You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 28-08-2018

Dato: Tirsdag den 28. august 2018 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Godkendt.

   

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 2 Tema: Demens

  Beslutningstema

  Orientering omkring demensområdet i Vallensbæk Kommune.

   

  Demenskoordinator Anni Degn deltager under behandlingen af punktet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Demenskoordinator Anni Degn fra Center for Pleje og Omsorg holder et oplæg om demensområdet ud fra følgende hovedoverskrifter:

  • Introduktion til området
  • Målsætninger
  • Aktiviteter
  • Udvikling

  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og generelt drøfte demensområdet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Blev taget til efterretning.

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 3 Orientering om nyt omsorgssystem og "Fælles sprog 3"

  Beslutningstema

  Center for Pleje og Omsorg implementerer et nyt elektronisk omsorgssystem, it-systemet Cura, som medarbejderne tager i anvendelse 1. oktober 2018.

   

  Som en del af omstillingen til det nye it-system implementeres også en ny social- og sundhedsfaglig dokumentationsmetode kaldet ”Fælles Sprog III (FSIII)”.

   

  Den forestående omstilling får betydning for ca. 200 medarbejdere i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune indgik i 2016 i et fælles udbud med 12 andre kommuner omkring indkøb af et nyt omsorgssystem.

   

  Baggrunden for udbuddet var nye nationale krav om, at alle kommuner skal implementere dokumentationsmetoden Fælles Sprog 3 (FSIII). Metoden skal it-understøttes, og for Vallensbæk Kommunes vedkommende betød det, at det nuværende omsorgssystem skal udskiftes.

   

  Virksomheden Systematic og deres omsorgssystem Cura vandt udbuddet.

   

  Implementeringen af FSIII og det nye omsorgssystem Cura sker samtidig, og begge dele sættes i drift den 1. oktober 2018.

   

  Vallensbæk Kommune ligger blandt de sidste kommuner i udbudsfællesskabet, der implementerer FSIII og Cura. Forvaltningen vil derfor gøre brug af de erfaringer øvrige kommuner har gjort sig i forbindelse med implementeringen.

   

  Fælles sprog III

  FSIII er en ny metode til fælleskommunal social- og sundhedsfaglig dokumentation og udveksling af data i den kommunale visitation, hjemmepleje, genoptræning og hjemmesygepleje.

   

  FSIII er en metode, der:

  • sikrer genbrug og opdatering af data på tværs af forskellige kommunale opgaver, funktioner og medarbejdere
  • omhandler den dokumentation, der foretages af de kommunale medarbejdere, som visiterer og leverer ydelser til borgerne
  • skal bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den social- og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren. Samtidig med at der skabes valid information, der kan anvendes til prioritering, kvalitetsudvikling og styring – lokalt og nationalt

  Cura

  Cura er et nyudviklet, elektronisk omsorgssystem. Systemet er udviklet med fokus på at være brugervenligt og støtte personalet, når der skal træffes beslutninger i hverdagens opgaver.

   

  Cura giver medarbejderne et overskueligt og opdateret overblik over deres opgaver og over de borgere, de er i kontakt med, og hjælper med at gøre en kompleks hverdag mere håndterbar.

   

  Endelig er Cura udviklet til at understøtte behovet for at kunne arbejde mobilt og ”på farten”. Der er blandt andet udviklet en offline funktionalitet i systemet, der gør det muligt for medarbejderen at gemme og fremsøge oplysninger, selvom der fx skulle være en dårlig netforbindelse.

   

  Implementering

  Alle medarbejdere i Center for Pleje og Omsorg skal uddannes på relevant niveau i metoden FSIII og i brugen af Cura.

   

  Center for Pleje og Omsorg har valgt at afsætte medarbejderressourcer, så implementeringen understøttes kompetent, både lokalt i afdelingerne og på tværs. Der er nedsat en projektgruppe der arbejder med at planlægge og gennemføre implementeringen og undervisningen.

