You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 03-04-2018

Dato: Tirsdag den 3. april 2018 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

 • Punkt 2 Center for Sundhed, Kultur og Fritid - årsrapport 2017

  Beslutningstema

  Godkendelse af årsrapport for Center for Sundhed, Kultur og Fritids aktiviteter på sundhedsområdet i 2017.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at årsrapporten bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritids årsrapport er en samlet beskrivelse af de mange forskellige aktiviteter, projekter og indsatsområder, som sundhedsmedarbejderne i Center for Sundhed, Kultur og Fritid har arbejdet med i løbet af 2017.

   

  Årsrapporten består af korte beskrivelser af de forskellige tiltag, resultaterne samt muligheder og ønsker for tiltagene i 2018.

   

  Der er gennemført tiltag inden for følgende overordnede områder i 2017:

  • Mad og måltider
  • Motion og bevægelse
  • Sundhedsplejen
  • Patientrettede tilbud og sygdomsforebyggelse
  • Rusmidler og rygestop
  • Rådgivning og forløb
  • Pædagogisk arbejde
  • Socialt samvær
  • Hygiejne

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen har sammenhæng med delvision 3:” Et sundt liv er et godt liv”

  og med tema 4: ”Sundhed gennem forebyggelse – en tidlig og rettidig indsats.”

  Kommunikation

  Årsrapporten bliver lagt på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2018

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at udsættes sagen til behandling på mødet i april.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

 • Punkt 3 Årsredegørelse om magtanvendelser 2017

  Beslutningstema

  Redegørelse om magtanvendelse over for borgere i Center for Pleje og Omsorg i 2017.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at redegørelsen vedrørende magtanvendelser 2017 bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  I 2017 har plejepersonalet indberettet ni sager efter servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Der er hovedsagelig tale om indberetninger efter servicelovens § 125.

   

  Der var i 2017 seks indberetninger efter servicelovens § 125, der omhandler anvendelse af personlig alarm eller pejlesystemer.

  Der har ikke været anvendt fysisk magt i de seks sager omkring anvendelse af personlig alarm eller pejlesystemer. Borgerne har i alle tilfælde forholdt sig passive. Formålet med anvendelsen af de personlige alarmer er, at personalet bliver alarmeret, hvis borgerne utilsigtet er i færd med at forlade Højstruphave.

   

  Der er ikke udlånt GPS i 2017. Anvendelse af GPS er overvejet sammen med to borgeres familier, men GPS blev ikke valgt, da det var muligt at benytte mobiltelefoner.

   

  I 2017 var der to sager om indberetninger efter servicelovens § 126, der omhandler anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse. Indberetningerne vedrører en borger i Løkkekrogen og en borger i Højstruphave. Der er arbejdet med pædagogiske tiltag for at undgå yderligere magtanvendelser.

   

  Endelig var der i 2017 en sag om anvendelse af stofsele efter § 128, hvor anvendelse af stofsele blev godkendt. Godkendelsen blev givet som opfølgning på, at medarbejderne i Løkkekrogen blev undervist i reglerne om magtanvendelse.

   

  Det samlede antal indberetninger om magtanvendelser i 2017 ligger under niveauet for tidligere år. Nedenfor fremgår udviklingen i antal indberetninger for de seneste tre år:

  • 2015: 17 indberetninger
  • 2016: 16 indberetninger (fire indberetninger for den samme borger)
  • 2017: 9 indberetninger

  Vallensbæk Kommune følger servicelovens bestemmelser om ansøgning og indberetning samt vejledningens anbefalinger om at anvende pædagogiske midler for at forebygge brug af magtanvendelse. I tilfælde af magtanvendelse bliver de pårørende orienteret skriftligt om selve hændelsen og om deres muligheder for indsigelse.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Servicelovens §§ 124 – 128.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2018

   

   

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 4 Spørgeskema til brugertilfredshedsundersøgelse om hjemmepleje

  Beslutningstema

  Vallensbæk Ældreråd og formand for Social- og Sundhedsudvalget har, med udgangspunkt i spørgeskema fra KL og i samarbejde med Center for Pleje og Omsorg, udarbejdet nyt spørgeskema til brugertilfredshedsundersøgelse om hjemmehjælpen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at spørgeskemaet til brugertilfredshedsundersøgelsen om hjemmehjælp bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 6. februar 2018, at Vallensbæk Ældreråd og formanden for Social- og Sundhedsudvalget i samarbejde med Center for Pleje og Omsorg skulle udarbejde et forslag til et nyt spørgeskema til brugertilfredshedsundersøgelsen om hjemmehjælpen med udgangspunkt i spørgeskema fra KL.

   

  Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen

  Vallensbæk Kommune har siden 2001 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser om hjemmehjælp.

   

  Formålet med målingerne er at afdække den generelle opfattelse af og tilfredshed med hjemmehjælp leveret af kommunen og de private leverandører.

