.000 kr. bliver finansieret gennem Ørsted som beskrevet i sagen

  Sagsfremstilling

  Hovedstadens Letbane har i samarbejde med Ørsted udarbejdet et projekt for belysningsanlægget langs Søndre Ringvej. Projektet indeholder basisløsning for valg af armatur på lyskilderne langs strækningen. Projektet er en ændring i forhold til det eksisterende belysningsanlæg, og derfor har Hovedstadens Letbane og Ørsted kaldt projektet ”ændringsprojektet”.

   

  Projektet kan ændre sig i takt med, at projektet omkring letbanen bliver mere detaljeret, ligesom prisen er den forventede pris på nuværende tidspunkt. Den endelige pris kan først blive fastsat, når indkøbsprisen er kendt.

   

  Der er to modeller for, hvilket armatur kommunen kan vælge. Forvaltningen anbefaler model 2.

   

  Model 1 – basisløsning – to typer armatur:

  Hovedstadens Letbane og Ørsted projekterer og etablerer belysningsanlæg i overensstemmelse med det gennemførte udbud for letbanen.

   

  Kommunen afholder som følge af princippet ”nyt for gammelt” de omkostninger, der svarer til den værdiforøgelse, der ligger i at modtage et nyt belysningsanlæg med længere levetid og lavere driftsomkostninger end det eksisterende belysningsanlæg i kommunen.

   

  I basisløsningen bliver der etableret københavner-armatur fra krydset Vallensbæk Torvevej/Søndre Ringvej til kommunegrænsen ved Ishøj. I dag er der også københavner-armatur (ældre modeller) på samme strækning. Udskiftningen af armaturet er en del af letbaneprojektet.

   

  Københavner-armatur er vedhæftet som bilag.

   

  Fra krydset Vallensbæk Torvevej/Søndre Ringvej til kommunegrænsen ved Brøndby bliver der etableret Iridium L- og Iridium mini-armaturer. Iridium L og Iridium mini har samme udseende, men der er forskel på størrelsen af armaturerne.

   

  Iridium-armatur er vedhæftet som bilag.

   

  Vallensbæk Kommune er forpligtiget til at betale et bidrag på op til 108.000 kr. for basisløsningen (endelig pris kan først fastsættes, når realiserede indkøbspriser kendes) jf. princippet om ”nyt for gammelt”.

   

  Der skal forventeligt anvendes 37 stk. Iridium L og 14 stk. Iridium Mini armaturer på Søndre Ringvej ved model 1.

   

  Model 2 – københavner-armatur på hele letbanestrækningen

  I model 2 kan Vallensbæk Kommune vælge at etablere et ensartet vejbelysningsanlæg med københavner-armaturer langs hele letbanestrækningen i kommunen.

  Vallensbæk Kommune anvender københavner-armaturer mange steder (veje og parker), og i forbindelse med ændringer/nye vejbelysningsanlæg etableres der lyskilder med københavner-armaturer.

   

  Model 2 er dyrere end model 1, men giver et ensartet udseende langs strækningen. Forvaltningen anbefaler, at model 2 bliver valgt.

   

  Der er en merpris på 4.600 kr. pr. stk. for et stort københavner-armatur og en merpris på 4.800 kr. pr. stk. for et lille københavnerarmatur i stedet for det Iridium L-armatur, der er i basisløsningen. Da det er 37 stk. Iridium L og 14 stk. Iridium Mini-armaturer, der skal udskiftes til københavnerarmaturer, vil det være en samlet meromkostning til udskiftning på 237.400 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er forskellige muligheder for finansiering af belysningsanlægget. Som sagt vil de endelige priser først være kendt, når armaturerne bliver købt ind.

   

  Muligheder ved valg af model 1:

   

  Kommunen betaler obligatorisk bidrag til basisløsning på op til 108.000 kr. Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med basisløsningen. Finansieringsmulighederne for dette ser sådan ud:

   

  1. Beløbet kan finansieres gennem Hovedstadens Letbane. Finansieringsbetingelserne kendes dog ikke endnu.
  2. Beløbet bliver finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget.

   

  Forvaltningen anbefaler forslag 2 i forhold til finansiering af basisløsningen.

   

   

  Muligheder ved valg af model 2:

   

  Der er en meromkostning ved at københavner-armaturer i stedet for Iridium L- og Iridium Mini-armaturer. Meromkostningen er 237.400 kr. Dette beløb dækker anskaffelsen af københavner-armaturerne og kommer oven i bidraget til basisløsning på 108.000 kr. Den samlede omkostning i model 2 bliver derfor 345.400 kr.

   

  Det obligatoriske bidrag på 108.000 kr. kan blive finansieret på to måder, som beskrevet under model 1.

   

  Meromkostningen ved model 2 kan også finansieres på to måder. Forvaltningen anbefaler, at finansieringen sker som en afdragsmodel hos Ørsted (forslag 1 herunder), da det dermed bliver samme model, som ved kommunens øvrige belysningsanlæg.

   

  1.    Meromkostningen på 237.400 kr. kan finansiereres gennem Ørsted med 10 års afdrag og en rentesats på 3 pct. + diskontoen. Diskontoen er aktuelt 0,0 pct. Dette giver en samlet renteudgift på 26.684 kr. Det forhøjede abonnement til Ørsted vil blive dækket af driften i Vej og Park

  Eksempel på tilbagebetaling over en 10 årig periode ville være:

  Beløb

  237.400,00 kr.

  Rente

  3%

  År

  10

  Terminer pr. år

  4

  Total betaling pr. år

  26.408,00 kr.

  Rentr i alt for hele låneperioden

  26.684,00 kr.

   

   

  2.    Meromkostningen på 237.400 kr. bliver håndteret som en budgetbevilling.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby og har sammenhæng til delvisionen om et grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om Letbane på Ring 3.

  Lov om offentlige veje m.v.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget.. den 15-01-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

 • Punkt 11 TMU - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have

  Beslutningstema

  Center for Teknik fremlægger forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have, til offentlig høring i fire uger.

