You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 07-06-2018

Dato: Torsdag den 7. juni 2018 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2018

  Godkendt.

   

  Nina Lumby havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

 • Punkt 2 Tema: Frivilligt socialt arbejde

  Beslutningstema

  Orientering om frivilligt socialt arbejde.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Centerchef Annette Hein-Sørensen og seniorkonsulent Loui Stampe Lund fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid orienterer om frivilligt socialt arbejde.

   

  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og generelt drøfte frivilligt socialt arbejde.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen kan ses i sammenhæng med visionen om at udvikle kommunen i samarbejde med engagerede borgere og ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Nina Lumby havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

 • Punkt 3 Ikke forbrugte midler i "ekstra" frivillighedspulje

  Beslutningstema

  Forslag til hvordan ikke-forbrugte midler i den ”ekstra” frivillighedspulje kan bruges.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at 50.000 kr. fra den ”ekstra” frivillighedspulje bliver flyttet til § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde

  • at der bliver annonceret om muligheden for at søge af de tilbageværende midler i den ”ekstra” frivillighedspulje

  Sagsfremstilling

  I budgetforlig 2016 blev der afsat 50.000 kr. til en ”ekstra” frivillighedspulje. I budgetforlig 2017 blev der afsat yderligere 50.000 kr. til puljen.

   

  I 2016 blev der tildelt 1.200 kr. i støtte fra den ”ekstra” frivillighedspulje. Der resterer derfor 98.800 kr. i puljen.

   

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 30. august 2016 følgende kriterier for tildeling af midler fra den ”ekstra” frivillighedspulje:

   

  Støtte kan gives til mindre tiltag inden for frivillighedsområdet, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre, som for eksempel til:

  • Transportudgifter
  • Mindre forplejning
  • Oplevelser
  • Lokale projekter

  Ansøgninger om støtte over 5.000 kr. skal forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har ikke modtaget yderligere ansøgninger til den ”ekstra” frivillighedspulje, og foreslår derfor følgende:

  50.000 kr. af de ikke-forbrugte midler i den ”ekstra” frivillighedspulje bliver overført til § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. De resterende midler fra den ”ekstra” frivillighedspulje kan sociale foreninger søge. Vallensbæk Kommune annoncerer om muligheden for at søge om støtte fra den ”ekstra” frivillighedspulje på hjemmesiden, på Facebook og i Vallensbæk NU. 

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis indstillingen bliver godkendt, bliver der overført 50.000 kr. til § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde Midlerne er placeret inden for samme deltema.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen kan ses i sammenhæng med visionen om at udvikle kommunen i samarbejde med engagerede borgere og ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2018

  Godkendt.

   

  Nina Lumby havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

 • Punkt 4 Frivilligt socialt arbejde 2018 - restmidler

  Beslutningstema

  Nye ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget behandler de to nye ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget bevilgede på mødet den 16. januar 2018 218.129 kr. i støtte til frivilligt socialt arbejde. Det samlede restbudget til at støtte frivilligt socialt arbejde er nu på 34.971 kr. inkl. returnering af ubrugte midler fra 2017 og 2016.

   

  Hvis udvalget i sagen om ikke-forbrugte midler i den ”ekstra” frivillighedspulje vælger at følge forvaltningens indstilling og overfører 50.000 kr. til §18 midlerne, så ville denne pulje være på i alt 84.971 kr.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget en ny ansøgning fra Røde Kors, Vallensbæk om 35.000 kr. i tilskud. De søger om tilskud til julehjælp, familiedansk, ferieophold, projekt ”Venner Viser Vej” og vågetjeneste.

   

  Ud over dette har Center for Sundhed, Kultur og Fritid modtaget en ny ansøgning fra Cykling uden alder Vallensbæk om 68.750 kr. i tilskud til indkøb af en cykel til transport af passagerer i kørestol.

   

  Til orientering fik Cykling uden alder bevilget 15.000 kr. ved tildeling af midler fra puljen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. januar 2018.

