You are here

Bestemmelser om vederlag

Se de grundlæggende regler om vederlag.

De grundlæggende regler om vederlag m.v. til Kommunalbestyrelsens medlemmer fremgår af:

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag for varetagelsen af kommunale hverv. Det drejer sig om:

Fast vederlag

Vederlaget gives for medlemskab af Kommunalbestyrelsen og for møder m.v. generelt som følge af medlemskabet af Kommunalbestyrelsen.

Reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen.

Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør det faste vederlag 89.314  kr. (grundbeløb pr. 1. april 2016).

Udvalgsvederlag

Vederlaget gives for medlemskab af de stående udvalg.

Reguleret i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen.

Formandsvederlag

Vederlaget gives til formændene for de stående udvalg.

Reguleret i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen, samt i kommunens styrelsesvedtægt.

Tillægsvederlag

Vederlaget gives til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har hjemmeboende barn/børn under 10 år.

Reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen.

Vederlag til næstformænd

Vederlaget oppebæres af 1. viceborgmester.

Reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen.

Om andre offentliggjorte vederlag for varetagelsen af kommunale hverv

I juni 2007 blev styrelsesloven ændret. Herefter er det med virkning fra den 1. januar 2008 lovpligtigt at offentliggøre alle vederlag til kommunalpolitikere og embedsmænd, som oppebæres for varetagelsen af andre kommunale hverv - som den pågældende udfører efter forslag eller valg fra kommunen - end hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Den nye bestemmelse i § 16 e, stk. 1, i styrelsesloven fastlægger en pligt for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem til at give kommunalbestyrelsen oplysninger om størrelsen af vederlaget for de pågældende hverv. Det er denne indberetning, der danner baggrund for kommunalbestyrelsens offentliggørelse.

Oplysningspligten omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsen, kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

Som eksempel på vederlag, som er omfattet af oplysningspligten, kan nævnes vederlag, som et kommunalbestyrelsesmedlem modtager for hverv som bestyrelsesmedlem i et selskab, f.eks. et I/S eller et A/S, som kommunen deltager i. Endvidere er vederlag for hverv som bestyrelsesmedlem i et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i styrelsesloven, tillige omfattet af oplysningspligten. Også hverv, som en kommunalpolitiker varetager efter valg eller forslag fra KL, er omfattet af oplysningspligten.

Det er kun vederlag, som er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv, er ikke omfattet. Derfor omfatter offentliggørelsen ikke hverv, hvor honoreringen alene består af udbetaling af mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes ulønnede hverv fremgår heller ikke af den offentliggjorte oversigt.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 22.12.2016