   

  Planforslaget omfatter indretning af i alt fire etageblokke og seks rækkehusstænger i området ved Torbenfeldvej, Vejlegårdsvej og Liselundsvej.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have bliver sendt i offentlig høring i fire uger fra den 5. februar 2019 til den 5. marts 2019
  •  
  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have bliver sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det foreløbigt er vurderet, at planen ikke medfører væsentlige indvirkning på miljøet
  •  
  • at der bliver afholdt dialogmøde i høringsperioden

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2018, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1. 

   

  Den nye lokalplan markerer et paradigmeskift i forhold til reguleringsniveauet i kommunens lokalplaner for byudviklingsprojekter. Fremover skal nye lokalplaner være projektlokalplaner, der via en stram regulering og skarpe bestemmelser, udelukkende gør det muligt at opføre det skitseprojekt, der har sat lokalplanen i gang.

   

  En ny lokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1 vil give mulighed for at realisere det konkrete skitseprojekt ”Carolines Have” udarbejdet af JJW arkitekter. Projektet består af etageboliger i op til seks etager og rækkehuse i henholdsvis tre og to etager.

   

  Eksisterende forhold

  Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1 består i dag af tre mindre erhvervsejendomme. Området er omfattet af Lokalplan nr. 35 for et industri- og værkstedsområde i den sydlige del af kommunen. Lokalplan nr. 35 fastsætter områdets anvendelse til mindre industri- og værkstedsvirksomheder, med mulighed for at indrette én bolig til indehaver, bestyrer eller portner. Derfor ligger der også enkelte enfamiliehuse på grundene.

   

  Luftfoto af Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 6 og Torbenfeldvej 1 er vedhæftet som bilag.

   

  Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 6 og Torbenfeldvej 1 ligger i kommuneplanens rammeområde 3-BE2, ’Omdannelse ved Vejlegårdsvej’. Liselundsvej 4 ligger i kommuneplanens rammeområde 3-B295, ’Nye rækkehuse i Lokalplan nr. 35’.

   

  Rammeområde 3-BE2 rummer mulighed for opførelse af blandet etagebebyggelse i op til fem etager med en bebyggelsesprocent på op til 75 for området som helhed. Rammeområde 3-B295 rummer mulighed for at opføre rækkehuse i op til to etager med en bebyggelsesprocent på op til 50 for området som helhed.

   

  Den eksisterende lokalplan har ikke mulighed for at bygge boliger i større omfang, og kommuneplanrammerne indeholder også begrænsninger i forhold til etager, højder og bebyggelsesprocenter. De gældende planer har heller ikke et krav om parkering under terræn, hvilket det nye forslag til lokalplanen nr. 103 har.

   

  Derfor kræver projektet både en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for at kunne blive realiseret.

   

  Forslag til Lokalplan nr.  103 - Carolines Have

  På økonomiudvalgsmødet d. 20. juni 2018 var JJW Arkitekter inviteret til at præsentere skitseforslaget ”Carolines Have”. På mødet var Kommunalbestyrelsen inviteret til deltage, og der var mulighed for at stille spørgsmål til arkitekterne.

   

  Med udgangspunkt i det præsenterede forslag besluttede Økonomiudvalget at iværksætte udarbejdelse af en ny projektlokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1.

   

  Strukturen i lokalplanforslaget er at give mulighed for at opføre etageboliger i op til seks etager langs Vejlegårdsvej og rækkehuse mod de lave boligområder mod vest i henholdsvis tre og to etager. Etageboligerne bliver konstrueret i flere niveauer fra seks til tre etager. Bygningerne er højest ved Vejlegårdsvej og bliver lavere mod vest. Derved sker der en gradvis nedtrapning af bebyggelsen fra Amalieparken til de fritliggende, lave enfamiliehuse mod vest.

   

   

  Illustration med princip for facader og bygningshøjder for Carolines Have er vedhæftet som bilag.

   

  Lokalplanforslagets friarealer bliver opdelt i fælles og offentligt tilgængelige områder på terræn og i private haver og tagterrasser. De fælles friarealer er en række forbundne grønne rum, der binder bebyggelsen sammen på tværs af boligtyper og færdsel. På friarealerne vil der blive etableret LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) i form af kanaler og bassiner.

   

  Der bliver etableret minimum 70 parkeringspladser i kælder under terræn, men for at sikre tilstrækkelig med parkering bliver der også etableret minimum 30 parkeringspladser på terræn.

   

  Ændringer fra skitseprojektet til planforslag

  Siden det blev besluttet at sætte gang i projektlokalplanen er der sket enkelte justeringer af projektet. Justeringerne bunder i tekniske forhold inden for lokalplanområdet.

  Parkeringskælderen var i skitseforslaget placeret under blok B og blok C med nedkørsel mellem blok A og blok B. Efterfølgende er arkitekterne blevet opmærksomme på, at der ligger en større regnvandsledning i skellet mellem Torbenfeldvej 1 og Vejlegårdsvej 45. Skellet er markeret med den fede røde streg på kortet herunder til højre.

   

  Parkeringskælderen er derfor blevet justeret, så den ikke krydser ind over regnvandsledningen, og nedkørslen er blevet flyttet ned mellem blok C og blok D. Lokalplanen fastholder, at der stadig skal etableres minimum 70 parkeringspladser i kælderen.

   

  Ændringer fra skitseprojektet til planforslag er vedhæftet som bilag.

   

  Det ene bassin, der var projekteret til LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand) var i skitseforslaget planlagt til at blive etableret der, hvor nedkørslen til parkeringskælderen nu er placeret. Derfor er det blevet flyttet op mellem blok A og blok B.

   

  Der er skabt mulighed for at placere solceller på tagene over 6. etage. I skitseprojektet var der ikke tegnet solceller, men af hensyn til energikrav i Bygningsreglement 2018 er der blevet tilføjet en mulighed for at placere solceller på de øverste tage. Solcellerne skal være placeret under murkronen, så de ikke er synlige fra terræn eller fra øvrige udendørs opholdsarealer.

   

  I det oprindelig skitseprojekt var skure til affald placeret i vejskel mod Torbenfeldvej og Liselundsvej. Af hensyn til oversigtsforhold ved de to overkørsler er der blevet indlagt en byggelinje 3 meter fra skel mod Torbenfeldvej og Liselundsvej. Affaldsskurene er som følge heraf blevet flyttet 3 meter ind på grunden.

