You are here

Udvikling af Nordmarken

Infrastrukturen i Vallensbæk Nord har været drøftet ved tre dialogmøder, og nu venter den officielle høring og politiske proces.

Udviklingen af infrastrukturen i Nordmarken er i fuld gang i en dialog mellem Vallensbæk Kommune og borgerne i området.

Udviklingen af infrastrukturen i Nordmarken er i fuld gang i en dialog mellem kommunen og borgerne i området.

På tre dialogmøder har borgerne haft mulighed for at komme med deres forslag og ønsker.

Til det tredje møde deltog ca. 65 deltagere, som både var borgere og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen. Borgernes forslag blev præsenteret for politikerne, og der var en livlig diskussion.

Alle fik mulighed for at komme til orde og stille opklarende spørgsmål.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jan Høgskilde fortalte, at der efter dialogmøderne nu følger et traditionelt forløb med høring og projektering, inden der sker konkrete ændringer i området.

Dermed vil alle blive hørt igen, når den samlede trafikplan bliver endelig færdig.

Og udvalgsformanden slog én ting fast, som der havde været bekymring om blandt nogle af de fremmødte borgere: Der bliver ikke en gennemkørende vej fra Blomsterengen til Løkkekrogen – målet er at der skal være mindre trafik, ikke mere.

Vallensbæk Kommune arbejder nu på at udarbejde en helhedsplan for området, som bliver forelagt politisk i løbet af efteråret.

Forvaltningen har rentegnet og gennemgået alle 16 forslag, som deltagerne udarbejdede på 2. dialogmøde den 24. april 2018.

Materialet kan nu ses her

Giv os venligst besked på e-mail: nordmarken@vallensbaek.dk, hvis der er noget vi har misforstået.

Nogle af forslagene trækker i hver sin retning. Det drejer sig fx om:

  • Spørgsmål om åbning af biladgang mellem Promenaden og Blomsterengen
  • Spørgsmål om biladgang til institutionerne Kirkebækskolen og Kløverengen ved at etablere krydsning af Horsestien for biler
  • Forgrening af Horsestien, nord og/eller syd om regnvandsbassin, hvorved fri-areal indskrænkes og en mindre ”omvej” skabes for nord-syd-kørende cyklister gennem Vallensbæk
  • Chikaner (bump) på boligveje (stamveje), der reducerer hastighed, dels nyt på Syvhøjvænge og Pilehavevænge v. tunnel til Vejlegårdsvej, dels forbedring af bump Horsbred
  • Etablering af adgang for biler til Kiss- & Ride nord for Pilehaveskolen, der reducerer grønt areal og øger trafikmængden
  • Etablering af Kiss- & Ride syd for Pilehaveskolen samt ønske om flere p-pladser på Horsbred tæt på skolen, der principielt vil fastholde eller færdsel med bil til og fra skolen, frem for styrke cyklisme og gang i området

Det, der er en løsning et sted, kan give problemer et andet. Det drejer sig især om forslag til vejlukninger, der fører trafik fra et område over i et andet, herunder behov for parkering.

Opsamling fra første dialogmøde:

Se arbejdsrapporten fra første dialogmøde her.

Supplerende bidrag fra borgere:

Forslag fra Henrik Brandt Lindegaard Olsen og Jytte Hansen:

Løkkekrogens Grundejerforening og dennes til formålet nedsatte udvalg v. Hasse Greis Persson:

Fakta:

  • Oversigt over grundejerforeninger (klik på "i" og derefter på kortet - så kommer der info op om den pågældende grundejerforening)
  • Kort over kommunale grunde
  • Parkering i Vallensbæk Kommune skal følge Vallensbæk Kommunes parkeringsbekendtgørelse, se mere her: https://www.vallensbaek.dk/service-miljoe-og-veje/veje-og-groenne-omraader/parkering-i-vallensbaek-kommune
  • Hastighedsmålinger i Nordmarken:   Der foretages jævnligt hastighedsmålinger i Vallensbæk Kommune.Målingerne omfatter antal køretøjer pr. døgn, hastighed, antal cykler pr. døgn eller antal lastbiler pr. døgn. Du kan se målingerne på det interaktive kort her: : http://vej08.vd.dk/komse/nytui/komse/komSe.html?noegle=3727547842&log=0. Vælg hvilken kategori du vil se, tryk dernæst på blinkende knap 'vis tallene' midt i den gule menulinje øverst på siden. Du åbner data fra de forskellige målesteder ved at klikke på de gule og hvide cirkler (målestationer) på kortet. Navigeringen er meget lig den, som kendes fra Google Maps. Man kan trække i kortet (tryk venstre musetast ned og træk) og man kan 'zoome' (dobbletklik på det punkt, som man ønsker skal være midtpunkt i den nye kortvisning). Vælg på den gule menulinje, hvilke data du vil se.

Andet materiale fra møderne:

Der skal findes på løsninger på de forskellige trafikale problemer, der kan opleves i området, både nu og i fremtiden. Fx når børn skal til og fra skole og institutioner. Eller når el-bilerne i fremtiden skal lades op, parkeringsudfordringer osv. Det drejer sig om at finde gode løsninger på infrastrukturen, dvs. veje, cykelstier, parkering og fortove.

”Vi skal blandt andet drøfte trafiksikkerhed, stiforløb, belysning og parkering i Nordmarken. Trafikbetjeningen af bygninger indgår i dialogen omkring at finde gode, sikre, sunde og smarte løsninger”, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Konstruktive dialogmøder
Omkring 100 borgere dukkede op til både dialogmøde 1 og 2 om udviklingen af infrastrukturen i Nordmarken.

Dialogmøde 1 var det første af tre arbejdsmøder, hvor alle kan give deres forslag og ideer til den trafikale helhedsplan for Nordmarken.

På dialogmødet drøftede borgerne og repræsentanter fra kommunen hvordan borgerne oplever infrastrukturen og hvad der fungerer godt og mindre godt. På Dialogmøde 2 blev konkrete løsninger diskuteret.

Der afholdes altså i alt tre møder, hvor borgerne og kommunens repræsentanter i fællesskab vil forsøge at konkretisere løsninger fra gang til gang. På det tredje møde skal arbejdet præsenteres for politikerne. Helhedsplanen skal efterfølgende præsenteres for kommunalbestyrelsen og vil danne grundlag for blandt andet kommune- og lokalplanlægningen.

Dialogmøde nr. 3 finder sted torsdag 31. maj kl. 19-21 i Dramasalen på Pilehaveskolen. Tilmelding skal ske senest 29. maj på mail til Nordmarken@vallensbaek.dk eller til Ulla Eikard på telefon 4797 4325.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 03.10.2018