You are here

Høringer

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Vallensbæk Kommune.

Send os dit høringssvar og vær med til at få indflydelse på det område, du bor i. På den måde er vi med til at sikre, at alle borgere, virksomheder m.fl. på længere sigt vil være glade for at bo i Vallensbæk.

Send dit høringssvar til Center for Teknik, mærket "høringssvar". Du kan finde kontaktoplysningerne længere nede på denne side.

Oversigt over høringer

 • Offentliggørelse af forslag til Lokalplan nr. 102 Valllensbæk Byhave og forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplan 216-2028

  Kommunalbestyrelsen har den 29. maj 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 102 Vallensbæk Byhave og forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 i 8 ugers høring i henhold til Lov om Planlægning.

  Lokalplanområdet ligger mellem Køge Bugt motorvejen, Vejlegårdsvej, Egeskovvej matr. 3 al og Vejlegårdsstien. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Amalieparken.

  Kommunalbestyrelsen har vurderet, at lokalplanforslaget i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

  Se forslag til Lokalplan nr. 102

  Se forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016

  Lokalplanens formål:

  Lokalplanens overordnede formål er at give mulighed for en ny bydel med boliger og plejeboliger.

  Dialogmøde:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med forslag til lokalplanen besluttet, at der afholdes et dialogmøde.

  Dialogmødet afholdes onsdag d. 19. juni 2019,

  på Trappen i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

  Mødet er fra kl. 17 - 18:30.

   

  Der er er ikke krav om tilmelding for deltagelse, men vi vil gerne have en ide om, hvor mange der deltager. Derfor må I meget gerne sende besked, om I ønsker at deltage. Tilmelding kan ske til Center for Teknik på mail cet@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4323.

  Høringsperiode for forslag til Lokalplan nr. 102 Vallensbæk Byhave og forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 i 8 ugers høring i henhold til Lov om Planlægning:

  Planforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 4. juni 2019 til den 1. august 2019. Du kan finde lokalplanforslaget på kommunens hjemmeside www.vallensbaek.dk

  Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til:

  cet@vallensbaek.dk

  eller

  Center for Teknik,

  Vallensbæk Kommune,

  Vallensbæk Stationstorv 100,

  2665 Vallensbæk Strand,

  De vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre behandling af forslaget.

  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må ejendomme inden for området ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

  Klagevejledning

  Du kan i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, klage til Planklagenævnet over afgørelsen.

  Planklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig.

  Klager fremsendes via digital Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor man skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening på www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Når der klages, skal man fra 1. februar 2017 betale et gebyr på 900 kr., hvis man klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis man klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales med dankort eller andet betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis man får medhold i klagesagen hos Planklagenævnet.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

  Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Læs mere om Planklagenævnet på http://naevneneshus.dk/.

  Hvis man ønsker, at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. § 62, stk. 1, i planloven.

  Du kan kontakte Center for Teknik på e-mail cet@vallensbaek.dk eller ringe 4797 4323, hvis du har spørgsmål til planforslagene.

  Med venlig hilsen

  Center for Teknik

   

 • Offentliggørelse af Forslag til Lokalplan nr. 104 Vallensbæk Gårdhaver og Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016

  Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 104 – Vallensbæk Gårdhaver og Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016, i 8 ugers høring i henhold til Lov om Planlægning.

   

  Lokalplanområdet udgøres af ejendommene Vejlesvinget 2, 4, 6 og 8.

   

  Kommunalbestyrelsen har vurderet, at lokalplanforslaget i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

  Se forslag til Lokalplan nr. 104 her

  Se forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 her

   

   

  Lokalplanens formål

  Lokalplanens formål er at omdanne de eksisterende erhvervsgrunde til en moderne boligbebyggelse med forskellige boligtyper og muliggøre tættere bebyggelse af de stationsnære områder i overensstemmelse med de overordnede principper i Kommuneplan 2016.

   

  Planen skal give mulighed for at etablere fire åbne karrebygninger med nedtrappende etager, hvilket sikrer den bedste udnyttelse af sollyset. I midten af karrerne vil der blive lavet grønne fællesarealer. Derudover giver lokalplanen mulighed for et mindre lokalcenter, hvor der er plads til 1800 m2 detailhandel. 

   

  Informationsmøde

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse forslag til kommuneplantillæg og lokalplan besluttet, at der afholdes et Informationsmøde om planforslagene.

  Informationsmødet afholdes torsdag d. 15. august 2019

  i lokalet Havet i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus

  Mødet er fra kl. 16.00 til 17.30

  Der er ikke krav om tilmelding for deltagelse, men vi vil gerne have en idé om, hvor mange der deltager. Derfor må I meget gerne sende besked, om I ønsker at deltage.

  Tilmelding kan ske til Center for Teknik på mail cet@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4323.