   

  Nyt kommuneplantillæg

  Lokalplanforslaget bliver ledsaget af kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2016.

  Kommuneplantillægget består af to rammeområder. Rammeområde 3-B113 - Carolines Have etageboliger og 3-B203 - Carolines Have Rækkehuse.

  De nye rammeområder erstatter dele af rammeområde 3-B295 og 3-BE2.

   

  Rammerne ændres, så der fremover vil være mulighed for at bygge i op til seks etager i 22,5 meters højde ud mod Vejlegårdsvej og tre etager i 11,5 meters højde mod de eksisterende fritliggende enfamiliehuse vest for planområdet. Bebyggelsesprocent hæves fra 75 til 140 for rammeområde 3-B113 og fra 50 til 70 for rammeområde 3-B203. Parkeringsnormen for de to områder forbliver uændret, dvs. 1 parkeringsplads pr. bolig for rammeområde 3-B113 og 1,5 1 parkeringsplads pr. bolig for rammeområde 3-B203.

  Derudover ændres kravet om 8 meter fra 1. sals vindue til naboskel ved rækkehusene til 5 meter.

   

  Miljøvurdering

  Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Center for Teknik har ved den indledende screening vurderet, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning.

   

  Det anbefales derfor, at der ikke bliver udarbejdet en miljøvurdering.

   

  Ny høringsproces

  15. juni 2017 kom der en planlovsændring, der har gjort det muligt at nedsætte høringsfristen for lokalplaner og kommuneplantillæg. Kommunalbestyrelsen kan nu forkorte fristen, så høringsfristen er tilpasset projektets omfang, minimum er dog to uger. Større og meget komplekse projekter skal dog fortsat sendes i høring i otte uger.

   

  Center for Teknik indstiller, at høringsperioden for Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have sættes til fire uger. Høringsperioden på fire uger er begrundet i, at planforslagene indeholder justeringer i forhold til de planer, de afløser, hvor den væsentligste ændring er, at der er kommet en etage mere på for etageboliger og rækkehuse, og at bebyggelsesprocenterne er hævet.

   

  Center for Teknik foreslår, at der bliver afholdt et dialogmøde i høringsperioden. Det er planen, at dialogmødet bliver holdt den 7. februar 2019. Alle de høringsberettigede borgere får en invitation til dialogmødet i høringsbrevet sammen med en kopi af planen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis lokalplanen bliver godkendt, er det forventningen, at der í 2020 er 90 boliger klar til indflytning. Boligerne vil henvende sig til børnefamilier. Det er forventet, at der vil flytte cirka 230 nye borgere ind, hvor af cirka en tredjedel forventes at være børn.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre en række mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er med til at sikre kvalitet i byggeriet, grønne byrum og klimasikring.

  Kommunikation

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have, i offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside den 5. februar 2019 med høringsfrist den 5. marts 2019.

   

  Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget, herunder naboer i kvarterene omkring lokalplanområdet.

   

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal afholdes dialogmøde i høringsperioden, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5 og kap. 6

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget.. den 15-01-2019

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer), i alt 3 stemmer.

   

  Gruppe A (2 stemmer) undlod at stemme, i alt 2 stemmer.

   

  Indstillingen var herefter anbefalet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Indstillingen blev sat til afstemning punkt for punkt.

   

   

  Første indstillingspunkt:

   

  Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Perioden med offentlig høring ændres til 8 uger.”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

   

  Indstillingspunktet blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Indstillingspunktet blev herefter anbefalet.

   

   

  Andet indstillingspunkt:

   

  Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Der udarbejdes miljørapport, som medsendes i den offentlige høring.”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

   

  Indstillingspunktet blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Indstillingspunktet blev herefter anbefalet.

   

   

  Tredje indstillingspunkt:

   

  For stemte alle.

   

  Indstillingspunktet blev herefter anbefalet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Indstillingen blev sat til afstemning punkt for punkt.

   

   

  Første indstillingspunkt:

   

  Gruppe O gentog sit ændringsforslag:

   

  ”Perioden med offentlig høring ændres til 8 uger.”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemme), i alt 13 stemmer.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

   

  Indstillingspunktet blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Indstillingspunktet var herefter godkendt.

   

   

  Andet indstillingspunkt:

   

  Gruppe O gentog sit ændringsforslag:

   

  ”Der udarbejdes miljørapport, som medsendes i den offentlige høring.”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

   

  Indstillingspunktet blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Indstillingspunktet var herefter godkendt.

   

   

  Tredje indstillingspunkt:

   

  For stemte alle.

   

  Indstillingspunktet var herefter godkendt.

   

   

  Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

   

  ”Dansk Folkeparti ønsker, at hele området udlægges til rækkehuse eller fritliggende parcelhuse.

   

  Dansk Folkeparti peger på, at der tilføres omkring 1.000 nye boliger til kommunen over få år, og vi er bekymrede for, at det kommer til at belaste vores skoler og daginstitutioner i høj grad!”

 • Punkt 12 TMU - Kløvervænget - forslag til trafikændringer efter dialogmøder

  Beslutningstema

  I forbindelse med dialogmøder om infrastruktur i Nordmarken var der lagt op til, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for området. Det har vist sig, at det giver mere mening at se på enkelte områder særskilt. I denne sag bliver der kigget på området ved Kløvervænget.

   

  Sagen har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller, 

  • at der bliver indført standsnings- og parkeringsforbud langs begge sider af Promenaden og Kløvervænget

  • at der bliver gennemført en række trafikmålinger på Promenaden og Kløvervænget med fire forskellige forudsætninger, som beskrevet i sagen under forslag til trafikforsøg

  Sagsfremstilling

  Denne sag gennemgår de input, der kom på dialogmøderne om Kløvervænget og Promenaden.

   

  Der er blevet påpeget følgende opmærksomhedspunkter ved trafikafviklingen:

   

  • at der er en oplevelse af, at der ofte holder biler og kassevogne parkeret på Kløvervænget og Promenaden. Det forringer oversigtsforhold for andre trafikanter og skaber utryghed for børn, der bevæger sig i området.
  • at flere oplever, at minibusserne til de to institutioner for enden af Kløvervænget ofte kører for stærkt.
  • at der er trængsel i morgen- og eftermiddagstimerne.