   

  Der er udpeget superbrugere i Cura og FSIII. En del af disse medarbejdere er uddannede FSIII-instruktører. Superbrugerne har opnået særlige kompetencer og kan derfor også fremover støtte deres nærmeste kollegaer med support i brugen af Cura og med faglig sparring.

   

  Omstillingen til det nye omsorgssystem medfører, at der bliver udarbejdet nye arbejdsgange og defineret nye roller for medarbejderne, som også skal implementeres.

   

  Den nye viden og de nye opgaver får målrettet opmærksomhed over de kommende måneder, så medarbejdere får den nødvendige forståelse og indsigt i deres fremtidige arbejdsmetoder.

   

  I en periode efter Center for Pleje og Omsorg har taget det nye system i anvendelse er der ekstra support til medarbejderne.

   

  Langt de fleste data fra det nuværende omsorgssystem bliver automatisk konverteret over i Cura. En mindre del af data fra det gamle system skal efterregistreres. Dette er en højtprioriteret opgave, da det skal sikres, at vigtig viden om borgeren bliver bevaret.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen kan ses i sammenhæng med tema 4 i kommuneplanstrategien omkring sundhed gennem forebyggelse – en tidlig og rettidig indsats.

  Kommunikation

  Borgere og pårørende orienteres omkring det nye omsorgssystem ved hjælp af postkort, som plejepersonalet deler ud.

   

  Postkortene vil indeholde praktiske informationer til borgere og pårørende omkring omlægningen til det nye IT system.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 4 Orientering om ny lov vedrørende frit valg på genoptræningsområdet

  Beslutningstema

  Orientering om lovændring på genoptræningsområdet, om valg af privat leverandør og de første erfaringer med den nye lovgivning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Den 1. juli trådte en lovændring på genoptræningsområdet i kraft. Den udvider borgernes mulighed for at vælge en privat leverandør til genoptræning, hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. Førhen var tidsfristen 10 hverdage.

   

  Det er KL"s ansvar at indgå aftaler med private leverandører af genoptræning. Til at løse denne opgave har KL indgået aftale med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som skal indgå og vedligeholde aftaler med de private leverandører. Dette arbejde er ikke udført endnu. Derfor er det i skrivende stund ikke muligt for borgerne at vælge en privat leverandør, hvis tidsfristen ikke overholdes. Kommunerne kan selv tegne aftaler med private leverandører, så længe de lever op til de kontrakter, KL udformer. KL afholder informationsmøde den 31. august 2018, hvor repræsentanter fra Ishøj Kommune vil deltage. Der er en ny vejledning på vej for genoptræningsområdet.

   

  Status og erfaringer fra træningsenheden

  Træningsenheden har fra den 5. juni 2018 arbejdet systematisk med at overholde ventetiden på de 7 kalenderdage, som er et krav i den nye lov. Det er gjort for at få en god start og være klar til 1. juli, hvor lovændringen trådte i kraft.

   

  Det er lykkedes at overholde ventetiden på 7 kalenderdage i de to måneder, der er gået. Dette på trods af sommerferie, hvor omkring halvdelen af medarbejderne på skift holder ferie. Hertil er der dog også færre borgere, der bliver udskrevet med en genoptræningsplan ind over sommeren.

   

  Træningsenheden har oplevet forskellige konsekvenser/udfordringer i forhold til den nye lovgivning:

  • Nogle borgere har fået færre træninger om ugen eller er blevet afsluttet hurtigere end normalt for at frigive ressourcer til terapeuterne, så de kan prioritere de indledende visitationssamtaler/undersøgelser med de borgere, der udskrives med en genoptræningsplan.

  • Der er opstået lidt ventetid efter den indledende visitationssamtale/undersøgelse. Borgerne får dog et selvtræningsprogram, de kan gå i gang med, indtil der er plads på holdet/tid til individuelle træninger.

