You are here

Forældremyndighed

Når du bliver forælder, får du også forældremyndighed over dit barn.

Her kan du læse mere om, hvad det indebærer at få forældremyndigheden,  og hvordan du forholder dig, hvis du og barnets anden forælder går fra hinanden eller bliver skilt

Aftale om fælles forældremyndighed

Hvis du og den anden forælder er enige om, at I skal have fælles forældremyndighed over jeres barn, skal I anmelde fælles forældremyndighed. Blanketten er en anmeldelse af en aftale og kan kun benyttes ved enighed.

Anmeld ophør af fælles forældremyndighed

Hvis du og dit barns anden forælder har fælles forældremyndighed, kan I aftale, at den skal ophøre. Hvis I er enige om, hvem af jer, der fremover skal have den fulde forældremyndighed, kan I udfylde denne blanket.

Anmeld overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden

Hvis den ene af jer har fuld forældremyndighed over jeres barn, kan I aftale, at forældremyndigheden overføres til den anden forælder. Hvis I er enige om, hvem af jer der fremover skal have den fulde forældremyndighed, kan I udfylde denne blanket.

Kontaktskema om forældremyndighed, bopæl og samvær

Hvis I ikke er enige i spørgsmål om forældremyndighed, bopæl eller samvær, skal du udfylde dette kontaktskema til Statsforvaltningen.

Hvad indebærer det at have forældremyndigheden over sit barn?

Hvis du har forældremyndigheden over dit barn, er det dit ansvar at forsørge og tage dig af barnet, frem til det fylder 18 år. Det betyder blandt andet, at du skal drage omsorg for barnet og sørge for, at barnet får mad, tøj, bolig mm. Du er også forpligtet til at beskytte barnet mod trusler af enhver art, og du skal sørge for, at alle barnets behov dækkes.

Hvis du og barnets anden forælder har fælles forældremyndighed over barnet, betyder det, at I er fælles om beslutningerne og sammen skal drage omsorg for barnet. Fælles forældremyndighed betyder dog ikke, at I skal være fælles om alle beslutninger. Den forælder, barnet har bopælsadresse hos eller bor mest hos, bestemmer selv en lang række ting.

Hvis du har forældremyndigheden alene – eneforældremyndighed – bestemmer du, hvad barnet skal og ikke skal. Du bestemmer for eksempel, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, hvor det skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have og alt andet, der har betydning for barnet.

Når du har eller deler forældremyndigheden over et barn, er du også værge for barnet. Det vil sige, at du har ansvaret for barnets indtægter og eventuelle formue, frem til barnet fylder 18 år.

Hvad sker der med forældremyndigheden, når vi går fra hinanden eller bliver skilt?

Når I som forældre går fra hinanden, bliver separeret eller skilt, sker der ingen ændringer med hensyn til forældremyndigheden. Det vil sige, at hvis I havde fælles forældremyndighed over jeres barn før samlivsbruddet, har I det også efterfølgende. Og hvis en af jer havde den fulde forældremyndighed over jeres barn – eneforældremyndighed – gælder den fortsat.

Forældremyndigheden følger ikke nødvendigvis barnets bopæl. Det vil sige, at selvom en af jer har eneforældremyndighed, kan barnet sagtens have bopæl hos den anden forælder. I kan også have en deleordning, hvor barnet er lige meget hos jer begge to.

Det er muligt at ændre forældremyndigheden, så den ændres fra fælles forældremyndighed til eneforældremyndighed eller fra eneforældremyndighed til fælles forældremyndighed. Den kan også i særlige tilfælde overdrages til en tredje part.

Hvordan ændrer vi forældremyndigheden over vores barn, når vi er enige om ændringen?

Det er muligt at ændre forældremyndigheden over jeres barn, Hvis I er gået fra hinanden.

Hvis I eksempelvis har fælles forældremyndighed, men er gået fra hinanden eller blevet skilt og er enige om, at det er bedst, hvis kun én af jer har den fulde forældremyndighed, kan I aftale at skifte til eneforældremyndighed.