   

  På dialogmøderne var deltagerne med til at komme med forslag til ændringer. Forslagene omkring Kløvervænget og Promenaden er:

   

  • Undgå parkering af varebiler og kassevogne langs Promenaden og Kløvervænget (forslag 1)
  • Etablering af chikaner/bump på Kløvervænget og Promenaden (forslag 2)
  • Lukning af Kløvervænget før institutionerne, så institutionerne i stedet skal køre ud over Horsestien til Gymnasievej (forslag 3)

   

  Illustration af forslag fra dialogmøderne er vedhæftet som bilag

   

  Forvaltningen har foretaget en vurdering af forslagene:

   

  Forslag 1 – Undgå parkering af varebiler og kassevogne langs Promenaden og Kløvervænget

   

  Færdselslovens regler for parkering er de samme for alle køretøjer under 3.500 kg, uanset om der er tale om en mindre personbil eller en kassevogn.

   

  Forvaltningen vurderer, at opsætning af færdselstavler med standsnings- og parkeringsforbud i begge sider langs Promenaden og Kløvervænget vil medføre, at færre parkerer her, og at oversigtsforholdene dermed vil blive gode. Nye færdselstavler skal opstilles med samtykke fra Politiet, så den endelige placering bliver aftalt med dem. Skiltene er efter Politiets samtykke permanente. Hvis de på et tidspunkt skal tages ned, så kræver det et nyt samtykke fra Politiet.

   

  Standsnings- og parkeringsforbuddet kan også nedsætte trængsel og forbedre fremkommeligheden, da det ikke længere er nødvendigt at afvente modkørende, når man skal forbi en holdende bil.

   

  Ulempen vil være, at der forsvinder parkeringsmuligheder fra området, og flere borgere har påpeget, at der til tider er mangel på parkeringspladser. Den øgede fremkommelighed vil også kunne medføre en højere hastighed, når parkerede biler ikke længere virker som chikaner ved at indsnævre vejen.

   

  Forslag 2 – Chikaner/bump på Kløvervænget og Promenaden

   

  Der er foreslået etablering af chikaner/bump på Kløvervænget og Promenaden for at nedsætte hastigheden. Både chikaner og bump kan have en nedsættende effekt på hastigheden.

   

  Forvaltningen vurderer, at bump vil have en større effekt end opsætning af chikaner i form af vejindsnævringer. Det skyldes, at der er erfaring for, at lokalkendte bilister ikke nedsætter hastigheden igennem vejindsnævringer.

   

  Forvaltningen vurderer ikke, at der er ulemper ved etablering af bump, hvis man kører med den tilladte hastighed.

   

  Forslag 3 - Lukning af Kløvervænget før institutionerne

   

  Lukningen af Kløvervænget betyder, at biltrafik til institutionerne skal køre hen over Horsestien to steder. I 2006 blev tidligere overkørsler fra Gymnasievej til institutionerne over Horsestien nedlagt for at forbedre trafiksikkerheden på hovedstien. I stedet fik institutionerne overkørsel til Kløvervænget.

   

  Ulempen ved en lukning af Kløvervænget vil være, at de krydsende biler på Horsestien vil nedsætte trafiksikkerheden for cykler og fodgængere på hovedstien. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale denne løsning.

   

  Forvaltningens forslag til trafikforsøg

  Center for Teknik anbefaler, at der bliver sat et forsøg i gang på Promenaden og Kløvervænget, der kan give erfaringer med afviklingen af trafikken i området og klarlægge hvilke løsninger, der har størst effekt.

   

  Illustration af forvaltningens forslag til trafikforsøg er vedhæftet som bilag.

   

  For at undgå kantparkering langs stamvejene bliver der sat færdselstavler op med standsnings- og parkeringsforbud i begge sider langs Promenaden og Kløvervænget. Skiltene bliver sat op, så de kan blive stående uanset udfaldet af forsøget.

   

  Herefter bliver der lagt to vejbump ud, så bilister bliver opmærksomme på deres hastighed. Vej og Park har i forvejen to vejbump fra tilsvarende forsøg på Løkkekrogen, som kan bruges.

   

  Illustration af vejbump er vedhæftet som bilag

   

  Før de nye skilte og vejbump bliver sat op, bliver trafikken målt på to steder i en hel uge ad gangen. Det giver et billede af, hvordan biltrafikken er i dag. Der vil blive målt de samme steder, som der blev målt i foråret 2016, hvor der var byggeplads for de nye rækkehuse på kløvervejene.

   

  Nu er byggeriet afsluttet, og det er muligt at undersøge hvilken konsekvens de nye boliger har på trafikken, og se hvor stor en del af trafikken, der er til institutionerne Kløverengen og Kirkebækskolen. Trafikmålingerne måler antal køretøjer i hver retning, hastighed og type af køretøj, så de giver et godt billede af trafikken på stamvejene.

   

  Efter skiltene med standsning og parkeringsforbud er sat op, måler Vej og Park trafikken igen. Denne måling giver et billede af hastigheden, når fremkommeligheden på vejene er størst mulig.

   

  Herefter bliver bumpene lagt ud, og der bliver målt igen. Herved kan bumpenes betydning for hastigheden blive kortlagt. Hvis bumpene har en gavnlig effekt på hastigheden, bliver de liggende i resten af forsøgsperioden.

   

  Forsøget bliver evalueret første gang efter trafikmålingerne i foråret 2019 og sidste gang efter sommerferien 2019, hvor der også bliver analyseret på trafikmålinger fra ferieperioden, hvor Kirkebækskolen holder lukket.

   

  Målingerne vil give overblik over trafikken til institutionerne og området i øvrigt, samt hastighed og størrelse på køretøjerne, der kører ad Promenadens nordlige del og Kløvervænget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Nye materialer til skiltning, forsøgsbumpene og trafiktællinger bliver afholdt inden for Vej og Parks driftsbudget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet understøtter delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed”, da det har givet mulighed for, at borgere og brugere har kunne få ejerskab for udviklingen i forbindelse med dialogprocessen.

   

  Derudover bidrager det også til delvisionen ved at understøtte målet om, at vi igennem byudvikling og renovering skal skabe flere byrum og boligområder i høj kvalitet, der skaber livskvalitet for alle.