   

  En brugertilfredshedsundersøgelse er med til at sikre, at borgernes holdninger bliver hørt. Samtidig kan resultaterne af undersøgelsen anvendes som en løftestang for forbedringer hos den enkelte leverandør.

   

  Undersøgelsen kan også anvendes som grundlag for politiske drøftelser – et godt kendskab til brugertilfredsheden kan være vigtig viden i forhold til at træffe beslutninger omkring serviceniveauet i kommunen.

   

  KL’s spørgeskema

  KL har udarbejdet et koncept for brugertilfredshedsundersøgelser. Konceptet omfatter både obligatoriske og valgfrie spørgsmål – og derudover er der mulighed for at tilføje lokale spørgsmål i de enkelte kommuner.

   

  Indhold i spørgeskemaet

  Vallensbæk Ældreråd og formanden for Social- og Sundhedsudvalget har i samarbejde med Center for Pleje og Omsorg udarbejdet et forslag til nyt spørgeskema (se bilag). Spørgeskemaet er udarbejdet med udgangspunkt i spørgeskemaet fra KL, hvor de obligatoriske spørgsmål er bibeholdt og der derudover er valgt enkelte spørgsmål til. 

   

  Foruden de obligatoriske spørgsmål fra KL er der tilvalgt spørgsmål om visitationen, og der er tilføjet et fri-tekstfelt til åbne kommentarer.

   

  Spørgeskemaet indeholder spørgsmål inden for følgende temaer:

  -      Personlig pleje

  -      Praktisk hjælp

  -      Maden

  -      Hjælperne

  -      Hjælp til selvhjælp (hverdagsrehabilitering)

  -      Samlede vurdering

  -      Det frie valg

  -      Visitationen

  -      Baggrundsspørgsmål

  Metode

  Analysefirmaet Megafon gennemfører tilfredshedsundersøgelsen for Vallensbæk Kommune.

   

  Der bliver sendt spørgeskema ud til alle borgere, der modtager hjemmehjælp fra den kommunale hjemmepleje eller fra en privat leverandør. Det vil sige ca. 350 borgere. Deltagelsen i undersøgelsen er anonym.

   

  Spørgeskemaerne forventes udsendt til borgerne i løbet af maj 2018.

  I tillæg til selve spørgeskemaet fremsendes der også et følgebrev der indeholder en beskrivelse af formålet med undersøgelsen og en række praktiske oplysninger. Følgebrevet er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Megafon sender spørgeskemaerne som fysiske breve via postvæsenet og ikke via digital post. Der sendes påmindelser til dem, der ikke har besvaret spørgeskemaet, og de borgere som ikke har svaret efter påmindelserne bliver kontaktet telefonisk. Metoden er valgt ud fra ønsket om at få flest mulige til at besvare spørgeskemaet.

   

  Megafon står for behandling af data og afleverer efterfølgende en rapport på et overordnet niveau til forvaltningen, så anonymiteten bliver bevaret.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgifterne i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen kan afholdes inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Brugertilfredshedsundersøgelsen har sammenhæng til kommuneplanstrategiens tema 8: ”Bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling”. Her er fokus på vigtigheden af, at Vallensbæk Kommune er lydhøre og har fokus på at sikre forventningsafstemning med borgerne.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Spørgeskemaet er til borgere som får leveret hjemmepleje efter lov om Social Service § 83.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt med bemærkning, at ”hjemmepleje” konsekvent ændres til ”hjemmehjælp” i spørgeskemaet.

 • Punkt 5 Socialtilsynets tilsyn med Løkkekrogen

  Beslutningstema

  Godkendelse af Socialtilsynets rapport fra anmeldt tilsynsbesøg den 22. januar 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orientering om Socialtilsynets rapport vedrørende Løkkekrogen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Socialtilsynet har gennemført anmeldt tilsynsbesøg den 22. januar 2018 på Løkkekrogen og sendt endelig tilsynsrapport efter Løkkekrogen har haft mulighed for at kommentere på rapporten i en høring.

   

  Socialtilsynet konkluderer, at lederen har formået at sikre stabilitet af tilbuddets drift, hvilket ses gennem fald af sygefravær og personalegennemstrømning.

   

  Konklusionen er, at tilbuddet aktuelt oplever dilemmaer i forhold til samarbejde med pårørende, hvor Socialtilsynet forventer, at tilbuddet har opmærksomhed på at sikre borgernes selvbestemmelse. Det kan oplyses, at der afholdes møde med alle pårørende i Løkkekrogen i april måned, hvor samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejderne i Løkkekrogen drøftes, blandt andet med henblik på at sikre borgernes selvbestemmelse.