På samme måde kan I – også selvom I ikke bor sammen længere – aftale at skifte fra eneforældremyndighed til fælles forældremyndighed, hvis I mener, det vil være den bedste løsning.

Det er ikke muligt at gå fra fælles forældremyndighed til eneforældremyndighed, mens I bor og lever sammen som forældrepar.

Hvis I ønsker at ændre forældremyndigheden over jeres barn, skal I anmelde ændringen digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice, på biblioteket eller hos Statsforvaltningen.

Hvad sker der, hvis vi som forældre ikke kan blive enige om forældremyndigheden?

Hvis I har brug for hjælp til jeres forældresamarbejde og til at lave aftaler, som fungerer godt for jeres barn, kan I kontakte Statsforvaltningen. Det kan være, I er uenige om, hvor barnet skal bo, eller i tvivl om, hvem der skal have forældremyndigheden. Hvis I ønsker hjælp fra Statsforvaltningen, skal I udfylde og indsende "kontaktskema om forældremyndighed, bopæl og samvær". Her kan I beskrive, hvad I har brug for hjælp til.

Når Statsforvaltningen modtager jeres henvendelse, vurderer vi, hvordan vi bedst kan hjælpe jer. I langt de fleste tilfælde vil I blive indkaldt til et møde, hvor I kan få vejledning, børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, så I selv kan finde gode løsninger for jeres barn. I første omgang forsøger vi at hjælpe jer til at blive enige om en løsning. Det er altid bedst for jeres barn, hvis I finder en løsning, I kan samarbejde om. Som en del af sagsbehandlingen kan vi også tage en samtale med barnet. Hvis det ikke lykkes for jer at blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, eller hvor barnet skal bo, kan I bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til retten. Det skal ske senest fire uger efter, vi har afsluttet sagen. Statsforvaltningen kan nemlig ikke træffe endelig afgørelse om forældremyndighed og bopæl - det kan kun retten. Hvis vi vurderer, at der er behov for det, kan vi beslutte, hvem af jer der skal have forældremyndigheden eller bopælen midlertidigt. I skal være opmærksomme på, at retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis det vurderes, at I ikke kan samarbejde til barnets bedste.

Har barnet noget at skulle have sagt?

Hvis I som forældre bliver uenige om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, er det Statsforvaltningen, der behandler sagen og hjælper jer til at finde en løsning. Statsforvaltningen belyser barnets perspektiv, og i nogle tilfælde taler Statsforvaltningen også med barnet.

Hvis jeres barn er fyldt 10 år, kan det selv bede Statsforvaltningen om at indkalde jer til møde om ændring af fx forældremyndighed og barnets bopæl. Det kaldes barnets initiativret.

Kan jeg stadig se mit barn, hvis jeg ikke har forældremyndigheden over det?

Samvær og forældremyndighed har umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre. Et barn har ret til begge forældre, og det er jeres ansvar som forældre, at barnet har en god kontakt til jer begge. Derfor kan du også se dit barn, selvom du ikke har forældremyndigheden over det. Barnet kan sågar være lige meget hos jer begge to, uden at I har fælles forældremyndighed.

I de fleste tilfælde laver forældrene selv aftaler om samvær. Hvis I ikke kan blive enige, kan I få hjælp i Statsforvaltningen.

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om forældremyndighed, skal du klage til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. I første omgang skal du sende klagen til Statsforvaltningen. Herefter sender Statsforvaltningen din klage og alle sagens papirer videre til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Du kan IKKE klage hvis…

- Statsforvaltningen har afsluttet en sag om forældremyndighed uden at opnå et resultat på grund af uenighed mellem dig og barnets anden forælder.

- Statsforvaltningen har afgjort en sag om forældremyndighed i forbindelse med, at en af forældrene er død.

Sidst opdateret 24.05.2016