  Kommunikation

  Inden projektet går i gang, tager Center for Teknik kontakt til grundejerforeningerne i området, så de er informeret om formålet. Borgere i området får tilsvarende skriftlig besked med digital post, før Vej og Park sætter skilte med standsning og parkeringsforbud op.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget.. den 15-01-2019

  Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Ind- og udkørslen fra Kirkebækskolen og Kløverengen genåbnes mod Gymnasievej. Hvor cykelstien krydses hæves cykelstien og markeres med sort/hvide felter, så både bilister og cyklister får skærpet opmærksomhed på krydsende trafik og også tvinges til at sætte hastigheden ned.

   

  Kløvervænget lukkes før Kirkebækskolen og Kløverengen.

   

  På Kløvervænget etableres kun chikaner til nedsættelse af hastigheden (ingen vejbump).

   

  Der etableres parkeringspladser og legeplads på frie arealer rundt om Kirkebækskolen med tilkørsel (ikke gennemkørsel) fra Kløvervænget.

   

  Der indføres standsnings- og parkeringsforbud på Promenaden, når ekstra parkeringspladser er etableret.

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  Imod stemte Gruppe C (3 stemmer), i alt 3 stemmer.

   

  For stemte Gruppe A (2 stemmer), i alt 2 stemmer.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

   

   

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer), i alt 3 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe A (2 stemmer), i alt 2 stemmer.

   

  Indstillingen var herefter godkendt.

   

  Gruppe A benyttede standsningsretten og begærede sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen.

   

  Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  Socialdemokratiet kan ikke støtte vejbump m.v. på Kløvervænget idet det vil være meget generende for de dårlige elever på Kirkebækskolen, som skal passerer flere vejpump dagligt med risici for nakke- / rygskader.

   

  Socialdemokratiet finder desuden at ingen af forslagene imødekommer beboernes ønsker efter dialogmøderne. Beboerne ønsker i al væsentlighed tilkørsel til Kirkebækskolen og Kløverengen via Gymnasievej. Beboerne på særligt Promenaden har desuden henledt opmærksomheden på, at der allerede ved etableringen af boligerne på Promenaden ikke var tilstrækkeligt parkeringspladser.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Sagen blev sendt videre til Kommunalbestyrelsen uden en indstilling.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Det blev besluttet, at sagen sendes tilbage til forvaltningen til yderligere belysning af en række forhold. Herunder hvad det vil kræve og koste at etablere ændrede tilkørselsforhold via Gymnasievej, ændrede parkeringsforhold eller at etablere chikaner/bump eller andre tiltag, samt hvilke konsekvenser det vil have, og hvordan Albertslund Kommune vil stille sig til åbning mod Gymnasievej.

 • Punkt 13 TMU - Vedtægtsændringer i Hovedstadens Letbane

  Beslutningstema

  Ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane vedrørende statens engagement i letbanen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

   

  • at de foreslåede ændringer af vedtægterne bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Denne sag er skrevet med udgangspunkt i skabelon udarbejdet af Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. En tilsvarende sag forventes behandlet i de øvrige deltagerkommuner inden den 30. januar 2019.

  De tre ejere af Hovedstadens Letbane (staten, regionen og kommunerne) holdt i februar 2018 et møde, hvor transport-, bygnings- og boligministeren meddelte, at forligskredsen bag letbanen i Ring 3 på Christiansborg (V, S, DF, LA, RV, SF og K) står ved tilsagnet om et statsligt tilskud til letbaneprojektet, som det fremgår af principaftalen fra 2013 og lov om letbane på Ring 3.

  Ministeren meddelte også, at Staten som en forudsætning for at give tilsagn til, at selskabet kunne underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører, ønsker en såkaldt ”Aarhus model” for statens engagement i Hovedstadens Letbane.

  Det betyder, at staten udtræder af interessentskabet snarest muligt og altså ikke først, når letbanen går i drift, som det hidtil var forudsat.  Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver bliver ikke berørt af statens udtræden. Efter statens udtræden vil anlægget og driften af letbanen være kommunernes og regionens projekt.

  Statens udtræden har krævet en ændring af lov om letbane på Ring 3. Loven er ændret ved ændringslovforslag, der blev vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 13. december 2018.

  Med den ændrede lov udtræder transport-, bygnings- og boligministeren af Hovedstadens Letbane I/S, ligesom bestemmelserne om ledelsen af selskabet (dvs. bestyrelsen) justeres som konsekvens af, at ministeren udtræder.

  Statens endelige udtræden medfører rent praktisk, at vedtægterne for interessentskabet skal ændres.

  Godkendelse af vedtægtsændringer

  De 11 kommuner og Regionen Hovedstaden skal hver især godkende vedtægtsændringerne.

  Ændringerne i vedtægterne vedrører bl.a. følgende forhold:

  • Konsekvensrettelser, så det nu bliver afspejlet, at selskabet (kun) har to interessenter: regionen og kommunerne
  • De enkelte interessenters ejerandele er beskrevet (Vallensbæks: 3,15 %)
  • Sammensætning af bestyrelsen
  • Der er sket en præcisering af tilkøb af administrative ydelser
  • Statens økonomiske bidrag betegnes nu tilskud (og ikke indskud)
  • Staten kan deltage som observatør på kvartalsmøder
  • Indtil letbanen tages i brug til passagerdrift, varetages direktionsopgaven af direktøren for Metroselskabet. Herefter beslutter bestyrelsen, hvem der skal varetage opgaven

   

  Med hensyn til sammensætningen af bestyrelsen har det været vigtigt at sikre en fortsat kompetent og bredt funderet bestyrelse. Den fremtidige bestyrelse sammensættes derfor på følgende vis:

  Tre medlemmer bliver udpeget af kommunerne gennem Borgmesterforum (i dag udpeger Borgmesterforum to medlemmer)

  Tre medlemmer bliver udpeget af Regionen (i dag udpeger regionen to medlemmer)

  Op til tre øvrige medlemmer (eksterne), herunder bestyrelsesformanden, bliver udpeget af kommunerne gennem Borgmesterforum og Regionen i fællesskab

  De nuværende fem statslige medlemmer af bestyrelsen udtræder, og det samlede antal bestyrelsesmedlemmer udgør derfor op til ni personer.

