You are here

Høringer

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Vallensbæk Kommune.

Send os dit høringssvar og vær med til at få indflydelse på det område, du bor i. På den måde er vi med til at sikre, at alle borgere, virksomheder m.fl. på længere sigt vil være glade for at bo i Vallensbæk.

Send dit høringssvar til Center for Teknik, mærket "høringssvar". Du kan finde kontaktoplysningerne længere nede på denne side.

Oversigt over høringer

 • Offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 Havn og Strand

  Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2019 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand i 4 ugers høring i henhold til Lov om Planlægning.

  Lokalplanområdet udgøres af Vallensbæk Kommunes del af Strandparken.

  Kommunalbestyrelsen har vurderet, at lokalplanforslaget i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

  Se forslag til lokalplan nr. 105   

  Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

  Lokalplanens formål

  Lokalplanens formål er at opdele området i Havn, Bynær Strand og Naturstrand, for at tydeliggøre den fremtidige anvendelse inden for hvert delområde. En del af lokalplanens formål er også at muliggøre en udvidelse af Vallensbæk Havn og etablering af badeanstalt på siden af molen med en forbindelse for fodgængere.

  Dialogmøde

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med forslag til lokalplanen besluttet, at der afholdes et dialogmøde.

   

  Dialogmødet afholdes mandag d. 13. maj 2019,
  i lokalet Havet i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.
  Mødet starter kl. 18:30

   

  Der er er ikke krav om tilmelding for deltagelse, men vi vil gerne have en ide om, hvor mange der deltager. Derfor må I meget gerne sende besked, om I ønsker at deltage. Tilmelding kan ske til Center for Teknik på mail cet@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4323.

  Høringsperiode for forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand

  Planforslaget er offentligt fremlagt i 4 uger fra den 25. april 2019 til den 23. maj 2019. Du kan finde lokalplanforslaget på kommunens hjemmeside www.vallensbaek.dk

  Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til.

  cet@vallensbaek.dk

  eller

  Center for Teknik,

  Vallensbæk Kommune,

  Vallensbæk Stationstorv 100,

  2665 Vallensbæk Strand,

  De vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre behandling af forslaget.

  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må ejendomme inden for området ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

  Klagevejledning

  Du kan i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, klage til Planklagenævnet over afgørelsen.

  Planklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig.

  Klager fremsendes via digital Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor man skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening på www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Når der klages, skal man fra 1. februar 2017 betale et gebyr på 900 kr., hvis man klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis man klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales med dankort eller andet betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis man får medhold i klagesagen hos Planklagenævnet.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

  Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Læs mere om Planklagenævnet på http://naevneneshus.dk/.

  Hvis man ønsker, at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. § 62, stk. 1, i planloven.

  Du kan kontakte Center for Teknik på e-mail cet@vallensbaek.dk eller ringe 4797 4323, hvis du har spørgsmål til planforslagene.

  Med venlig hilsen

  Center for Teknik

  Vallensbæk Kommune

  Vallensbæk Stationstorv 100

   

 • Offentliggørelse af forslag til Lokalplan nr. 107 Vallensbæk Stationstorv Syd

  Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd i 4 ugers høring i henhold til Lov om Planlægning.

  Loklaplanområdet afgrænses af S-toget mod nord, vejen Vallensbæk Stationstorv mod vest og syd samt mod øst af bygningerne i Lokalplan nr. 92. 

  Kommunalbestyrelsen har vurderet, at lokalplanforslaget i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

  Se forslag til lokalplan nr. 107 her

  Lokalplanens formål

  Lokalplanens formål er at give mulighed for en tilbygning med 67 boliger i forlængelse af den vestlige centerbebyggelse. Samtidig skal varegården mod vest overdækkes og lukkes af, så støjen fra varelevering sænkes til et bedre niveau for et boligområde. Der skal etableres i alt 160 parkeringspladser inden i centerbebyggelsen, hvoraf de 67 nye skal bygges ind i konstruktionen.

  Dialogmøde

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med forslag til lokalplanen besluttet, at der afholdes et dialogmøde.

   

  Dialogmødet afholdes mandag d. 20. maj 2019,
  i lokalet Havet i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.
  Mødet starter kl. 18:00

   

  Der er er ikke krav om tilmelding for deltagelse, men vi vil gerne have en ide om, hvor mange der deltager. Derfor må I meget gerne sende besked, om I ønsker at deltage. Tilmelding kan ske til Center for Teknik på mail cet@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4323.

