You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 03-05-2018

Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Tid: Kl. 8:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.


  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet

 • Punkt 2 Projekt GIV - midtvejsrapport

  Beslutningstema

  Orientering om Projekt GIV - fælles behandlingstilbud til børn og unge.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget

   

  Center for Børn og Unge indstiller,  

  • at orientering om fællesprojektet GIV bliver taget til efterretning

  Under behandling af dette punkt deltager Anne Greiersen, projektleder på Projekt GIV, sammen med en fagmedarbejder fra Projekt GIV.

  Sagsfremstilling

  Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner har i fællesskab fået 11,214 mio. kr. i støtte fra satspuljen til etablering af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. For midlerne udvikler de tre kommuner i perioden fra 2016 til 2019 et fælles behandlingstilbud til børn og unge i alderen 8 til 24 år.

   

  Fra Vallensbæk Kommune sidder centerchef for Center for Børn og Unge, Dennis Danielsen i styregruppen, og SSP konsulent Lotte Houlind sidder i koordinations- og udviklingsgruppen.

   

  Behandlingstilbuddet skal hjælpe børnene og de unge. På kort sigt ved at hjælpe dem med at lære hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation i en familie med alkohol eller andre misbrugsproblemer. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, da forskning viser, at opvæksten kan medføre øget risiko for alvorlige traumer, omsorgssvigt, psykisk sygdom, eget misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse eller arbejde.

   

  I tabellen kan man se antallet af deltagere fordelt på de tre kommuner.

   

  Kommune

  Antal

  Greve

  25

  Ishøj

  25

  Vallensbæk

  8

  I alt

  58

   

   

  Midtvejsrapporten fra projekterne i satspuljen foreligger nu (bilag vedhæftet). Projekt GIV ligner på de fleste områder resten af landet:

  • Stor overvægt af piger i projektet
  • Stor andel af børn og unge, hvor de biologiske forældre ikke bor sammen
  • Hjemmeboende børn og unge bor primært hos moderen
  • De 17-24-årige udgør den største andel i den samlede målgruppe, som indgår i behandlingstilbuddene. Dette gælder dog ikke for Projekt GIV, hvor de 8-12 årige er dem, der fylder mest
  • Alkoholmisbrug er den mest gennemgående misbrugsproblematik – det er en lille andel af familierne, hvor der er stofmisbrug. Projekt GIV adskiller sig her fra de andre projekter i den landsdækkende pulje, da 45% af deltagerne kommer fra medicin-, stof- og blandingsmisbrug
  • Det er primært faderen, som er den misbrugende part
  • 87 pct. af børnene og de unge har øvrige problematikker i familien ud over rusmiddelproblemerne. De oftest forekommende problematikker er psykiske vanskeligheder i familien og højt og langvarigt konfliktniveau i familien
  • 40% af børnene og de unge modtager øvrig støtte ud over behandlingstilbuddene.

  Foreløbige resultater af indsatserne:

  • Børnene og de unge oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv
  • Særligt de unge (17 år eller derover) oplever en markant fremgang i trivsel, omend de også har et markant lavere trivselsniveau ved start i indsatsen end de øvrige aldersgrupper. De unge er svære at få i gruppeforløb, men scorer højt på udbyttet af individuelle samtaler
  • Børnene og de unge oplever samlet set en positiv udvikling i deres vanskeligheder og livsmestring
  • For de mindre børn (8-12 år) gælder det, at de særligt har store vanskeligheder i forhold til emotionelle symptomer, men at det også er dette parameter, hvor den største positive udvikling sker
  • De positive resultater skal ses i lyset af, at børnene og de unge i udgangspunktet har større vanskeligheder end normen for børn og unge i samme alder. Resultaterne af indsatsen bringer børnene og de unge tættere på det normale niveau for trivsel og livsmestring, men børnene og de unges trivsel er stadigt lavere end normen ved behandlingsforløbets afslutning.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Projektperioden løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2019.

   

  Projektet finansieres med 11,214 mio. kr. fra daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fordelt på fire år.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen er i tråd med delvision 3 ”Et sundt liv er et godt liv”, der beskriver kommunens opgave med at skabe rammerne for et sundt liv og støtte borgernes sundhed.