  • Den nye frist giver udfordringer i forhold til udeblivelser. Når træningscentret får besked om, at en borger er udskrevet med en genoptræningsplan, forsøger de at ringe til borgeren for at oplyse dem om dato/tid for den indledende samtale. Hvis borgeren ikke svarer på telefonen, sendes der brev via e-Boks (eller brev, hvis borger er fritaget for digital post). Med den kortere frist kan det resultere i, at borgeren ikke når at se indkaldelsen eller modtage den med posten, hvilket resulterer i udeblivelser og spildtid for terapeuterne, der efterfølgende skal bruge tid på at indkalde igen og afsætte tid til ny samtale. Dette skaber øget administration. Med den gamle frist på 10 hverdage var der bedre tid til denne proces.

  • Nogle af borgerne er ikke klar til genoptræning så hurtigt, da de stadig har for mange smerter efter deres operationer. For disse borgere forsøger terapeuterne at lægge den første konsultationstid så sent som muligt efter operationen inden for de syv dages frist, men for nogle borgere er der brug for mere tid. Det resulterer i en ekstra samtale, når borgeren er parat. Dette kræver flere ressourcer hos træningscentret.

   

  Den nye lovgivning medfører, at der skal ændres i kvalitetsstandarden, da den på nuværende tidspunkt har 10 dage som frist for opstart af genoptræning. Det vil blive konsekvensrettet i kvalitetsstandarden, når den bliver fremlagt ultimo 2018.

   

  Da den nye lovgivning kun har været taget i brug i to måneder vil administrationen fremlægge en opfølgende sag på Social- og Sundhedsudvalget ultimo 2018, hvor lovændringen har været trådt i kraft længere tid.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Kommunerne bliver kompenseret for den nye lovændring via lov- og cirkulæreprogrammet. Ishøj Kommune modtager ca. 300.000 kr. årligt i 2019-2022, mens Vallensbæk Kommune modtager 195.000 kr. årligt i samme periode.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg

  med lægemidler (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 5 Orientering om tilsyn på Kløverengen

  Beslutningstema

  Orientering om tilsynsrapport for det socialpsykiatriske bosted Kløverengen udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Konklusionerne fra rapporten bliver fremlagt til orientering.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et besøg fra det risikobaserede tilsyn på Kløverengen den 8. november 2017 samt et høringssvar fra Kløverengen fra den 1. juni 2018.

   

  Kløverengen drives af Ishøj kommune, og er et socialpsykiatrisk/socialpædagogisk botilbud med plads til i alt 40 beboere.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer i tilsynsrapporten, at medicinhåndteringen er grundig og systematisk og lever op til standarderne, men det konkluderes også, at der er mangler vedrørende sundhedsfaglige instrukser og journalføring på Kløverengen, som udgør en mulig risiko for patientsikkerheden. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Kløverengen påbud om, inden 6. juli 2018, at sikre:

  1. Tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af instruks for sundhedsfaglig dokumentation.
  2. Implementering af instruks for håndhygiejne og instruks om patienters behov for behandling.

  Kløverengen har på baggrund af påbud vedrørende journalføring gennemført disse tiltag inden 6. juli 2018:

  • Der er udarbejdet og implementeret instruks for sundhedsfaglig dokumentation.
  • Samtlige beboere er vurderet ud fra gældende regler om journalføringen om den sygefaglige pleje og behandling, herunder er der taget stilling til, om borgeren har problemer inden for 12 sygeplejefaglige problemområder (Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser).
  • Der er udarbejdet sundhedsfaglige behandlingsplaner for samtlige beboere.
  • Der er indkøbt det sundhedsfaglige modul Plan, som er en del af journaliserings-systemet KMD-Nexus, der benyttes på Kløverengen. Plan anvendes til sundhedsfaglig dokumentation om beboernes somatiske sygdomme, blodtryk, diabetes og lignende. Der er lavet en procesplan for implementering, opsætning og undervisning i systemet.

  Kløverengen har på baggrund af påbud vedrørende instrukser gennemført disse tiltag inden 6. juli 2018:

  • Instrukser for håndhygiejne, beboeres behov for behandling samt beboeres behov for akut behandling er formidlet til personalet på Kløverengen. Personalet har enkeltvis skriftligt tilkendegivet, at de har læst og forstået instrukserne.
  • Instruks for håndhygiejne er hængt op på medicinkontorerne og på personaletoiletter.