  Medlemmerne af den nye bestyrelse udpeges på det interessentskabsmøde, hvor også vedtægterne formelt godkendes.

  Som bilag vedlægges en udgave af vedtægterne med de foreslåede ændringer markeret.

  Den videre proces
  Ændringsloven træder i kraft den 1. januar 2019. Der skal snarest muligt herefter afholdes et ekstraordinært interessentskabsmøde (generalforsamling) således, at selskabets nye bestyrelse kan tiltræde.

  Hvis vedtægtsændringerne bliver godkendt af Region Hovedstaden og kommunerne inden den 30. januar 2019, kan de godkendes på et ekstraordinært interessentskabsmøde, som forventes afholdt medio februar 2019. 

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De foreslåede vedtægtsændringer indebærer ingen yderligere økonomiske forpligtelser for kommunen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Orientering gives til Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

  Retsgrundlag

  Lov om letbane på Ring 3 m.v.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget.. den 15-01-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

 • Punkt 14 SSU - Kvalitetsstandarder 2019 (efter høring)

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarderne for 2019 til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2019 er opdateret med sproglige præciseringer og enkelte nye afsnit. Samtidig er fire kvalitetsstandarder på socialområdet, der blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018, blevet tilføjet den samlede publikation ”Kvalitetsstandarder 2019”. 

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at kvalitetsstandarderne for 2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkender hvert år kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger, genoptræning, hjælpemidler og det voksenspecialiserede område.

   

  Høring

  På møde den 4. december 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget høringsmaterialet, og udkast til kvalitetsstandarderne for 2019 blev sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Høringssvarene kan ses i de vedlagte bilag.

   

  Ældrerådets høringssvar

  1.4 Madservice og ernæring

  Ældrerådet ønsker, at kommunen stiller en mikroovne til rådighed (eventuelt som udlån) for de borgere, som ikke råder over sådan en.

   

  Størstedelen af borgerne modtager maden varm. Der er derfor ikke forvaltningens vurdering, at der er behov for, at kommunen stiller mikroovne til rådighed.

   

  1.5 Egen tid

  Ældrerådet er enige i forvaltningens præcisering af, at ”ved leverandørskift følger borgerens opsparede tid borgeren”.

   

  1.9 Midlertidig bolig

  Ældrerådet tager forvaltningens præcisering om at aflastningsophold kan som udgangspunkt visiteres to gange årligt af 1-14 dages varighed til efterretning.

   

  1.12 Afløsning i eget hjem

  Ældrerådet ønsker at tiden til afløsning udvides fra 4 til 6 timer. Således at der kan bevilges afløsning i op til 6 timer.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at det er relativt få borgere, der anvender ordningen. Samtidig er der en række andre tilbud, der kan aflaste pårørende i længere tid – eksempelvis daghjem og dagaktivitet.

   

  Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er behov for at udvide tiden til afløsning.

   

  1.15 Selvtræning

  Ældrerådet tager ændringerne i kvalitetsstandard for selvtræning til efterretning, idet ældrerådet noterer, at revisitation til selvtræning kan finde sted.

   

  Forvaltningen anbefaler, at borgere som udgangspunkt henvises til selvtræning i tre måneder. Træningsperioden kan løbende forlænges efter behov med tre måneder pr. henvisning.

   

  2.2 Bleer og absorberende underlag

  Ældrerådet er tilfreds med at bevillingskompetence for bleer og absorberende underlag hjemtages til sygeplejen i Vallensbæk kommune.

   

  Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83

  Ældrerådet ønsker at det fremgår, at tilsynsrapporter fremlægges for Ældrerådet, på linje med Social- og sundhedsudvalget.

   

  Forvaltningen er enige heri. Det tilføjes i kvalitetsstandarderne at tilsynsrapporterne fremlægges for Ældrerådet.

   

  Ændringer i kvalitetsstandarderne foretaget på baggrund af Ældrerådets høringssvar er markeret med grøn tekst.

   

  Handicaprådets høringssvar

  Indholdsfortegnelsen

  Handicaprådet ønsker, at de enkelte afsnit i indledningen fremgår af indholdsfortegnelse.

   

  Forvaltningen er enig heri. Det er opdateret i de vedlagte kvalitetsstandarder. 

   

  Overordnede visioner, mål og fokusområder

  Handicaprådet mener, at det er positivt, at afsnittet er opdateret.

  Handicaprådet ønsker dog en ændring i sidste del af afsnittet. Handicaprådet foreslår at der sættes ind også ved væsentligt nedsatte funktioner og ikke kun hvis en funktion er mistet, forebyggelse skulle jo gerne hvis muligt forhindre at en funktion mistes.

   

  Forvaltningen er ikke enig her. Forvaltningen skriver følgende: ”Det er et mål for kommunen at de borgere som har mistet funktioner, støttes til at blive helt eller delvist selvhjulpne.” Som udgangspunkt betyder sætningen at alle borgere – også borgere med væsentligt nedsatte funktioner skal støttes til at blive helt eller delvist selvhjulpne.

   

  1.5 Egen-tid & 1.6 klippekort

  Handicaprådet mener det er godt, at det nu er præciseret at tiden følger borgeren ved leverandørskift. Handicaprådet foreslår i øvrigt at 1.5 ”egen-tid” skifter navn til borgerstyret tid, for at få et mere værdigt sprogbrug.

   

  Forvaltningen ønsker at bevare begrebet ”egen-tid” da det er blevet et velkendt begreb i kommunen. Forvaltningen vurderer at en ændring af begrebet vil skabe forvirring blandt borgerne og i hjemmeplejen.

   

  Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83

  Handicaprådet mener ikke det er hensigtsmæssigt at låse sig fast på at uanmeldte tilsyn kun gennemføres én gang årligt. Handicaprådet mener der kan være situationer som kræver opretning og dermed at der bør fortages tilsyn flere gange i løbet af et år. Det er OK at man som udgangspunkt foretager et tilsyn.

   

  Forvaltningen er enig heri. I dag er det sådan, at ved et aktuelt opstået behov iværksættes der et ekstraordinært tilsyn. Det tilføjes derfor til tilsynspolitikken.

   

  Handicaprådet efterspørger desuden, at der beskrives krav til tilsynspersonalets kompetencer.