  Kommunikation

  Alle tre kommuner kommunikerer om Projekt GIVs behandlingstilbud via pjecer, kommunernes hjemmeside, skoleintra, Projekt GIVs hjemmeside ’www.projektgiv.dk’, sociale medier og via møder, fx ledermøder og personalemøder for kommunernes ansatte.

   

  Der afholdes temapakker til personalegrupper om konsekvensen af at vokse op i misbrugsfamilier, og der udbydes minikurser i ’den svære samtale’. Børn og unge får også oplæg og undervisning i skoleregi. 

  Retsgrundlag

  Midtvejsrapport for ProjektGIV, som er etableret via midler fra satspulje til etablering af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet

 • Punkt 3 Kapacitetsprognose på ældreområdet 2018

  Beslutningstema

  Administrationen har udarbejdet prognose for det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at kapacitetsprognosen bliver godkendt

  • at udviklingen i efterspørgslen efter plejeboliger følges nøje

  Sagsfremstilling

  Kapacitetsprognosen på ældreområdet baserer sig på kommunens befolkningsprognose, der blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. marts 2018.

   

  Antallet af ældre i Vallensbæk Kommune forventes at stige i den kommende årrække. Fra 2018 til 2025 er den forventede stigning på 9,3 % for ældre over 67 år. Herefter forventes antallet af ældre at være relativt konstant frem mod 2030.

   

  Stigningen gælder hovedsageligt for antallet af borgere over 76 år, der vil stige markant i perioden fra 2018 til 2030. I samme periode vil antallet af borgere i alderen fra 67 til 75 år falde.

   

  Det er særligt udviklingen blandt den ældste del af de ældre, der har betydning for udgiftspresset på området. Det skyldes, at det primært er den gruppe af de ældre, der har brug for offentlige ydelser, og dermed er mest ressourcekrævende. Det er også denne gruppe af borgere, der har det største behov for ældre- og plejeboliger.

   

  I beregningen af behovet for ældre- og plejeboliger er der derfor taget hensyn til væksten i antallet af ældre og til ændringerne i fordelingen af ældre imellem forskellige aldersgrupper. Der tages således hensyn til, at ældre over 80 år i langt højere grad end ældre under 80 år efterspørger ældre- og plejeboliger, og at antallet af ældre over 80 år stiger kraftigere end antallet af ældre under 80 år.

   

  Der er i prognosen forudsat et årligt fald i andelen af ældre, der efterspørger en ældre- eller plejebolig. Dette fald er skønnet på baggrund af faldet i andelen af ældre, der har efterspurgt en ældre- eller plejebolig i de sidste fem år.

   

  Fremtidigt behov for ældreboliger

  I Vallensbæk Kommune er der i alt 132 ældreboliger - 92 boliger i Rønnebækhus og 40 boliger i Pilehavehus. I de 132 boliger bor der 138 borgere inklusiv ægtepar. Heraf er der 111 vallensbækborgere og 27 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af tilflyttere i kommunens ældreboliger udgør således 19,6 %.

   

  I budget 2018 er der afsat midler til opførelse af to nye blokke i forlængelse af de eksisterende blokke med ældreboliger i Pilehavehus. Det betyder en udvidelse med ca. 16 ældreboliger. Boligerne forventes klar til indflytning i 2021.

   

  Kapacitetsprognosen viser, at der vil være tilstrækkeligt med ældreboliger i hele prognoseperioden. Samtidig viser prognosen, at der i perioden vil være et større udbud af ældreboliger end den forventede efterspørgsel fra kommunens egne borgere. Det er derfor forventningen, at der fortsat vil være en andel af tilflyttere fra andre kommuner.

   

  Fremtidigt behov for plejeboliger

  I Vallensbæk Kommune er der i alt 46 plejeboliger – 10 boliger i Rønnebo og 36 boliger i Højstruphave. I boligerne bor der for tiden 24 vallensbækborgere og 20 tilflyttere fra andre kommuner, mens to på opgørelsestidspunktet var ved at blive gjort klar til indflytning.

  Andelen af borgere fra andre kommuner i Vallensbæks plejeboliger udgør således 45,5 %.

   

  Borgerne fra andre kommuner, som bor i plejebolig i Vallensbæk Kommune, er borgere som har valgt at benytte det frie valg af plejebolig. Tilsvarende har en andel af borgerne fra Vallensbæk Kommune valgt at benytte det frie valg til at bo i plejebolig i andre kommuner.

