You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 11-04-2018

Dato: Onsdag den 11. april 2018 Tid: Kl. 16:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Havet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-04-2018

  Godkendt.

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira havde meldt afbud og deltog ikke i drøftelse af punktet.

 • Punkt 2 Kommuneplanstrategi 2018

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 – ”Det hele menneske i fremtidens boligby” bliver fremlagt til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden 30. april 2018 – 30. juli 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Direktionscentret indstiller, 

   

  • at forslag til kommuneplanstrategi 2018 – ”Det hele menneske i fremtidens boligby” bliver sendt i høring

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 bygger videre på visionerne fra Kommuneplanstrategi 2014. Efter høringsperioden og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil den erstatte den nuværende kommuneplanstrategi.

  Kommuneplanstrategien skal sætte retning for kommunens udvikling og skabe følgeskab og overblik på tværs af fagområder i kommunen.

  Tilblivelse af Kommuneplanstrategi 2018
  Kommuneplanstrategi 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i de visioner, der er formuleret i Kommuneplanstrategi 2014, og tager udgangspunkt i, at kommuneplanstrategien skal være en bred, samlet udviklingsstrategi for Vallensbæk.

  Kommunalbestyrelsen har på to temadage den 27. februar og 14. marts 2018 drøftet kommuneplanstrategiens indhold og arbejdet med at udpege nye temaer og mål, der understøtter kommuneplanstrategiens visioner og skaber retning fremadrettet. 

  På baggrund af drøftelserne på de to temadage er teksten i kommuneplanstrategien blevet revideret, så den matcher kommunalbestyrelsens visioner. Fx er nogle af temaerne til hver delvision blevet skrevet ind i selve delvisionen i stedet for i et selvstændigt tema.

  Involvering af kommunens borgere - høring og udarbejdelse af mål
  Arbejdet med kommuneplanstrategien er tilrettelagt med fokus på, at kommunens borgere bliver inddraget i kvalificeringen af kommuneplanstrategiens mål. Ønsket er at skabe følgeskab og indflydelse blandt kommunens borgere, kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre interessenter Derfor vil interesserede borgere have mulighed for at drøfte kommuneplanstrategiens mål i samarbejde med fagudvalgene i høringsperioden.

   

  Målene sætter ambitionen for arbejdet med kommuneplanstrategien. Målene er defineret for hver enkelt delvision og indfries gennem den daglige drift og udvikling i de kommende fire år.

  På fem workshops – en for hver delvision – vil borgere og politikere drøfte, udvikle og prioritere de mål, der er stillet op i kommuneplanstrategien, med henblik på at skabe ejerskab til målene. De mål, der er til drøftelse, fremgår af tekstboksen efter hver delvision.

   

  Arbejdet med temaer fra kommuneplanstrategien
  Som noget ny indeholder kommuneplanstrategien en række temaer, der handler om, hvad Vallensbæk Kommune vil blive bedre til.

  Temaerne er blandt andet udviklingsområder, som Kommunalbestyrelsen er nysgerrige på – områder hvor vi ikke kender svarene og heller ikke nødvendigvis fra begyndelsen kender de præcise spørgsmål.

  Arbejdet med temaerne vil blive igangsat umiddelbart efter vedtagelsen af kommuneplanstrategien og strækker sig over hele valgperioden. Også her vil borgere, politikere og forvaltningen skulle arbejde sammen om at løfte opgaven.

  Kommuneplanstrategiens opbygning:
  Der er en række lovkrav til en kommuneplanstrategi. Kommuneplanstrategien 2018 – ”Det hele menneske i fremtidens boligby” opfylder disse lovkrav og består af et forord og tre afsnit med følgende indhold:

  1.    Det unikke ved Vallensbæk.

  Afsnittet beskriver de værdier, vi vil bevare og udvikle med kommuneplanstrategien. Værdierne er overført fra Kommuneplanstrategien 2014

  2.    Vallensbæks vision

  Dette afsnit beskriver visionen for Vallensbæk: ”Det hele menneske i fremtidens boligby” og de fem delvisioner:

  ·         Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet

  ·         Grønt byliv med central beliggenhed

  ·         Livskvalitet i et godt og sundt liv

  ·         Vilje til ildsjæle

  ·         Et udviklende børne- og ungeliv

  Overskriften i delvision 3 var tidligere ”Et sundt liv er et godt liv”. Den er blevet ændret til ”Livskvalitet i et godt og sundt liv”, da det bedre afspejler de drøftelser, som kommunalbestyrelsen havde om denne delvision.

  Delvisionerne indeholder en række mål og temaer, som der skal arbejdes med de kommende fire år.

  3. De lovmæssige krav til en kommuneplanstrategi

  Afsnittet forholder sig til lovgivningen og praktiske forhold omkring kommuneplanstrategien.

  Høring
  Kommuneplanstrategien skal som minimum sendes i otte ugers høring. Der er planlagt en høringsperiode på 13 uger, der løber fra 30. april 2018 til 30. juli 2018. Den længere høringsperiode skyldes sommerferien.

  Høringssvarene og forslag til de specifikke mål bliver behandlet den 5. september 2018 i Økonomiudvalget og den 12. september 2018 i Kommunalbestyrelsen. På samme møde forventes Kommunalbestyrelsen at godkende kommuneplanstrategien endeligt.

  En foreløbig tidsplan for processen er vedlagt til orientering.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Høringen af kommuneplanstrategien vil blive annonceret på relevante kanaler.

  Retsgrundlag

  Planlovens § 23a.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-04-2018

  Anbefales.

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira havde meldt afbud og deltog ikke i drøftelse af punktet.

 • Punkt 3 Meddelelser fra formanden