You are here

Frakendelse og generhvervelse af kørekort

Du kan få frakendt dit kørekort, hvis du ikke overholder færdselsreglerne.

Du kan få frakendt dit kørekort, hvis du ikke overholder færdselsreglerne. Frakendelsen kan enten være betinget eller ubetinget.

Du finder ansøgningen til aflæggelse af kontrollerende køreprøve længere nede på siden.

Hvis du har fået frakendt dit kørekort

Du kan få frakendt dit kørekort, hvis du ikke overholder færdselsreglerne. Frakendelsen kan enten være betinget eller ubetinget. Ved en betinget frakendelse må du stadig køre bil i prøveperioden, mens den ubetingede frakendelse betyder, at politiet inddrager dit kørekort, og du ikke længere må køre bil.

Generhvervelse af dit kørekort

Har du fået frakendt dit kørekort og gerne vil have det igen, skal kortet generhverves. Er dit kørekort frakendt for en betinget periode, skal du møde personligt op i borgerservice og medbringe:

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret i dit nærmeste borgerservicecenter
 • et gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • et brev vedrørende frakendelsen, hvoraf det fremgår, inden for hvilket tidsrum du skal til kontrollerende prøve.

Er dit kørekort blevet ubetinget frakendt, skal du møde personligt op i borgerservice og medbringe:

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret i din nærmeste borgerservice,
 • et gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

Når politiet har truffet en afgørelse i din sag, skal du huske at informere kommunen om afgørelsen.

Betinget frakendelse af kørekort

Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du har mulighed for at beholde dit kørekort. Når dit kørekort er frakendt på betinget basis, har du dit kørekort i en treårig prøveperiode. Du kan kun beholde kørekortet, hvis:

 • du består en kontrollerende køreprøve, som udgøres af en teori- og køreprøve
 • du ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Gør du det, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder.

Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt, vil politiet indkalde dig til den kontrollerende køreprøve.

Dit kørekort kan blive betinget frakendt, hvis du fx:

 • ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden og har voldt skade på personer eller ting eller har fremkaldt mulig fare
 • har kørt for hurtigt, fx 160 km/t eller derover på motorvej eller over 60 pct. for hurtigt på de resterende veje
 • har kørt spirituskørsel og har haft en promille mellem 0,5 og 1,20.

Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel efter den 1. september 2005 eller derefter, skal du tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve dit kørekort.

Ubetinget frakendelse af kørekort

Ubetinget frakendelse af kørekortet betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få et nyt kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.

Har du været frakendt i tre år eller mere, får du ”kun” kørekort til kategori B (alm. bil). Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til kontrollerende prøve i de kategorier du gerne vil have tilbage.

Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, skal du også gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du får lov at gå op til den kontrollerende køreprøve.

Dit kørekort bliver ubetinget frakendt, hvis du fx:

 • har kørt spirituskørsel og har haft en promille på over 1,20
 • har forvoldt stor skade på mennesker og biler
 • tidligere har fået frakendt dit kørekort og overtrådt færdselsloven i prøvetiden.

Siden 1. oktober 2010 bliver dit kørekort desuden ubetinget frakendt:

 • ved enhver hastighed, der overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 pct., hvis du kører mere end 100 km/t
 • ved kørsel med over 200 km/t
 • og ved særlig hasarderet og hensynsløs kørsel.

Læs mere om frakendelse af kørekort på politiets hjemmeside:

Alkolås efter spirituskørsel

Hvad er en alkolås?

En alkolås er et apparat, som installeres i fx en bil, og som forhindrer at du kan starte køretøjet, hvis du har en promille over den tilladte grænse. Alkolåsen er forbundet til tændingssystemet. Inden du starter køretøjet, skal du puste i alkolåsen, som måler indholdet af alkohol i din udåndingsluft.

Hvordan får jeg en alkolås?

Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel. Hvis du vil køre med alkolås, skal du:

 • ansøge om at deltage i alkolåsordningen og have udstedt et alkolåskørekort. Du indleverer ansøgningen til kommunen. Kommunen undersøger, om de grundlæggende betingelser for udstedelse af kørekort er opfyldt, og sender herefter ansøgningen videre til politiet.
 • gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik-kursus (ANT-kursus)
 • gå op til kontrollerende køreprøve (både teori-og praktisk prøve) hos politiet
 • købe eller leje en alkolås hos en godkendt leverandør
To forskellige alkolåsordninger

Der er to forskellige alkolåsordninger - en ”frivillig” og en ”obligatorisk”. Der er knyttet forskellige betingelser til hver ordning.

Den frivillige ordning

Du er omfattet af den frivillige ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel

 • én gang med en promille på mellem 1,2 og 2,0
  eller
 • to gange og din promille første gang var højst 2,0 og anden gang var højst 1,2.

Hvis du vil deltage i den frivillige ordning, skal du undersøges for et evt. alkoholmisbrug som betingelse for, at du kan komme med i ordningen. Hvis du har et misbrug, skal du i behandling for det.

Den obligatoriske ordning

Du er omfattet af den obligatoriske ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel

 • med en promille på over 2,0
  eller
 • to gange (undtagen, hvis din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2)
 • tre gange eller mere (uanset promillens størrelse).
Alkolåsen og det du skal betale

Færdselsstyrelsen har godkendt de leverandører af alkolåse, der må anvendes i forbindelse med alkolåsordningen. Du skal selv vælge en godkendt leverandør du vil benytte til at installere alkolåsen i din bil. Du står selv for at kontakte leverandøren, ligesom du selv skal betale samtlige udgifter til alkolåsen. Herudover skal du selv betale for bl.a. Færdselsstyrelsens, samt politiets administrationsomkostninger.

Se liste over godkendte leverandører:

Læs meget mere om alkolås i pjecen: 'Alkolås efter spirituskørsel':

Kontrollerende køreprøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

Du kan dog i særlige tilfælde blive fritaget fra kravet om at skulle bestå en kontrollerende køreprøve til en bestemt kategori af køretøj. For eksempel kan en person fritages for kravet om kontrollerende køreprøve på motorcykel, hvis personen ikke længere er i stand til at gå til kontrollerende køreprøve på en motorcykel (f.eks. hvis personen er blevet handicappet, og derfor ikke længere fysisk er i stand til at føre motorcykel, men sagtens vil kunne føre bil med særligt installeret udstyr).

Kørselsforbud

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået en særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus).

Særlig køreundervisning

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du gennemføre en særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat i fire udvalgte dele af den almindelige uddannelsesplan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

 • trafikadfærd
 • grundregler for bilkørsel
 • manøvrer på vej
 • særlige risikoforhold.

Undervisningen skal mindst omfatte otte lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage.

Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus)

Hvis du har fået kørselsforbud pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, eller fået betinget eller ubetinget frakendelse af retten til at køre bil pga. spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus) for at få retten til at føre bil tilbage.

Du kan tidligst begynde kurset tre måneder, før din frakendelse udløber. Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse, kan du begynde på første ledige kursus.

Bidrag til Offerfonden

Hvis du får et klip i kørekortet, et kørselsforbud, betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet efter 1. januar 2014, skal du udover bøden betale 500 kr. til Offerfonden. Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der støtter ofre for forbrydelser og trafikofre samt til forskning mv.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en kørelærer, skal du henvende dig til Dansk Kørelærer-Union.

Hvis du vil klage over køreundervisningen, skal du henvende dig til Ankenævnet for køreundervisning.

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du henvende dig til Færdselsstyrelsen.

Lovgivning

I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne for at tage kørekort.

Få taget dit foto i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Vallensbæk Kommune tilbyder at tage et digitalt foto i forbindelse med fornyelse af pas og kørekort.
Fotoet bruges til ekspeditionen.
Prisen er 125 kroner.

Kommunen tager ikke foto af børn under 6 år.

Ansøgning til kørekort

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 40
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 14.03.2017