   

  For at kunne søge tilskud om tilskud til frivilligt socialt arbejde skal ansøgningen opfylde følgende kriterier:

  • Ulønnet indsats skal indgå som en afgørende faktor
  • Tilskud ydes til sociale formål
  • Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller lignende
  • Det primære formål må ikke være at skabe overskud
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag
  • Bestyrelsen skal yde en ulønnet frivillig indsats
  • Foreningen skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at den har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år

  Der er i alt ansøgt om 103.750 kr., hvilket er mere end restbudgettets størrelse. Alle ansøgere opfylder de fastsatte kriterier for tildeling af støtte. Det er derfor ikke muligt at opfylde alles ønsker.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Det samlede restbudget for støtte til frivilligt socialt arbejde i 2018 er på 34.971 kr. inkl. returnering af ubrugte midler for 2017 og 2016. Restbudgettet for 2018 vil være 84.971 kr., hvis udvalget vælger at overføre 50.000 kr. fra den ”ekstra” frivillighedspulje til §18 midlerne.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen kan ses i sammenhæng med visionen om at udvikle kommunen i samarbejde med engagerede borgere og ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Ansøgerne bliver orienteret om sagens behandling og beslutning.

  Retsgrundlag

  § 18 i Lov om social service.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2018

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede at give Cykling uden alder et tilskud på 68.750 kr. og at Røde Kors et tilskud på 5.000 kr.

  Nina Lumby havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

 • Punkt 5 Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde (efter høring)

  Beslutningstema

  Ishøj Kommune har foretaget en revision af en række kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde, der dækker tilbud efter servicelovens §§ 85, 97, 100 og 101 og sundhedslovens § 141.

   

  Kvalitetsstandarderne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i marts 2018 og er efterfølgende sendt i høring hos Ishøj Kommunes Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd samt Vallensbæk Kommunes Handicapråd og Ældreråd.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at de reviderede kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune, har revideret en række kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde, der dækker tilbud efter servicelovens §§ 85, 97, 100 og 101 og sundhedslovens § 141.

  Kvalitetsstandarderne er efterfølgende sendt i høring hos Ishøj Kommunes Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd og Vallensbæk Kommunes Handicapråd og Ældreråd. Der er indkommet høringssvar fra samtlige høringsparter.

  Ishøjs Seniorråd og Vallensbæks Ældreråd har taget kvalitetsstandarderne til efterretning. I det følgende gennemgås de indkomne høringssvar og der redegøres for eventuelle ændringer i standarderne.

   

  Høringssvar og ændrede kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag. Ændringerne i kvalitetsstandarderne er markeret med rød.

   

  Generelle bemærkninger til kvalitetsstandarderne

  Ishøj Kommunes Handicapråd og Udsatteråd anbefaler, at det fremover bliver tydeligt, hvilke rettelser der er lavet i kvalitetsstandarderne, når de sendes i høring f.eks. med farve-markering. Det foreslås endvidere, at der udarbejdes en læsevenlig pixiudgave af standarderne, der kan uddeles til borgerne. Vallensbæk Kommunes Handicapråd anbefaler også, at rettelserne fremgår tydeligt f.eks. ved brug af en ændringslog. Det foreslås, at kvalitetsstandarder i høring markeres med ”Udkast”.

  Center for Voksne og Velfærd anerkender bemærkningerne. Ændringer eller justeringer i kvalitetsstandarderne vil derfor fremadrettet ikke blot fremgå af sagsfremstillingen, men markeres direkte i de enkelte kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder, der ikke er endelig godkendt, markeres med "Udkast". Når standarderne er godkendt, udarbejdes der læsevenlige pixiudgaver.

   

  Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85

  Ishøj Kommunes Handicapråd og Udsatteråd anbefaler, at afsnittet omkring afklaringsforløb og pakker bliver formuleret, så det er mere forståeligt. Vallensbæk Kommunes Handicapråd bemærker, at sagsbehandlingstiden sammenholdt med afklaringsforløbet giver anledning til at tro, at der kan gå op til 6 måneder, før en borger modtager den nødvendige støtte. Det ønskes, at det fremgår, hvem der er godkendte eksterne leverandører.

  Center for Voksne og Velfærd anerkender, at afsnittet omkring afklaringsforløb kan gøres mere læsevenligt. Teksten i afsnittet er derfor justeret. Det er præciseret, at afklaringsforløbet er tilrettelagt, så borgeren ikke skal vente, men derimod modtager støtte umiddelbart efter sin henvendelse. Der findes ikke et antal godkendte eksterne leverandører. Ved anvendelse af ekstern leverandør vurderes der konkret og individuelt ud fra borgerens støttebehov. På den bagrund fastholdes den nuværende formulering.