  Kløverengen har i høringssvaret af 1. juli 2018 informeret Styrelsen for Patientsikkerhed om de gennemførte tiltag. Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender, at Kløverengen har gjort tiltag for at forbedre den sundhedsfaglige journalisering og har sikret tilstedeværelsen af de nødvendige instrukser. Dog er det styrelsens vurdering, at det ikke alene på baggrund af Kløverengens oplysninger kan vurderes, om tiltagene har haft den tilsigtede virkning i praksis, og at påbuddene derfor kun kan ophæves ved et nyt tilsynsbesøg. Kløverengen afventer et nyt tilsynsbesøg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om socialtilsyn.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Blev taget til efterretning.

   

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 6 Ansøgning om tilskud fra frivillighedspulje

  Beslutningstema

  Ansøgning om tilskud fra den ekstra frivillighedspulje.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget behandler ansøgning om tilskud fra den ekstra frivillighedspulje

  Sagsfremstilling

  I budgetforlig 2016 og 2017 blev der hvert af årene afsat 50.000 kr. til en ”ekstra” frivillighedspulje. Ud af de 100.000 kr. har der været et forbrug på 1.200 kr.

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2018 blev det besluttet, at 50.000 kr. fra den ”ekstra” frivillighedspulje blev flyttet til § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde.

  Der resterer derfor 48.800 kr. i den ”ekstra” frivillighedspulje.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning fra det lokale projekt ”Gå med i Vallensbæk”, som ansøger om 15.000 kr. i tilskud til jakker og veste med reflekser og hvor der er påtrykt Vallensbæk på ryggen.

   

  Mulighed for støtte

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 30. august 2016 følgende kriterier for tildeling af midler fra den ekstra frivillighedspulje:

   

  Støtte bliver givet til mindre tiltag inden for området frivillighed, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre, som for eksempel til:

  • Transportudgifter
  • Mindre forplejninger
  • Oplevelser
  • Lokale projekter

  Ansøgninger om støtte over 5.000 kr. skal forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget skal vurdere om ansøgningen opfylder kriterierne, og om foreningen skal modtage støtte.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Den samlede pulje i 2018 er på 48.800 kr.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen kan ses i sammenhæng med visionen om at udvikle kommunen i samarbejde med engagerede borgere og ildsjæle (delvision 4).

  Kommunikation

  Ansøgerne skal informeres om sagens behandling og beslutning.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte, at ”Gå med i Vallensbæk” får tildelt 15.000 kr. jf. deres ansøgning.

   

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 7 Godkendelse af kommuneplanstrategiens delvision 3 og delvision 4

  Beslutningstema

  Delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” og delvision 4 ”Vilje til ildsjæle” i kommuneplanstrategien for 2018 – ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” bliver fremlagt til godkendelse med henblik på at blive indarbejdet i den endelige Kommuneplanstrategi 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Direktionscenteret indstiller,

  • at delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” i kommuneplanstrategien ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” bliver drøftet og godkendt med udgangspunkt i de indkomne høringssvar og materiale fra den afholdte workshop

  • at delvision 4 ”Vilje til ildsjæle” i kommuneplanstrategien ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” bliver drøftet og godkendt med udgangspunkt i de indkomne høringssvar og materiale fra den afholdte workshop

  Sagsfremstilling

  Kommuneplanstrategien ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2018 og derefter sendt i offentlig høring i perioden den 30. april 2018 - 30. juli 2018. Høringsperioden indeholdt fem workshops – en for hver delvision i udviklingsstrategien. Her har borgere og politikere drøftet, udviklet og prioriteret de mål, Kommunalbestyrelsen havde opstillet. Workshoppen for delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” blev afholdt den 13. juni 2018. Workshoppen for delvision 4 ”Vilje til ildsjæle” blev afholdt den 7. juni 2018.

   

  Forvaltningen har modtaget ni høringssvar i høringsperioden. Heraf er tre relevante for delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv ”. De tre høringssvar kommer blandt andet fra Danske Handicaporganisationer i Vallensbæk og medarbejderrepræsentanter i HovedMED. Der har ikke været høringssvar, der har været relevante for delvision 4 ”Vilje til ildsjæle”.