   

  Forvaltningen er enig heri. Det tilføjes derfor at kommunens visitatorer udfører tilsynsbesøgene.

   

  Handicaprådet foreslår desuden at der etableres trendanalyse af leverandører, så der på sigt kan komme et grundlag for at tage stilling til om det er nødvendigt med tilsyn af alle leverandører 1x per år.

   

  Forvaltningen kan oplyse at der pt. kun er én privat leverandør af hjemmehjælp i Vallensbæk Kommune. Der er derfor ikke umiddelbart grundlag for at etablere en trendanalyse.

   

  Handicaprådet ønsker desuden at resultatet af brugerundersøgelserne fremlægges i Handicaprådet. Det samme gælder opgørelser over klagesager som har med et eller flere områder i kvalitetsstandarderne at gøre.

   

  Forvaltningen vil sende fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser til orientering til Handicaprådet. Forvaltningen kan desuden oplyse, at der ikke udarbejdes statistik over klagesager på ældreområdet.

   

  Generelt

  Handicaprådet mener at det er et godt skridt i den rigtige retning, at det fremgår direkte af teksten (i rødt), hvor der er foreslået tilføjelser/ ændringer/præciseringer.

  Ønsket om en ændringslog består dog stadig.

  Forvaltningen tager Handicaprådets kommentar til efterretning.

   

  Ændringer i kvalitetsstandarderne foretaget på baggrund af Handicaprådets høringssvar er markeret med blå tekst.

   

  Resumé af de ændringer der blev foreslået før høring

  Indledningen

  Afsnittet omkring visioner, mål og fokusområder tilpasses i forhold til kommunens nye udviklingsstrategi.

   

  1.5 Egen tid og 1.6 Klippekort

  Det præciseres at optjente timer følger borgeren i forbindelse med et eventuelt leverandørskift.

    

  1.9 Midlertidig bolig

  Det præciseres, at aflastningsophold som udgangspunkt visiteres to gange årligt af 1-14 dages varighed. Aflastningsophold kan eventuelt visiteres yderligere såfremt der er individuelle behov.

   

  1.12 Afløsning i eget hjem

  Det præciseres at afløsning i eget hjem skal bestilles hos leverandøren senest 3 hverdage før det kan leveres.

   

  1.15 Selvtræning

  Der er foretaget en række justeringer og sproglige korrektioner i kvalitetsstandarden for selvtræning. Indsatsens omfang er justeret således at borgerne som udgangspunkt henvises til selvtræning i 3 måneder – og ikke som tidligere i 1 år ad gangen.

  Selvtræning kan fortsat forlænges ved vurderet behov. 

  Derudover er formålet med selvtræning opdateret og det er tilføjet at målet er at borgeren efterfølgende kan fortsætte i almindelige træningstilbud i foreninger eller i private træningscentre.

   

  For en stor del af de borgere der har været henvist til selvtræning i 3 måneder vil Seniormotionen være et relevant tilbud efterfølgende.

   

  2.3 Bleer og absorberende underlag

  Sygeplejen i Vallensbæk Kommune har overtaget opgaven med bevilling af bleer og absorberende underlag fra Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden er konsekvensrettet i forhold til ændringen i bevillingskompetencen.

   

  4.2 Specialtandpleje

  Det præciseres at der opkræves brugerbetaling svarende til det maksimale beløb der kan opkræves. Beløbet er cirkulærereguleret og ændres årligt. I 2019 er beløbet 1.975 kr.

   

  Nye kvalitetsstandarder

  Der er tilføjet fire nye kvalitetsstandarder på socialområdet og kvalitetsstandarden for Socialpædagogisk Støtte er opdateret. Disse ændringer blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018 – og er indarbejdet i det samlede dokument ”Kvalitetsstandarder 2019”.

   

  De fire nye kvalitetsstandarder på socialområdet er:

  • Kvalitetsstandard for merudgiftsydelse
  • Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug
  • Kvalitetsstandard for ledsagerordning
  • Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug

  Tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83

  Som en del af kvalitetsstandarderne godkendes der hvert år en tilsynspolitik for ydelser leveret efter § 83. Tilsynspolitikken ligger som et bilag bagerst i publikationen.

  Den eksisterende politik for tilsyn med ydelser leveret efter § 83 er opdateret. De væsentligste ændring er, at tilsynene fremover vil foregå systematiseret, og resultaterne fremlægges politisk én gang årligt i Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet. Derudover vil tilsynet blive udført systematiseret og der udvælges stikprøver på 5 procent af borgerne en gang om året.

   

  Opdateringen af den gældende tilsynspolitik er en del af den handleplan som blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018 i forbindelse med fremlæggelsen af dette års tilfredshedsundersøgelse.

   

  Ændringer i kvalitetsstandarderne foretaget på baggrund af forvaltningens forslag er markeret med rød tekst.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet som er beskrevet i dokumentet ”Kvalitetsstandarder 2019” vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  De godkendte kvalitetsstandarder for 2019 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service.

   

  Sundhedsloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2019

  Anbefales med bemærkning om,

  • at kvalitetsstandarden 1.12 Afløsning i eget hjem under punktet Indsatsens omfang (hyppighed) bliver rettet til følgende:
   ”Ydes i dagtimerne på hverdage i op til 6 timer pr. uge”

  Berit Bredelund Nielsen (A) havde meldt afbud til mødet. Søren Wiborg (A) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2019

  Kenneth Kristensen Berth havde meldt afbud til mødet. Carina Kristensen Berth deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning, dog sådan at der efter ”6” tilføjes ”sammenhængende”, sådan at den nye formulering bliver ”Ydes i dagtimerne på hverdage i op til 6 sammenhængende timer pr. uge”.