   

  Kvalitetsstandard for ledsagerordning efter servicelovens § 97

  Vallensbæk Kommunes Handicapråd påpeger i sit høringssvar, at omfanget af ledsagelse med 15 timer pr. måned er meget begrænset. Handicaprådet bemærker, at borgere over 68 år ikke kan få en ledsagerordning. Det påpeges endvidere, at der mangler et par ord i standarden.

  Center for Voksne og Velfærd bemærker, at det fremgår direkte af bestemmelsen i servicelovens § 97, at kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Der er ikke lovhjemmel til at foretage en varig udvidelse af antal timer eller målgruppen. På den baggrund fastholdes den nuværende formulering. De manglende ord i standarden er tilføjet.

   

  Kvalitetsstandard for merudgifter efter servicelovens § 100

  Handicaprådet i Ishøj Kommune gør opmærksom på, at det kan give udfordringer for de pårørende, hvis der trækkes for meget på dem. Vallensbæk Kommunes Handicapråd bemærker, at det bør vurderes, om borgerens netværk kan løse dele af opgaven. Det ønskes ligeledes, at det præciseres, at børn også er omfattet af begrebet "borgeren", samt at kurser også omfatter netværksmøder og medlemsforeninger.

  Center for Voksne og Velfærd anerkender bemærkningerne, og disse præciseres i standarden. Det fremgår af servicelovens § 100, at der kan bevilges hjælp til personer mellem det fyldte 18 år og folkepensionsalderen. Børn er således ikke omfattet af bestemmelsen. Dette præciseres ligeledes.

   

  Endelig ønsker Vallensbæk Kommunes Handicapråd at det fremgår af kvalitetsstandarden at medlemskab i en relevant patientforening bør dækkes - på lige fod med andre merudgifter forbundet med en diagnose.

   

  Center for Voksne og Velfærd anerkender bemærkningen og har tilføjet at der kan bevilges økonomisk tilskud til medlemsskaber mv. Udgangspunktet er dog, at medlemskaber til almindelige foreninger, handicaporganisationer, interesseorganisationer mv. ikke dækkes som merudgift efter servicelovens § 100. Hvis der imidlertid er merudgifter forbundet med et medlemskab/kontingent, kan der bevilliges dækning. Dette sker naturligvis efter en konkret og individuel vurdering.

  Dette stemmer overens med en gældende principafgørelse fra Ankestyrelsen, hvor merudgifter til kontingent til en handicapsport var dyrere end kontingent til en tilsvarende almindelig sport. Der afgjorde Ankestyrelsen, at merudgiften skulle dækkes, da der var tale om en handicaprelateret fritidsaktivitet der på grund særlige forhold var dyrere end en almindelige fritidsinteresse.

   

  Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter SEL § 101

  Vallensbæk Handicapråd bemærker, at formuleringen ”Der bevilges kun døgnbehandling i særlige tilfælde og efter en konkret og individuel vurdering” indikerer, at det nærmest er umuligt at få døgnbehandling. Det foreslås, at teksten ændres til: "Der er mulighed for at søge døgnbehandling efter en konkret og individuel vurdering".

  Center for Voksne og Velfærd bemærker, at der på socialområdet anvendes princippet om mindste indgriben, hvorfor døgnbehandling alene bevilges i særlige tilfælde, hvor ambulant behandling og dagbehandling ikke er tilstrækkeligt. På den baggrund fastholdes den nuværende formulering.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om social service og sundhedsloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2018

  Anbefales.