   

  Der er pt. ikke ledig kapacitet til rådighed i Vallensbæk Kommunes plejeboliger, og antallet af borgere på venteliste er steget markant i 2018. I marts 2018 stod der otte Vallensbæk borgere og fem udenbys borgere på venteliste til kommunens plejeboliger. Til sammenligning var der i marts 2017 tre vallensbækborgere og nul udenbys borgere på ventelisten.

  Stigningen i antal borgere på venteliste kan være udtryk for et periodisk udsving eller et øget behov for plejeboliger.

   

  Presset på plejeboligerne bør løbende følges, med henblik på afklaring af om der er tale om et periodisk udsving, eller om der er behov for en kapacitetsudvidelse i de kommende år.

   

  Udregningen af behovet for plejeboliger er baseret på relativt små tal, og dermed er det forbundet med større usikkerhed end udregningen af behovet for ældreboliger.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen har sammenhæng til visionen om et sundt liv er et godt liv (delvision 3) og sundhed gennem forebyggelse – en tidlig og rettidig indsats (tema 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Godkendt.

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet

 • Punkt 4 Sundhedsprofil 2017

  Beslutningstema

  Orientering om Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2017.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Centerchef Annette Hein-Sørensen fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid præsenterer Sundhedsprofil 2017.

   

  Centeret vil efterfølgende fremlægge sager for udvalget, hvor man vil komme med anbefalinger til, hvordan der arbejdes videre med de sundhedsmæssige udfordringer, der er beskrevet i Sundhedsprofilen 2017.   

   

  Baggrund

  Sundhedsprofilen bygger på spørgeskemadata fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det? 2017” samt data fra centrale registre. Derudover er der anvendt data fra tidligere undersøgelser for at kunne belyse ændringer over tid.

   

  I alt er der udsendt spørgeskemaer til 104.950 borgere i hele Region Hovedstaden, og blandt disse valgte 52,6 % at returnere et udfyldt skema.

   

  I Vallensbæk kommune modtog 2.450 borgere et spørgerskema. I alt 1.294 borgere besvarede spørgsmålene om deres sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. Svarprocenten i Vallensbæk Kommune var 52,8 %.

   

  Rapportens opbygning

  Kernen i rapporten er beskrivelsen af forskellige typer af sundhedsadfærd og risikofaktorer. Rapporten indeholder følgende kapitler:

   

  Rygning og brug af elektroniske cigaretter (kapitel 3), Alkohol (kapitel 4), Kost (kapitel 5), Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd (kapitel 6), Euforiserende stoffer (kapitel 7), Seksuel adfærd og sexsygdomme (kapitel 8), Søvn (kapitel 9), Vægt (kapitel 10) og Mental sundhed (kapitel 11).

   

  I hvert kapitel beskrives sammenhængen med sociale faktorer, andre samtidige risikofaktorer blandt borgere med den pågældende adfærd eller risikofaktor og hvor det er muligt, borgernes motivation for adfærdsændring.

   

  Flere af kapitlerne rundes af med et afsnit vedrørende individorienteret og strukturel forebyggelse. Rapporten afsluttes som noget nyt med et kapitel om udvikling i social ulighed for udvalgte risikofaktorer fra 2010 til 2017 (kapitel 12).

   

  Udvalgte tal fra rapporten

  Sundhedsprofilen giver et billede af borgernes aktuelle sundhedstilstand, og kan derfor bruges i den strategiske planlægning af arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i Vallensbæk Kommune:

  • 12 % i alderen 16 år og derover er dagligrygere – heraf ønsker 66 % at stoppe med at ryge og 41 % ønsker hjælp til at stoppe.
  • 13 % i alderen 16 år og derover har et usundt kostmønster – heraf ønsker 65 % at spise sundere.
  • 29 % i alderen 16 år og derover opfylder ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet – heraf vil 80 % gerne være mere fysisk aktive og 58 % ønsker hjælp til at være mere fysisk aktive.
  • 61 % i alderen 16 år og derover har meget stillesiddende tid (mere end 8 timer om dagen).
  • 28 % i alderen 16-64 år benytter sig af en inaktiv transportform (hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse.
  • 17 % i alderen 16 år og derover er svært overvægtige – heraf ønsker 87 % at tabe sig og 49 % ønsker hjælp til at tabe sig.
  • 20 % i alderen 16 år og derover har svage sociale relationer – heraf ønsker 18 % hjælp til at komme i gang med sociale aktiviteter.