   

  Ændringer i selve delvisionen

  Forvaltningen foreslår, at der ikke bliver lavet ændringer i selve teksten til delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv”. Det sker på baggrund af de indkomne høringssvar og kommentarerne fra workshoppen den 13. juni 2018.

  For delvision 4 anbefaler forvaltningen at flytte det overordnede mål ”Vallensbæk Kommune er en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, der tiltrækker og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere og ledere” med tilhørende mål til delvision 1 ”Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet”. Det skyldes, at det retteligt hører under Økonomiudvalget, som er personaleudvalg. Delvision 1 bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Således flyttes følgende tekst fra delvision 4 til delvision 1:

  ”Vi er en kommune, hvor vi betragter engagementet, dedikation og ansvarlighed som et vigtigt særkende. Derfor er det vigtigt, at Vallensbæk Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker de bedste medarbejdere og ledere – og vi skal skabe rum for, at vores ansatte også kan være ildsjæle. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor ansatte - både ledere og medarbejdere – understøttes og udvikles. Vi vil have en arbejdsplads, hvor engagerede og kompetente ildsjæle søger hen. De ansatte skal opleve en kultur, hvor man bliver påskønnet, især hvis man brænder for jobbet og opgaven. Og borgerne skal opleve ansatte, der er både kompetente og motiverede og som gerne går et ekstra skridt for at løse opgaven godt for borgeren.”

   

  Ændringer i de tilhørende mål

  De to workshops har givet anledning til forslag til ændringer i målene for delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” og delvision 4 ”Vilje til ildsjæle”. Disse ændringer ses i tabellerne herunder:

   

  Delvision 3:

  Vallensbæk er blandt de kommuner der har højst trivsel og livskvalitet

   

   

  Mål – før workshop

  Forslag til mål – efter workshop

  1

  Vallensbæk er landets første røgfri kommune

   

  Mål ændret:

   

  I 2030 har Vallensbæk den første røgfrie generation

   

  2

  Borgerne bliver ikke indlagt eller genindlagt på hospitalet hvis det kan forebygges

   

  Mål udgår

   

  3

  Borgere som har mistet funktioner, støttes til at blive helt eller delvist selvhjulpne

  Mål uændret

  4

  Pårørende støttes til at tackle hverdagen som pårørende til en borger med sygdom og funktionstab

  Mål uændret

  5

  Borgere med særlige behov oplever en individuel tilrettelagt dialog og indsats

  Mål uændret

  6

  Vallensbæk er en kommune, hvor alle børn og unge er en del af sociale fællesskaber med stærke relationer

   

  Mål ændret:

   

  Vallensbæk er en kommune, hvor ingen får lov til at føle sig ensomme, og alle børn og unge er en del af sociale fællesskaber med stærke relationer

   

  7

  I Vallensbæk får ingen børn og unge lov til at føle sig ensomme

   

  Mål udgår

  (sammenskrives med mål 6)

  8

  I Vallensbæk forebygger vi, at borgerne udvikler kroniske sygdomme

   

  Mål ændret:

   

  I Vallensbæk Kommune forebygger vi, at borgerne udvikler kroniske sygdomme, og skaber rammerne for et godt liv med kronisk sygdom.

  9

  I Vallensbæk samarbejder vi med hospitaler og læger om henvisning af borgere, der er på vej til at få en kronisk sygdom

   

  Mål udgår

  Vallensbæk er præget af fællesskaber på tværs af generationer

   

   

  Mål – før workshop

  Forslag til mål – efter workshop

   

  Overordnet mål:

   

  Vallensbæk er præget af fællesskaber på tværs af generationer

   

  Overordnet mål ændres:

   

  Vallensbæk er præget af sociale fælleskaber

  1

  I Vallensbæk Kommune skal der skabes flere generationsmøder

   

  Mål uændret.

   

   

  2

  Intet mål tidligere

  Mål tilføjes:

   

  I Vallensbæk styrker og udvikler vi fælleskaber i alle aldre.