   

  Nina Lumby havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

 • Punkt 6 Nøgletal for 2017 vedrørende underretninger, STU, voksenspecialundervisning, anbringelser, efterværn mm

  Beslutningstema

  Rapporten ”CBF i tal - Nøgletal 2017” bliver fremlagt til godkendelse. Den beskriver udvikling og tendenser på centrale områder for aktiviteter i Center for Børn og Forebyggelse i 2017.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune indstiller,

  • at rapporten ”CBF i tal - Nøgletal 2017” bliver godkendt

  • at Center for Børn og Forebyggelse arbejder på at forbedre indsatsen ved:

   • At få nedbragt andelen af børnefaglige undersøgelser, som ikke bliver afsluttet inden for tidsfristen
   • At få evalueret brugen af ekstern familiebehandling med henblik på at vurdere, om CBF skal hjemtage opgaven
   • At fastholde tendenserne på anbringelsesområdet, som går i retning af færre anbringelser i institutionstilbud og flere anbringelser i plejefamilier og slægts- og netværksfamilier
   • At få analyseret efterværnsområdet i Ishøj og Vallensbæk kommuner
   • Fortsat at følge udviklingen på STU-området

   

  Centerchef René Juhl, Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, præsenterer rapporten under behandlingen af punktet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Rapporten ”CBF i tal – Nøgletal 2017” har fokus på nøgletal for udvalgte områder under Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune. Det drejer sig blandt andet om børnetal, underretninger, foranstaltninger og klager. Rapporten fokuserer på udviklingen i 2017 i Ishøj og Vallensbæk kommuner samt udviklingstendenser over flere år – typisk i perioden 2015 til 2017.

   

  Kommuners Landsforening (KL) har i 2018 udgivet Nøgletalsrapport på udsatte-området for børn og unge for hele Danmark, hvor mange af de samme områder er beskrevet på landsplan. Ligeledes har Danmarks Statistik udgivet opgørelser vedr. underretninger samt støtte til udsatte børn og unge.

   

  På flere af områderne kan ”CBF i tal – Nøgletal 2017” ses som en uddybning og præcisering af nogle af de tendenser, som KL nævner. KL-rapporten har dog ikke tal for 2017, men bruger fortrinsvis tal fra 2015 og 2016.

   

  På baggrund af opgørelserne i nøgletalskataloget vil Center for Børn og Forebyggelse i det kommende år have særligt fokus på følgende områder:

  • At få nedbragt andelen af børnefaglige undersøgelser, som ikke afsluttes inden for tidsfristen
  • At få evalueret brugen af ekstern familiebehandling med henblik på at vurdere, om CBF skal hjemtage opgaven
  • At fastholde tendenserne på anbringelsesområdet, som går i retning af færre anbringelser i institutionstilbud og flere anbringelser i plejefamilier og slægts- og netværksfamilier
  • At få analyseret efterværnsområdet i Ishøj og Vallensbæk kommuner
  • Fortsat at følge udviklingen på STU-området

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen er i tråd med delvision 5 ”Et udviklende børne- og ungeliv”, hvor der er fokus på

  helheden i børn og unges liv, og hvor vi skal styrke, udfordre og udvikle børns

  talent og muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2018

  Godkendt.

   

  Nina Lumby havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

 • Punkt 7 Forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2019

  Beslutningstema

  Forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at mødeplan for 2019 bliver drøftet og godkendt

  Sagsfremstilling

  I mødeplanen er der lagt op til, at Social- og Sundhedsudvalget holder møde tirsdage kl. 15 på disse datoer i 2019:

   

  15. januar

  5. februar

  5. marts

  2. april

  14. maj

  4. juni

  27. august

  24. september

  5. november

  3. december

   

  Den samlede mødeplan for alle politiske udvalg vil blive behandlet og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Når den samlede mødeplan for 2019 er godkendt af kommunalbestyrelsen, vil datoerne for møderne blive tilgængelige på hjemmesiden.

  Retsgrundlag

  Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2018

  Godkendt.

   

  Nina Lumby havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

 • Punkt 8 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  ·         Rundtur for Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2018 i dagtimerne.

  ·         Akutsygeplejeteamet er startet den 1. juni 2018

  ·         Møde med Bruger- og pårørenderådene den 28. juni 2018

  ·         KL’s Ældrekonference den 18. september 2018

  ·         Der er søgt midler til nedbringelse af sygefraværet for personalet i Ældreområdet.

  ·         Forvaltningen arbejder med ansøgning til pulje for socialt udsatte unge og pulje til nye aktiviteter i Strandparken

  ·         Op af stolen ud i solen – samarbejde med foreninger, der tilbyder gratis aktiviteter forskellige steder i Vallensbæk

  ·         Borgerbooking til kræftpatienter online er startet på hjemmesiden