  Region Hovedstaden har også udarbejdet en sundhedsprofil omhandlende kronisk sygdom, som vil blive fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på mødet i august 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om et sundt liv er et godt liv (delvision 3) og temaet om Sundhed gennem forebyggelse – en tidlig og rettidig indsats (tema 4).

  Kommunikation

  Kommunens hjemmeside og Vallensbæk NU.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet

 • Punkt 5 Styregruppe for udvidelse af Pilehavehus

  Beslutningstema

  Godkendelse af sammensætning af styregruppe for byggeprojektet ”Udvidelse af Pilehavehus med to ekstra boligblokke”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at styregruppen i projektet består af de deltagere som er beskrevet i sagsfremstillingen

  • at organisering af projektgruppen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Oplæg til Styregruppe – Udvidelse af Pilehavehus med to ekstra boligblokke.

  Det foreslås, at følgende interessenter bliver udpeget til styregruppe i projektet, så det bliver sikret, at beboernes interesser og ønsker kommer til at indgå i skitse- og projektforslag:

   

  Borgmester – Henrik Rasmussen

  Udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget – Jytte Bendtsen

  En repræsentant udpeget af gruppe C

  En repræsentant udpeget af gruppe A

  En repræsentant udpeget af gruppe O

   

  Formanden for beboerforeningen i Pilehavehus – Alice Frederiksen

  Formanden for Ældrerådet – Leif Hansen

  Formanden for Handicaprådet, Hanne Jespersen

  Formand for Grundejerforeningen Løkkekrogen

  Leder i hjemmeplejen – Christina Løfqvist

   

  Til koordinering af projektet bliver der desuden nedsat en projektgruppe:


  Medarbejderrepræsentant fra Center for Pleje og Omsorg – bliver udpeget af Christina Løfqvist

  Cafémedarbejder fra cafeen i Pilehavehus – bliver udpeget af Center for Sundhed, Kultur og Fritid

  Arbejdsmiljørepræsentant for hjemmeplejen i Pilehavehus – Pedro Kent Lagunas

  Centerchef for Center for Teknik – Kristine Klæbel

  Centerchef Center for Pleje og Omsorg - Birte S Grothe

  Centerchef Center for Økonomi og Indkøb – Peter W Andersen

  Teknisk servicemedarbejder – Tommy Strøm

  Demenskoordinator Anni Degn

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Udbygningen af Pilehavehus er i tråd med visionen om fremtidens bolig by, som sætter mennesket i centrum uanset alder, og er i tråd med delvision 3, om fokus på sundhed, forebyggelse og tidlig indsats. Endvidere tema 4 som omhandler sundhed gennem forebyggelse og med fokus på at understøtte borgere med et særligt behov.

  Kommunikation

  Der vil løbende blive kommunikeret om projektet.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Anbefales med følgende medlemmer til styregruppen

   

  Fra gruppe C Anette Eriksen

  Fra gruppe A Anette Sandgreen

  Fra gruppe O Carina Kristensen Berth (orlov) og i orlovsperioden Malene Ellekilde

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet

 • Punkt 6 Tidsplan for rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisning

  Beslutningstema

  Orientering om tidsplan for rammeaftale 2019 – 2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at orientering om tidsplan for godkendelse af rammeaftale 2019 – 2020 bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Tidsrammen for udarbejdelse af Rammeaftalen 2019-2020 er skubbet i forhold til tidligere år på grund af kommunalvalg, diverse konstitueringsprocesser mv.

   

  Det betyder, at tidsrammen for den politiske godkendelsesproces er kortere i år, end den har været tidligere år. Rammeaftalen bliver behandlet på KKR Hovedstaden d. 10. september 2018, hvorefter rammeaftalen forventeligt kan sendes i høring i relevante politiske udvalg i kommunerne. For Vallensbæks vedkommende vil det betyde, at rammeaftalen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 25. september og i Børne- og Kulturudvalget 26. september 2018.

   

  Til forskel fra tidligere lægges op til en proces, hvor kommunalbestyrelserne i højere grad får mulighed for at påvirke implementeringen af udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde, idet kommunalbestyrelserne involveres i at udfolde udviklingsområder fra udviklingsstrategien.