   

   

  Høringsperiode for forslag til Lokalplan nr. 104 – Vallensbæk Gårdhaver og forslag for Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016

  Planforslaget er offentligt fremlagt i otte uger fra den 2. juli 2019 til den 27. august 2019. Du kan finde lokalplanforslaget på kommunens hjemmeside www.vallensbaek.dk

   

  Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til:

   

  cet@vallensbaek.dk

  eller

  Center for Teknik,

  Vallensbæk Kommune,

  Vallensbæk Stationstorv 100,

  2665 Vallensbæk Strand

   

   

  De vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre behandling af forslaget.

   

  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må ejendomme inden for området ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

   

  Klagevejledning

  Du kan i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, klage til Planklagenævnet over afgørelsen.

   

  Planklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig.

   

  Klager fremsendes via digital Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor man skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening på www.borger.dk eller www.virk.dk.

   

  Når der klages, skal man fra 1. februar 2017 betale et gebyr på 900 kr., hvis man klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis man klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales med dankort eller andet betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis man får medhold i klagesagen hos Planklagenævnet.

   

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

   

  Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Læs mere om Planklagenævnet på http://naevneneshus.dk/.

   

  Hvis man ønsker, at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. § 62, stk. 1, i planloven.

   

  Du kan kontakte Center for Teknik på e-mail cet@vallensbaek.dk eller ringe 4797 4323, hvis du har spørgsmål til planforslagene.

   

  Med venlig hilsen

   

  Center for Teknik

   

 • Offentliggørelse af forslag til Affaldsplan 2019-2030

   

  Teknik- og Miljøudvalget har den 4. juni 2019 besluttet at sende forslag til Affaldsplan 2019-2030 i høring.

  Planforslaget fastlægger kommunens mål og handlinger på affaldsområdet i den seksårige periode fra 2019 til 2024. Planforslaget er også kommunens overordnede strategi frem til 2030.

  Affaldsplanen består af tre dokumenter: Affaldsplan 2019-2030, bilag 1 Kortlægning samt bilag 2 Fremskrivning.

  Se forslag til Affaldsplan 2019-2030

  Se forslag til bilag 1 – Kortlægning i PDF

  Se forslag til bilag 2 – Fremskrivning i PDF

  Det er vurderet, at Affaldsplan 2019-2030 for Vallensbæk Kommune ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, fordi planen ikke ”fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter eller medfører krav om vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger”.


  Affaldsplan 2019-2030:

  Affaldsplan 2019-2030 har en gennemgående vision:
  Affald + mennesker = ressourcer.

  Derudover har affaldsplanen fire overordnede temaer:

  • Mere og bedre genanvendelse
  • Smartere affaldsløsninger
  • Sammen om affald
  • Skadelige stoffer ud af affaldet 

  Affaldsplanen indeholder 10 indsatsområder og 22 aktiviteter, som understøtter indsatsområderne.

  Informationsmøde:

  Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med forslag til Affaldsplan 2019-2030 besluttet, at der afholdes et informationsmøde, hvor borgere og virksomheder er velkomne.

  Informationsmødet holdes tirsdag den 13. august 2019

  i Havet i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus.

  Mødet er fra kl. 17.00 til 18.30.

  Der er er ikke krav om tilmelding for deltagelse, men vi vil gerne have en ide om, hvor mange der deltager. Derfor må I meget gerne sende besked, om I ønsker at deltage.

  Tilmelding kan ske til Center for Teknik på mail cet@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4323.

   

  Høringsperiode:

  Forslag til Affaldsplan 2019-2030 er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 8. juli til den 1. september 2019.

  Eventuelle bemærkninger til Forslag til Affaldsplan skal sendes til:

  cet@vallensbaek.dk

  eller

  Center for Teknik,

  Vallensbæk Kommune,

  Vallensbæk Stationstorv 100,

  2665 Vallensbæk Strand,

   

  Efter høringsperiodens afslutning vil alle høringssvar blive behandlet af kommunalbestyrelsen.


  Du kan kontakte Center for Teknik på e-mail cet@vallensbaek.dk eller ringe 4797 4323, hvis du har spørgsmål til forslaget til affaldsplan.


  Med venlig hilsen

  Center for Teknik

   

 • Høring om nedlæggelse af vejareal mellem Søndre Ringvej og Vallensbæk Strandvej

  Teknik- og Miljøudvalget ønsker at nedlægge en del af vejarealet, som ligger mellem Søndre Ringvej og Vallensbæk Strandvej. Nedlæggelse af vejarealet sker med hjemmel i § 15 i Lov om offentlige veje. Der er derfor 8 ugers høringsfrist til at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes som offentlig vej jf. § 124, stk. 7.

  Se høringen her 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 25.07.2019