 • Punkt 15 Forslag fra Gruppe O: Adgang for borgerne i Vallensbæk Kommune til at fremsætte forslag til kommunalbestyrelsen

  Beslutningstema

  Gruppe O har fremsat følgende forslag:

   

   

  Adgang for borgerne i Vallensbæk Kommune til at fremsætte forslag til kommunalbestyrelsen

   

  Indstilling:

   

  Dansk Folkeparti indstiller

   

  1.     at formanden for kommunalbestyrelsen på vegne af borgerne fremsætter indkomne forslag fra borgerne til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

  2.     at forvaltningen pålægges at udarbejde et konkret forslag om praksis for indsamling af underskrifter blandt borgerne med henblik på at få behandlet en sag i kommunalbestyrelsen

  3.     at antallet af underskrifter, der skal give adgang til at få en sag behandlet i kommunalbestyrelsen kommer til at svare til det antal stemmer en plads i kommunalbestyrelsen har kostet ved det til enhver tid seneste kommunalvalg.

  4.     at der sigtes mod at ordningen kan træde i kraft per 1. juli 2019.

   

  Sagsfremstilling:

   

  Ved kommunalvalget den 21. november 2017 stemte 14,5 pct. af de deltagende vælgere i Vallensbæk Kommune på partier, der ikke opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen. Mere end hver syvende borger, der stemte ved kommunalvalget, er således ikke politisk repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Det er et i sammenligning med andre kommuner meget højt tal.

   

  En række kommuner på den københavnske vestegn har i de forløbne år truffet beslutning om at åbne for et større element af direkte demokrati i det kommunale styre ved at lade det være muligt for en gruppe borgere at sørge for at en konkret sag bliver sat på dagsordnen i kommunalbestyrelsen.

   

  Det er blandt andet tilfældet i Albertslund, Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommune. Derudover har Folketinget med et bredt flertal besluttet at åbne for borgerdrevne forslag.

   

  Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har ved flere lejligheder drøftet, hvordan borgerne involveres mere i det konkrete arbejde og hvordan borgerne i endnu højere grad end tilfældet er i dag møder frem til borgermøder om kommuneplaner mv. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med tilblivelsen af kommuneplanen haft lokale interessenter med til borgermøder forud for tilblivelsen af planen. Forslagsstillerne er glade for dette initiativ, men ønsker samtidig også at inddrage helt almindelige borgere mere i det politiske arbejde.

   

  I dag er borgerne vant til at kunne fremsætte forslag til behandling i en lang række sammenhænge såsom grundejer- og boligforeninger, og det vil kun være naturligt for at udfolde det lokale demokrati yderligere, at borgerne i Vallensbæk får samme adgang som borgerne i Albertslund, Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner.

   

  Det er ikke meningen, at ordningen skal anvendes til, at kommunalbestyrelsen skal kunne genoptage behandlingen af sager, som kommunalbestyrelsen har afgjort inden for en tidshorisont på f.eks. 12 måneder. Dog naturligvis sådan at sager kan tages op igen på den anden side af et kommunalvalg – uanset at der ikke er gået 12 måneder siden sidst.

   

  I henhold til den kommunale styrelseslovs paragraf 11 er der ikke umiddelbar adgang til at en gruppe borgere kan fremsætte forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen. Derfor skal det løses praktisk f.eks. ved at kommunalbestyrelsens formand formelt fremsætter forslaget.

   

  Kommunalbestyrelsen kan herefter drøfte forslaget med henblik på vedtagelse, videresendelse til relevant fagudvalg eller nærmere belysning i forvaltningen.

   

  Alene forslag der vedrører kommunernes anliggender i overensstemmelse med den kommunale styrelseslovs §2 og 11 kan drøftes.

   

  I forhold til antallet af underskrifter, der påkræves forud for en drøftelse i kommunalbestyrelsen, foreslår Dansk Folkeparti, at dette kunne tilsvare det antal stemmer, der kræves for at opnå en plads i Vallensbæk Kommunalbestyrelse. Det bør sikres, at underskrifterne kan samles ind både fysisk og digitalt f.eks. ved anvendelse af NemID.”

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Forslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Forslaget var herefter ikke godkendt.

 • Punkt 16 Forslag fra Gruppe O: Tilgængeliggørelse af udvalgs- og kommunalbestyrelsesbilag på kommunens hjemmeside

  Beslutningstema

  Gruppe O har fremsat følgende forslag:

   

  Tilgængeliggørelse af udvalgs- og kommunalbestyrelsesbilag på kommunens hjemmeside

   

  Indstilling:

  Gruppe O indstiller til kommunalbestyrelsen, at udvalgsbilag på åbne sager i kommunalbestyrelsens stående udvalg såvel som i kommunalbestyrelsen fremover bliver tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside.

   

  Sagsfremstilling:

   

  På Vallensbæk Kommunes hjemmeside kan kommunens borgere og andre interesserede gøre sig bekendt med dagsordnerne til udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder i kommunen. Man kan læse sagsfremstillingerne og efter mødets afholdelse fremgår også beslutningerne.

   

  Borgerne kan imidlertid ikke gøre sig bekendt med bilagene til dagsordnerne. Det er efter forslagsstillernes opfattelse ikke tilstrækkeligt gennemsigtigt. Hvis borgerne skal have en chance for at sætte sig ind i kommunens arbejde, kræver dette adgang til de relevante dokumenter.

   

  Senest har forslagsstillerne fået mange henvendelser fra borgere vedrørende kommunens udbygningsplaner. Af dagsordnerne har der kun været begrænset information herom. Borgerne har f.eks. ikke kunnet se tegninger over de foreslåede byggerier.

   

  Forslagsstillerne ønsker at Vallensbæks borgere tager endnu mere aktiv del i udfoldelsen af lokaldemokratiet i kommunen men det forudsætter bedre muligheder for indsigt.

  Det bemærkes i øvrigt, at pressen heller ikke har adgang til bilag til dagsordnerne, men i hvert enkelt tilfælde skal rette henvendelse til kommunen for at få adgang til dokumenterne.

   

  Forslagsstillerne ønsker derfor, at der fremover på kommunens hjemmeside skabes elektronisk adgang til bilag knyttet til åbne punkter på såvel de stående udvalg som til kommunalbestyrelsens dagsordner.”

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Gruppe C stillede følgende ændringsforslag:

   

  ”Bilag til åbne sager i Kommunalbestyrelsen bliver fremover tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside. Det gælder dog ikke, hvis bilag indeholder fortrolige oplysninger.”

   

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte alle.

   

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.

   

   

  Gruppe O’s forslag blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Forslaget var herefter ikke godkendt.

 • Punkt 17 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 18 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 19 Spørgetid