   

  For at sikre et politisk ejerskab bredt ud i de enkelte kommuners kommunalbestyrelse lægges der op til at bygge videre på tidligere års erfaringer med politiske dialogmøder mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og KKR Hovedstadens politikere. Med den planlagte proces involveres kommunalbestyrelserne efterfølgende til at udfolde de prioriterede udviklingsområder.

   

  Det politiske dialogmøde, der var planlagt til den 24. maj og som er en del af udarbejdelsen af rammeaftalen, er aflyst, og i stedet bliver dialogmødet lagt i udgangen af 2018.

   

  Forslag til fokusområder i Rammeaftalen 2019-2020 bliver udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne ved besøg fra KKR’s Fælleskommunalt Sekretariat. Fokusområderne bliver besluttet på KKR Hovedstadens møde d. 12. juni. Det politiske dialogmøde i efteråret vil dermed få en ny form, hvor der vil være fokus på udfoldelse af fokusområderne i Rammeaftalen 2019-2020 samt implementering.

   

  Baggrund

  Kommunerne overtog fra 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af årlige rammeaftaler på det specialiserede socialområde og specialundervisning fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

   

  Rammeaftalen skal udarbejdes med bidrag fra Region Hovedstaden, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

  Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen.

   

  Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.


  Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af tilbud, som aftalen omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger).

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet

 • Punkt 7 Revideret kompetenceplan

  Beslutningstema

  I 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen en kompetenceplan, der tydeliggjorde beslutningskompetencen for henholdsvis Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg og forvaltningen.

   

  Forvaltningen har revideret planen, som nu skal godkendes i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

   

  • at den reviderede kompetenceplan bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen en kompetenceplan. Kompetenceplanen er en samlet oversigt over, på hvilket niveau i kommunen (Kommunalbestyrelsen, udvalg eller forvaltningen) forskellige typer af sager skal behandles. Kompetenceplanen tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt.

   

  Kompetenceplanen følger det grundlæggende princip, at udvalgene og kommunalbestyrelsen ikke skal sagsbehandle enkeltsager, men fokusere på principper, mål og rammer m.v.

   

  Planen har siden hen været brugt som redskab for forvaltningen, når det skal besluttes, på hvilket niveau en sag skal behandles.

   

  Forvaltningen kan altid vælge at forelægge en sag for et udvalg eller Kommunalbestyrelsen, selvom forvaltningen har beslutningskompetencen. På tilsvarende måde kan et udvalg beslutte at forelægge en sag for Kommunalbestyrelsen, selvom udvalget har beslutningskompetencen.

   

  Siden planens godkendelse har der vist sig behov for mindre justeringer. Dels på grund af ønsker om ændret praksis på nogle områder og dels på grund af et ønske om hensigtsmæssige præciseringer og tilføjelser.

   

  Derfor forelægger forvaltningen nu en revideret udgave af planen. Der vedlægges som bilag både en ”ren” udgave og en udgave, hvor de foreslåede ændringer er markeret.

   

  Nedenfor er nævnt de væsentligste (og fleste) af de foreslåede ændringer fordelt på udvalgsområder.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets område (SSU)

  • Sundhedsaftale med Region Hovedstaden – ændres til at den skal godkendes i Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningskompetencen har indtil nu ligget i Kommunalbestyrelsen.
  • Rammeaftale med Region Hovedstaden – ændres til at den skal godkendes i Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningskompetencen har iht. kompetenceplanen ligget i forvaltningen i Ishøj Kommune, og forvaltningen har blot skulle orienteres. Men i praksis har rammeaftaler været forelagt Kommunalbestyrelsen
  • Styringsdialog med Vallensbæk Boligselskab indsat som nyt punkt (pkt. 96). Kompetencen er hos forvaltningen. Lovgivningen kræver blot, at referat offentliggøres på kommunens hjemmeside
  • Godkendelse af væsentlige huslejestigninger i almene boliger indsat som nyt punkt (pkt. 97). Kompetencen er hos Social- og Sundhedsudvalget

   

  Børne- og Kulturudvalgets område (BKU)