  Vallensbæk er blandt de kommuner, der har flest aktive borgere

   

   

  Mål – før workshop

  Forslag til mål – efter workshop

  1

  I Vallensbæk Kommunes skoler bevæger alle børn sig mindst 45 minutter om dagen

   

   

  Mål ændret:

  I Vallensbæk bevæger alle børn sig minimum 60 min. om dagen

   

  2

  I Vallensbæk Kommune er bevægelse en del af dagligdagen i dagtilbud

   

  Mål udgår, da det er indeholdt i mål 1 oven for.

  3

  Intet mål tidligere

  Alle voksne bevæger sig mindst 30 minutter om dagen

  4

  Intet mål tidligere

  Skolebørn i Vallensbæk har aktive transportvaner og begår sig sikkert i trafikken.

   

  (mål der tidligere var beskrevet i delvision 2 som ”Vallensbæk er en kommune, hvor alle børn cykler eller går til skole”)

   

  Delvision 4:

  Vallensbæk Kommune understøtter og anerkender ildsjæle, både frivillige, foreninger og iværksættere

   

  Mål – før workshop

  Forslag til mål – efter workshop

   

  Vallensbæk Kommune understøtter og anerkender ildsjæle, både frivillige, foreninger og iværksættere

   

  Overordnet mål ændret:

   

  Vallensbæk Kommune opfordrer, understøtter og anerkender ildsjæle, både frivillige, foreninger og iværksættere

   

  1

  I Vallensbæk Kommune er det let at realisere sine gode idéer til gavn for lokalsamfundet

   

   

  Mål ændret:

   

  I Vallensbæk Kommune er det let at få hjælp til at realisere sine gode idéer til gavn for lokalsamfundet

   

  2

  Vallensbæk Kommunes faciliteter skal kunne bruges til flere aktiviteter – og de skal være lette at booke

   

  Mål uændret.

  3

  I Vallensbæk Kommune skal en ny digital platform give alle mulighed for at booke idrætsfaciliteter, når de ikke er i brug

   

  Målet udgår

  4

  Intet mål tidligere:

  Mål tilføjet:

   

  I Vallensbæk er alle tilbud synlige for kommunens borgere.

   

  Vallensbæk Kommune er en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, der tiltrækker og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere og ledere

   

  Målene er flyttet til delvision 1 ”Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet”

   

  Vallensbæks borgere er aktive og bidrager med deres ressourcer til lokalsamfundet

   

  Mål – før workshop

  Forslag til mål – efter workshop

  1

  I Vallensbæk Kommune stiger medlemstallet i foreningerne, og de unge dropper ikke ud

   

   

  Målet ændret:

   

  I Vallensbæk Kommune stiger antallet af aktive borgere i foreninger, tilbud og selvorganiserede aktiviteter.

   

  2

  Borgere, som møder i Jobcentret, skal i højere grad motiveres til indgå som aktive samfundsborgere i kultur- og fritidslivet

   

   

  Mål ændret:

   

  Borgere, såvel unge som voksne,

  skal i højere grad motiveres til at indgå som aktive samfundsborgere i kultur- og fritidslivet

   

  3

  Borgere i Vallensbæk bruger deres ressourcer enten gennem beskæftigelse og/eller som frivillige

   

   

  Mål ændret:

   

  Borgere i Vallensbæk skaber værdi for fælleskabet gennem beskæftigelse og/eller som frivillige.

   

   

   

  Der er udarbejdet en oversigt over de høringsvar, som er relevante for delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv”. Oversigten viser høringssvarenes ordlyd, forvaltningens vurdering af høringssvarene samt evt. forslag til mulige handlinger. Oversigten er vedlagt som bilag.

   

  Derudover er afskrift af borgernes kommentarer fra workshoppen om delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” og fra workshoppen om delvision 4 ” Vilje til ildsjæle” vedlagt som bilag.

   

  Endelig er Kommuneplanstrategi ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” med markerede forslag til rettelser vedlagt som bilag.

