You are here

Kommunalbestyrelsen - 30-08-2018

Dato: Torsdag den 30. august 2018 Tid: Kl. 8:00
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: Havet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsordenen

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Anette Eriksen havde meldt afbud til mødet. John Sørensen var indkaldt som stedfortræder, men var inhabil under behandlingen af dagsordenens punkt 2.

   

  Berit Bredelund Nielsen havde meldt afbud til mødet. Niels Tønnesen var indkaldt som stedfortræder.

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 Indkaldelse af stedfortræder

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til indkaldelse af stedfortræder for Anette Eriksen, der har forfald i en periode.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at det bliver godkendt, at betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Anette Eriksen er opfyldt

  • at det bliver godkendt, at John Sørensen indtræder som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen indtil videre

  • at Gruppe C’s valg af stedfortrædere til Anette Eriksens andre kommunale hverv tages til efterretning

  Sagsfremstilling

  Anette Eriksen har oplyst borgmesteren om, at hun er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i formentlig et par måneder på grund af helbredsforhold.

   

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Anette Eriksen i Kommunalbestyrelsen er opfyldt.

   

  Efter styrelseslovens regler er helbredsforhold en lovlig forfaldsgrund.

   

  John Sørensen er første stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste. John Sørensen opfylder fortsat betingelserne for at være stedfortræder, og han er indforstået med at indtræde i Kommunalbestyrelsen under Anette Eriksens fravær.

   

  Stedfortræder i udvalg m.v.

  Anette Eriksen blev på det konstituerende møde i december 2017 valgt som anden viceborgmester og som medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Hun blev derudover valgt til en række andre hverv.

   

  Efter styrelseslovens regler kan Gruppe C vælge, at et andet medlem indtræder som medlem af Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i Anette Eriksens fravær.

   

  Jytte Bendtsen er valgt som stedfortræder for Anette Eriksen i Folkeoplysningsudvalget og indtræder i udvalget i Anette Eriksens fravær.

   

  Anette Eriksen er formand for Folkeoplysningsudvalget. Carl Eltorp, der er valgt som repræsentant for de folkeoplysende idrætsforeninger, er næstformand for udvalget og varetager formandshvervet i Anette Eriksens fravær.

   

  I forhold til Anette Eriksens øvrige hverv, som hun er valg til af Kommunalbestyrelsen, gælder ingen generelle regler om indkaldelse af stedfortræder. Om der skal vælges en stedfortræder, eller om der evt. allerede er valgt en stedfortræder, afhænger af de regler (vedtægter og lovgivning), der gælder for de pågældende hverv. Der vil blive taget stilling hertil, hvis det bliver aktuelt. 

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Anette Eriksen vil under sit fravær modtage vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Hun vil desuden modtage vederlag som formand for Folkeoplysningsudvalget.

   

  Stedfortræderen i Kommunalbestyrelsen vil modtage forholdsmæssigt vederlag for den periode, pågældende er indtrådt i Kommunalbestyrelsen.

   

  Indtræder en stedfortræder i Økonomiudvalget og/eller Social- og Sundhedsudvalget, vil pågældende modtage forholdsmæssigt udvalgsvederlag for den periode, pågældende er indtrådt i udvalget/udvalgene.

   

  Næstformanden for Folkeoplysningsudvalget vil modtage formandsvederlag i den periode, hvor pågældende varetager hvervet som formand. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget modtager – bortset fra formanden – ikke vederlag. Der vil derfor ikke være merudgifter forbundet med en stedfortræders indtræden i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Samlet betyder indtræden af stedfortrædere m.v. en merudgift på ca. 17.000 kr. pr. måned i den periode, Anette Eriksen er fraværende. Udgiften kan afholdes inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Oplysninger om stedfortræder(e) vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

  Retsgrundlag

  Styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4, og § 28, stk. 2.

   

  Vederlagsbekendtgørelsen.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Godkendt.

   

  Gruppe C’s valg af John Sørensen som stedfortræder i Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget blev taget til efterretning.

 • Punkt 3 Ansættelse af ny kommunaldirektør(Lukket)