  • I pkt. 27 er ”skoler” sat ind som præcisering, og der er anført flere eksempler i højre spalte
  • Navngivning af institutioner er sat ind som nyt punkt (pkt. 28). Kompetencen er hos Kommunalbestyrelsen
  • Rammer for klassedannelse og fastlæggelse af undervisningsdage (pkt. 31) – der er givet flere eksempler på sådanne sager i højre spalte
  • Retningslinjer for pædagogisk tilsyn er sat ind som nyt punkt (pkt. 34). Kompetencen er hos Børne- og Kulturudvalget
  • Tilfredshedsmålinger er sat ind som nyt punkt (pkt. 36). Kompetencen er hos Børne- og Kulturudvalget
  • Kvalitetsrapporter – det præciseres, at det også gælder daginstitutioner (pkt. 39)
  • Trivselsundersøgelser er sat ind som nyt punkt (pkt. 40). Kompetencen er hos Børne- og Kulturudvalget

   

  Teknik- og Miljøudvalgets område (TMU)

  • Intet særskilt ændret på Teknik- og Miljøudvalgets område

   

   

  Økonomiudvalgets område (ØU)

  • Personalepolitik er skrevet ind i planen som nyt punkt (pkt. 19). Økonomiudvalget har beslutningskompetencen
  • Kapitalforvaltning er sat ind som nyt punkt (pkt. 65). Kompetencen er hos Økonomiudvalget
  • Fastsættelse af principper for ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter ud over lovens minimum er taget ud som særskilt punkt i planen
  • Udlejning af kommunens arealer og bygninger – det præciseres, at det f.eks. gælder forpagtningsaftalen i Idrætscentret og lejeaftalen vedr. kiosken på havnen (pkt. 76)
  • Videreførelse af kontrakt ved anmodning er sat ind som nyt punkt (pkt. 89). Kompetencen er hos Økonomiudvalget
  • Svar fra tilsynsmyndigheder med principiel betydning (pkt. 112) ændret, så Økonomiudvalget (og ikke Kommunalbestyrelsen) orienteres
  • Politianmeldelser (pkt. 118) – Økonomiudvalget (og ikke fagudvalget) orienteres

   

   

  Alle/flere udvalgs områder

  • Afrapportering fra KKR sat ind som nyt punkt (pkt. 85) – Det relevante udvalg orienteres

   

  Kommunalbestyrelsens område

  • Ekspropriation og regulering af private rettigheder i overensstemmelse med plangrundlaget (pkt. 114) – kompetencen flyttes fra forvaltningen til Kommunalbestyrelsen

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Indstillingen blev sat til afstemning

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (1stemme), i alt 5 stemmer.

  Imod stemte gruppe O (1 stemme)

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet.

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

   

  Indstillingen blev sat til afstemning

   

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (1 stemme), i alt 5 stemmer

  Imod stemte gruppe O (1 stemme)

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet

   

   

  Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Kompetenceplanen fra 2014 overførte for mange kompetencer fra udvalg til forvaltning og fra kommunalbestyrelsen til udvalg. Dansk Folkeparti stillede sammen med Venstre i den forbindelse en række ændringsforslag, der ikke blev imødekommet og vi stemte derfor imod kompetenceplanen i 2014. Der er tale om en revision af kompetenceplanen fra 2014 og den støtter Dansk Folkeparti stadig ikke.”

   

  Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet

 • Punkt 8 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 – Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter på 1.800.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalget. Merudgifterne bliver finansieret af mindreudgifter under Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på 600.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på - 600.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 800.000 kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse bliver godkendt

  • at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, herunder evt. at konkrete ønsker til erstatning af nuværende aktivitetstal med nye aktivitetstal bliver fremsat

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på 1.800.000 kr. Merudgifter bliver finansieret af mindreudgifter på Økonomiudvalget.

   

  Forklaring på merudgifterne

  Der er forventede merudgifter til boligstøtte på 800.000 kr., hvor af de 468.000 kr. skyldes en indarbejdet besparelse i budget 2017 i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet som følge af kontanthjælpsloft, merudgifter på 1.000.000 kr. på hjemmeplejens frit valg-område på grund af flere visiterede timer og dermed udgifter.

   

  Derudover er der forventede henholdsvis mindreudgifter og merudgifter (projektbevilling) på hver 600.000 kr. på projekt ”Bliv en vinder uden tobak” med 9 kommuners partnerskab i projektet.

