You are here

Ældrerådet

 • Ældrerådet 2019-2020

  Ældrerådet 2019-20.

Ældrerådet beskæftiger sig med alle forhold omkring ældre i Vallensbæk Kommune.

Ældrerådet består af syv borgere, der er valgt blandt og af de over 60-årige i kommunen. Hvert andet år er henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. Det er lovfastsat, at kommunen skal have et Ældreråd, og kommunen har pligt til at høre Ældrerådet i forslag, der påvirker hverdagen for kommunens ældre. Ældrerådet arbejder uafhængigt af politiske partier.

Ældrerådets opgaver er blandt andet at:

 • fungere som kontaktled mellem kommunens ældre og Kommunalbestyrelsen.
 • tage emner om ældres forhold i kommunen op til drøftelse.
 • være høringspart i alle politiske sager vedrørende ældre.
 • medvirke ved undersøgelser af kommunens serviceniveau for ældre.
 • rådgive Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet arrangerer desuden borgermøder samt indkøbsture. Indkøbsturene er for kommunens ældre, der ikke selv har mulighed for at komme i et indkøbscenter.

Du er velkommen til at komme med forslag til emner. Ældrerådet tager sig ikke af enkeltsager, men en enkeltsag kan være forløber for en generel problematik. Alle medlemmer af Ældrerådet har tavshedspligt. 

Henvendelser kan ske telefonisk til Ældrerådets kontor på Højrupgård - Tlf. 3012 5514 den anden onsdag i hver måned kl. 10.00 - 12.00. Lukket i juli måned. Henvendelse kan også ske til det enkelte medlem. 

Valg til ældrerådet

Der har været afholdt valg til ældrerådet for perioden 2019 - 2022.

Følgende kandidater blev valgt ind:

 • Niels Erik Tulstrup
 • Leif Larsen (næstformand)
 • Birgit Rønne Seiersen
 • Helle Glarø Mathiesen

Og derudover er der disse nuværende medlemmer, som først er på valg om to år:

 • Poul Schmidt (formand)
 • Inger M. Andersen (kasserer)
 • Ove Andersen

Ældrerådets møder
Ældrerådet afholder møder én gang hver måned undtagen i juli måned. I nedenstående link kan du se forretningsorden og vedtægter for Vallensbæk Kommunes ældreråd:

De seneste referater af Ældrerådets møder kan findes nedenfor:

Sidst opdateret 28.06.2019