You are here

Separation og skilsmisse

  • Tegning af mand og kvinde. Tegningen er revet over på midten.

    Fotograf: colourbox

    Der er en række forhold, du skal være opmærksom på ved separation/skilsmisse

Der er en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du skal separeres eller skilles.

En separation eller skilsmisse er ofte svær, Ovení de følsesmæssige udfordringer, er der en række praktiske forhold, du skal være opmærksom på.

Sådan søger du om separation og skilsmisse

Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I udfylde og indsende en ansøgning til Statsforvaltningen.

I skal ansøge om separation eller skilsmisse digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice, på biblioteket og i Statsforvaltningen.

I kan vælge at komme til et møde i Statsforvaltningen - en såkaldt vilkårsforhandling - hvor en sagsbehandler fortæller jer om, hvad det indebærer at blive separeret eller skilt. For at bevillige separationen eller skilsmissen skal Statsforvaltningen sikre sig, at I er enige om jeres fælles forhold. I skal være enige om, hvorvidt én af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvis I bor i lejebolig, skal I være enige om, hvem der eventuelt skal blive boende og fortsætte lejemålet.

Hvis I er enige om det, behøver I ikke at komme til vilkårsforhandling.

I kan blive skilt uden først at være separeret, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige, kan I normalt først blive skilt, når I har været separeret i seks måneder. Det koster 420 kr. (2016) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse. Hvis der samtidig tilvælges en vilkårsforhandling, skal der yderligere betales et gebyr på 950 kr. (2016).

Hvad koster det at blive separeret eller skilt?

Det koster 420 kr. (2016) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse i Statsforvaltningen. Hvis der skal holdes vilkårsforhandling i Statsforvaltningen, skal I betale yderligere 950 kr. (2016).

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen og vælger at sende sagen videre til retten, skal I selv betale sagens omkostninger. Der er dog mulighed for at søge fri proces.

Hvad indebærer det at blive separeret og skilt?

Når I gifter jer med hinanden, indgår I en gensidig troskabspligt. Det vil sige, at I siger ja til at være tro over for hinanden. I får også som udgangspunkt det, der kaldes fælleseje eller formuefællesskab, hvilket betyder, at jeres formuer skal deles, hvis I senere bliver separeret eller skilt, og desuden arver I hinanden, hvis en af jer dør.

Når I bliver separeret eller skilt, gælder hverken den gensidige troskabspligt eller formuefællesskabet længere, og det betyder, at I skal dele de ting, I ejer. Når I bliver separeret, arver I heller ikke længere hinanden. I er dog stadig gift, selvom I er separeret, og det betyder, at I ikke kan gifte jer igen med en anden, før I er blevet skilt.

Separation forudsætter, at I flytter fra hinanden. I kan dog blive ved med at bo sammen i op mod 2-3 måneder, hvis årsagen er, at en af jer skal finde noget andet at bo i. Hvis I flytter sammen igen i separationstiden, gælder jeres separation ikke. Det vil sige, at den gensidige troskabspligt gælder igen, at I igen har fælleseje og at I igen arver hinanden, hvis en af jer dør.

”Skilsmisse” for ikke-gifte

Der findes ingen særlige regler for bodeling for papirløse forhold. Det betyder i princippet, at I tager det med, som I ejer, og at I hver især skal betale de penge, I eventuelt skylder væk.

Der er dog undtagelser, eksempelvis hvis I har købt en ejendom sammen, har købt ting sammen for et større beløb, eller hvis en af jer står som eneejer af en fast ejendom, som I begge to har boet i og bidraget til.

Hvis I bor i lejebolig og har boet sammen i mindst to år, har en af jer ret til at blive boende og overtage lejekontrakten. Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal blive boende, kan retten afgøre, hvem der har mest behov for lejeboligen.

Der er ikke mulighed for at pålægge den ene at betale ægtefællesbidrag til den anden, når man har levet i et papirløst forhold. I skal desuden være opmærksomme på jeres pensionsordninger, gruppelivsforsikringer og ATP. Kontakt eventuelt jeres pensionsselskab og forsikringsselskab og hør nærmere.

Separation og skilsmisse i et registreret partnerskab

Hvis I ønsker at opløse jeres registrerede partnerskab, skal I udfylde en ansøgning om separation eller skilsmisse. Ansøgningen skal sendes til Statsforvaltningen.

I kan bede Statsforvaltningen om at indkalde jer til et møde - en såkaldt vilkårsforhandling - hvor en sagsbehandler fortæller jer om, hvad det indebærer at blive separeret eller skilt. For at bevillige separation og eller skilsmisse skal Statsforvaltningen sikre sig, at I er enige om jeres fælles forhold. I skal være enige om, hvorvidt én af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvis I bor i lejebolig, skal I være enige om, hvem der eventuelt skal blive boende og fortsætte lejemålet.

Hvis I er enige, behøver I ikke at komme til vilkårsforhandling

Hvis I er uenige

Statsforvaltningen kan kun bevillige separation eller skilsmisse, hvis I overordnet er enige om, at I vil separeres eller skilles. I skal også være enige om, hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden eller ej. Hvis I bor i leje- eller andelsbolig, skal I desuden være enige om, hvem af jer, der skal overtage lejemålet eller andelsretten på boligen.

Hvis I ikke er enige, indkalder Statsforvaltningen jer til et møde, en såkaldt vilkårsforhandling. Dette møde kan I ikke fravælge. På mødet hjælper Statsforvaltningen jer med at finde en løsning, så I kan undgå en retssag. Hvis I alligevel ikke bliver enige, kan I bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til retten, der træffer de endelige afgørelser i sagen.

Hvis sagen bliver sendt i retten, skal I selv betale sagens omkostninger. Der er dog mulighed for at søge om fri proces.

Bodeling og skilsmisse

Når I bliver separeret eller skilt, skal jeres fælles formue som udgangspunkt deles lige over. Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene eller jer begge særeje over særlige ting eller formuer, skal de værdier trækkes ud af boet, inden det gøres op og deles mellem jer.

Jeres nettoformue – altså de værdier, der er tilbage i boet, når eventuel gæld er trukket fra – deles lige over. Hvis den ene af jer har personlig gæld, overtager den anden dog ikke halvdelen af gælden.

Som hovedregel beholder du retten til din egen pensionsopsparing. Det gælder også rate- og kapitalpensioner.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, er det Skifteretten, som afgør sagen. Skifteretten kan først gå ind i sagen, når I er separerede eller skilt.

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om separation eller skilsmisse, skal du klage til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. I første omgang skal du sende klagen til Statsforvaltningen. Herefter sender Statsforvaltningen din klage og alle sagens papirer videre til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

De fleste af de afgørelser, som Statsforvaltningen træffer i separations- og skilsmissesager, kan der ikke klages over. Det skyldes, at Statsforvaltningen ikke kan afgøre en sag, hvis du og din partner er uenige om forholdene for separationen eller skilsmissen. Så skal Statsforvaltningen lukke sagen, og det er herefter op til jer at bestemme, om sagen skal videre til retten.

Hvis din sag er en af den slags sager, du ikke kan klage over, fremgår det tydeligt af afgørelsen eller brevet fra Statsforvaltningen, hvad du skal gøre, hvis du vil gå videre med sagen.

Sidst opdateret 27.02.2015