   

  Der er følgende opmærksomhedspunkter

  Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at der i forbindelse med implementeringen af it-projektet ”Sundhedsplatformen” eventuelt er opkrævet for lidt i medfinansiering i 2017. Hospitalerne har i den anledning fået udvidet tidsfristen for indberetninger til Landspatientregistret vedrørende aktiviteten på hospitalerne i 2017. Det kan evt. medføre en ekstra udgift for Vallensbæk Kommune i 2018.

   

  Budgettet på førtidspensionsområdet er opdelt i udgifter til førtidspensionister på henholdsvis gammel ordning og på ny ordning (før og efter 2014). På den gamle ordning medfinansierer kommunen henholdsvis 50/65 procent, mens kommunen på den nye ordning medfinansierer henholdsvis 20/60/70/80 procent af udgifterne (refusionstrappen fra 1. januar 2016). For ny ordning ses et stigende udgiftsniveau i 1. kvartal 2018 på trods af, at der ikke er tilkendt flere førtidspensioner. Det stigende udgiftsniveau skyldes, at efter 52 uger stiger medfinansieringen til 80 procent, og dermed stiger udgiften for kommunen over tid, selvom der skulle være et uændret antal førtidspensionister. Området bliver fulgt nøje.

   

  Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på Ishøj-områderne på samlet 6.752.000 kr. Ishøj søger ikke om tillægsbevilling i den nuværende budgetopfølgning. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018. Hvis Ishøj Kommune på det tidspunkt fastholder forventningen til forbruget, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i 2018.

   

  Evaluering af aktivitetstal

  Som varslet i forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018 og Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2018 om tidsplan og indhold af

  budgetstyringen i 2018 skal de enkelte udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget ønsker konkrete aktivitetstal erstattet af andre. Aktivitetstallene har indgået i budgetopfølgningerne over en årrække. I den forbindelse har udvalgene mulighed for at komme med konkrete ønsker til nye aktivitetstal. På Social- og Sundhedsvalgets område indgår følgende aktivitetstal pt. i budgetopfølgningen:

  • Antal indlæggelser og antal ambulante besøg
  • Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp for henholdsvis Hjemmeplejen og Private leverandører
  • Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning
  • Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal arbejdsdage)
  • Antal døgnanbringelser
  • Antal og pris for forebyggende indsatser
  • Antal personer og gennemsnitspriser i døgn- og dagtilbud
  • Antal førtidspensionister
  • Antal modtagere af boligydelse
  • Antal modtagere af boligsikring

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede merudgifter på 1.800.000 kr. Merudgifterne bliver finansieret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

   

  Anbefales, således at aktivitetstallene fremover også indeholder realiserede regnskabstal pr. 31. december.

   

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet.

 • Punkt 9 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på 40.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende barselspulje og medfinansiering af projekt ”Bliv en vinder uden tobak” bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 1.422.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 1.462.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører omplacering af budget fra centrale pulje under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsler.

   

  Dertil er der omplacering af budget fra Økonomiudvalget til medfinansiering af projektet ”Bliv en vinder uden tobak” i Center for Sundhed, Kultur og Fritid samt budget fra digitaliseringspuljen under Økonomiudvalget vedrørende indførelsen af elektronisk omsorgsjournal i 2018 i hjemmeplejen under Social- og Sundhedsudvalget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 1.462.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Anbefales.

   

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet

 • Punkt 10 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 – Anlæg for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne under Social- og Sundhedsudvalget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Anbefales.

   

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet

 • Punkt 11 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  -      Kommuneplanstrategi workshop.
  Delvision 3 ”Et sundt liv er et godt liv” og delvision 4 ”Vilje til ildsjæle” er forankret i Social –og Sundhedsudvalget.
  Workshop for delvision 3 holdes den 13. juni 2018 kl.17
  Workshop for delvision 4 holdes den 7. juni 2018 kl. 17

  -      Der har været dialogmøde med borgere vedrørende værdighedspolitik den 2. maj 2018.

  -      Tirsdag den 28. august kl. 13 møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet vedrørende værdighedspolitik

  -      30. maj kl. 14.30 er der møde vedrørende sundhedsaftaler i Regionen

  -      Politisk dialogmøde i klyngen om sundhedsaftaler den 9. maj 2018 kl. 17 – 18.30

  -      Social- og Sundhedspolitisk Forum i Ålborg den 15. – 17. maj 2018.