   

  Hver delvision bliver fremlagt i det relevante fagudvalg. Efter godkendelse i fagudvalg vil den samlede kommuneplanstrategi bliver fremlagt i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til endelige godkendelse. Herefter vil den nye kommuneplanstrategi ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” erstatte den nuværende kommuneplanstrategi.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen omhandler delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” og delvision 4 ”Vilje til ildsjæle”, som er en del af den kommende Kommuneplanstrategi ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby”

  Kommunikation

  Udviklingsstrategien 2018 bliver offentliggjort digitalt og kan efter vedtagelse findes på kommunens hjemmeside. Der vil desuden være en printet udgave tilgængelig i Vallensbæk Kultur & Borgerhus.

  Retsgrundlag

  Lov om Planlægning § 23.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte kommuneplanstrategien med følgende ændringsforslag:

   

  I ”Delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv” afsnit 4 ændres sætningen: ”Vi skal forebygge og opspore sygdomme og bekæmpe ensomhed, så de ældre får så godt et liv som muligt og bevarer så mange funktioner som muligt hele livet” til

  ”Vi skal forebygge og opspore sygdomme og bekæmpe ensomhed, så de unge og de ældre får så godt et liv som muligt og bevarer så mange funktioner som muligt hele livet”.

   

  I delvision 3 under det overordnede mål ”Vallensbæk er blandt de kommuner, der har flest aktive borgere” foreslås mål 4 ændret fra ”Skolebørn i Vallensbæk har aktive transportvaner og begår sig sikkert i trafikken” til ”Børn og unge i Vallensbæk har aktive transportvaner og begår sig sikkert i trafikken”.

   

  I delvision 4 under det overordnede mål ”Vallensbæk Kommune understøtter og anerkender ildsjæle, både frivillige, foreninger og iværksættere” foreslås mål 4 ændret fra ”I Vallensbæk er alle tilbud synlige for kommunens borgere” til ”I Vallensbæk når vi ud til alle borgere for at synliggøre vores tilbud”.

   

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 8 Mulighedskatalog 2019 – Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget får fremlagt Mulighedskatalog for budget 2019-2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at de fremlagte forslag i Mulighedskataloget går med i den videre budgetproces

  • at Social- og Sundhedsudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget

  Sagsfremstilling

  Budgetproceduren for budget 2019-2022 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2018.

   

  På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er der indarbejdet tekniske korrektioner på Social- og Sundhedsudvalgets område svarende til 12.886.000 kr., som ikke har krævet en særskilt politisk stillingtagen, men alene er udtryk for korrektioner i forhold til eksempelvis demografi og et uændret serviceniveau.

   

  Mulighedskataloget indeholder forslag svarende til -513.000 kr. i 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

   

  Økonomiudvalget igangsatte budgetprocessen på et opstartsmøde den 14. marts 2018, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen blev drøftet. På mødet den 18. april 2018 har medlemmerne af Økonomiudvalget fået en opdateret status på den økonomiske situation samt en orientering om forudsætningerne for budget 2019-2022.

   

  Den 18. april 2018 blev der desuden afholdt et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene, hvor de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2019 blev præsenteret.

   

  For at sikre fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget blev alle ledere den 9. marts 2018 orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og som ledere.

   

  Lederne har således været med til at facilitere processen omkring udarbejdelse og indhentning af forslag til Mulighedskataloget.

   

  Chefforum har forinden den politiske behandling gennemgået forslagene i Mulighedskataloget. Enkelte forslag er sendt tilbage til lederne med oplysning om, at forslaget f.eks. er af en sådan størrelse, at det skal holdes inden for den eksisterende budgetramme.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget.

   

  Den 20. september 2018 – efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget – holdes endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene. På dette møde vil bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden vil gå i gang herefter. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til den 26. september 2018 kl 12.00, hvilket er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget d. 3. oktober 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Godkendt.

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 9 SSU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 – Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. juni 2018 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på 6.880.000 kr.  Merudgifterne bliver finansieret af mindreudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område og på Økonomiudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på 6.236.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt

  • at godkende tillægsbevilling på 334.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 876.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 279.000 kr. til deltema 5.1 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -1.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -288.000 kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på-556.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på 6.905.000 kr. 