  Høringsperiode for forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd.

  Planforslaget er offentligt fremlagt i 4 uger fra den 25. april 2019 til den 23. maj 2019. Du kan finde lokalplanforslaget på kommunens hjemmeside www.vallensbaek.dk

  Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til.

  cet@vallensbaek.dk

  eller

  Center for Teknik,

  Vallensbæk Kommune,

  Vallensbæk Stationstorv 100,

  2665 Vallensbæk Strand,

  De vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre behandling af forslaget.

  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må ejendomme inden for området ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

  Klagevejledning

  Du kan i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, klage til Planklagenævnet over afgørelsen.

  Planklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig.

  Klager fremsendes via digital Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor man skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening på www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Når der klages, skal man fra 1. februar 2017 betale et gebyr på 900 kr., hvis man klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis man klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales med dankort eller andet betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis man får medhold i klagesagen hos Planklagenævnet.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

  Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Læs mere om Planklagenævnet på http://naevneneshus.dk/.

  Hvis man ønsker, at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. § 62, stk. 1, i planloven.

  Du kan kontakte Center for Teknik på e-mail cet@vallensbaek.dk eller ringe 4797 4323, hvis du har spørgsmål til planforslagene.

  Med venlig hilsen

  Center for Teknik

  Vallensbæk Kommune

  Vallensbæk Stationstorv 100

   

 • Offentliggørelse af forslag til Lokalplan nr. 102 Valllensbæk Byhave og forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplan 216-2028

  Kommunalbestyrelsen har den 29. maj 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 102 Vallensbæk Byhave og forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 i 8 ugers høring i henhold til Lov om Planlægning.

  Lokalplanområdet ligger mellem Køge Bugt motorvejen, Vejlegårdsvej, Egeskovvej matr. 3 al og Vejlegårdsstien. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Amalieparken.

  Kommunalbestyrelsen har vurderet, at lokalplanforslaget i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

  Se forslag til Lokalplan nr. 102

  Se forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016

  Lokalplanens formål:

  Lokalplanens overordnede formål er at give mulighed for en ny bydel med boliger og plejeboliger.

  Dialogmøde:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med forslag til lokalplanen besluttet, at der afholdes et dialogmøde.

  Dialogmødet afholdes onsdag d. 19. juni 2019,

  på Trappen i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

  Mødet er fra kl. 17 - 18:30.

   

  Der er er ikke krav om tilmelding for deltagelse, men vi vil gerne have en ide om, hvor mange der deltager. Derfor må I meget gerne sende besked, om I ønsker at deltage. Tilmelding kan ske til Center for Teknik på mail cet@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4323.

  Høringsperiode for forslag til Lokalplan nr. 102 Vallensbæk Byhave og forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 i 8 ugers høring i henhold til Lov om Planlægning:

  Planforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 4. juni 2019 til den 1. august 2019. Du kan finde lokalplanforslaget på kommunens hjemmeside www.vallensbaek.dk

  Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til:

  cet@vallensbaek.dk

  eller

  Center for Teknik,

  Vallensbæk Kommune,

  Vallensbæk Stationstorv 100,

  2665 Vallensbæk Strand,

  De vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre behandling af forslaget.

  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må ejendomme inden for området ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

  Klagevejledning

  Du kan i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, klage til Planklagenævnet over afgørelsen.

  Planklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig.

  Klager fremsendes via digital Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor man skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening på www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Når der klages, skal man fra 1. februar 2017 betale et gebyr på 900 kr., hvis man klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis man klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales med dankort eller andet betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis man får medhold i klagesagen hos Planklagenævnet.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

  Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Læs mere om Planklagenævnet på http://naevneneshus.dk/.

  Hvis man ønsker, at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. § 62, stk. 1, i planloven.

  Du kan kontakte Center for Teknik på e-mail cet@vallensbaek.dk eller ringe 4797 4323, hvis du har spørgsmål til planforslagene.

  Med venlig hilsen

  Center for Teknik

  Vallensbæk Kommune

  Vallensbæk Stationstorv 100

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 13.06.2019