   

  Konklusionen er også, at tilbuddet er i en positiv proces i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder gennemført grunduddannelse i den neuropædagogiske tilgang og plan for videre uddannelse af alle medarbejdere. Dertil er der sket et kompetenceløft i forhold til blandt andet demens og forflytning af borger.

   

  Det er Socialtilsynets opfattelse, at tilbuddet har gjort fremskridt i forhold til løft af kvaliteten af resultatdokumentation, men at der fortsat er udviklingspotentiale i forhold til metodebeskrivelser og i forhold til at sikre data til systematisk opfølgning på borgernes mål. Det er vurderingen, at leder har lagt en relevant plan for fortsat at udvikle dokumentationspraksis.

   

  Endelig er det konklusionen, at tilbuddet har fokus på borgernes sundhed og trivsel. Det forventes at have en positiv indflydelse på dels borgernes og medarbejdernes trivsel, at der er fastsat procedure for visitation til tilbuddet, der skal sikre, at borgerne er inden for tilbuddets målgruppe.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om socialtilsyn, §§ 6 og 12-18.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

 • Punkt 6 Pulje til investering i efterværn

  Beslutningstema

  Socialstyrelsen har udmeldt en pulje til investering i efterværn til unge. Formålet med puljen er at støtte udsatte unges overgang til et selvstændigt voksenliv. Center for Børn og Forebyggelse ansøger om støtte fra puljen til at styrke efterværnsindsatsen for unge mellem 18– 22 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj kommune, indstiller,

  • at det bliver godkendt, at der ansøges om midler fra puljen til investering i efterværn til unge

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med finansloven for 2018 er der afsat 43 mio. kr. til ansøgningspuljen til investering i efterværn til udsatte unge. Det er forventningen, at midlerne bliver fordelt mellem tre - fem kommuner over en projektperiode fra maj 2018 til december 2020. Det overordnede formål med ansøgningspuljen er at sikre, at unge, der tidligere har været anbragte eller har haft tilknyttet en kontaktperson, får en bedre overgang til voksenlivet.

   

  Center for Børn og Forebyggelse ansøger om støtte fra puljen til at investere i efterværn for unge mellem 18 – 22 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner med henblik på at afprøve, om en omlægning til en mere intensiv og helhedsorienteret efterværnsindsats kan føre til bedre – og omkostningseffektive – resultater for udsatte unges overgang til voksenlivet.

   

  Puljen giver mulighed for, at Center for Børn og Forebyggelse kan kigge på hele ungeområdet og undersøge, hvordan det kan sikres, at Vallensbæk og Ishøj kommuners investeringer på børneområdet ikke tabes, når de unge fylder 18 år.

   

  Ansøgningen skal ses som en del af en langsigtet strategi, hvor unge-området styrkes med henblik på at sikre, at flere udsatte unge får en god start på voksentilværelsen.

  Hvis ansøgningen bliver imødekommet, vil der ved projektets afslutning i 2020 skulle ses på de opnåede effekter. Ud fra viden om den opnåede effekt vil der skulle tages politisk stilling til om efterværnsindsatsen skal fortsætte og til hvordan den skal finansieres.

   

  Projektet har som ambition, at alle unge, der modtager en kontaktpersonsindsats (eller bosætter sig i Ishøj eller Vallensbæk efter en anbringelse), bliver motiveret til at indgå i den nye efterværnsindsats. Indsatsen tager udgangspunkt i de unges selvdefinerede udfordringer og skal arbejde målrettet på at styrke den unges udvikling, f.eks. igennem efterværnsmentorordninger, en koordineret sagsbehandling og en målrettet kompetenceudvikling af de unges hverdagsfærdigheder.

  I øjeblikket er der tre unge i Vallensbæk, der vil være i målgruppen for projektet.

   

  Det er et krav til ansøgninger til puljen, at der er vedlagt dokumentation for, at der er truffet politisk beslutning om, at kommunen vil indgå i et forsøg med omlægning af efterværnsindsatsen. Ansøgningen til puljen er sendt til Socialstyrelsen d. 2. marts 2018 og er vedlagt her som bilag.

   

  Udvalgets beslutning i sagen bliver eftersendt til Socialstyrelsen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommune har ikke udgifter i forbindelse med projektet. Hvis projektet skal fortsætte efter 2020, vil der skulle tages stilling til om det skal føres videre, finansiering mm.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen er i tråd med delvision 5 ”Et udviklende børne- og ungeliv”, der går på at styrke, udfordre og udvikle børns talent og muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service § 76 om efterværn.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

 • Punkt 7 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

   

  • Lederen af Tandplejen er stoppet, og der skal ansættes en ny.
  • Antallet af skovture for pensionister er udvidet, da der er stor efterspørgsel.
  • Vallensbæk kommune modtager 1,225 mio. kr. i pulje til at sætte medarbejdere op i tid, og alle ønsker fra medarbejderne kan opfyldes.