   

  Forklaring på merudgifterne

  Merudgifterne på Social- og Sundhedsudvalgets område vedrører blandt andet specialiseret rehabilitering, tabt arbejdsfortjeneste, anbringelse og surrogatfængsling på i alt 6.672.000 kr. Disse områder varetages af Ishøj.

   

  I budget 2018 blev der afsat yderligere 4.500.000 kr. på deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov til at imødegå eventuelle merudgifterne fra Ishøj. De 4.500.000 kr. anvendes til at finansiere en del af de varslede merudgifter fra Ishøj. De samlede merudgifter for områder, der varetages af Ishøj er derfor 2.172.000 kr. Dertil er der merindtægt på 1.017.000 kr. for 50% refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

   

  Der er forventede merudgifter på udvalgets område til efterregulering af den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter for 2017 på 3.136.000 kr. Efterregulering af den kommunale medfinansiering bliver på ca. 630 mio. kr. på landsplan, hvoraf hovedparten (ca. 365 mio. kr.) skal reguleres i Region Hovedstaden.


  Herudover er der forventede merudgifter på udvalgets område til den kommunale medfinansiering på 3.075.000 kr. på baggrund af afregningen i 1. halvår 2018 med regionen. Der arbejdes på at imødegå den øgede medfinansieringsudgift i 2018 ved forskellige tiltag.

  Endvidere er der merudgifter til kræftplan III, aflastning af pårørende, kommunernes arbejde med at skabe en værdig død for den ældre og kompetenceløft på i alt 651.000 kr.

   

  Forklaring på mindreudgifterne

  På Social- og Sundhedsudvalget område forventes der blandt andet mindreudgifter vedrørende et lavere løn skøn i 2018, støtte til individuel befordring, personlig tillæg, heldbreds tillæg, hjælp til enkeltudgifter ved flytning, boligindskudslån, tilskud til tandpleje for økonomisk vanskelig stillede mv. på i alt 1.137.000 kr.

   

  Der er følgende opmærksomhedspunkter

  Der et udgiftspres inden for fritvalgsområdet for både den kommunale og private hjemmehjælp samt for pleje- og aktivitetsområdet. Der arbejdes på at få områderne i balance. Der arbejdes blandt andet med initiativer inden for rehabilitering, revisitationer og forflytninger.

   

  Budgettet på førtidspensionsområdet er opdelt i udgifter til førtidspensionister på henholdsvis gammel ordning og på ny ordning (før og efter 2014). På den gamle ordning medfinansierer kommunen henholdsvis 50/65 procent, mens kommunen på den nye ordning medfinansierer henholdsvis 20/60/70/80 procent af udgifterne (refusionstrappen fra 1. januar 2016). For den nye ordning ses et stigende udgiftsniveau i 1. og 2. kvartal 2018 på trods af, at der ikke er tilkendt flere førtidspensioner. Det stigende udgiftsniveau skyldes, at medfinansieringen efter 52 uger stiger til 80 procent, og dermed kan udgiften stige for kommunen over tid for et uændret eller endda for et faldende antal førtidspensionister. Området bliver fulgt nøje.

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. juni 2018 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på 6.880.000 kr.  Merudgifterne bliver finansieret af mindreudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område og på Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 10 SSU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på 48.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 44.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 92.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af tillidsrepræsentanttillæg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 92.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Børne- og Kulturudvalgets område.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 11 SSU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 – Anlæg for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

  Anette Eriksen (C) havde meldt afbud til mødet. Jan Høgskilde (C) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 12 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Program for Social- og Sundhedsudvalgets tur den 11. september 2018.

   

  Dialogmøde om det Specialiserede socialområde den 19. oktober 2018. Tilmelding kan ske til Jytte eller Birte.

   

  Analyse på genoptræningsområdet fremlægges for udvalget senere på året.

   

  Foredrag i forbindelse med Røgfri Generation.

  Program for Festlig fredag.